U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking (Voortzetting)

Dames en heren, aan de orde is de voortzetting van de algemene bespreking van het ontwerp van decreet.

De heer Strackx heeft het woord.

Felix Strackx

Minister Vandeurzen, normaal moet ik me richten tot de minister-president, maar ik verneem dat u zult antwoorden.

We hebben nog een aantal vragen en bedenkingen bij dit samenwerkingsakkoord. Het blijkt dat er een verdeelsleutel is vastgelegd in artikel 17, waarbij het Vlaamse Gewest liefst 40,6 procent van de werkingskosten van de INSPIRE-cel en het geoportaal voor zijn rekening neemt, terwijl de Vlaamse Regering slechts twee van de elf stemmen heeft in het coördinatiecomité, zoals is vastgelegd in artikel 13 van dit samenwerkingsakkoord. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de Vlaamse Regering slecht heeft onderhandeld in dit dossier. Veertig procent van de kosten en slechts twee van de elf stemmen: dat lijkt me een scheefgetrokken verhouding.

Verder hebben wij bedenkingen bij het feit dat er in dit samenwerkingsakkoord geen duidelijke bepalingen zijn opgenomen over de wijze waarop de kennis van de Nederlandse en de Franse taal zal worden gegarandeerd. Er is in de voorbereiding van het samenwerkingsakkoord blijkbaar een advies gevraagd aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, die zich evenwel onbevoegd heeft verklaard. Het lijkt me van essentieel belang voor het welslagen van die overlegstructuur dat de werking niet wordt gehinderd door een inefficiënte communicatie door een gebrekkige talenkennis. Het lijkt mij een gebrek in dit samenwerkingsakkoord dat er geen duidelijke bepalingen zijn opgenomen over de talenkennis.

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Voorzitter, mijn excuses dat ik wat te laat was.

Mijnheer Strackx, de discussie die voorligt, is het al dan niet goedkeuren van het samenwerkingsakkoord. Over de modaliteiten ervan kunnen we nu geen discussie meer voeren.

U weet dat het akkoord over twee zaken handelt: een aantal interne coördinatieopdrachten en het creëren van de context waardoor men kan participeren aan de infrastructuur die moet worden uitgerold. Het gaat over regionale materies, en als je die verdeelsleutel ziet – 40 procent op een regionale basis – lijkt mij dat een redelijke verdeelsleutel.

Wat de taalproblematiek betreft, neem ik aan dat men zich bij het onderhandelen over het samenwerkingsakkoord heeft gebaseerd op wat in dat verband de geplogenheden zijn en dat men daar niet van is afgeweken.

Felix Strackx

U stelt dat 40 procent een rechtvaardige verdeling is, maar ik vind dat twee stemmen op elf in het coördinatiecomité niet echt een rechtvaardige verdeling is.

Minister Jo Vandeurzen

Dat comité bestaat uit heel wat actoren die daarin een stem moeten hebben en daaraan moeten kunnen participeren. De essentie van die coördinatie is te kunnen afstemmen op zo’n manier dat men zich ook op internationaal en Europees vlak kan houden aan de engagementen die voor ons land zijn genomen.

U kunt daar een mening over hebben, maar nu zal het parlement een ja- of een nee-stem moeten uitbrengen op basis van het akkoord dat voorligt en dat wij niet kunnen wijzigen in deze plenaire vergadering.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2010-11, nr. 812/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.