U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 17 november 2010, 14.02u

Motie van orde
De voorzitter

Beroep op het reglement

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Gatz bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Gatz heeft het woord.

Sven Gatz

Voorzitter, nu de sfeer tussen meerderheid en oppositie volgens mevrouw De Ridder uitstekend is, kunnen we misschien het bruggetje maken naar een volgend thema. Zo meteen voeren we onder uw kundige leiding het actualiteitsdebat over waterbeheer en wateroverlast. U weet dat ik u enkele uren geleden een brief heb geschreven, samen met de heer Watteeuw van Groen! en de heer Vereeck van LDD. Ik geef de inhoud van deze brief even weer, ten behoeve van de leden van de plenaire vergadering. In deze brief vragen we de oprichting van een bijzondere commissie, die twee doelstellingen zou moeten hebben. Ten eerste zou de commissie moeten onderzoeken wat er al dan niet fout is gelopen, beleidsmatig en op het terrein, bij deze toch wel zeer erge watersnood. Ten tweede, en dat is het voornaamste, zou de commissie een aantal aanbevelingen voor de toekomst moeten geven, om dergelijke toestanden te vermijden. Ik vind immers dat we hier niet mee moeten leven.

Voorzitter, ik wil dus vragen dat u na het debat aan de plenaire vergadering de principebeslissing voorlegt om deze bijzondere commissie op te richten. Over de modaliteiten, zoals de vraag of dit nu een subcommissie of een verenigde commissie Mobiliteit, Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening moet worden, spreek ik me nu niet uit. Dat is een zaak van het Uitgebreid Bureau. Dat kan maandag voort worden bekeken. Wat ook de uitkomst moge zijn van het debat straks en hoe geanimeerd dat ook moge zijn, er lijken mij, en ook de heren Watteeuw en Vereeck, voldoende redenen om een bijzondere commissie op te richten in dit parlement, bijvoorbeeld naar analogie met de Commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten. Die commissie heeft gedurende een aantal maanden, met een duidelijk mandaat en een duidelijke timing, zeer nuttig en kundig werk geleverd. Ik hoop dat u straks aan mijn verzoek gevolg kunt geven, minstens wat de procedure betreft, en dat de plenaire vergadering zich dan ook over dit principe kan uitspreken.

De voorzitter

Vraagt er nog iemand het woord over deze procedure, dus niet over de inhoud?

De heer Crombez heeft het woord.

John Crombez

Voorzitter, we zullen dit debat zo dadelijk voeren. De toestand is zeer schrijnend, maar meteen een onderzoekscommissie lijkt me wat... Het lijkt me wel nuttig aan de bevoegde commissie te vragen zich de komende maanden heel specifiek over deze problematiek te buigen. Het parlement kan zeer snel de afspraak maken zich hier over een paar maanden opnieuw over deze materie te buigen en niet te wachten tot er iets gebeurt. Dat lijkt me even efficiënt. Het lijkt me ook logisch dat de commissie die daarover gaat, daar speciaal wat tijd aan besteedt.

De voorzitter

Het bepalen van het aantal, de samenstelling, de bevoegdheid en de benaming van commissies gebeurt in feite door het Uitgebreid Bureau. We volgen nu de omgekeerde weg. Naderhand is het uiteraard de plenaire vergadering die die commissie benoemt.

Mijnheer Crombez, het is niet een onderzoekscommissie die wordt gevraagd, maar een bijzondere tijdelijke parlementaire commissie, naar het voorbeeld van de Commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten. Dat is een heel andere invalshoek.

Sven Gatz

Voorzitter, ik ken het reglement en de procedures natuurlijk ook, maar ik heb me veroorloofd om de vraag nu voor te leggen aan de plenaire vergadering. Qui peut le plus, peut le moins. Dat is Frans, mijnheer Van Dijck. Het betekent: wie het meerdere kan, kan ook het mindere. (Opmerkingen van de heer Kris Van Dijck. Gelach)

In het Latijn kan ik het niet vertalen, maar het komt erop neer dat deze plenaire vergadering meester is van haar werkzaamheden. Wij kunnen dit, aangezien het Uitgebreid Bureau slechts een delegatie van deze plenaire vergadering is.

Het is inderdaad geen parlementaire onderzoekscommissie die we vragen. Op dat ogenblik zijn er immers bepaalde strafrechtelijke verantwoordelijkheden in het geding, en dat is hier niet aan de orde. Het gaat over een bijzondere commissie. Als de meerderheid deze problematiek wil bespreken in een bestaande commissie, dan rijst natuurlijk de vraag in welke commissie: de commissie Leefmilieu of de commissie Openbare Werken? Er zullen toch een aantal dingen samenkomen. Het lijkt me dan toch nuttig om de modaliteiten ervan te bespreken in het Uitgebreid Bureau. Ik merk echter toch al een aangename openheid bij de leden van de meerderheid om het ten gronde gedurende een bepaalde tijd over deze problematiek te hebben, om in de toekomst dergelijke situaties te vermijden. Ik ben een pragmatisch man: als de kat maar muizen vangt.

De voorzitter

Begrijp ik het dan goed als ik stel dat we dit eerst voorleggen aan het Uitgebreid Bureau, dus dat ik het op de agenda voor maandag plaats?

Sven Gatz

Ik begrijp dat dit de wens van de meerderheid is en dat ik me daar dan toch bij zal moeten neerleggen. Ik begrijp echter dat we binnen het Uitgebreid Bureau voort zullen kunnen debatteren over de modaliteiten.

Dat is mijn voornaamste doelstelling: zien welke commissie met welke mensen zich over deze problematiek kan buigen.

De voorzitter

Ik stel voor dat op de agenda van maandag van het Uitgebreid Bureau te zetten.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.