U bent hier

De voorzitter

Dames en heren, het debat is geopend.

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Voorzitter, geachte leden, de vorige 3 uur is me echt wel duidelijk geworden dat we ons in een bijna pre-electorale sfeer bevinden. De verwijten gingen heen en weer tussen de diverse meerderheidspartijen. Daarom wou ik met een grap beginnen, om de sfeer toch wat te ontspannen. Een Belg, een Duitser en een Nederlander reden samen in een auto. Het probleem is dat die grap sinds de beslissing van de minister-president, en vooral die van minister-president Rutte, eigenlijk niet meer lukt. Ik kan daar dus niet meer mee beginnen. Dat is de schuld van minister-president Rutte. Ik begin dus gewoon met het betoog zelf.

Het rekeningrijden: dat is nu echt een voorbeeld van een brokkenparcours. Er was het vignet, dan de kilometerheffing en dan het vignet, en dan die communicatie eroverheen. Minister-president, eigenlijk wil ik u twee vragen stellen: wanneer en waarom? Dat geldt dan zowel voor de kilometerheffing als voor het wegenvignet. Wanneer? Er is 2013 wat de vrachtwagens betreft. Wat het wegenvignet betreft, is dat me nog niet duidelijk. Misschien kan ik al wel iets vragen over het proefproject dat is aangekondigd en waarvoor de stad Leuven 25.000 euro heeft uitgetrokken, mevrouw Brouwers. Ik neem aan dat dit niet meer wordt uitgevoerd. Er is trouwens ook 1,5 miljoen euro gevraagd aan het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Die subsidie is trouwens geweigerd. Ik dacht dat dit te maken had met de betalingsproblemen van het IWT, maar waarschijnlijk heeft dat te maken met een grote vooruitziendheid bij de mensen van het IWT. Houdt dit proefproject op? U kiest immers, denk ik, resoluut voor het wegenvignet. Dan moeten we natuurlijk geen proefproject over de kilometerheffing meer doen. Ik ben echter enigszins op een verkeerd spoor gezet. Ik ben er niet helemaal zeker van. De heer De Lille, staatssecretaris voor Groen! in de Brusselse gewestregering, zegt dat die heffing uiteindelijk nog het einddoel is.

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Ik heb daarover een vraag gesteld aan minister Lieten in de commissie Economie. Ze is niet geweigerd, ze is uitgesteld. Men heeft eigenlijk nooit een beslissing genomen. Ik wou dat gewoon even corrigeren.

Lode Vereeck

Ik heb die vraag gelezen. Minister-president, ik neem aan dat we daar nu mee stoppen, want we kiezen voor dat wegenvignet.

Waarom gaat u door met die twee maatregelen? Er zijn een aantal argumenten die kunnen worden gebruikt. De files zouden een argument kunnen zijn voor een kilometerheffing voor vrachtwagens en een wegenvignet voor personenwagens. Dat lijkt me geen intellectueel correct argument. Vrachtwagens zijn immers niet verantwoordelijk voor de files. Die staan niet allemaal tussen 4 en 6 uur op de ring van Antwerpen of Brussel. U weet ook dat de vraag niet zo prijsgevoelig is en dat we eigenlijk het risico lopen om allemaal betalend in de files te staan. Ik vind het ook wat cynisch, maar goed, dat is eigenlijk een ander debat en is zeker niet aan u gericht. De overheid heeft 30 à 40 jaar lang haar infrastructuur niet uitgebreid, wat heeft geleid tot files. Dat is eigenlijk wanbeleid, falend beleid van de voorbije 30 jaar, en nu gaat de overheid daar dus ook nog geld mee verdienen.

Als we dan toch in de files staan, dan zou ik eigenlijk toch graag geld terug hebben. Dat is niet als grap bedoeld. Als het oplossen van de files echt uw doelstelling is, dan moet u de personenwagens opnemen in de kilometerheffing. Dat doet u echter niet. Ik heb ook begrepen dat uw meerderheidspartners van de sp. a daar resoluut tegen zijn. Het wegenvignet is als forfaitair vast bedrag nog veel minder geschikt om iets te doen aan de files. Integendeel, het zet ertoe aan die vaste kosten te spreiden over meer kilometers.

Heeft het misschien iets te maken met het milieu? Dat kan ik me ook niet voorstellen, want de milieuschade wordt verrekend in de accijnzen. Dat is eigenlijk een heel goedkoop systeem. Het is trouwens niet de vervuiler die betaalt in geval van de kilometerheffing voor vrachtwagens. Die rekent dat immers toch door aan de consumenten. Wij zijn het eigenlijk die de kilometerheffing betalen door de hogere eindprijzen van de producten.

Voor alle duidelijkheid: er komen in Nederland geen hogere accijnzen. De Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu heet Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus. Dat is wat anders dan Peeters en Janssens. (Gelach)

Ze was daar niet mee opgezet. Dat blijkt dus absoluut niet zo te zijn. De heer Martens heeft gezegd dat accijnzen een domme kilometerheffing zijn. Wat dan te denken van een wegenvignet? Dat is dan wel een oerdomme kilometerheffing, zou ik zeggen.

Buitenlanders doen betalen voor slijtage, dat vind ik een gerechtvaardigd argument. Daar stap ik in mee. Want ze veroorzaken die slijtage. Nu is dat precies de reden, minister-president, waarom Nederland ermee gestopt is. Dat was een van de dingen die het niet rondkreeg. U moet er het verslag maar eens op nalezen. Een van de elementen was dat men niet precies wist hoe men dat moest organiseren aan de grens. Het was complex. En uw Nederlandse collega heeft nu ook nog gezegd dat het de files niet oplost.

Nu we het er toch over hebben, verwijs ik naar uw regeerakkoord, waarin staat dat u rekening zou houden met Nederland. Ik zie niet in hoe u er nu rekening mee houdt.

Een andere reden kan ten slotte geld zijn. U zegt dan dat het niet de files, niet het milieu, niet of wel de buitenlanders zijn, en dan valt er nog iets voor te zeggen. De vierde reden is misschien geld. Wat bedoelt u eigenlijk met ‘belastingneutraliteit’? Dat staat zowel in de beleidsbrieven als in het regeerakkoord. Wil dat zeggen dat de totaliteit van de belastingopbrengsten dezelfde wordt? Of gaat het om wat de Vlamingen betalen? Indien u zegt dat het om de totaliteit gaat en de buitenlanders meebetalen, zal de belastingsdruk voor de Vlamingen dalen. En dat zie ik natuurlijk volledig zitten.

Minister-president, u hebt nu vier instrumenten in plaats van twee: de belasting op inverkeerinstelling (BIV), de verkeersbelasting, het wegenvignet en de kilometerheffing. Heeft dat eigenlijk wel zin als u het hebt over belastingneutraliteit? U hebt nu immers vier instrumenten om dezelfde belastingsopbrengst te genereren, terwijl u twee keer zoveel inningskosten hebt. Is het vignet niet hetzelfde als die verkeersbelasting? Het gaat immers om een eenmalige, forfaitaire betaling door personenwagens. Wat schrapt u dan om hetzelfde aantal instrumenten te behouden? (Applaus bij Open Vld en LDD)

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Voorzitter, collega’s, als een minister-president van Vlaanderen naar Nederland trekt, dan wordt daar gewoonlijk geschiedenis geschreven en dan is er bij de pers heel wat nieuws te rapen. Ik zal het niet hebben over dat ene dossier, waarvoor ik, in het belang van een zeer grote Vlaamse haven, enige terughoudendheid aan de dag wil leggen. Ik zal het wel hebben, minister-president, over het dossier van het rekeningrijden. Want naar aanleiding van uw bezoek aan uw nieuwbakken collega Rutte hebt u toch een draai zonder voorgaande moeten maken. Ik heb de indruk dat u ‘not amused’ was. Ik vroeg me zelfs af of u zich verslikt had in het broodje kroket en het glas karnemelk. Er was echter meer aan de hand dan dat. Uw ambtsgenoot had u koudweg meegedeeld dat hij niet meer mee stapte in uw visie en die van de Vlaamse Regering over het rekeningrijden. U had dat kunnen zien aankomen. Als u de verkiezingsprogramma’s van de Nederlandse meerderheidspartijen en de partij die de meerderheidspartijen gedoogt, had gelezen dan had u kunnen weten dat het rekeningrijden in Nederland niet meer populair was. De Nederlanders wilden niet meer mee stappen in dat verhaal. De regering, die de emanatie is van de wil van de Nederlandse kiezer, heeft dat verleden week ook aan u duidelijk moeten maken.

Dat is natuurlijk voor u een lastig probleem, want uw voorganger is destijds ook naar Nederland gegaan met de vraag of we niet gezamenlijk een wegennetvignetsysteem in het leven konden roepen. De voorganger van de heer Rutte, de heer Balkenende, heeft toen gezegd dat men dat niet kon en dat men ging voor een intelligent systeem, een beschaafd en modern systeem, het systeem van het elektronisch rekeningrijden. Men was daaraan aan het werken. Dan heeft uw voorganger een draai gemaakt van 180 graden en zijn eigen regeringsverklaring ingeslikt. Hij heeft gezegd dat hij opgaf wat er in de regeringsverklaring in Vlaanderen stond geschreven en dat hij meeging in het Nederlandse verhaal. Vlaanderen en Nederland gingen samen met de Luxemburgers, als dat ook nog maar even kan, om het intelligente systeem van het rekeningrijden in te voeren.

