U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is de algemene bespreking van het voorstel van decreet.

De heer Keulen, verslaggever, heeft het woord.

Voorzitter, het is duidelijk dat we deze klip kamerbreed, met de meerderheid en de oppositie, hebben genomen. Eigenlijk gaat het om een wijzigingsdecreet waarmee we het oorspronkelijke Kabel en Leiding Informatie Portaal-decreet (KLIP-decreet) van 14 maart 2008 willen aanpassen.

We moeten steeds in het achterhoofd houden dat langs en onder de wegen van het Vlaamse Gewest ongeveer 500.000 kilometer kabels en leidingen liggen. We willen de procedure versoepelen zonder het veiligheidsrisico te verhogen. Tot nu toe moet een uitvoerder van grondwerken minstens 20 dagen voor het begin van de werken een aanvraag indienen. In de praktijk gebeurt het vaak dat de werken door onderaannemers worden uitgevoerd. Die onderaannemers ontvangen de informatie laattijdig en moeten toch met de werken starten. Het voorliggend voorstel van decreet wil dit probleem oplossen.

We willen een uitzondering op de afwijking van de termijnen invoeren. We willen echter niet aan het algemene principe raken. De grondwerken kunnen pas van start gaan als de aanvrager van alle kabel- en leidingbeheerders alle informatie betreffende de aanwezige kabels en leidingen heeft ontvangen. Op die manier dienen we het algemeen belang, en dat is de reden waarom we hier zitten.

De uitzondering houdt in dat een onderaannemer die laattijdig – minder dan 20 dagen voor de start van de werken – op de hoogte wordt gebracht, toch een aanvraag kan indienen. Dit moet hem in de mogelijkheid stellen zo snel mogelijk te starten. De voorwaarde blijft uiteraard dat hij pas kan starten als hij alle informatie heeft gekregen.

Momenteel durven aannemers en onderaannemers wel eens zonder de nodige informatie te starten. Dit leidt vaak tot pannes. Om de naleving van de voorwaarde af te dwingen, wordt bij overtredingen van de ultieme veiligheidsgarantie een boete ingevoerd.

Het is natuurlijk belangrijk dat de informatie snel genoeg komt. Iemand kan een aanvraag indienen, maar moet dan natuurlijk ook alle informatie krijgen. Daarom houdt het voorstel van decreet nog een tweede belangrijke wijziging aan het oorspronkelijke KLIP-decreet in. De kabel- en leidingbeheerders moeten de informatie binnen een termijn van 15 dagen volgend op de datum van aanvraag bezorgen. In de commissie is een amendement ingediend om aan die laatste vereiste een sanctie te koppelen. De vrees leeft immers dat dit in de praktijk dode letter zou blijven.

Zoals ik daarnet al heb aangegeven, zijn het voorstel van decreet en het amendement unaniem goedgekeurd.

De voorzitter

De heer de Kort heeft het woord.

Dirk de Kort

Voorzitter, de heer Keulen heeft al een beknopt verslag van de commissiebespreking gebracht. De heren Van den Heuvel, Kennes, Van Dijck, Peumans, Crombez en ikzelf hebben een amendement ingediend. We zijn er immers van overtuigd dat de informatieverstrekking, voorzien in artikel 11, tijdig moet gebeuren. Indien dit niet gebeurt, moet een sanctie volgen.

Ik heb tijdens de bespreking opgemerkt dat het hier een redelijk voorstel van decreet betreft. De verantwoordelijkheid voor de bescherming van kabels en leidingen is een gemeenschappelijke zaak van aannemers en nutsmaatschappijen. Ik heb tevens de hoop uitgedrukt dat het slechts zelden nodig zal zijn een sanctie op te leggen. Het gaat eigenlijk meer om een stok achter de deur.

Het geamendeerd voorstel van decreet is unaniem goedgekeurd.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 501/3)

– De artikelen 1 tot en met 5 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.