U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is de algemene bespreking van het voorstel van decreet.

Mevrouw Taeldeman, verslaggever, heeft het woord.

Valerie Taeldeman

Voorzitter, minister, collega’s, op donderdag 9 december besprak de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie het voorstel van decreet van de heren Martens en Decaluwe, de dames Homans, Hostekint en Rombouts en de heren Hendrickx en De Meyer houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 en het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het vermijden van injectietarieven voor elektriciteit geproduceerd door middel van hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmte-krachtkoppeling (wkk).

Het probleem inzake de injectietarieven voor elektriciteit geproduceerd door middel van hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmtekrachtkoppeling is in de commissie voor het eerst aangekaart door mevrouw Homans. De algemene bezorgdheid ter zake heeft geresulteerd in een unaniem goedgekeurde resolutie. Met de resolutie vroeg het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering om het probleem aan te kaarten op het Overlegcomité en om via die weg de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) te vragen om alternatieven voor de injectiewerking voor te stellen.

Minister Van den Bossche heeft gevolg gegeven aan de resolutie maar de CREG is doof gebleven voor haar vraag. Wel heeft de CREG een uitgebreid advies uitgebracht waarin ze argumenteert dat er voor de Europese wetgeving niets mis is met de injectietarieven. Dat was echter niet de vraag aan het Overlegcomité. De vraag behelsde een voorstel tot wijziging van de wetsbepaling tegen het einde van het jaar, met als doel injectietarieven te schrappen of er een vrijstelling aan te verbinden.

De resolutie van het Vlaams Parlement vroeg de Vlaamse Regering daarnaast ook: “ondertussen te onderzoeken in welke mate via Vlaamse reglementering – bijvoorbeeld onder de vorm van een openbaredienstverplichting aan de distributienetbeheerders – de toepassing van injectietarieven voor duurzame elektriciteitsproductie kan worden uitgesloten."

Precies daaraan geeft het voorliggende voorstel van decreet gevolg.

Het Vlaams Parlement neemt bij goedkeuring van het voorstel dus zelf het initiatief tot een dergelijke openbaredienstverplichting die de distributienetbeheerders verplicht om stroom uit kwalitatieve warmte-krachtkoppeling en hernieuwbare energiebronnen kosteloos op het net te aanvaarden.

De heer Bart Martens situeerde in de commissie uitvoerig de inhoud van het voorstel van decreet. Kort samengevat komt het erop neer dat een Koninklijk Besluit momenteel toelaat dat distributienetbeheerders kosten mogen aanrekenen voor de stroom uit hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling die op het net wordt geïnjecteerd. Dit is een discriminatie: voor de conventionele centrale productie-installaties die rechtstreeks stroom op het hoogspanningsnet injecteren, gelden deze injectietarieven immers niet. Met dit voorstel van decreet wordt er voor een gelijke behandeling van decentrale groenestroomproductie en centrale conventionele elektriciteitsproductie gezorgd.

Volgens collega Martens beantwoordt het voorstel van decreet aan het Vlaams regeerakkoord. Daarin staat: “Tevens zorgen we voor coherente aansluitings- en exploitatievoorwaarden ter ondersteuning van kwalitatieve wkk-installaties en installaties op basis van hernieuwbare energiebronnen. De ondersteuningsmaatregelen bevatten de nodige prikkels om de kosten voor de uitbouw en de exploitatie van het net te beperken, zodat de distributienetbeheerders niet langer via een injectietarief de extra aansluitingskosten moeten verhalen, en om de omvang van de decentrale productie-installaties zo goed mogelijk af te stemmen op het verbruik ter plaatse.”

De indieners van het voorstel van decreet hebben, via de voorzitter van het Vlaams Parlement, advies aan de Raad van State gevraagd. Op 9 november 2010 heeft de Raad van State advies uitgebracht en bij een aantal punten voorbehoud aangetekend. Dit betekent niet dat de Raad van State het voorstel van decreet als een bevoegdheidsoverschrijding beschouwt.

De heer Martens heeft het voorbehoud van de Raad van State volledig weerlegd aan de hand van zogenaamde impliciete bevoegdheden op basis van artikel 10 van de bijzondere wet op de hervorming van de instellingen.