Ik neem aan dat de douche voor u bijzonder koud is geweest toen de opvolger van de heer Balkenende u meedeelde dat het rekeningrijden niet meer in aanmerking komt en dat er geen enkel bijkomende verkeersbelasting in Nederland zal worden ingevoerd. De vraag is hoe u daarmee omgaat. U zegt dat we dat verhaal van rekeningrijden in Vlaanderen toch maar verder gaan schrijven. Hoeveel dat de economie gaat kosten, weet u nog niet. U gaat een studie laten uitvoeren, maar u hebt al een principebeslissing aangekondigd. We gaan voor het rekeningrijden en we zullen zien wat de studie oplevert.

Minister-president, ik wil van u weten of u met de resultaten van de studie rekening zult houden. Ik kan wel voorspellen met mijn gezond boerenverstand en misschien ook wat met de natte vinger wat die studie gaat opleveren. Rekeningrijden gaat het transportverhaal in Vlaanderen duurder maken en ons een beetje uit de concurrentie zetten. President Sarkozy heeft nog niet zolang geleden de loftrompet gestoken over Vlaanderen als distributieland. De Vlaamse havens zijn de poort van Frankrijk aan het worden. We moeten daarvan profiteren en ons op dit moment zeker niet uit de markt prijzen door het voor- en het achterlandtransport duurder te maken naar dat buurland.

Natuurlijk moet u ook nog overleg plegen met de andere gewesten in dit onzalige land. Zolang de verkeersbelasting niet geregionaliseerd is, moet u braaf – zoals u bent – overleg plegen met uw Waalse, Brusselse en andere collega’s. En die zijn in dat verhaal van de slimme kilometerheffing niet geïnteresseerd en ze zijn dat ook nooit geweest. Ze zijn altijd voorstander van het simpele papieren wegenvignet geweest, dat ze niet alleen aan de vrachtwagens willen opleggen, maar ook aan het personenvervoer.

Ik ben daar eigenlijk geen tegenstander van. Het systeem van het papieren vignet bestaat in veel buurlanden. Het bestaat in Zwitserland, in Oostenrijk en in andere Centraal-Europese staten, en het wordt daar met succes toegepast. We zouden dat ook kunnen invoeren ter vervanging van de bestaande belastinggronden, ter vervanging van de inverkeerstellingbelasting, ter vervanging van de jaarlijkse verkeersbelasting. We zouden met een papieren vignet de buitenlandse verkeergebruikers kunnen belasten. Hoe gaat de Vlaamse Regering met die redenering om? Binnenkort komt er een studie. Zal er met die studie rekening worden gehouden? Hebt u oor voor wat er in onze buurlanden en meer bepaald in Wallonië leeft? (Applaus bij Vlaams Belang)

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s en heel speciaal minister-president, we waren maandagavond toch wel wat verrast door uw verklaringen na een onderhoud met uw collega's van het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Daar werd afgesproken voor het einde van dit jaar een akkoord te sluiten over het betalend rijden op Belgische wegen. Dat is toe te juichen, want het Vlaamse regeerakkoord bepaalt zeer ferm dat de Vlaamse Regering een kilometerheffing voor het vrachtvervoer over de weg zal invoeren met als streefdatum 2013. De timing werd echter afgestemd op de andere gewesten, en er zou ook rekening moeten worden gehouden met de evolutie in Nederland.

Nu Nederland in dit verhaal compleet heeft afgehaakt, is een afstemming met de andere gewesten meer dan ooit noodzakelijk. De CD&V-fractie is dan ook uiterst tevreden dat de andere gewesten mee op de kar springen van de kilometerheffing voor vrachtwagens. Dat is al een belangrijke doorbraak.

Wat ons wel een beetje verraste, was de aankondiging dat Vlaanderen zou meegaan in de invoering van een wegenvignet voor personenwagens. Over het personenvervoer stelt het Vlaamse regeerakkoord dat zal worden onderzocht onder welke voorwaarden – mobiliteitsimpact, sociale impact, impact op leefbaarheid, haalbaarheid enzovoort – een kilometerheffing voor personenwagens kan worden ingevoerd. Daartoe wordt een pilootproject opgezet.

Een vooraf betaald forfaitair wegenvignet voor personenwagens, zoals het nu aangekondigd is, heeft natuurlijk het voordeel van de eenvoud. Het kan wellicht veel sneller worden ingevoerd dan zo’n hoogtechnologisch systeem van slimme kilometerheffing. Het nadeel is dat men hooguit de ecologische eigenschappen van de wagen in rekening kan nemen bij de prijsbepaling van het vignet, maar dus niet het gebruik van de wagen, ook qua tijd en plaats. Je betaalt immers niet per gereden kilometer. Een wegenvignet is dus minder mobiliteitssturend dan een slimme kilometerheffing.

Dat laatste systeem voor personenwagens is echter nog lang niet uitgewerkt, vandaar dat de CD&V-fractie het invoeren van een wegenvignet voor personenwagens op dit ogenblik de meest haalbare optie vindt en dat ook ten volle wil steunen, zij het onder een aantal voorwaarden. Wij vinden bijvoorbeeld, in tegenstelling tot de heer Vereeck, dat het proefproject voor een kilometerheffing voor personenwagens wel moet worden uitgevoerd. Op lange termijn moet ons filegevoelige Vlaanderen immers een meer mobiliteitssturende doorrekening van de kosten van mobiliteit kunnen invoeren. De CD&V-fractie vraagt ook om de vergroening van de autofiscaliteit in dit kader mee te nemen. Dat betekent bijvoorbeeld de afschaffing van de belasting op inverkeerstelling van voertuigen.

Wij herhalen ook onze vraag, zoals die enkele weken geleden al werd gesteld door de heer de Kort, naar een effectmeting op de concurrentiepositie van ons land tegenover de buurlanden alvorens de tarieven vast te leggen voor de kilometerheffing voor vrachtwagens. Ten slotte is de CD&V-fractie van oordeel dat de netto-opbrengsten van beide heffingen naar de sector Mobiliteit en Openbare Werken moeten gaan.

Ik heb tot slot nog één vraagje: werd er ook een timing afgesproken met uw collega’s voor het invoeren van het wegenvignet?

Dat waren zowat onze belangrijkste opmerkingen. Wij wensen u in elk geval veel succes met de afronding van deze belangrijke onderhandelingen. (Applaus bij CD&V en sp.a)

De voorzitter

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Voorzitter, komt er tijdens dit debat een spreker van elke fractie aan het woord? Ik vraag het omdat mevrouw Brouwers, van CD&V, pleit voor het op lange termijn invoeren van de kilometerheffing voor personenwagens, hoewel de regering nu een andere piste bewandelt. Ik heb altijd begrepen dat de collega’s van sp.a zich daartegen verzetten. Ik wou gewoon vragen of dat strookt met de mening van sp.a.

De voorzitter

Alle fracties hebben zich ingeschreven, mijnheer Vereeck. De heer Roegiers zal straks het woord nemen namens de sp.a-fractie.

De heer van Rouveroij heeft het woord.

Sas van Rouveroij

Minister-president, u wilt dus een kilometerheffing invoeren voor de vrachtwagens en een wegenvignet voor de personenwagens. Open Vld steunt u als het gaat over de invoering van een wegenvignet voor personenwagens, maar op twee absolute voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat de invoering geen eurocent meer kost aan de Vlaamse automobilist. En dat kan, door de aanpassing van de verkeersbelasting, zodat op onze Vlaamse wegen eindelijk alle automobilisten op dezelfde manier behandeld worden, en dat op onze Vlaamse wegen dus ook de buitenlandse personenwagens een meer dan terechte bijdrage leveren aan het onderhoud en het gebruik van onze wegen.

Een tweede voorwaarde is dat de meeropbrengst die hier wordt gegenereerd en die wordt betaald door de buitenlandse voertuigen, niet verdwijnt in de algemene pot, maar dat die beschikbaar wordt gesteld aan minister Crevits om een omvangrijke inhaalbeweging tot stand te brengen inzake onderhoud en aanleg van de weginfrastructuur. Tot zover het goede nieuws, althans voor u.

Als het gaat over de eenzijdige invoering van de kilometerheffing op vrachtwagens, dan vindt u in de Vlaamse liberalen een felle tegenstander. We hebben al herhaaldelijk gezegd dat een eenzijdige invoering, dus zonder Nederland, schadelijk is. Ik wil zelfs nog verder gaan. Dat moet minstens gebeuren in Beneluxverband, maar ideaal zou zijn indien dit in een Europees kader kon worden ingevoerd. Zo niet, dreigt er grote schade voor onze Vlaamse economie en voor de Vlaamse welvaart.

Vandaag betalen alle vrachtwagens van meer dan 12 ton een eurovignet ingevolge een verdrag dat we hebben afgesloten in 1994 met onder andere Nederland, Luxemburg, Zweden, Denemarken en Duitsland. Duitsland is daar intussen uitgestapt: dat land heeft sinds 2005 een Lkw-Maut. De kwetsbaarheid van de Vlaamse economie is vele malen groter dan die van de Duitse economie.

