U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Sabbe bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van zijn voorstel van resolutie betreffende de controle over de vossenpopulatie in Vlaanderen.

De heer Sabbe heeft het woord.

Ivan Sabbe

Voorzitter, ik vraag om dit voorstel van resolutie met hoogdringendheid te behandelen omdat ik dit voorstel van resolutie ongeveer anderhalve maand geleden heb ingediend en het jachtseizoen intussen is geopend. We moeten vaststellen dat er een vossenplaag is. Bovendien hebben de dieren een vossenlintworm, wat gevaarlijk is voor de menselijke gezondheid.

15 jaar geleden waren er geen vossen in Vlaanderen. Nu zijn er meer dan 40.000 en ze brengen de schadelijke vossenlintworm met zich mee, die voor de mens de dood tot gevolg kan hebben.

Wij vragen dus de hoogdringendheid omdat dit voorstel van resolutie behandeld had moeten worden voor de opening van het jachtseizoen. Dat is niet gebeurd.

De voorzitter

De heer Martens heeft het woord.

Bart Martens

We zijn in de commissie Leefmilieu overeengekomen om over alle ingediende voorstellen van resoluties, ook over die die al eerder zijn ingediend dan die van LDD, hoorzittingen te organiseren. Ze vinden volgende dinsdag plaats. Alle aanwezige fracties – en LDD was er niet bij, voor alle duidelijkheid – waren het daarmee eens. We hebben alle actoren die over deze problematiek iets zinnigs hebben te zeggen, geïnviteerd op onze hoorzitting van volgende dinsdag.

Ik zie dus niet in waarom we nu rap rap dit voorstel van resolutie vandaag in spoedbehandeling zouden moeten behandelen.

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, ik heb vanmiddag al mijn opmerking gemaakt die in de lijn lag van die van de voorzitter van de commissie Leefmilieu.

We zijn al een tijdje met dit thema bezig. Het dateert al van de vorige legislatuur. Ik vind het een heel belangrijke discussie. Het is ook een maatschappelijke discussie omdat er heel wat mensen mee begaan zijn.

Nu rap rap kiezen voor meer bejaging of niet, is te zot. Een hoorzitting kan de mening van mensen soms beïnvloeden. We hebben er alle belang bij om alle actoren eerst te horen alvorens tot een definitief standpunt te komen.

De voorzitter

De heer Callens heeft het woord.

Karlos Callens

Voorzitter, ik wil mij aansluiten bij de twee vorige sprekers, maar ik kan begrijpen dat de heer Sabbe er een dringende zaak van wil maken. Ik begrijp zijn standpunt ten zeerste. De mensen hebben ook wat schrik met wat er zou kunnen gebeuren met bepaalde ziektes die de vossen zouden kunnen overdragen op de mensen.

Ik ben het eens met de voorgaande sprekers over het indienen van voorstellen van resoluties en het goedkeuren ervan: ik ben bang dat het verkeerd zou kunnen aflopen als we heel snel een beslissing nemen. Als we volgende week de mensen die met het probleem te maken hebben, kunnen horen, kunnen we aan de hand daarvan een juiste en ook zeer snelle beslissing nemen.

De voorzitter

De heer Peeters heeft het woord.

Dirk Peeters

Voorzitter, in de commissie hebben we inderdaad afgesproken die hoorzitting te houden met voor- en tegenstanders. Als we ons wetenschappelijk laten voorlichten, zal wel blijken dat er bij de behandeling helemaal geen hoogdringendheid gewenst en nodig is.

Ivan Sabbe

Ik hoor het iedereen graag zeggen. De heer Sintobin zegt dat we er al van vorige legislatuur mee bezig zijn. Ik vraag me dan af wat we gedaan hebben. Het is een probleem. In 15 jaar tijd is er een explosie geweest, van 0 naar 40.000 exemplaren. De hoogdringendheid is aan de orde. Ik dacht dat we in Vlaanderen alle zaken weliswaar grondig, maar ook snel willen doen.

Mijn voorstel is ingegeven door de actoren in de sector, met name de Sint-Hubertusverenigingen en andere. Wat ik hier vertel, is meer dan bekend bij alle mensen die het woord hebben genomen. We moeten die zaak dringend behandelen. En als men het voorstel wil verhuizen naar een commissie, dan wil ik wel eens zien op welke termijn het hier op de agenda komt.

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, net zomin als de voorzitter van de commissie begrijp ik de vraag om behandeling bij hoogdringendheid. Het is te gek voor woorden.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Wij stemmen bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van de heer Sabbe betreffende de controle over de vossenpopulatie in Vlaanderen naar de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed verwezen.

Ivan Sabbe

Afspraak in de commissie dan.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Erik Arckens aan minister Joke Schauvliege en minister Ingrid Lieten
35 (2010-2011)
Toespraak van de voorzitter

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.