Mevrouw De Knop van Open Vld trekt uit het advies van de Raad van State andere conclusies dan de heer Martens. Ze heeft zowel inhoudelijke als technische bezwaren. Ze wijst op de complexiteit van het probleem. Minister Van den Bossche heeft een evaluatie van de openbaredienstverplichtingen en van hun impact op de prijs beloofd. Ondertussen neemt het Vlaams Parlement echter al het initiatief een bijkomende verplichting toe te voegen. Een reguleringsimpactanalyse is aangewezen. Voor een ontwerp van decreet zou dit verplicht zijn. Voor een voorstel van decreet is dit niet het geval. Om die reden stelt mevrouw De Knop voor niet over het voorstel van decreet te stemmen. Ze vindt dat dit eerst verder moet worden onderzocht. Eventueel moet hiervoor een hoorzitting worden georganiseerd. Ze vindt het echter nog veel beter de maatregel in een ontwerp van decreet te integreren. De meerderheid is verbaasd dat mevrouw De Knop een parlementair initiatief niet geschikt vindt en een regeringsactie verkiest

De heer Sanctorum van Groen! koestert een grote sympathie voor de strijd tegen de injectietarieven voor hernieuwbare energie. Deze tarieven gelden immers niet voor de injectie van energie uit conventionele bronnen op het hoogspanningsnet door grote producenten.

Het voorstel van decreet werd aangenomen met tien stemmen voor en een stem tegen. (Applaus)

De voorzitter

De heer Gatz heeft het woord.

Sven Gatz

Voorzitter, mevrouw De Knop, die wegens haar zwangerschap vandaag niet aanwezig kan zijn, heeft me gevraagd het standpunt van onze fractie naar voren te brengen.

We vinden dit haastig knip- en plakwerk van de meerderheid. Het advies van de Raad van State bevat een aantal bezwaren die op het Belgisch staatsrecht en op het Europees recht zijn gebaseerd. De meerderheid heeft deze bezwaren onvoldoende weerlegd. Indien we dit voorstel van decreet straks goedkeuren, stellen we ons bijgevolg bloot aan een aantal mogelijke juridische gevolgen.

We hebben ook inhoudelijk een probleem met wat de meerderheid voorstelt. De afschaffing van de injectietarieven doorkruist de opkomst van de projecten inzake hernieuwbare energie. Op zich is dit een goed uitgangspunt. Het belangrijkste gevolg is evenwel dat de elektriciteitsverbruiker met de kosten wordt opgezadeld. Het Vlaams Parlement zal dit voorstel van decreet straks waarschijnlijk goedkeuren. De factuur zal door de man in de straat, Jan met de pet, en niet langer door de groene producent worden betaald.

Op deze manier wordt de zoveelste openbaredienstverplichting gecreëerd die in een kunstmatige verhoging van de elektriciteitsfactuur van de consument, met inbegrip van de bedrijven, resulteert. Zoals mevrouw De Knop in de commissie al heeft verklaard, zouden we liever een brede discussie voeren, waarin alle aspecten van het energiebeleid aan bod komen, dan nu snel een aspect van dit beleid regelen. Het uitgangspunt van de meerderheid kan goed zijn, maar de bedoelde of onbedoelde gevolgen zullen voor de Vlamingen in het algemeen hinderlijk zijn.

De voorzitter

De heer Martens heeft het woord.

Bart Martens

Voorzitter, ik moet eerlijk toegeven dat ik Open Vld niet meer kan volgen. Tijdens het begrotingsdebat dat we dinsdag hebben aangevat, heeft Open Vld de Vlaamse Regering bekritiseerd voor de manier waarop de steunmaatregelen zijn afgebouwd. De vermindering oversubsidiëring van onder meer zonnepaneelprojecten verloopt volgens Open Vld te fors. De Vlaamse Regering heeft de handrem te hard opgetrokken. Er wordt te veel gesneden. Nu luidt de kritiek dat de afschaffing van de injectietarieven ten koste van de consumenten zou gebeuren.

Ik zou de heer Gatz willen verwijzen naar het advies en de studie van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). In die studie wordt de impact van dit voorstel van decreet op de tarieven onderzocht. De distributienettarieven zullen met maximaal 0,5 percent stijgen. De distributiekosten bedragen slechts een derde van de totale factuur van de consument. In de eindfactuur van de consument betekent dit, met andere woorden, een kleine rimpeling.