Een kilometerheffing maakt het goederentransport van en naar onze zeehavens hoe dan ook duurder, niet in vergelijking met Hamburg – dat ligt een eind verder weg –, maar in vergelijking met Rotterdam en Amsterdam. Dat zijn de zeehavens, mijnheer Penris, waar onze havens dagelijks keihard mee moeten concurreren. Elke haven heeft zijn eigen karakteristieken, maar hoe dan ook zal de economische schade groot zijn voor zowel Gent, Antwerpen als Zeebrugge.

Minister Crevits, u bent heel empathisch en u voelde de bui al hangen. Tijdens de commissievergadering van 14 oktober en tijdens de plenaire vergadering van 20 oktober zei u dat u een economische impactstudie zou laten maken waaruit zou moeten blijken of die schade al dan niet reëel is. Minister-president, minister Crevits, dat is niet nodig. Die studie is beschikbaar. Ik lees u het voorblad van de studie voor: ‘Studie van de bedrijfseconomische effecten van de invoering van rekeningsrijden voor vrachtwagens’. Subtitel: ‘Simulatie van de effecten van 24 tariefscenario’s op de rentabiliteit en de falingskans van 135 Vlaamse transportbedrijven’. Uitvoerder van die studie: Vlaams Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek. Datum van de studie: september 2010.

Ik zie geen verbale reactie. Dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel kent u deze studie en dan verbaast het me dat u die niet in het debat brengt. Dan kan ik alleen vermoeden dat de weerzin om Open Vld gelijk te geven erg groot moet zijn. Ofwel hebt u daar geen kennis van, wat vreemd zou zijn aangezien het om een studie van een Vlaams steunpunt gaat.

Deze studie geeft ons gelijk. De verschillende scenariotarieven gaan van 3 tot 15 eurocent. Het gemiddeld tariefscenario is 10 eurocent, en dat is toevallig ook de Lkw-Maut.

Op bladzijde 20 van de studie staat dat de rentabiliteit van 135 Vlaamse transportbedrijven met 50 percent afneemt en dat de falingskans bij die bedrijven groeit met 50 percent. Wilt u dit op uw geweten? Deze studie is beschikbaar, minister-president.

Minister-president, ik wil hier nog een toetje aan toevoegen. De lijvige studie omvat ook een gevoeligheidsanalyse voor het rekeningrijden voor vrachtwagens voor alle goederensoorten. Het resultaat is steeds hetzelfde, behalve voor landbouwproducten. Daar ligt de gevoeligheid voor het invoeren van rekeningrijden maar liefst driemaal hoger. U bent evenwel bevoegd voor het landbouwbeleid.

Ik vraag u niet in de boosheid te volharden en de feiten te erkennen. Ik vraag u, in het belang van de welvaart van onze deelstaat, het rekeningrijden voor vrachtwagens niet in te voeren. (Applaus bij Open Vld, het Vlaams Belang en LDD)

De voorzitter

Mevrouw Jans heeft het woord.

Lies Jans

Voorzitter, de mededeling van de minister-president van afgelopen maandag heeft bij mij twee gevoelens losgemaakt.

Het eerste gevoel is er gevoel van tevredenheid. De slimme kilometerheffing voor vrachtwagens zal er komen. Gelukkig zullen we die maatregel samen met Wallonië en met Brussel kunnen nemen. Het tweede gevoel is een gevoel van verbazing. Ik heb namelijk vernomen dat in ruil een wegenvignet voor personenwagens moet worden ingevoerd.

Op basis van wat we in de pers hebben gelezen, is de N-VA niet tevreden met deze visie. Bovendien heb ik persoonlijk de indruk dat de kilometerheffing voor vrachtwagens als een doel op zich wordt beschouwd. Voor ons is de kilometerheffing geen doel op zich, maar een middel. Dat moeten we goed in het achterhoofd houden.

De kilometerheffing voor vrachtwagens en, op termijn, voor personenwagens is een middel om enkele zeer belangrijke doelstellingen te halen. Die doelstellingen zijn het optimaal benutten van onze wegen, het sturen van het autogebruik en het laten betalen van de gebruiker voor de infrastructuur.

In de beleidsbrief van de minister van Mobiliteit en Openbare Werken wordt deze visie onderstreept. Er staat onder meer deze titel in: “Mobiliteit tegen de juiste prijs”. Volgens deze benadering moet de gebruiker van de transportsystemen niet enkel de interne kosten betalen. Hij moet ook de externe kosten, zoals de impact op het milieu en de congestie, betalen.

Als middel om deze doelstellingen te bereiken, haalt een wegenvignet een onvoldoende. Een wegenvignet is eigenlijk een domme verkeersbelasting. Het stimuleert zelfs het gebruik van de wagen. Uit een onderzoek is gebleken dat een stijging van de vaste kosten voor een auto ertoe leidt dat de mensen meer kilometers rijden. Ze willen die kosten er alsnog uithalen. Ze hebben er toch al voor betaald.

Dat een vignet voor de filebestrijding een slechte zaak is, behoeft dan ook weinig uitleg. Bovendien vrezen we ook negatieve effecten in de toeristische sector. Volgens ons zullen de dagjestoeristen uit Nederland of uit Duitsland niet happig zijn om voor een daguitstap nog eens extra te betalen.

Het Vlaams regeerakkoord is zeer duidelijk. De slimme kilometerheffing voor vrachtwagens komt er vanaf 2013. Wat een gelijkaardige heffing voor personenwagens betreft, zal een proefproject worden opgestart. De N-VA steunt uiteraard deze doelstellingen. We onderstrepen echter dat dit als een geheel moet worden beschouwd. In dit geheel vormt de invoering van de slimme kilometerheffing voor vrachtwagens een eerste stap. Dit moet op zich de aanzet vormen om een gelijkaardig systeem voor personenwagens te ontwikkelen.

Indien we de slimme kilometerheffing uiteindelijk enkel voor vrachtwagens zouden invoeren, zouden we het congestieprobleem niet oplossen. Het ene vloeit voort uit het andere. De beslissing om een slimme en een domme verkeersbelasting in te voeren, lijkt ons dan ook hoogst onlogisch.

We moeten weten wat we willen. We kunnen een wegenvignet invoeren en iedereen laten betalen, of we kunnen een methode toepassen die ons in staat stelt te trachten de verkeersproblematiek aan te pakken. Wat die laatste mogelijkheid betreft, vormt de slimme kilometerheffing tot nader order nog steeds het meest stimulerende instrument.

De samenwerking met andere gewesten is uiteraard noodzakelijk, maar mag niet ten koste van alles gaan. Met dit voorstel dreigen we de doelstellingen inzake de slimme mobiliteit uiteindelijk tot niets te herleiden. Ik hoop dat dit niet zal gebeuren.

Daarom heb ik deze vragen. In welke mate past de mogelijke invoering van een wegenvignet in de visie van de Vlaamse Regering en binnen welke krijtlijnen zal men de volgende weken werken om tot een akkoord te komen?

Een tweede element dat niet echt aan bod is gekomen bij de vorige sprekers, is het Europese element. In het verleden is gezegd dat een wegenvignet geen extra belasting mag betekenen. Ik zou graag van de minister-president of van minister Crevits vernemen in welke mate de reeds door Europa geuite bezwaren kunnen worden weerlegd.

Lode Vereeck

Mevrouw Jans, ik heb u goed beluisterd. Uw fractie zal dit voorstel, als dat ooit uit de regering komt, niet steunen, want het voldoet niet aan uw verwachtingen en het staat zelfs niet in het regeerakkoord.

Lies Jans

Ja, dat laatste klopt. Wat voor ons belangrijk is, mijnheer Vereeck, is dat er een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens komt, dat een proefproject voor personenwagens wordt uitgevoerd en de eerste aanzet daartoe komt, en dat er geen belemmering is voor de invoering van de slimme kilometerheffing voor personenwagens. Dat is onze visie.

Lode Vereeck

Dus gaat u dat voorstel niet volgen want het is een zeer domme kilometerheffing.

Lies Jans

Dat is een fundamentele discussie. We gaan luisteren hoe dat verder zal worden besproken.

Lode Vereeck

Voorzitter, dat bevestigt wat ik bij mijn inleiding heb gezegd, namelijk dat we in een pre-electorale sfeer zijn terechtgekomen. De regering is stilletjesaan haar samenhang aan het verliezen.

De voorzitter

De heer Roegiers heeft het woord.

Jan Roegiers

Voorzitter, collega’s, ik zal in kort bestek het standpunt van onze fractie weergeven en een aantal vragen stellen aan de minister-president.

Minister-president, ik wil uw Vlaamse Regering in eerste instantie feliciteren voor het akkoord en de doorbraak die u hebt bereikt. Het is een al lang bestaand knelpunt en we zijn erin geslaagd om een akkoord te bereiken.

We zeggen dat enigszins met gemengde gevoelens want we hebben natuurlijk wel wat tijd verloren. Ditzelfde vignet hadden we 6 jaar geleden al kunnen invoeren, maar dat is al aangehaald. Het uitstel heeft anderzijds ook een voordeel want we hebben nu ook een discussie kunnen voeren over de kilometerheffing voor het vrachtvervoer. Die was er 6 jaar geleden veel minder.

