U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is de bespreking van het voorstel van resolutie.

De heer van Rouveroij, verslaggever, heeft het woord.

Sas van Rouveroij

Voorzitter, collega’s, de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken besprak op 7 oktober het voorstel van resolutie betreffende de invoering van een regeling betreffende inritten voor woningen en handelspanden gelegen naast gewestwegen.

De aanleiding van het voorstel van mevrouw Peeters is het verrassende antwoord dat zij mocht ontvangen van de minister van Mobiliteit en Openbare Werken op een paar van haar schriftelijke vragen.

Mevrouw Peeters legde in de commissie uit dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is opgedeeld in een centrale directie, provinciale afdelingen en districten. Die territoriale afdelingen van AWV, de districten, zijn verantwoordelijk voor het afleveren van advies in het licht van aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen. Voor de lokale besturen zijn die adviezen bindend tot december 2013. Gelukkig maar, want in de regio van mevrouw Peeters kijkt men verlangend uit naar die datum, omdat er heel wat problemen rijzen met die verplichte adviezen.

Sinds 1995 legt het district telkens, ongeacht of het gaat om een handelspand, een groeps- of een eengezinswoning, het bindende advies op om de inritten te beperken tot 3 meter. Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden en met een heel uitgebreide motivering geeft men de bouwheer soms toestemming voor een inrit van 5 meter. Dat advies wordt altijd opgelegd zonder rekening te houden met de ligging van het gebouw ten opzichte van de rooilijn of met de verhouding van de perceelsgrens met de gewestweg. Die starre houding heeft allerlei problemen teweeggebracht, en mevrouw Peeters gaf daarvan een aantal sprekende voorbeelden.

Verder verwees collega Peeters naar het standpunt van UNIZO, en ook UNIZO dringt aan op meer redelijkheid.

De ambtenaren gaan als het ware met een vergrootglas en met een lintmeter continu overal de opritten opmeten, in plaats van te zorgen voor meer verkeersveiligheid op de gewestwegen.

De minister heeft in haar antwoord op voormelde schriftelijke vragen verklaard dat de 3 meterregel niet absoluut is en dat er nood is aan een uniforme regeling voor heel Vlaanderen. Collega’s, het is toch wel indrukwekkend. Uit de antwoorden van de minister blijkt dat er alleen in het district Maaseik 556 processen-verbaal rond dit thema zijn opgesteld in de laatste 10 jaar. Een vergelijking met de provincies Oost- en West-Vlaanderen geeft aan dat daar geen enkel pv is opgesteld, en in Antwerpen welgeteld één.

De minister beloofde een initiatief te nemen. Tot vandaag is dat nog niet gebeurd. Daarom hebben de collega’s Peeters en Keulen in het voorstel van resolutie een aantal aanbevelingen opgenomen.

De heer Roegiers heeft uit de toelichting onthouden dat de 3 meterregeling niet absoluut is en dat er nood is aan een uniforme regeling voor heel Vlaanderen. Hij begrijpt dat uit het lokale wedervaren de boodschap van de initiatiefnemers zeer Limburgs is getint – dat is ook zo omdat het probleem zich daar stelt, zoals aangeklaagd door collega Peeters –, maar de meerderheid zou het initiatief wel kunnen steunen mits het een wat algemener betekenis zou krijgen. Daarom stelt de heer Roegiers, in naam van de meerderheidsfracties, voor om de drie laatste punten van het beschikkende deel van het voorstel van resolutie te schrappen. De eerste twee punten wil men behouden. Hij dient in die zin een amendement in.

Mevrouw Van den Eynde verklaart het voorstel van resolutie genegen te zijn. Ze schaart zich ook achter het amendement van de meerderheid. Ook de Groen!-fractie steunt bij monde van de heer Peeters het amendement van de meerderheid. Namens de indieners en Open Vld verklaart ook mevrouw Peeters het eens te zijn met het amendement van de meerderheid. Het is immers van groot belang dat er een uniforme regeling komt en dat de grote ongelijkheid die momenteel heerst in de AWV-aanpak, in het bijzonder in Limburg en dan nog in het bijzonder in het district Maaseik waar collega Peeters woont, ongedaan wordt gemaakt.

Voorzitter, het eindresultaat van deze commissiewerkzaamheden is dat bij unanimiteit werd beslist aan de Vlaamse Regering te vragen om duidelijkheid te scheppen inzake de regeling ‘breedte inritten voor percelen grenzend aan gewestwegen’ en om een uniforme regeling uit te werken voor het hele Vlaamse Gewest die elke regionale willekeur uitsluit en die de verkeersveiligheid ten goede komt. En desgevallend aan te tonen dat een inrit beperkt tot 3 en/of 5 meter de verkeersveiligheid ten goede komt en geen extra conflicten genereert bij het gelijktijdig in- en uitrijden. (Applaus)

De voorzitter

Mevrouw Peeters heeft het woord.

Voorzitter, ik denk dat het verslag inderdaad zeer duidelijk was. Ik was uiteraard blij dat iedereen het voorstel van resolutie mee ondersteunde, al was het een geamendeerd voorstel. Ik ben zeer tevreden dat die ongelijkheid wordt weggewerkt.

De voorzitter

De heer Roegiers heeft het woord.

Jan Roegiers

Ik wou zeggen dat ook de meerderheid soms dingen van de oppositie aanvaardt, die goed zijn. We zijn soms welwillend.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.