U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 23 december 2010, 9.13u

van de Vlaamse Regering
724 (2010-2011) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is de algemene bespreking van het ontwerp van decreet.

Mevrouw Lies Jans, verslaggever, zit vast in het verkeer.

Mevrouw Schryvers, verslaggever, is ook afwezig.

Mevrouw Dillen heeft het woord.

Marijke Dillen

Voorzitter, dit ontwerp van decreet is eigenlijk het formaliseren van iets wat in de praktijk al bestaat. Het is een positief voorstel want vandaag bestaan er in Vlaanderen op verschillende niveaus verschillende instanties die sociale rechten toekennen. Vaak is het voor de burger onmogelijk om door de bomen het bos te zien. De rechtenverkenner kan de mensen helpen om na te gaan op welke sociale rechten ze een beroep kunnen doen. Ook heel positief is dat zij een gepersonaliseerd overzicht kunnen opstellen. Mijn fractie zal dit voorstel dan ook steunen. Maar wij hebben wel nog twee opmerkingen.

Op de eerste plaats wil ik verwijzen naar het advies van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid, die er, in het kader van dit voorstel, bij de regering op heeft aangedrongen om inzake de automatische toekenning van rechten snel een lijst op te stellen van rechten die een groot verschil kunnen maken in het dagelijkse leven van mensen in armoede. Verder wordt ook gevraagd dat in algemene zin het beleid inzake welzijn, gezondheid en gezin sterk zou inzetten op het creëren van dwarsverbindingen en onderlinge afstemming tussen de verschillende sectoren en actoren. Ik durf er bij de regering op aan te dringen om dit zeker niet te verwaarlozen en dit snel uit te voeren.

Ik verwijs ook naar het Vlaamse regeerakkoord, waarin is voorzien dat er zal worden gewerkt aan het automatisch toekennen van sociale rechten aan de mensen die er een beroep kunnen op doen. Voorzitter, ik wil vragen dat deze Vlaamse Regering hier zeer snel werk van maakt. Er wordt in dit Vlaams Parlement al jaren aangedrongen om initiatieven te nemen om die sociale rechten automatisch toe te kennen. Minister, ik zou graag hebben dat u aan uw bevoegde collega’s vraagt om hier eindelijk en bij hoogdringendheid werk van te maken. Dat is heel belangrijk. Uiteraard in de eerste plaats voor alle Vlamingen, maar vooral voor de Vlamingen die in armoede leven en die al gemakkelijker een beroep zouden kunnen doen op een aantal rechten, maar die helaas niet altijd op de hoogte zijn van het feit dat ze dat kunnen. Maak hier dus, in het belang van de mensen in armoede, alstublieft bij prioriteit werk van.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mevrouw Dillen, ik vermoed dat de bevoegde collega’s die dit dossier opvolgen, nog onderweg zijn. Dit is ook aan bod gekomen in de besprekingen in de commissie. Maar ik zal in ieder geval de boodschap nogmaals overmaken aan de voltallige regering.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2010-11, nr. 724/1)

– De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.