De Vlaamse Regering heeft al een beslissing genomen die tot een echte verlaging van de kosten leidt. Er is, overigens op vraag van het Vlaams Parlement, ingegrepen in de oversubsidiëring van de grote zonnepaneelprojecten.

Dit betekent zeker niet dat het voorliggend voorstel van decreet onbelangrijk is.

Voor de individuele producenten, bijvoorbeeld tuinders die een warmte-krachtkoppeling hebben en in kassen verwarmen met de rest van de elektriciteitsproducties, betekent dat wel degelijk een belangrijke extra steun en een herstel van de rendabiliteit van hun investering. Daarom is het voor de individuele producenten van duurzame energie, die we echt nodig gaan hebben, een belangrijke stap vooruit. Als we de Europese doelstellingen willen halen, gaan we veel meer in decentrale duurzame energie moeten investeren. Met dit voorstel van decreet doen we wat nodig is. Het is absurd dat een overheid, in casu het Vlaamse Gewest, dezelfde soort projecten subsidieert die een andere overheid gaat belasten. Dat is natuurlijk aan de mensen niet uit te leggen. Het is ook zo dat de injectietarieven zoals ze door de CREG zijn aanvaard en zoals in het Koninklijk Besluit op de meerjarentarieven zijn vastgelegd, ook geen enkele prikkel inhouden om investeringen in decentrale productie daar te laten plaatsvinden waar ze met minimale kosten op het net kunnen aanhaken.

Het is inderdaad zo dat sommige decentrale productie-investeringen in de middle of nowhere heel wat investeringen op het vlak van netversterking vereisen. Andere decentrale productie-installaties kunnen zonder kosten op het net aansluiten omdat er op die plaatsen nog voldoende capaciteit op het net voorhanden is. Beide installaties genieten vandaag eenzelfde injectietarief, wat natuurlijk absurd is en geen enkele aansporing betekent om met potentiële investeerders te gaan zoeken naar locaties op het net waar tegen minimale maatschappelijke kosten installaties in het net kunnen worden ingeplugd. Het nut van de injectietarieven zoals ze vandaag voorzien zijn in het KB op de meerjarentarieven, gaat ons volledig voorbij. We snappen er dus niets van dat een overheid moet gaan taxeren wat een andere overheid subsidieert. De logica daarvan zien we helemaal niet in.

Als we dat ongemoeid laten, betekent dat ook een fundamentele discriminatie van decentrale duurzame productie versus centrale productie. De installaties van kerncentrales, steenkool- en gascentrales, centrale productie-eenheden die injecteren op het hoogspanningsnet, krijgen helemaal geen injectietarief opgelegd, terwijl de duurzame decentrale productie-installaties via het KB op de meerjarentarieven wel een injectietarief opgelegd krijgen. We vinden dat absoluut niet verdedigbaar.

De Open Vld-fractie heeft wel de resolutie gesteund en goedgekeurd waarin aan de Vlaamse Regering gevraagd wordt om dit aan te kaarten op het Overlegcomité. Dat is gebeurd zonder gevolg, maar dezelfde resolutie hield ook in dat de Vlaamse Regering in dat geval zelf moest onderzoeken op welke manier we dat desnoods via Vlaamse regelgeving kunnen aanpakken. We doen dat nu als Vlaams Parlement. We geven gevolg aan onze resolutie, die ook door de Open Vld-fractie mee is goedgekeurd. Ik begrijp niet wat daartegen ingebracht kan worden. Ik denk ook, mijnheer Gatz, als u het commissieverslag goed naleest, dat we er wel degelijk in geslaagd zijn om het voorbehoud dat de Raad van State heeft gemaakt, te weerleggen.

Uiteraard geeft de Raad van State op een aantal punten aan dat hij over onvoldoende gegevens beschikt om te kunnen inschatten of deze maatregelen die we met dit voorstel van decreet nemen, noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze gewestelijke bevoegdheden voor het halen van onze gewestelijke doelstellingen. Ik denk dat we in de bespreking in de commissie hebben aangetoond dat dit wel degelijk het geval is. Natuurlijk is ook de Raad van State op het verkeerde been gebracht door de CREG, die vindt dat we ons hier bezondigen aan bevoegdheidsoverschrijding. Ik geef u ook mee, mijnheer Gatz, dat de CREG dat ook vond van de bestaande maatregelen die al in het Elektriciteitsdecreet stonden opgenomen. De bepalingen met betrekking tot de verminderde aansluitkosten op het distributienet worden bijvoorbeeld ook door de CREG betwist en als ongrondwettelijk beschouwd.

