U bent hier

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Voorzitter, vorige week donderdag heeft uw commissie een heel interessante vijftiende voortgangsrapportage gekregen over de werkzaamheden van BAM in het verhaal van de Lange Wapper. Een aantal van onze collega’s waren zeer ongeduldig om te weten hoe de zaken nu zouden evolueren.

Ik heb daar een aantal zaken geleerd, minister. Er zou een technische haalbaarheidsstudie worden afgeleverd voor het parlementaire reces. En dan heb ik geleerd dat het reces van de ministers iets later begint dan dat van ons. Wij stoppen op 11 juli, de ministers gaan door tot 21 juli. Op basis van die technische haalbaarheidsstudie zou de regering dan een definitieve visie formuleren. Dat zou gebeuren voor het einde van de zomer. Ik wens iedereen een lange en hete zomer toe, maar de zomer is voor mij meteorologisch ten einde op 21 september. De minister heeft ook bevestigd dat het voor die datum zou gebeuren.

Groot was echter mijn verbazing toen ik maandag in de Antwerpse pers moest lezen dat die haalbaarheidsstudie er al zou zijn, en dat ze zou vaststellen dat een tunnelvariant technisch niet haalbaar is. Hoe zit het daar nu mee, minister? Is die studie er?

U kunt nu drie dingen antwoorden. U kunt zeggen: mijn naam is haas en ik weet van niets. Maar u heet Crevits en u weet wel van iets, en overigens is de journalist die dat stuk heeft geschreven te integer om zomaar iets uit zijn duim te zuigen. Ik vermoed dus dat de studie bestaat.

U kunt ook zeggen: de studie bestaat, maar ik ga er nog niet op anticiperen, ik ga u nog niet in de kaarten laten kijken. Dat zou ik dan betreuren, want er bestaat hier zoiets als een openbaarheid van bestuur. Ik zou die studie, mocht ze bestaan en mocht de pers ze al hebben, ook willen kennen.

U zou ten derde ook kunnen zeggen: ja, de studie bestaat, en ik weet dat ze een negatief advies uitbrengt over de technische haalbaarheid van de tunnels, en ik ga daar al dan niet rekening mee houden.

Welk van de drie antwoorden wordt het?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Het zal toch nog een ander antwoord worden, mijnheer Penris. Ik heb u donderdag in de commissie duidelijk gemaakt dat er inderdaad een technische studie zou worden opgeleverd. Die is vandaag nog niet opgeleverd. En over documenten die nog niet opgeleverd zijn, doe ik zeker geen uitspraken.

Eens die technische studie opgeleverd is, zal daar een ‘peer review’ op gebeuren door Eurostation. Die is trouwens al aangesteld en is op 22 juni met de voorbereidende werkzaamheden gestart. Ook dat document heb ik nog niet in mijn bezit.

Zolang die twee documenten niet opgeleverd zijn, zult u van mij geen uitspraken horen over wat erin staat. Ik betreur verschrikkelijk dat er in de kranten allerlei verhalen verschijnen met conclusies en evaluaties en God weet wat allemaal.

Ik zal nog iets duidelijker proberen te zijn. De technische studie over de tunnels onderzoekt twee varianten van tunnels: de variant van de geboorde tunnels en de variant van de ‘cut and cover’. ‘Cut and cover’ betekent dat je gaat graven, de tunnel erin legt en het gat weer dichtgooit. Bij geboorde tunnels boor je er gewoon doorheen. Ik ben in blijde verwachting van dat rapport, maar ook dat rapport is tot vandaag – ik heb het nog nagekeken voor ik naar hier kwam – niet opgeleverd.

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Dat is een belangrijk antwoord, minister. Ik noteer dat u dat stuk officieel niet opgeleverd hebt gekregen. En ik wil u zelfs geloven. We zullen u achteraf wel ter verantwoording kunnen roepen over de eerlijkheid van uw antwoord van vandaag.

Herinner u dat we in andere dossiers ook al onze bedenkingen hebben moeten formuleren ten aanzien van de oplevering van stukken en de timing daarvan, om de ambtelijke stukken van de heer Debaere niet te noemen. Maar ik geloof u, ik geef u vandaag het voordeel van de twijfel. Alleen verbaast het me dan – ik herhaal, het is een integer journalist, iemand van de oude stempel die checkt en dubbelcheckt – dat die mensen wel al de inhoud van die studie kennen. Ergens zit er een lek. Ik vraag me af waar en met welke bedoeling.