Voorzitter, collega’s, de sp.a is voorstander van een zo snel mogelijke invoering van de kilometerheffing voor vrachtvervoer. Zoals de heer Martens in het verleden al heeft gezegd: met Nederland als het kan, maar zonder Nederland als het moet. Als de Nederlandse rechtse regering verder wil leven op een eiland in Europa, dan moet ze dat maar doen. Ondertussen hebben heel wat landen, namelijk Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk, een of andere vorm van een sturende kilometerheffing voor vrachtvervoer. De Fransen hebben trouwens nog niet zo lang gelden die heffing ingevoerd. Ze hopen daarmee niet minder dan 7 percent van het vrachtvervoer van de weg te halen.

Het is onze overtuiging dat er reeds een groot draagvlak is voor de kilometerheffing voor het vrachtvervoer. Dat bleek trouwens uit het advies van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) en het lijkt dat ook de transportsector de kilometerheffing heeft aanvaard. Van daaruit zien wij minder problemen. Wij vragen de collega’s uit Open Vld om, eerder dan zich te verzetten tegen de kilometerheffing voor het vrachtvervoer, samen te ijveren voor een nog groter draagvlak voor de kilometerheffing voor vrachtvervoer.

Minister-president, welke doelstellingen willen we precies nastreven? Willen we de extra middelen die daaruit worden gegenereerd, gebruiken voor de aanleg en het onderhoud van wegen, of zetten we die kilometerheffing in als een sturend element om een duurzaam mobiliteitsbeleid kracht bij te zetten?

Dat brengt me bij het wegenvignet voor personenvervoer.

Het is hier al een paar keer gezegd: het wegenvignet lijkt wel een domme heffing. Maar wij denken dat we de tijd hebben of kunnen nemen om te onderzoeken hoe we het vignet sturender kunnen maken dan het vandaag is, namelijk gewoon een stickertje op de voorruit. Wij vragen u om dat te onderzoeken, minister-president.

Ik vat het standpunt van mijn fractie samen. Wij zijn voor een kilometerheffing voor vrachtwagens, liever vandaag dan morgen. Wij zijn voor het autovignet, met enige reserves. We dringen erop aan zo snel mogelijk bijkomend onderzoek te doen om de variabilisering mogelijk te maken.

Minister-president, in welke mate is het wegenvignet een tussentijdse dan wel een definitieve maatregel? Hoe verhoudt het zich tot het proefproject kilometerheffing zoals in het regeerakkoord afgesproken? Ook andere leden hebben daarnaar gevraagd.

Welke stappen moeten procedureel nog worden gezet in overleg met de andere gewesten? Wat is de rol van de federale regering, rekening houdend met het feit dat ze ontslagnemend is? Dat zijn mijn vragen op korte termijn.

Tot slot misschien wel de belangrijkste vraag: hoe past het wegenvignet binnen een breder beleid waarin kosten voor mobiliteit objectief worden doorgerekend?

Lode Vereeck

Mijnheer Roegiers, u zegt dat de vrachtsector daarachter staat. Dat klopt. Dat zegt de MORA ook. Dat staat in het rapport van de MORA. Er is redelijk weinig verzet. Dat komt gewoon omdat ze de kosten kunnen doorrekenen. Dat weegt niet voor hen. U moet echter goed lezen wat er staat. Ze waren daar vóór binnen de context van de samenwerking met Nederland. Nu dat is afgesprongen, zullen we de reactie van de transportsector nog moeten afwachten. Ik weet het eigenlijk al: die gaat zeer negatief zijn.

Mijnheer Roegiers, hoe staat sp.a tegenover de kilometerheffing voor personenwagens? Bent u daar nog altijd tegen? Of voor? Het sturend maken van dat vignet lijkt me pure fictie.

Jan Roegiers

Wij dringen erop aan dat dat op zijn minst wordt onderzocht.

Wat het rekeningrijden betreft, houden we ons aan het regeerakkoord en dat is duidelijk. We willen een proefproject rond de kilometerheffing voor personenvervoer. Laat ons de resultaten daarvan maar afwachten, als het er nog komt. Dat is een van mijn vragen, maar ik ga ervan uit dat het proefproject er komt. Dan zien we wel weer.

Ik heb mijn visie op de kilometerheffing voor het vrachtvervoer gegeven. Die was blijkbaar duidelijk. wij gaan ervan uit dat de transportsector aanvaardt dat er moet worden betaald voor de gereden kilometers in Vlaanderen. Vindt u dat ook? Moeten zij betalen voor het gebruik van onze wegen? Is dat een kost die moet worden betaald? Of niet?

Lode Vereeck

Ik heb het antwoord daarop eigenlijk al gegeven tijdens mijn betoog. Het rekeningrijden biedt geen oplossingen voor de doelstellingen die wij zien. Het werkt dus niet tegen files, want vrachtwagens veroorzaken geen files. Het is geen goede milieumaatregel want die kosten zijn al verrekend in de accijnzen. We kunnen inderdaad voor een wegenvignet kiezen om ervoor te zorgen dat buitenlandse vrachtwagens mee betalen voor het gebruik. Eerlijk gezegd zie ik het nut daarvan niet in voor de personenwagens.

De voorzitter

De heer Watteeuw heeft het woord.

Filip Watteeuw

Voorzitter, de heer Roegiers zegt dat de transportsector achter de kilometerheffing voor vrachtwagens staat. Ik denk dat dat correct is. Maar hij moet natuurlijk wel volledig zijn. De transportsector heeft recent nog gezegd dat hij daarachter staat, maar dat hij ook wil dat de kilometerheffing voor personenwagens wordt ingevoerd. Dat is een ander standpunt dan wat de heer Roegiers zegt.

De heer Roegiers antwoordt niet op de vraag van de heer Vereeck, die vroeg wat het standpunt is van sp.a ten aanzien van het rekeningrijden voor personenwagens. Het antwoord daarop kan niet zijn dat men zich houdt aan het regeerakkoord. Ik wil weten wat sp.a nu denkt over rekeningrijden voor personenwagens.

Jan Roegiers

Ik zal in herhaling vallen. Wij hebben bij de onderhandelingen voor het regeerakkoord afgesproken dat er een proefproject komt. Wij willen de resultaten daarvan afwachten en dan zullen we wel zien wat ons standpunt daarover verder is. Op dit ogenblik is sp.a voorstander van een wegenvignet, mits wordt onderzocht hoe dat vignet kan worden gevariabiliseerd.

De voorzitter

De heer Peeters heeft het woord.

Dirk Peeters

Voorzitter, minister-president, geachte collega’s, amper 2 weken geleden verdedigde minister Crevits in De Zevende Dag nog het idee van de slimme kilometerheffing en het daaraan verbonden experiment in Leuven. Terecht, want het is een essentieel element van het regeerakkoord waarin staat dat we in 2013 de kilometerheffing voor vrachtwagens zullen invoeren en het onderzoek zullen opstarten naar de invoering van de kilometerheffing voor personenwagens.

Maar, om in autotermen te spreken, rond die kilometerheffing rijden we nu toch wel een heel gek parcours. Onder druk van Nederland en na Europese opmerkingen lieten we enkele jaren geleden het idee om een wegenvignet in te voeren al varen. En nu Nederland op zijn stappen terugkeert en ook de kilometerheffing afzweert, vinden wij het blijkbaar nodig om iets soortgelijks te doen en terug te komen op onze stappen: we voeren het wegenvignet opnieuw in. Dit idee valt onverwacht plots uit de lucht na een Belgisch overleg met de drie gewesten. We kunnen nu nog maar moeilijk spreken over een rechtlijnig en consistent mobiliteitsbeleid.

Een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens en voor personenwagens is voor ons een belangrijk instrument om de mobiliteit te sturen. Het gaat om een afrekening per afgelegde kilometer, die rekening houdt met de tijd en de plaats waar je rijdt en met de milieuprestaties van het voertuig waarmee je rijdt. Deze heffing moet volgens ons gecompenseerd worden door andere belastingen te verminderen. We denken daarbij aan een vermindering van de verkeersbelasting of van de belasting op inverkeerstelling. De bedoeling van de slimme kilometerheffing is dus niet om meer geld in het laatje te krijgen. Integendeel, het is een instrument om het verkeer op een slimme wijze te sturen zodat er positieve effecten kunnen ontstaan voor milieu, gezondheid, doorstroming en het aantal files. De heffing kan wat ons betreft ook het best algemeen worden ingevoerd op zoveel mogelijk wegen, om sluipverkeer te voorkomen.

Nu teruggrijpen naar het idee van het wegenvignet is een stap terug, zelfs als het om een tijdelijke regeling zou gaan. Dat is volgens ons een slecht idee. Het gaat immers om een financieringsheffing zonder enig gunstig effect op het milieu, de gezondheid of de vlotheid van het verkeer. Het is echt een gemiste kans.

Wij zijn blij dat de N-VA, bij monde van mevrouw Jans, ook die mening is toegedaan. Wij hopen dat dit ook in regeringskringen doorgang kan vinden. Als Europa niet aanvaardt dat het wegenvignet voor personenwagens voor de Belgische chauffeurs wordt gecompenseerd door het verminderen van andere verkeersbelastingen, dreigt het zelfs een brute lineaire belastingverhoging te worden.

Na de transportsector pleit ook Voka voor een kilometerheffing voor vrachtwagens en personenwagens. We zijn het er niet mee eens dat de opbrengst, die er dan toch kan zijn als ook buitenlanders gaan betalen – we verwachten van hen natuurlijk ook een bijdrage – alleen mag worden geïnvesteerd in nieuwe wegen. Voor Groen! worden die opbrengsten het best geïnvesteerd in het mobiliteitsbeleid in het geheel, dus ook in openbaar vervoer, spoor en vervoer over water.

