U bent hier

De voorzitter

De heer Bouckaert heeft het woord.

Boudewijn Bouckaert

Mijn vraag gaat over een juridische kwestie waar ook een politiek-economisch kantje aan zit. De Universiteit Gent, waar ik ook werknemer van ben, probeert in het zuiden van Gent een wetenschappelijke pool te ontwikkelen met hightechbedrijven. Die bedrijven zijn ingebed in een zeer mooi groen landschap in het zuiden van Gent. De universiteit van Gent probeert daar spin-offbedrijven te ontwikkelen die in wederkerigheid met het wetenschappelijk onderzoek van Gent voor een economische feedback zorgen.

Wat is er gebeurd? De Raad van State heeft op 16 mei een vernietigingsarrest geveld inzake het wetenschapspark Rijvissche, waar de Universiteit Gent een aantal hightechbedrijven wilde inplanten. Daar zijn misschien wel goede juridische redenen voor. In het beschermingsbesluit waarover inspraak is georganiseerd bij de bevolking, was oorspronkelijk geen sprake van een overgangszone A waarin werd voorzien in het wetenschapspark. De burgers konden daar dan ook geen klacht over indienen. Daar knelt het juridisch schoentje. Daarom heeft de Raad van State deze beslissing vernietigd.

De vraag is eigenlijk politiek van aard. De Vlaamse regelgeving is zo complex geworden dat de Vlaamse Regering in haar eigen val trapt en niet in staat is haar eigen complexe regelgeving na te leven. Minister, wat zult u doen om die regelgeving te vereenvoudigen zodat al die mooie intenties die in ViA (Vlaanderen in Actie) worden geformuleerd, snel kunnen worden gerealiseerd?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Ik kan een eenvoudig antwoord geven op uw vraag, maar u zult dan wellicht niet tevreden zijn. U weet dat er een commissie-Sauwens en een commissie-Berx zijn geweest en dat we in de Vlaamse Regering uitvoering geven aan hun besluiten. We maken daar verder werk van.

U stelt deze vraag omdat u verkeerd geïnformeerd bent en zelf te weinig opzoekingswerk hebt gedaan om tot de juiste conclusies te komen.

Want er is wel wat verwarring. Er is enerzijds het gewestelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat door de Raad van State werd vernietigd. Anderzijds is er de beschermingszone voor het landschap. De kastelensite is daar beschermd als landschap. Eigenlijk heeft dat geen enkele invloed op het wetenschapspark. Het wetenschapspark is nu uit het beschermd landschap gehaald. Dat heeft geen effect omdat het GRUP van toepassing zal zijn op het wetenschapspark. Over dat GRUP is hier regelmatig gevraagd hoe we dat snel terug in orde zouden kunnen brengen, wat dat is heel belangrijk. Op 8 mei werd het goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het is dan naar de Raad van State gestuurd. De adviezen van de Raad van State zijn nu terug binnengekomen. De Vlaamse Regering kan nu de definitieve vaststelling van het GRUP realiseren. Als dat gebeurd is, komen we in een situatie waarbij het wetenschapspark verder kan worden ontplooid zoals voorzien. Het effect van het feit dat het uit de beschermingszone is gehaald, is nihil.

Boudewijn Bouckaert

Ik stel een vraag, minister. U geeft een antwoord. Dat antwoord stelt me op het eerste gezicht gerust. Ik ben echt wel bekommerd om de verdere ontplooiing van de wetenschappelijk-economische activiteit van onze universiteit. Ik vraag me echter wel af hoe dat zich verhoudt met de uitspraak van de Raad van State. Het GRUP zal dat beschermingsbesluit duidelijk overrulen, waardoor de plannen voor het wetenschapspark zonder enig probleem zouden kunnen doorgaan. Mogen we dat zo noteren? Indien dat zo is, zal ik mijn collega’s aan de Gentse Universiteit geruststellen.

De voorzitter

De heer van Rouveroij heeft het woord.

Sas van Rouveroij

Minister, als toenmalig minister van Economie en Innovatie heeft Mevrouw Ceysens het vaak gehad over ‘kennis, kunde en kassa’. En daarover zijn we het allebei eens, want wat is kennis zonder de uiteindelijke spin-off, de technologietransfer? Ondernemende academici en academische ondernemers, professor Bouckaert, moeten ruimte krijgen, niet alleen mentale ruimte, maar ook fysieke ruimte. Een wetenschapspark is daarbij strikt noodzakelijk.

Minister, ik hoor uw antwoord heel graag, want voor Open Vld is het essentieel. Het Wetenschapspark Ardoyen, dat we vandaag kennen in de Gentse omgeving, is zo goed als vol. Binnen afzienbare tijd moeten we het wetenschapspark Rijvissche kunnen uitrollen. In het kader van het afbakeningsproces van het grootstedelijk gebied Gent, het fameuze GRUP, heeft de vorige Vlaamse Regering het wetenschapspark mogelijk gemaakt. De oorspronkelijke vraag was 20 hectare. Uiteindelijk hebben we maar 12 hectare overgehouden. Dat is echt het minimum minimorum. Ga ervoor, minister! Het zal op een, twee, drie gevuld zijn door zinnige activiteiten.

