U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 10 november 2010, 14.02u

De voorzitter

Het antwoord wordt gegeven door minister Vandeurzen.

De heer Dewinter heeft het woord.

Minister, veel Vlamingen hebben zich de jongste dagen afgevraagd of de overheid helemaal gek is geworden. U weet dat de Rondetafels van de Interculturaliteit in opdracht van federaal vicepremier Milquet een aantal voorstellen hebben geformuleerd, het ene al meer van de pot gerukt dan het andere. Zo is er sprake van quota in de ambtenarij, moeten hoofddoeken vanaf het vierde middelbaar kunnen, net als de hoofddoek in de ambtenarij, moeten Pasen en Allerheiligen worden afgeschaft en nog een aantal andere feestdagen worden vervangen enzovoort. Hiermee wordt niet alleen een hold-up gepleegd op het Vlaamse beleid, op allerlei bevoegdheden van de Vlaamse overheid. In het buitenland wordt de multicultuur openlijk bekritiseerd. Ik verwijs onder meer naar de uitspraak van kanselier Merkel: “Die Multikultur ist gescheitert.” Wij schakelen echter nog in een hogere versnelling. Minister, ik had van u wel eens graag willen vernemen wat u daarvan zoal denkt. Legt u zich zomaar neer bij dat multicultibetoog van die rondetafels, of neemt u een iets kritischere houding aan?

Voor ons is het alleszins duidelijk dat we steeds verder gaan op de weg van de multiculturele verdwazing. Ik hoop dat u een duidelijk signaal wilt geven en al die mensen van die rondetafels toch eens aan het verstand brengt dat dit ons geen stap vooruit helpt en dat multicul in de praktijk alleen maar flauwekul blijkt te zijn. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Voorzitter, ik antwoord namens de minister-president. Mijnheer Dewinter, los van wat in de media is verschenen over de Rondetafels van de Interculturaliteit en waarnaar u ook verwijst, bestaat dat rapport blijkbaar uit 63 bladzijden met aanbevelingen op diverse terreinen. Het is correct dat deze aanbevelingen zich in grote mate richten op beleidsdomeinen van gewesten en gemeenschappen. Het rapport in kwestie is blijkbaar pas opgeleverd op 8 november. Het is officieel ook nog niet aangekomen bij de Vlaamse Regering. Dat we dus officieel zelfs nog geen rapport hebben gekregen, betekent ook dat u er redelijkerwijze van zult moeten uitgaan dat het vandaag niet het moment is om daar al inhoudelijk op te reageren.

Het is een federaal initiatief, van de federale minister van Gelijke Kansen. De minister-president behoudt zich het recht voor om de aanbevelingen te bestuderen en desgevallend op een later tijdstip te reageren.

Minister, dit is een antwoord dat er natuurlijk geen is. Ik had gehoopt dat u toch op een iets duidelijkere manier zou willen reageren op dit alles. U zult het nog eens bespreken. U hebt er kennis van genomen, maar het nog niet ten gronde kunnen evalueren enzovoort.

Ik heb een boek meegebracht van Thilo Sarrazin. Dat is geen sympathisant van mijn partij, integendeel: hij is een Duits socialist en de auteur van het boek Deutschland schafft sich ab, waarvan ongeveer 1,3 miljoen exemplaren zijn verkocht. Op basis daarvan heeft Merkel verklaard dat die multicultuur inderdaad mislukt is en dat er dringend een alternatief moet worden gezocht, aangezien het zo niet verder kan. De Vlaamse Regering komt na een dergelijk rapport van die fameuze Rondetafels van de Interculturaliteit niet veel verder dat het antwoord dat u hier geeft, en dat bedroevend en pijnlijk is.