De belangrijkste vraag die zich opdringt, is hoe Vlaanderen van de invulling van het wegenvignet een slim en sturend mobiliteitsinstrument kan maken. Of nemen we genoegen met de lineaire belastingverhoging zoals die nu bij ons overkomt?

Minister-president, minister, mobiliteitsbeleid is een totaal beleid dat bestaat uit een mix van maatregelen en instrumenten, uit infrastructuur, veiligheid, doorstroming, en ook innovatie, fiscaliteit en aansturing. Door nu te kiezen voor een wegenvignet leggen we de focus terug op een detail, namelijk de fiscaliteit. We vrezen dat met het kleven van een sticker op de voorruit de files niet zullen verdwijnen.

Met Nederland leek de besluitvorming nog een beetje op een pingpongspel, met de drie gewesten begon het te lijken op een driebandbiljart. We vrezen dat na de tussenkomst van Europa het hele dossier van de kilometerheffing zal eindigen als een balletje in een flipperkast. (Applaus bij Groen!)

De voorzitter

Mag ik vragen dat als de minister-president antwoordt, de tête-à-têtes worden stopgezet, want dat is heel irriterend.

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Als ik niet stoor, en als ik me niet vergis, heeft de Vlaamse Regering het recht om te starten met een verklaring in een actualiteitsdebat. Dat zal sommige betogen misschien in een ander kader plaatsen. Voorzitter, we zullen daarover binnen de Vlaamse Regering en met u eens van gedachten wisselen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat een aantal onduidelijkheden van in het begin worden uitgeklaard. Dat kan het parlementair debat alleen ten goede komen. Als dat een probleem is, kunnen we daar ook een andere oplossing aan geven. (Opmerkingen van mevrouw Mieke Vogels)

De voorzitter

Ik heb daar ook een uitgesproken mening over. Ik heb geregeld een constructief overleg met de minister-president. Ik stel voor dat ik dat op een volgend overleg met de minister-president uitgebreid bespreek. Mevrouw Vogels, zoals het de gewoonte is, zullen we dat terugkoppelen naar het Uitgebreid Bureau, waar uw fractieleider ook in is vertegenwoordigd.

Mevrouw Vogels, u luistert zelfs niet. (Opmerkingen van mevrouw Mieke Vogels)

Minister-president Kris Peeters

We zullen hierover verder van gedachten kunnen wisselen. Dit dient alleen om het debat nog meer te stofferen.

Ik zal me nu tot de nieuwe elementen beperken. Daarover is uitgebreid gesproken in de commissie, met hoorzittingen. Minister Crevits heeft er ook uitgebreid op geantwoord. Het is niet de bedoeling om heel het debat hier nog eens lichtjes over te doen, maar wel om ons te focussen op de nieuwe elementen, als u daarmee akkoord gaat.

Ik ben naar de nieuwe minister-president Mark Rutte gegaan in Nederland. Iedereen heeft op pagina 28 van het Nederlandse regeerakkoord het volgende kunnen lezen: “We gaan geen kilometerheffing meer invoeren.”

Het eerste wat ik minister-president Rutte heb gevraagd is of dat absoluut is, want de Nederlanders waren wildenthousiast om dit tegen 2012 in te voeren. Ik heb minister-president Rutte gezegd dat minister Crevits en ik in het Vlaams Parlement van de parlementsleden het verwijt hebben gekregen dat de Nederlanders de kaas van tussen onze boterham aan het halen waren, dat wij niet snel genoeg vooruitgingen, dat zij al heel wat verder stonden en dat wij ter plaatse stonden te trappelen. Ik citeer vrijelijk, ik kijk niemand aan, u hoeft zich niet aangesproken te voelen.

Ik zei dat ik daarmee werd geconfronteerd en dat zij nu volledig terug naar af gaan. Ik vroeg of het niet wijs was om dat voor vrachtwagens te behouden of om samen stappen te zetten in onderzoek enzovoort.

Dat vroeg collega Hilde Crevits me om aan de heer Rutte te vragen. Het antwoord was neen, het was politiek niet mogelijk. Ik heb een tweede vraag gesteld. Er stond in het Nederlandse regeerakkoord dat men de accijnzen op brandstof zou verhogen en sommige vaste kosten verlagen. Ik heb gevraagd hoe men in Nederland accijnzen op brandstoffen bekeek. Dat heeft geleid tot een Nederlandse verklaring over het regeerakkoord. U ziet waartoe ons gesprek zoal heeft geleid. Er is gezegd dat er in Nederland geen verhoging van de accijnzen zou komen omdat het in België evenmin gebeurt. De pomphouders aan de grens kunnen dus gerust zijn.

Over de beschouwingen van de heer Penris zijn geen vragen gesteld en ik laat ze dus buiten beschouwing.

Nederland voert tijdens de huidige Nederlandse legislatuur geen slimme kilometerheffing voor vrachtwagens noch voor personenwagens in. Wij hadden kunnen zeggen deze evenmin te zullen invoeren en dan hadden we vandaag een debat gevoerd over het feit dat we Nederland achterna hollen. De slimme kilometerheffing staat in het regeerakkoord. De Mobiliteitsraad van Vlaanderen ( MORA) heeft er een advies over uitgebracht. Er zijn ook studies over verricht. Er is gezegd dat Vlaanderen dat niet alleen kon uitvoeren. Er zijn samenwerkingsakkoorden met Wallonië en Brussel voor nodig.

We zijn ook zeer bezorgd over de impact op de logistiek. Het kan niet dat we met veel panache of zwier een maatregel aankondigen om onze havens en zo meer te dynamiseren en door deze maatregel een zware hypotheek op onze logistieke bedrijven leggen. De vorige Vlaamse Regering was daarover bezorgd en de huidige is dat ook. Vandaar dat minister Crevits aan professor Eddy Van de Voorde, algemeen gerenommeerd vanwege het Steunpunt Goederenstromen, een inbreng heeft gevraagd. Er is gevraagd om de impact van de kilometerheffing op de logistieke activiteit van bedrijven te meten. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de maatregel niet in Beneluxverband wordt ingevoerd en Duitsland de maatregel wel al invoerde.

Er zijn al uitspraken over gedaan op basis van andere studies. Het is verstandig, mijnheer Van Rouveroij, om na te gaan wat de impact van de kilometerheffing is op vrachtwagens en de hele logistieke sector aan de hand van de studie van professor Van de Voorde.

Dat is wat de Vlaamse Regering zal doen. We zullen de studie binnenkort hebben en we zullen er dan over discussiëren.

Over het uitgangspunt, mijnheer van Rouveroij, hoeft u zich dus niet echt zorgen te maken, wij zullen de dynamiek van de logistieke bedrijven niet hypothekeren door de invoering van de slimme kilometerheffing voor vrachtwagens. Ik weet dat u heel veel ervaring hebt. U bent een ervaringsdeskundige en u hebt daar heel veel zicht op, wat we heel erg appreciëren, maar ik hoop dat deze bezorgdheid van de hele Vlaamse Regering u toch ietwat meer geruststelt en dat we hier later op kunnen terugkomen.

Ik wil nog onderstrepen dat minister Crevits met Waals minister Antoine een akkoord heeft om een bestek uit te geven om de implementatie van die slimme kilometerheffing voor vrachtwagens aan een consultant toe te vertrouwen, zodat we met alle modaliteiten en bezorgdheden rekening kunnen houden.

Wat de slimme kilometerheffing voor vrachtwagens betreft, zijn we ons er heel goed van bewust dat het een heel gevoelige materie is. We zijn ons er heel goed van bewust dat we niet over één nacht ijs mogen gaan. We zijn ons er heel goed van bewust dat we alle insteken van de MORA en van anderen moeten meenemen en dat we een heel zorgvuldige besluitvorming moeten hebben op basis van wat in het Vlaams regeerakkoord staat en van wat we hebben afgesproken.

Ik kom tot het tweede aspect, het vignet. We hebben met de twee collega’s van Brussel en Wallonië samen gezeten met de eerste vraag of er een akkoord is over de invoering van de slimme kilometerheffing voor vrachtwagens. Het is een publiek geheim dat Wallonië, maar ook Brussel, zegt dat ze het er desgevallend mee eens zijn, maar dat ze hun visie op en standpunt over een wegenvignet ook op tafel willen leggen.

Ik weet even goed als u dat dit natuurlijk uitermate gevoelig ligt. We willen geen tweede keer in een ‘bec de gaz’ lopen en moeten zeggen dat we om de ene of de andere reden moeten terugplooien, dat het wegens Europa of anderen niet kan doorgaan. Ik ben me daar heel goed van bewust. Ik wil hier geen beslissing of besluit nemen als we geen garantie hebben dat de maatregel goed in elkaar steekt en dat er geen problemen zijn met Europa.

Het zal ook niet, zoals hier werd gezegd, een verkapte vorm van belasting zijn. We hebben vanaf 1 januari 2011 de hele verkeersfiscaliteit in handen. Minister Muyters en de andere collega’s hebben daar trouwens al heel hard aan gewerkt. Hier is in dit parlement al uitdrukkelijk gevraagd om daar een visie op te geven, om er een groene verkeersfiscaliteit van te maken. Dit geeft ons de mogelijkheid om dat zo te organiseren dat we, met de problematiek van het wegenvignet geconfronteerd, zeker niet naar een belastingverhoging kunnen of mogen gaan. Ik kan u verzekeren dat we de bezorgdheid die hier leeft, dat het een verkapte vorm van belastingen zou zijn en dat de Vlamingen er nog eens extra voor zouden moeten betalen, meenemen.