Ook andere bepalingen, zoals de maximale aansluitkost voor een aansluiting op het aardgasnet, worden door de CREG betwist. De CREG betwist dat wij die bevoegdheid hebben. De Raad van State heeft echter ook over al die andere maatregelen geen problemen gemaakt. Ook die andere bepalingen in het Elektriciteitsdecreet hebben nooit geleid tot een veroordeling door het Grondwettelijk Hof. Ik ga er dan ook van uit dat dit ook nu niet zal gebeuren. Indien dat toch het geval zou zijn, mijnheer Gatz, dan hebben we een argument extra om te zeggen dat de bevoegdheid voor de tarieven op het distributienet moet worden overgeheveld naar de gewesten.

Vandaag hebben de gewesten de volle bevoegdheid over alles wat met het distributienet te maken heeft behalve de tarifering. De tarifering bevindt zich nog op het federale niveau, dat deze bevoegdheid verkeerd invult, tegen de doelstellingen van het gewest in. Dat willen we met ons voorstel van decreet uit de weg ruimen indien dit tot een veroordeling door het Grondwettelijk Hof zou leiden. Ik vermoed, hoop en verwacht dat dit niet het geval zal zijn. We hebben dan wel een extra argument om te zeggen dat ook deze bevoegdheid moet worden geregionaliseerd.

Ik wil nog twee amendementen toelichten. Die amendementen zijn ingegeven door het feit dat de week dat we in de commissie de bespreking hebben gehouden, het zogenaamde Energiebesluit in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. Het gevolg daarvan is dat het gecodificeerde Energiedecreet dat de bestaande energiedecreten vervangt, het Elektriciteitsdecreet, het Aardgasdecreet, het decreet over de oprichting van de VREG enzovoort, in werking zal treden op 1 januari 2011. In ons voorstel van decreet hebben we de bepaling tot kosteloze injectie op het net in een wijzigingsbepaling op het Elektriciteitsdecreet en in een wijzigingsbepaling op het gecodificeerd Energiedecreet ingeschreven. Die eerste wijzigingsbepaling wordt zonder voorwerp wanneer op het moment dat ons voorstel van decreet wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, intussen dat Elektriciteitsdecreet niet meer bestaat. Vandaar dat de inhoud van het eerste amendement is om de wijzigingsbepaling aan het Elektriciteitsdecreet te schrappen.

In het tweede amendement stellen wij voor om het woord ‘distributienet’ aan te vullen met het woord ‘lokaal transportnet’. Immers, in het gecodificeerd Energiedecreet heeft men een opsplitsing gemaakt tussen beide. Het Vlaamse Gewest is bevoegd voor alle netten onder de 70 kilovolt. Maar het net tussen 70 kilovolt en 30 kilovolt wordt nog altijd beheerd door Elia. Dat wordt nu in het nieuwe Energiedecreet het lokaal transportnet genoemd, terwijl het net onder de 30 kilovolt het distributienet wordt genoemd. Wij spreken in ons voorstel enkel nog over het distributienet. We moeten dat aanvullen met het lokaal transportnet.

Een tweede wijziging in het tweede amendement is de verhuis van die bepaling in het decreet. Een aantal netbeheerders, Elia, Infrax en Eandis, hebben ons erop gewezen dat die bepaling over kosteloze injectie beter zou worden omschreven als een openbaredienstverplichting. Wij hebben dat zelf ook in de commissie gedaan. Dat is belangrijk omdat over openbaredienstverplichtingen de CREG altijd de kosten aanvaardt. Er is een geschreven regel die zegt dat de CREG ook alle kosten verbonden aan openbaredienstverplichtingen aanvaardt. Dat zal minder aanleiding kunnen geven tot betwistingen tussen de netbeheerders enerzijds en de federale regulator en de CREG anderzijds. Vandaar dat wij het zinvol achten om de bepaling over de kosteloze injectie onder het hoofdstuk van de openbare dienstverplichting in te schrijven en om duidelijk te expliciteren dat het hier effectief om een openbaredienstverplichting gaat. Dat zal leiden tot minder discussies met betrekking tot de CREG.