Indien we ons ondergeschikt maken aan dit soort waanzinnige aanbevelingen, schaffen we immers inderdaad onze eigen cultuur af, schaffen we onze eigen samenleving en beschaving af. Ik vraag me af wat het volgende is: dat we onze kerken afbreken, dat we geen alcohol meer mogen drinken of varkensvlees eten, dat we allemaal een djellaba moeten dragen? Zal het dan goed zijn? Ik hoop dat u in de toekomst toch iets meer karakter en ruggengraat hebt en dat u de moed van uw overtuiging hebt om op een concrete manier dit soort voorstellen van het federale niveau, dit soort dictaten duidelijk en krachtdadig af te wijzen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Segers heeft het woord.

Willy Segers

Het op federaal niveau opgestelde rapport bevat inderdaad heel wat aanbevelingen die de gewesten zouden treffen indien ze zouden worden uitgevoerd. In die context lijkt het ons interessant om een pluspunt uit het rapport te halen. Er staat uiteraard ook heel wat in waar we het helemaal niet mee eens zijn, mijnheer Dewinter. Maar een van de elementen die erin staan, is het feit dat men het inburgeringsbeleid, zoals het op Vlaams niveau wordt gevoerd, als een voorbeeld wil stellen. Men overweegt zelfs om het in Wallonië en Brussel in te voeren. Laat het ons even positief bekijken: dat is een stap die zeker het volgen waard is.

Iedereen die het rapport heeft gelezen, hetzij diagonaal, hetzij integraal, zal vaststellen dat daar heel wat zaken in staan die de moeite zijn om op te volgen en zeker op federaal niveau van nabij in het oog te houden.

De voorzitter

De heer Bouckaert heeft het woord.

Boudewijn Bouckaert

Voorzitter, collega’s, er is een Frans liedje dat zegt: “Chevaliers de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon.” Ik denk dat de deelnemers aan die rondetafel heel veel wijn hebben gedronken toen ze hun rapport hebben neergepend.

In verband met de hoofddoekendracht bijvoorbeeld leggen ze de cesuur na 3 jaar. Blijkbaar hebben ze nog niet in de gaten dat in Vlaanderen het middelbaar onderwijs gestructureerd is in drie graden. Met hun oplossing komt dat erop neer dat een meisje dat zou slagen, haar hoofddoek moet afleggen. Je krijgt dus enorm veel rare effecten.

Dit rapport helpt de zaak absoluut niet vooruit. Het stelt de zaak voor alsof alles onderhandelbaar is. Moeten we in Borgerhout de Talibanstraat gaan invoeren? Moeten we het Glazen Straatje in Gent omvormen tot de Zeventigmaagdenstraat? Ik stel voor om als nieuwe feestdag mijn verjaardag in te voeren. Dat is een bekende dag: 21 juli.

De filosofie in dit rapport is dat alles onderhandelbaar is. Er wordt een slecht signaal gegeven. De integratie gebeurt in een lightcultuur, in een systeem van westerse beschavingswaarden, en dat wordt volledig onderkend. Ik vind dat de Vlaamse Regering een duidelijk signaal moet geven aan het federale niveau dat dit de verkeerde filosofie is. (Applaus bij het Vlaams Belang en de N-VA)

De voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, het is gemakkelijk om te blijven zeggen dat de multiculturele samenleving failliet is en niet verder te raken dan dat. Het rapport heeft de verdienste om op een gedegen manier een aantal zaken te onderzoeken. Er komen een aantal compromissen in voor die voor ons zeker het onderzoeken waard zijn. Niet alles is perfect, maar we moeten absoluut de moeite nemen om het rapport grondig door te nemen en te bespreken.

Ik wil alvast in de commissie Onderwijs vragen om dit te agenderen. Het is zeker de moeite waard om dit ook op Vlaams niveau ter hand te nemen.

De voorzitter

De heer Kennes heeft het woord.