Ik moet er natuurlijk ook voor opletten dat, wanneer we dit aanvaarden, Europa dit oké vindt. Vandaar mijn grote terughoudendheid om daar in het publieke debat ook uitspraken over te doen, want dan kunt u achteraf citeren wat ik eerder heb verklaard en zeggen dat ik met mijn broek tot aan mijn knieën sta. (Gelach. Opmerkingen van mevrouw Mieke Vogels)

Tot op de knieën is iets hoger dan tot op de enkels, dat hebt u goed heel goed begrepen, mevrouw Vogels.

Wat het vignet betreft, werd met de twee collega’s ministers-presidenten afgesproken om tot een samenwerkingsakkoord te komen. De slimme kilometerheffing voor vrachtwagens is al vrij uitgebreid en goed bekeken. Ik zal hier niet heel het debat overdoen. Ik weet dat de MORA heeft gezegd dat het op een beperkt wegennet moet gebeuren en zo meer. We gaan naar de logistiek, dus daar zijn alle elementen heel sterk uitgewerkt. Ze werden ook hier in dit parlement en in de commissie al besproken.

En dan komt het wegenvignet weer naar boven. Ik heb gezegd: “Ik zal dat terug meenemen naar de Vlaamse Regering en we zullen dat in al z’n facetten onderzoeken want ik ga er niet op vooruitlopen.”

Ik heb al toegelicht dat een wijziging van de verkeersfiscaliteit een opportuniteit biedt. Sommige collega’s vragen hoe het dan zit met de tijdshorizon. Deze Vlaamse Regering heeft heel duidelijk gezegd dat we gaan voor de slimme kilometerheffing in 2013. We gaan een proefproject voor personenwagens starten. Stel dat we akkoord gaan met een wegenvignet, dan kan dat natuurlijk op een bepaald moment worden omgezet in een slimme kilometerheffing voor personenwagens.

Ik wil uitdrukkelijk onderstrepen dat ik niet in een situatie wil komen zoals de vorige Nederlandse regering, waar collega Eurlings enthousiast zei dat hij voor de heffing in 2012 zou gaan, maar waar men enkele maanden nadien volledig terug naar af is.

We moeten natuurlijk met een aantal bezorgdheden die hier ook zijn geformuleerd, rekening houden. Er zijn er die zeggen dat ze het eens zijn met een vignet onder bepaalde voorwaarden. Anderen zeggen dat ze ronduit tegen de kilometerheffing voor vrachtwagens zijn. Wat mij betreft, zijn ze wat voorbarig, want ik wil die studie van professor Eddy Van de Voorde en zijn steunpunt afwachten om exact te weten wat de impact is.

Het is dus de bedoeling dat er in 2013 een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens komt, met respect voor de logistieke activiteiten. We gaan dat vignet bekijken en het is de bedoeling dat het in dezelfde tijdshorizon mogelijk zou worden ingevoerd. Het vignet kan op een bepaald moment worden omgezet in een slimme kilometerheffing voor personenwagens, maar daar is in deze legislatuur geen consensus over tenzij over het proefproject. De drie ministers-presidenten hebben afgesproken dat we tegen het einde van het jaar een aantal facetten hebben onderzocht, dat we tegen het einde van het jaar weten of een samenwerkingsakkoord in die richting mogelijk is. We hebben een ambtelijke werkgroep in het leven geroepen om dat allemaal te onderzoeken.

In dit parlement wordt terecht gezegd dat de besluitvorming zorgvuldig moet gebeuren, dat de besluitvorming met alle elementen rekening moet houden, dat men in zo’n problematiek zeker niet over één nacht ijs mag gaan, dat het in zo’n problematiek geen stop and go mag zijn. Daarom wordt dit proces met heel veel zorgvuldigheid voortgezet. We zullen met al deze elementen rekening houden. Als we dit doen, moet er niet alleen hier een grote consensus over zijn, maar dan moet dat ook gedragen zijn door de sectoren die daarbij betrokken worden en zeker ook door de mensen.

Het is natuurlijk nogal gemakkelijk om te zeggen dat dit een belastingverhoging is, dat dit de mensen met een wagen treft, dat dit een bijkomende operatie is om geld in de kassa te krijgen. Als we dit invoeren, gaan de opbrengsten resoluut naar openbare werken, maar ook naar mobiliteit. Het is één minister die voor de twee bevoegd is, wat het iets gemakkelijker maakt. Dat is dus ook een duidelijk antwoord op de vragen die hier zijn geformuleerd.

Voorzitter, ik denk dat ik alle vragen heb beantwoord. Ik ga ervan uit dat hierover in de commissie verder wordt gediscussieerd. We wachten de studies af. We nemen alle elementen van de meerderheid, maar ook van de oppositie, met een open vizier mee, omdat dit een ernstig probleem is en een ernstige uitdaging is die we niet te snel moeten betonneren om er dan later op terug te komen. Dat is niet de bedoeling van deze Vlaamse Regering. (Applaus bij de meerderheid)

Lode Vereeck

Minister-president, uw toelichting heeft me alleszins al duidelijk gemaakt dat het geen zin heeft met een verklaring van de regering te beginnen, want er is geen enkele toegevoegde waarde. Ik heb gevraagd of u me nog eens kon zeggen waarom u graag met dit project wou doorgaan. Wat is in godsnaam nu nog het mobiliteitsdoel? Zijn het de files? Neen. Heeft het iets met het milieu te maken? Ook niet. De twee instrumenten die u nu introduceert, bieden daartoe geen oplossing.

Zo komen we logischerwijze uit bij het aspect geld. Er is geen mobiliteitsdoel, dus is het doel financieel. Ik hoor u heel graag zeggen dat u geen belastingverlaging voor Vlaanderen wilt. Ik hoop dat dat alleszins wél een beslissing is. U hebt nu vier fiscale instrumenten, namelijk de belasting op de inverkeersstelling, de verkeersbelasting, het wegenvignet en de kilometerheffing, om dezelfde belastingopbrengst te genereren. Dat komt wel neer op vier maal inningskosten in plaats van twee maal. Bent u bereid om ook wat dat betreft een stukje van de fiscale verrommeling weg te werken en efficiënter te werken? Bent u bereid een aantal van die instrumenten te schrappen, om de totale inningskosten te beperken?

Minister-president, u hebt een mooie rug. Er zitten vandaag al wat messen in, maar goed. In uw regeerakkoord staat dat u rekening zult houden “met de evolutie in Nederland”. Die evolutie is heel duidelijk. U houdt daar geen rekening mee, anders zou u meegaan in het afvoeren van dit project.

Jan Penris

Minister-president, uw openingszinnen hebben me wat ontgoocheld. Ik vind het wat onheus dat u in dezen betuttelend wilt optreden en als eerste het woord wilt nemen. U mag dat van mij, als u het nieuws dan ook eerst in dit halfrond brengt. Wij reageren echter en vragen een debat omdat u al verklaringen over dit dossier hebt afgelegd voor u ons erover hebt gekend. Ik vind het dus niet meer dan normaal dat het parlement zijn werk doet en reageert op verklaringen van de regering buiten dit halfrond. Ik ben bereid om u als eerste te horen, als u als eerste met nieuws naar hier komt, anders niet. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Voorzitter, dit debat is interessant geweest, in die mate dat nu toch de krijtlijnen in het politieke halfrond duidelijk zichtbaar worden. De minister-president verwacht een consensus over het verkeersbelastingdossier, maar die consensus is er politiek niet. Er is in dit halfrond een virtuele politieke meerderheid tegen de slimme kilometerheffing die de grenzen tussen meerderheid en oppositie overstijgt, een meerderheid die in tweede orde mogelijk wel een wegenvignet ziet zitten. Dat is duidelijk gemaakt door de heer van Rouveroij, die vandaag trouwens opnieuw heel indrukwekkend en leerrijk was. Dat is zo voor mijn fractie en dat geldt, denk ik, ook voor CD&V, dat bij monde van de heer Decaluwe altijd heeft gepleit voor de eenvoudige oplossing, zoals die van een papieren vignet. De linkerkant van dit halfrond, de N-VA, sp.a en Groen!, is echter niet te vinden voor de oplossingen van de centrumrechtse meerderheid in dit halfrond. Vandaag hebben we toch een heel belangrijke les geleerd. (Rumoer)

Ik neem aan dat de heer van Rouveroij straks een motie zal indienen, die ik en mijn fractie, naar ik aanvoel, volledig zullen kunnen onderschrijven. Als we nieuwe verkeersbelastingsystemen willen invoeren, dan moeten we rekening houden met de eenvoudige inning van die verkeersbelastingen. Dan moeten we rekening houden met de kostenneutraliteit van die verkeersbelastingen, voor heel onze gemeenschap maar voor de transportsector in het bijzonder. Dan moeten we ervoor zorgen dat de eventuele meeropbrengsten uit dat veranderde belastingsysteem, dat er eigenlijk alleen maar toe kan leiden dat buitenlandse weggebruikers eindelijk eens gaan meebetalen voor de infrastructuur die wij hun al jaren gratis bereidwillig ter beschikking stellen, geïnvesteerd blijven in ons eigen wegennetwerk.