Met dit voorstel van decreet doen wij wat we zelf in een resolutie aan de regering hebben gevraagd. We helpen daarmee een absurditeit uit de wereld, die erin bestaat dat de federale overheid hypothekeert en bemoeilijkt wat we via het gewest ondersteunen. Ik denk dat we hier knap werk hebben geleverd. We zijn niet over een nacht ijs gegaan. We hebben het advies van de Raad van State gevraagd. We hebben ons uitgeput in argumenten om het voorbehoud van de Raad van State te weerleggen. Dit is dan ook een knap staaltje parlementair werk.

Collega Gatz, ik vind het inderdaad jammer dat uw fractie eigenlijk meer heil verwacht van de regering in plaats van samen met ons te doen waarvoor we bevoegd zijn, namelijk decreten maken en goedkeuren. (Applaus bij sp.a)

Sven Gatz

Voorzitter, er wordt ons op een aantal inconsequenties gewezen wat betreft onze houding op het terugschroeven van de subsidies en de groenestroomcertificatenregeling met betrekking tot de zonnepanelen.

Tijdens het debat gisteren was onze kritiek vooral gericht op de abrupte stopzetting en afbouw. Het ging meer om een gebrek aan goed bestuur dan wel dat de subsidies op zich werden afgebouwd. We zullen dat debat trouwens in het voorjaar nog moeten voeren want de regering probeerde die regeling op een slinkse manier via het programmadecreet aan de begroting te koppelen. Dat is uiteindelijk, mede door uw goede zorgen, voorzitter, voorkomen. Het is goed dat we dat debat kunnen opentrekken. Het is ook zo dat de regering heeft ingezien dat ze een fout heeft gemaakt en dat ze te abrupt te werk ging. In die zin was onze kritiek ook niet onterecht.

Er wordt gezegd dat de doorrekening van de kostprijs van deze openbaredienstverplichting van de distributeurs door de consumenten nauwelijks zal worden gevoeld. “Een rimpeling op het wateroppervlak”, wordt gezegd. Laten we dat hopen. Wij zijn daar niet zo zeker van. Wij hebben in het verleden een slechte ervaring gehad met de doorrekening van kosten via de distributiekanalen. Meestal wordt de factuur toch maar op één adres betaald: bij de consument.

Er wordt ons gezegd dat wij het in verleden een voorstel van resolutie mee hebben goedgekeurd waarvan het huidig voorliggende voorstel van decreet gewoon het verlengstuk is. De resolutie gaat natuurlijk wel iets breder. Wij zouden de discussie ook graag iets breder voeren.

Er wordt een antwoord gegeven op de bezwaren van de Raad van State met betrekking tot de Belgische bevoegdheidsverdeling. We zullen zien of de repliek van de meerderheid voldoende waterdicht is. Ik heb verder geen repliek van de meerderheid over de bezwaren met betrekking tot het Europees recht.

Het feit dat hier nu nog snel, snel een aantal amendementen wordt toegevoegd, bewijst mijn stelling dat dit kunst- en vliegwerk is.

De voorzitter

Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Marleen Van den Eynde

Voorzitter, collega’s, het is voor iedereen duidelijk dat Vlaanderen in hernieuwbare energie moet investeren. Niet omdat Europa die 20-20-20-regel oplegt, maar vooral uit voorzorg omdat we weten dat de voorraad fossiele brandstoffen eindig is, en dat hernieuwbare energie het gebruik van fossiele brandstoffen kan verminderen. Daarom heeft de vorige Vlaamse Regering middelgrote en grote bedrijven gestimuleerd om te investeren in onder meer warmte-krachtkoppelinginstallaties, om zelf in hun energiebehoeften te voorzien, zonder hiervoor grote hoeveelheden fossiele brandstoffen aan te wenden.