Ward Kennes

Voorzitter, collega’s, minister, bij lezing van het rapport valt op dat het heel veel aanbevelingen in petto heeft voor de overheden en voor wat het zelf ‘de cultuur van de meerderheid’ noemt, en maar in zeer beperkte mate een appel doet aan wat het rapport omschrijft als ‘de nieuwe culturele, etnische en/of religieuze minderheden’. Daarmee staat het toch minstens op gespannen voet met het Vlaamse inburgeringsbeleid.

Joëlle Milquet heeft dan wel de conclusies getrokken dat Wallonië en Brussel er alle belang bij hebben om naar Vlaams model zo’n inburgeringsbeleid in te voeren, maar ik heb dat in het rapport zelf niet zo duidelijk teruggevonden. Dat is dus haar persoonlijke conclusie.

Een aantal van de aanbevelingen zou ik zonder problemen kunnen onderschrijven, maar er zijn er ook heel veel die problematisch zijn. Ik ga even door het lijstje: het schrappen van een aantal vaste historisch-christelijke feestdagen, het uitwerken van een systeem van tijdelijke quota voor de overheden, de problematiek van de hoofddoek, waar we in dit parlement nog volop over bezig zijn en nog geen standpunt over hebben ingenomen, het gebruik van anonieme selectieprocedures bij aanwervingen, de hervorming van het Cultuurpact, het verwijderen van namen van straten en openbare ruimtes, een hele reeks interventionistische maatregelen in de huisvestingssector, de vraag aan gemeenschappen en gewesten om de professionalisering van het verenigingsleven aan te moedigen. Er staan dus heel wat zaken in die problematisch zijn.

Mijn vraag aan de minister is dan ook, nadat hij het gelezen heeft of nadat de regering er formeel kennis van heeft genomen, of dit een bruikbare insteek is voor het Vlaamse inburgeringsbeleid.

Minister Jo Vandeurzen

Ik heb aan het antwoord niets toe te voegen, maar zoals het al vaker is gebeurd, verbaas ook ik me omdat er zoveel dingen in staan die eigenlijk materies betreffen die tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten behoren.

Ik heb een aantal collega’s horen zeggen dat in het rapport staat dat men het voorbeeld van het Vlaamse inburgeringsbeleid ook in Wallonië en in Brussel zou moeten toepassen, maar de rest van het rapport gaat regelrecht in tegen het inburgeringsbeleid dat we willen voeren. Het bereikt juist het omgekeerde en wekt vooral de indruk dat onze maatschappij geen duidelijke criteria wil opleggen aan nieuwkomers, allochtonen, asielzoekers en aanverwanten. Integendeel, alles kan, alles mag. Vrijheid, blijheid is blijkbaar de norm.

Dit rapport is het zoveelste signaal aan de allochtonen dat onze samenleving capituleert voor al die buitensporige eisen die minderheidsgroepen almaar duidelijker en luider stellen. Wij gaan plat op de buik voor dat alles, in plaats van te zeggen: hier ligt de lat, u past zich aan en wilt u dat niet, dan keert u maar beter terug naar uw land van herkomst. Dat moet het criterium zijn en niet de multicul flauwekul die we in dit rondetafelrapport hebben gelezen.

Ik ben blij te mogen vaststellen dat ik bij de heer Kennes wat kritische geluiden hoor, maar ik hoor ze op geen enkel moment van de minister. Ik houd mijn hart vast voor wat er nog komt als we dit allemaal doen op Vlaams niveau, want het overgrote deel gaat over bevoegdheden van dit Vlaamse niveau.

We hebben hier zojuist een lang debat gevoerd over het onderricht van de Nederlandse taal in het onderwijs als belangrijke sleutel tot integratie. In dit rapport staat dat de thuistaal van de betrokken migranten moet kunnen worden gesproken in het lager en het middelbaar onderwijs. Alles wordt tenietgedaan als u daarmee akkoord gaat! Het zijn trouwens voornamelijk de partijen van de meerderheid die dit rapport op federaal niveau hebben gevraagd en hebben aangestuurd. Ik begrijp het niet meer. Geef duidelijkheid en doe het niet! (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.