Ik ben daarin straffer dan u. Ik heb het niet over mobiliteit in het algemeen, maar over het wegennetwerk in het bijzonder. Want ik denk dat we daar een heel belangrijke inhaaloperatie moeten realiseren in Vlaanderen Distributieland. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Voorzitter, er wordt vandaag nogal gegoocheld met meerderheden die er al dan niet zouden zijn. Wat ik hier versta, is dat er vanuit de meerderheid tot drie keer toe gevraagd is om onder andere dat proefproject voor een kilometerheffing voor personenwagens alsnog te laten doorgaan. Dat geeft ook aan dat men op termijn eventueel in die richting zou willen denken. Er zijn echter nog veel ‘maars’. Daarom is het ook een proefproject. Ik denk echter niet dat we elkaar hebben tegengesproken. Ik ben ook zeer tevreden met het antwoord van de minister-president. Hij heeft heel duidelijk gezegd dat het ook zal plaatsvinden.

Een ander punt is dat de opbrengsten duidelijk naar openbare werken en ook naar mobiliteit gaan. Ik denk dat dat een belangrijke nuancering is.

Ik ben zeer tevreden met het antwoord, ook met het feit dat het niet zomaar een verkapte belasting voor de Vlamingen zal zijn en dat er nog een studie op komst is. We kijken ernaar uit. Misschien kunnen we die dan vergelijken met andere studies die vandaag opwaaien.

Sas van Rouveroij

Minister-president, uit uw antwoord maak ik op dat u geen kennis had van die studie. Op zich was het niet zo moeilijk om die studie te hebben. Door doorgedreven te googelen kan iedereen de studie van september te pakken krijgen. De studie komt ook niet zomaar van een derde, maar van uw eigen steunpunt. En het ontgoochelt me zeer, minister-president, dat u het eigen steunpunt niet steunt. Het eerste dat men zou mogen verwachten, is toch wel dat u uw steunpunten steunt. Het is opgeleverd door het Steunpunt Fiscaliteit en Begroting. Misschien kan minister Muyters daar dan iets over vertellen. Ik krijg echter de indruk dat dit het ultieme bewijs is van de verkokering van uw beleid, van uw administratie.

Hebt u kennis genomen van die studie? Het antwoord is nee. Hoort u daar kennis over te hebben? Het antwoord is ja. De studie dateert immers van september. Ondertussen is het november. Waarom hebt u daar geen kennis van? Omdat het klaarblijkelijk van een Steunpunt Fiscaliteit en Begroting is. Misschien ligt daar het probleem.

U kondigt een tweede studie aan. Waarom? Vindt u het onderwerp van deze studie niet juist? Ik heb het u voorgelezen. Ik denk dat het thema hier heel goed wordt benaderd: de bedrijfseconomische effecten van de invoering van rekeningrijden en daarenboven nog een simulatie van de effecten van maar liefst 24 tariefscenario’s. Waarop worden die toegepast? Op twee criteria: rentabiliteit, een begrip dat u toch goed moet kennen, en de falingskans, en dat over een relevant aantal bedrijven, namelijk 135 transportbedrijven.

U vraagt een tweede studie, en dat bekommert me. Niet zozeer omdat deze studie niet juist zou zijn. Die is heus wel juist. En ik heb vertrouwen in uw steunpunt, in de Hogeschool Gent en in de professoren die ze hebben opgeleverd. Ik hoop dat u dat vertrouwen met mij deelt. Anders moet u dat steunpunt toch wel eens doorlichten.

Maar u beoogt iets anders. En daarover zou ik van u en van minister Crevits een duidelijk antwoord willen. In uw repliek stelde u dat u de studie zou bestellen bij Eddy Van de Voorde, bij Goederenstromen. Dat is een ander verhaal. Ik geef u alleen maar de eerste paragraaf van deze studie. Die moet u als muziek in de oren klinken. Daarin staat: “In deze studie werden de effecten van de diverse scenario’s getest op de rentabiliteit en de falingskans van 135 Vlaamse ondernemingen. In tegenstelling tot studies die voor dergelijke uitspraken een beroep doen op de resultaten van simulaties met algemene evenwichtsmodellen” – en nu komt het – “werd in deze analyse een bedrijfseconomische aanpak voorop gesteld.”

Deze analyse gaat dus uit van de bedrijven. U gaat uit van de goederenstromen. Minister-president, als blijkt dat deze studie juist is, en ik twijfel daar niet aan, en de rentabiliteit van de gemiddelde transportonderneming in Vlaanderen daalt met 50 percent, terwijl uw studie bij Eddy Van de Voorde aantoont dat de goederenstromen daarom niet verplaatst worden, en ze dus niet verplaatsen van Antwerpen naar Rotterdam, gaat u dan toch door? Maakt u dan uw logistieke sector daar dan toch het slachtoffer van? Of zult u alleen maar het rekeningrijden niet invoeren als ook goederenstromen, en dat is het allerslechtste scenario, zich verplaatsen naar andere zeehavens?

John Crombez

Ik vind het een beetje vreemd dat men op basis van een studie ja- en neenvragen krijgt. De collega die zich bekwaamt in doorgedreven googelen, heeft zonder twijfel ook de studie van het Planbureau gelezen die een ander model toepast. Het is een bijzonder interessant model dat ook aangeeft op welke manieren die mobiliteitsverbetering, die een doel zou moeten zijn, en de modulering daarvan welvaartsverhogend kunnen werken en zelfs kostenbesparend.

Er zijn daar al veel studies over gemaakt. Ik denk dat dit juist een reden is, wat ook aangegeven is door de minister-president, om te zorgen dat men gaat naar het beste en slimste model. Ik ken dat soort studies dat falingskansen berekent. Veel modellen zijn weinig betrouwbaar omdat het gaat om statistische falingskansen. Ik wil daar in de commissie met veel plezier verder over discussiëren.

Wat mij ook interesseert, is wat de heer van Rouveroij vindt van de studie van het Planbureau die wel degelijk aantoont dat het op een manier kan worden ingevoerd die interessant is voor de transportsector. Er zijn meer redenen waarom de transportsector er niet zomaar negatief over is. Er zijn ook redenen waarom het in andere landen is ingevoerd, waar het wel werkt en waar men niet al die transportbedrijven massaal overkop ziet gaan. Er zijn wel degelijk manieren om dit in te voeren. Nu een studie nemen om te zeggen of het wel of niet goed is, is veel te beperkt.

Lies Jans

Minister-president, ik dank u voor uw antwoord. U hebt wat onduidelijkheden weggewerkt in uw toelichting. Wat ik onthouden heb, is dat u nog geen straffe uitspraken gaat doen. Er moeten nog heel wat zaken onderzocht worden. We hebben onder meer het akkoord van Europa nodig. Daar gaan we niet op vooruitlopen. Een ander element is dat u het wegenvignet in al zijn facetten gaat bekijken. Ik denk dat dit zeer terecht is. Ook het denkspoor om het wegenvignet slimmer te maken door een vergroening van de verkeersfiscaliteit is zeker te onderzoeken.

Wat ik belangrijk vind, is dat u opnieuw benadrukt hebt dat het proefproject voor personenwagens er gaat komen en dat er daar volop op ingezet wordt. Ik ben daar zeer tevreden mee. U stelt verder ook dat het wegenvignet, als dat er zou komen, zeker alle mogelijkheden openlaat om te komen tot een slimme kilometerheffing voor personenwagens. De denksporen die nu onderzocht worden, vormen zeker geen belemmering voor de verschillende denksporen die in het regeerakkoord zijn uitgeschreven. Ik wacht met spanning op de resultaten van al die onderzoeken.

Dirk Peeters

We hadden het vandaag over een slimme kilometerheffing. Soms hebben we het over slimme auto’s, slimme verkeersborden en vandaag komt er nog eens een slim vignet bij. Ik wil dat onderzoek afwachten, want dat is nu echt iets waar ik niet in geloof.

Ik stel ook vast dat elke meerderheidspartij een eigen klemtoon legt en dat de minister-president nog niet voluit gaat voor het een of het ander. Ik wil dat ook nog afwachten en verder finetunen in de commissiewerkzaamheden. Ik denk wel dat het een dossier is dat al lang bezig is en dat er toch wel fundamentele keuzes zijn gemaakt door zowel het parlement als door de regering in het regeerakkoord. Ik dring erop aan dat we met bekwame spoed een veilige landing organiseren en doorzetten met het systeem zoals we ermee begonnen zijn, namelijk de slimme kilometerheffing.

Ik wil de studie kort even plaatsen. Mijnheer van Rouveroij, u bent er wel in geslaagd om mijn hart net niet te laten stilstaan. Ik dacht even dat er een studie was die we niet kenden of niet gelezen hadden. Dat is niet zo.

Ik heb meteen gebeld om te checken of er een nieuwe studie was die we niet kenden, maar dat was dus niet het geval. Ik zal er ook respectvol mee omgaan. Het is een studie die uit drie delen bestaat en waarin een aantal zaken worden onderzocht. Men is macro-economische effecten gaan onderzoeken van allerhande tariefvariaties van de kilometerheffing. Men zag dat er op dat bbp geen enkele rimpel was. Er waren geen effecten te zien. De terechte kritiek was dan dat men dat ook eens micro-economisch moet bekijken: je moet een aantal bedrijven bevragen. (Opmerkingen van de heer van Sas van Rouveroij)

Laat mij nu toch eens uitspreken! Ik zal straks zeggen dat de heer Crombez ook gelijk heeft. (Gelach. Rumoer)

Geduld is een mooie deugd in het leven, collega’s.