Investeringen in wkk-installaties zijn enorm kostelijk, en daarom heeft Vlaanderen deze projecten financieel ondersteund. Probleem is echter dat de CREG, de federale toezichthouder, zoveel macht heeft dat zij injectietarieven konden heffen op deze installaties. Dat was nu net niet de bedoeling van de Vlaamse Regering. Vlaanderen investeert en de federale overheid incasseert, via de CREG. Dit is beschamend. Dit moet rechtgezet worden. Het gaat niet op dat Vlaanderen bedrijven en tuinbouwbedrijven aanmoedigt en stimuleert om grote investeringen te doen, en achteraf er extra belastingen op heft.

Ik zou graag even voor de correctheid van dit verslag en voor de opfrissing van het geheugen van sommige collega’s even willen schetsen hoe we vandaag tot dit voorstel van decreet zijn gekomen. Deze problematiek collega’s – laten we eerlijk zijn –, is voor het eerst in dit parlement aangekaart door de Vlaams Belangfractie en niet door mevrouw Homans op 15 oktober 2009. Het was de eerste commissievergadering van deze legislatuur en het was duidelijk dat velen, zoals de heer Decaluwe, mevrouw Rombouts en mevrouw Homans, de bezorgdheid die het Vlaams Belang toen uitte, wel deelden. En ook de Vlaamse Regering en de minister voor Energie deelden de bezorgdheid, maar zouden de problematiek aankaarten op het Overlegcomité.

We weten allemaal dat we via dit Overlegcomité, en via rechtstreekse vragen aan de CREG nog steeds geen stap vooruit gekomen zijn inzake een oplossing voor deze onrechtmatige injectietarieven, ook door het ontbreken van een regering. Er volgde een resolutie, maar die leverde ook niets op.

De heer Van Hauthem heeft op 30 juni met een actuele vraag aangekaart dat de resolutie van de meerderheid geen oplossing had gebracht, en aan minister Vandenbossche gevraagd om het heft in eigen handen te nemen. De heer Decaluwe deelde mee dat de meerderheid aan een oplossing aan het werken was, zodat Vlaanderen het heft in eigen handen kan nemen.

We zijn dan ook heel tevreden dat dit voorstel van decreet vandaag eindelijk een oplossing kan bieden. Wij zijn tevreden dat die onrechtmatige inning van soms zeer grote bedragen een halt zal toegeroepen worden. Wij zijn tevreden dat Vlaanderen eindelijk zijn tanden heeft laten zien, en het heft in eigen handen heeft genomen, zoals we hadden gevraagd. Het is geen haastwerk, het is eindelijk goed parlementair werk. Dit betekent dat het Vlaams Belang nog steeds een stok achter de deur is van dit Vlaams Parlement en deze Vlaamse Regering. Het mag dan ook duidelijk zijn dat het Vlaams Belang dit voorstel van decreet volmondig zal steunen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

In tegenstelling tot de ondoordachte beslissing van de Vlaamse Regering over de groenestroomcertificaten is dit wel een goed voorstel van decreet. Mijn fractie ondersteunt het volmondig. Ik wil nog iets toevoegen aan de inhoud, namelijk dat de richtlijn Hernieuwbare Energie in 2009 de lidstaten expliciet de mogelijkheid geeft om de distributiekosten ten gevolge van groene stroom te verminderen of zelfs af te schaffen, dus om een voorrangsregeling te ontwikkelen voor groene stroom.

De voorzitter

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Het belang van dit voorstel van decreet is voldoende onderstreept in het verslag en het betoog van de heer Martens. Ik wil toch mijn verbazing uitdrukken over het feit dat Open Vld geen vertrouwen heeft in de manier waarop de kosten eventueel zouden worden doorgerekend. Er is aangetoond dat de doorrekening niet te zwaar zal wegen. Dat was ook de bezorgdheid van de indieners. Het principe van gelijkheid is hier blijkbaar niet van tel, aangezien de centrale productie-eenheden geen injectietarieven moeten hanteren, en de decentrale dat wel moeten doen. Ik begrijp dus niet goed dat bij Open Vld het principe van gelijkheid niet de bovenhand haalt. Als we willen inzetten op hernieuwbare energie voor individuele projecten, maakt het uit of een project wel of niet haalbaar is. Daarom is het belangrijk dat dit voorstel van decreet door iedereen wordt ondersteund. (Applaus bij sp.a)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 624/1)

– Artikel 1 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot schrapping van artikel 2. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 624/4)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

Er is een amendement tot vervanging van artikel 3. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 624/4)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.