De voorzitter

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Minister, ik heb een vraag in de marge. U zei dat er al uitvoeringsbesluiten klaar zijn van de commissie-Berx en -Sauwens. Daarover had ik toch wel graag iets meer vernomen, liefst in verband met de timing. De berichten die ik daarover hoor, gaan in de tegenovergestelde richting, namelijk dat de taskforce die dat leidt, nauwelijks vooruit gaat. Ze staat trouwens onder leiding van het departement Mobiliteit. Daarover had ik graag wat meer uitleg gekregen.

De voorzitter

Mijnheer Vereeck, u kunt natuurlijk de vragen stellen die u wilt, maar daarover gaat het hier natuurlijk niet. Op de duur bewandelen we allerlei zijwegen. De minister moet maar beslissen of hij daarop antwoordt.

De heer Watteeuw heeft het woord.

Filip Watteeuw

Voorzitter, het arrest van de Raad van State heeft niets te maken met complexe regelgeving. Het besluit werd vernietigd vanwege een vrij eenvoudig element. Het heeft gewoon te maken met het feit dat er een bijkomend openbaar onderzoek moest worden gedaan. Dat is op zich niet zo complex.

Het wetenschapspark is in feite op die plaats niet nodig. Er zijn voldoende alternatieven. Er zijn alternatieven aan The Loop, Flanders Expo, het Sint-Pietersstation, Sint-Pieters-Aaigem, het Eilandje in Zwijnaarde en zelfs in het bestaande Wetenschapspark Ardoyen is er nog ruimte. Mijnheer Bouckaert, de Universiteit Gent heeft zelf gezegd: wij zijn geen vragende partij om daar een wetenschapspark in te richten. (Opmerkingen van de heer Boudewijn Bouckaert)

Ik kan citaten geven van de woordvoerder van de Gentse universiteit die zei dat het niet nodig is op die plaats.

Minister, u bent er 100 percent zeker van dat dit arrest geen probleem is voor het wetenschapspark. Ik ben daar niet zo van overtuigd. Zou u wat meer uitleg kunnen geven over waar u zich op baseert om te zeggen dat dat geen probleem zou zijn?

De voorzitter

De heer Yüksel heeft het woord.

Veli Yüksel

Minister, ik had graag wat meer verduidelijking. Ik sluit me absoluut niet aan bij het pleidooi van de heer Watteeuw. Het wetenschapspark is nodig voor Gent. Het Parkbos is ook nodig voor Gent.

Minister, hebben de bezwaren die zijn aangehaald en de vernietiging door de Raad van State iets te maken met de vorige vernietiging van 17 maart? U bent bezig met een reparatiebesluit en u zou dat rond deze tijd afronden. Zal de vernietiging een effect hebben op de uitwerking van het Parkbos Gent?

Ik dacht dat ik voor het grootste deel daarop heb geantwoord. Het wetenschapspark wordt nu uit de beschermde zone gehaald. Maar de toepassing van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan blijft van toepassing op het wetenschapspark. Daar is de ontwikkeling voorzien, zoals de heer van Rouveroij naar voren heeft gebracht. U herinnert zich wellicht allemaal, toch de mensen van Gent, dat ik heb beloofd om snel tot actie over te gaan, en waar de Raad van State de vernietiging heeft gedaan, de procedure opnieuw op te nemen. Ik zou proberen voor het zomerreces van de Vlaamse Regering ervoor te zorgen dat we het GRUP opnieuw gerealiseerd zouden hebben. Ik sta volledig op planning, want wellicht deze week, of anders volgende week, wordt dat gerealiseerd. Voor iedereen die zegt dat wij niet ‘doen’, is dat een duidelijk bewijs dat we wel ‘doen’.

Boudewijn Bouckaert

U fluistert: dat is de gemeenteraad van Gent. Uiteindelijk is het de gemeenteraad van Gent in plaats van de gemeenteraad van Antwerpen, dat is al een stevige vooruitgang. (Applaus bij Open Vld, de N-VA en LDD)

Het is niet de gemeenteraad van Gent. Dit geval is een symptoom van de enorm complexe regelgeving. We hebben te maken met parallelle regelgeving, beschermingsbesluiten en GRUP. De minste fout die de overheid maakt, kan de totale vernietiging van een hele procedure teweegbrengen. Er komt bijvoorbeeld een kleine wijziging in het beschermingsbesluit voor een overgangszone. Men vergeet dat in de inspraak te steken en men mag volledig herbeginnen.

Minister, dat moet toch eens grondig worden bekeken. We moeten tot een veel eenvoudigere regelgeving overgaan waarbij het inspraakrecht van de burgers wordt gerespecteerd, maar dat mogen geen futiliteiten van een kasteelheer zijn. De klacht komt van een kasteelheer! Groen! staat voor kasteelheren zeker? Die kasteelheer gaat de wetenschappelijke economische ontwikkeling van de Universiteit Gent in gevaar brengen! (Applaus bij CD&V, het Vlaams Belang, Open Vld, de N-VA en LDD)

Which side are you on, mijnheer Watteeuw? Ik moet u ook zeggen: de Gentse universiteit staat voor 100 percent achter de ontwikkeling van Rijvissche! Wat u zegt, is uit de lucht gegrepen! (Opmerkingen van de heer Filip Watteeuw)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.