Sas van Rouveroij

Waarom begint u daar niet spontaan over, minister?

De voorzitter

Collega’s, als de regering aan het antwoorden is, vind ik dat u eerst het antwoord van de regering moet beluisteren. Nadien kunt u een repliek geven.

Minister Crevits heeft het woord.

Men is dus micro-economisch, aan de hand van een enquête, gaan kijken wat de effecten kunnen zijn. Men heeft gezien dat een aantal sectoren helemaal geen effecten hebben, maar dat er bij de zwakste bedrijven binnen de transportsector wel een effect meetbaar is. Hebben de ambtenaren bij hun overleg van de voorbije weken rekening gehouden met die resultaten? Ja. Maar is die bundel voldoende om te zeggen dat het nu allemaal bekeken is? Neen.

Ik geef u twee redenen. Ten eerste is er het advies van de MORA. Ik raad u dat advies aan, mijnheer Vereeck. Daar staan ook de redenen in waarom het misschien wel nuttig is om door te gaan met de kilometerheffing. Ik heb daar in de commissie trouwens al uitgebreid op geantwoord. Ik vind dat ze gelijk hebben. De verantwoordelijke van de MORA, hier aanwezig, laat soms een kritische noot horen. Van een goed debat word je verstandiger. Dus laat ons dat alstublieft voeren.

De MORA heeft daarnaast ook geadviseerd om, als Nederland niet meer meedoet, te kijken naar de effecten voor de havens. En dan komen we natuurlijk bij onze internationale concurrentiepositie terecht. Die effecten zijn helemaal nog niet bekeken. Ik heb aan het Steunpunt Goederenstromen gevraagd om dat zo snel mogelijk eens te bekijken. Men heeft tijd gevraagd tot het einde van het jaar om dat te kunnen bekijken.

Als we die twee zaken hebben, zal de tijd rijp zijn om de MORA nog eens in te schakelen en te vragen om die aanvullende documenten te bekijken en een geglobaliseerd advies te schrijven. Je zou nu bij wijze van kritiek kunnen vragen of we echt drie keer advies moeten vragen aan de MORA. Ik vind van wel. Misschien zal er zelfs nog een vierde keer nood zijn om advies te vragen. We willen hier immers niet over één nacht ijs gaan. Een half jaar geleden stond ik hier op de tribune en kreeg ik van een aantal collega’s – er zijn er hier die schuldbewust ‘ja’ knikken – het verwijt dat we Nederland niet achterna holden om nog veel sneller dan voordien de kilometerheffing in te voeren. We hebben dat niet gedaan. We hebben gezegd dat we gestaag verder zouden werken, conform het regeerakkoord. En dat is wat we doen.

Dus ja, mijnheer van Rouveroij, we houden rekening met de enquêtering en de resultaten. Het is misschien nuttig om ze eens te laten voorstellen in de commissie en die studie goed te kaderen. Maar dat zal wat mij betreft niet voldoende zijn. Ik ga eerst de effecten op de havens en op onze internationale positie laten onderzoeken. Als we al die elementen en documenten hebben, kunnen we onze detailmodellering in concreto doen.

Excuus, ik was inderdaad verrast toen u daar zwaaide met dat document. Ik ken niet alle documenten uit het hoofd. Ik was vooral bezorgd dat daar in het ambtelijk comité inderdaad nooit rekening mee zou zijn gehouden. Dan zou er inderdaad een probleem zijn geweest. Maar men heeft dat daar dus ook besproken. De heer Van der Borght heeft ook een gedetailleerd verslag gegeven van wat erin staat en hoe je dat moet interpreteren. Het kan nuttig zijn dat dat bij gelegenheid eens wordt toegelicht. Dat kan in de commissie gebeuren, maar het zou mij ook interesseren om dat samen te nemen met de studie van Antwerpen, die ik nu tegen het einde van het jaar verwacht. Ik stel voor dat we dat samen doen, en dat dan opnieuw de MORA zijn licht laat schijnen over dit dossier.

Ik hoop dat hiermee een aantal zaken is uitgeklaard en dat mijn mimiek van daarnet ook is verduidelijkt. Ik heb de heer Crombez inderdaad gelijk gegeven in zijn analyse van de zaken.

Sas van Rouveroij

Mijnheer Crombez, ik heb niet gezegd dat deze studie van het steunpunt wijst op een massale toename van het aantal faillissementen. Ik heb wel gezegd dat het aantal bedrijven dat op dit moment falingsgevoelig is, groeit met 50 percent. Ik heb ook gezegd dat deze studie aantoont dat als men rekeningrijden voor vrachtwagens geïsoleerd doorvoert, men een soort hold-up pleegt, zij het een legale hold-up, op de rentabiliteit van de transportsector.

Minister, waarom brengt u die studie niet spontaan in het debat? De gegevens die in deze studie staan, zijn relevant. Ik nodig alle collega’s uit om deze studie te lezen. Behalve het sterk academische karakter en de diepgang van de studie, worden die cijfers vertaald in lekker lezende volzinnen. Alleen is het een harde waarheid die erin staat. Het is goed dat u hier vandaag zegt dat u dit zult laten toelichten in de commissie. Ik hoop dat dit snel kan gebeuren. Deze informatie die beschikbaar is sinds september, moet zo snel mogelijk en via uw ambt worden gecommuniceerd aan dit parlement en aan de commissie. Dat moet niet gebeuren door een individueel parlementslid.

Minister-president, het kan best zijn dat er aan de aanbodzijde relatief weinig verandert. Dat staat ook in die studie. De aanbodzijde bestaat uit goederenstromen. Is dat voor u voldoende? Kunt u dit dan toch invoeren wanneer het aan de andere kant van het verhaal, met name de bedrijfseconomische parameters voor de bedrijven, fout gaat? Laat de politiek ons scheiden, maar niet de feiten, minister-president. Als blijkt dat de rentabiliteit voor 50 percent daalt over 135 transportbedrijven die statistisch revelant zijn, zult u dan toch volharden? Kunt u daar ja of neen op antwoorden? Het invoeren van rekeningrijden heeft niet alleen de component van de goederenstromen, maar ook de component van de bedrijfseconomische realiteit van de transportsector. Is die u evenveel waard?

Minister-president Kris Peeters

Minister Crevits heeft duidelijk gemaakt dat die studie ons bekend is. U deed nogal schamper over het feit dat wij onze eigen steunpunten niet zouden kennen.

Mijnheer Van Rouveroij, deze studie onderkent dat de goederenstromen een ander facet vormen dat eraan toegevoegd moet worden. Er wordt met al die elementen rekening gehouden, en er wordt over gedebatteerd in de commissie. Het is dan ook spijtig dat u meende met die studie te kunnen uitpakken om te zeggen dat de Vlaamse Regering daar niet van op de hoogte zou zijn en dat deze studie voldoende zou zijn om de slimme kilometerheffing voor vrachtwagens naar af te sturen. Op dat laatste punt verschillen we van mening. Wij hebben onvoldoende materiaal om nu te zeggen dat we daar onverkort mee doorgaan. Wij hebben niet de zekerheid dat er geen impact is op de logistieke sector. Dat debat zal verder worden gevoerd, met de nodige sereniteit en op basis van elementen, en dus niet door te zwaaien met een of ander rapport.

Ik heb nog een bijkomende vraag over het personenvervoer. In 2007 was het informeel advies van Europa dat het een niet-toegestane compensatie betrof. De Vlaamse Regering wilde daar toen niet op reageren en wachtte het formele advies af.

We zijn inmiddels 3,5 jaar verder. Ik neem aan dat dit advies is aangekomen. Zo ja, kan het ons worden bezorgd? Zo neen, waarom is dit plots afgebroken? Waarom is, hoewel de vraag was gesteld, niet op het advies gewacht en wanneer mogen we dat advies dan alsnog verwachten?

Minister-president Kris Peeters

We hebben tijdens de vorige legislatuur ook heel wat over dit dossier gediscussieerd. De Europese Commissie heeft toen een aantal elementen aangebracht om duidelijk te maken dat een wegenvignet niet mogelijk is indien dit tot een positieve behandeling van de ingezetenen leidt. We staan dan ook voor de uitdaging dit op een andere manier te organiseren. We moeten dan zien wat de Europese Commissie ervan vindt. Ik zal nagaan wat na 3 jaar nog is binnengekomen. We zullen hier bij het formuleren van een oplossing zeker rekening mee houden. We zullen de Europese Commissie van ons wegenvignet moeten overtuigen of moeten vaststellen dat het niet mogelijk is een systeem uit te werken dat de Europese toets doorstaat.

Sas van Rouveroij

Ik kondig namens mijn fractie een actualiteitsmotie aan.

Lode Vereeck

Ik zou ook graag een actualiteitsmotie aankondigen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Het debat is gesloten.

De voorzitter

Actualiteitsmoties

Door de heer van Rouveroij en door de heer Vereeck werden tot besluit van dit actualiteitsdebat actualiteitsmoties aangekondigd. Ze moeten uiterlijk om 19.47 uur zijn ingediend.

Het parlement zal zich daar straks over uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.