De voorzitter

De heer Peeters heeft het woord.

Dirk Peeters

Ik vind de vraag van de heer Penris bijzonder interessant en ik wil ze steunen. Bij de voortgangsreportage vorige week werd de voorlopige studie in het vooruitzicht gesteld. De definitieve tekst zou er op 21 september zijn. Ik zou graag weten wanneer wij erover kunnen beschikken. Ik moet het u niet zeggen, onze mailbox zit vol vragen over de openbaarheid van bestuur. Het zijn vragen naar documenten gaande van de eerste schets over de ring in 2003 tot de schets over de tunnel van vandaag. Eigenlijk ben ik dat spelletje beu. Als er documenten worden opgeleverd door een bedrijf aan de overheid, zijn dat openbare stukken, zeker voor het parlement. Minister, hebben wij op 21 september het antwoord op de vragen van de heer Penris?

De voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Ik sluit me aan bij de vraag van de heer Penris, met de nuance dat ik niet geloof dat er tegen het begin van het reces niets nieuws zal zijn. Het rapport zal pas eind september worden opgeleverd. Minister, u hebt bevestigd dat er voor het reces al een eerste afweging zou komen vanuit de regering. Op 21 of 30 september zouden we dan de volledige technische fiches krijgen. Ik denk dat het de bedoeling is nu een eerste afweging te krijgen.

Ik vang die geruchten ook op. Het tunnelalternatief zou onhaalbaar zijn. U bevestigt hier vandaag dat de studie niet is opgeleverd. Er kan nog niets over worden gezegd. Uit andere bronnen, uit sp.a-hoek bijvoorbeeld, verneem ik dat ze nooit gaan plooien: ze gaan nooit slikken dat de terugvalpositie er komt. Vandaar mijn duidelijke, eenvoudige, ondubbelzinnige vraag: blijft die Vlaamse Regering achter het dubbelbesluit van 30 maart staan? kiest men inderdaad voor de tunnel? Als het tunnelalternatief onhaalbaar zou blijken, gaat men dan zonder verdere afweging of studie terugvallen op de terugplooi-optie van dat dubbelbesluit, met andere woorden: de brug.

Minister Hilde Crevits

Collega’s ik heb vorige donderdag zo duidelijk mogelijk gesproken; ik kan u vandaag nogmaals bevestigen dat we voor het reces absoluut de technische haalbaarheid van de tunnelvariant zullen toetsen. Met mijn collega’s van de Vlaamse Regering zal ik tegen het einde van de zomer een formele beslissing treffen.

Mevrouw De Ridder, ja, het dubbelbesluit is het dubbelbesluit. Ik heb vandaag geen enkel signaal dat daaromtrent een probleem zou bestaan. Het is een besluit van de Vlaamse Regering. Het schetst het kader waarin beslist zal worden.

Mijnheer Peeters, ik begrijp dat u naar een timing vraagt. U kunt echter niet van mij verwachten dat ik een niet-opgeleverde studie vrijgeef. De studie moet opgeleverd zijn. Dan moet er een ‘peer review’ komen. Dat is belangrijk; ik heb dat vorige week aangekondigd. Het is goed dat de studie nog eens getoetst wordt. Ik zal zicht op de timing kunnen geven op het moment dat de oplevering een feit is. Een oplevering betekent dat de Vlaamse Regering tevreden is, of beter gezegd: dat ze akkoord gaat, en dat alle zaken die we gevraagd hebben op afdoende wijze afgetoetst en onderzocht zijn. We doen er alles aan om alles zo snel mogelijk vrij te geven en ter beschikking te stellen. Over niet-opgeleverde zaken ga ik geen uitspraken doen. Uiteraard kan ik daarover niets vrijgeven, ik heb niets om vrij te geven.

Jan Penris

Minister, in het licht van uw verklaringen van vorige donderdag gaan wij ervan uit – en ik heb de heer Peeters en mevrouw De Ridder heel duidelijk gehoord en ik meen dat ik dus namens de hele oppositie mag spreken – dat u voor 21 juli aanstaande zowel over een opgeleverde studie zult beschikken als over een ‘peer review’. Op dat moment moeten ook wij, als parlementsleden, die stukken kunnen inkijken en op basis daarvan moeten wij u eventueel kunnen ondervragen.

Voorzitter, ik houd me deze vakantie ter beschikking om dat mogelijkerwijs te doen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Mijnheer Penris, ik sta ook ter beschikking indien u dat nodig acht. We hebben hierover afspraken gemaakt in de commissie.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.