U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is de algemene bespreking van het ontwerp van decreet.

Mevrouw Pehlivan, verslaggever, heeft het woord.

Fatma Pehlivan

Ik breng hier verslag uit samen met het verslag over het ontwerp van decreet dat de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) met de staat Qatar heeft ondertekend omdat ze samen zijn behandeld.

In de commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking werden op 15 juni 2010 de ontwerpen van instemmingdecreten met de investeringbeschermingverdragen tussen de BLEU en respectievelijk het sultanaat Oman en de staat Qatar besproken en goedgekeurd. Er hebben verschillende leden van de commissie het woord gevoerd na de inleidende uiteenzetting van de minister-president.

De heer Roegiers vond het een goede zaak dat beide verdragen die respectievelijk dateren van 2007 en 2008, al ter goedkeuring aan het Vlaams Parlement werden voorgebracht. Te vaak duurt het jaren, zelfs decennia, vooraleer verdragen door de regering bij het parlement worden ingediend. Daarnaast bracht hij in herinnering dat deze commissie onder de vorige legislatuur een werkbezoek heeft gebracht aan Oman en de Verenigde Arabische Emiraten. Hij heeft toen persoonlijk kunnen vaststellen dat Oman in volle ontwikkeling is. Bijgevolg is deze BLEU-investeringbeschermingovereenkomst, in tegenstelling tot sommige andere BLEU-overeenkomsten met landen waar niet of nauwelijks sprake is van enige betekenisvolle economische activiteit, volledig op zijn plaats.

Zoals de Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen concludeerde en ook in het Vlaams regeerakkoord is opgenomen, was de door de minister-president aangehaalde aandacht voor milieu- en arbeidsvoorwaarden bij deze BLEU-akkoorden volkomen terecht. De initiële terughoudendheid van Oman om hiermee in te stemmen, duidde volgens de spreker allicht op de gevoelige aard van deze elementen. Hij pleitte er dan ook voor dat de Vlaamse Regering en ook dit Vlaams Parlement erop zouden toezien dat deze clausules ook effectief worden nageleefd.

Mevrouw Moerman vond het een goede zaak dat sinds de inwerkingtreding van het verdrag van Lissabon, de bevoegdheid voor het afsluiten van investeringsovereenkomsten verschoven is naar het Europese niveau. De Europese Unie zou het in principe gemakkelijker moeten hebben om bijkomende clausules te laten opnemen in de verdragen die zij afsluit.

Daarenboven moest worden vastgesteld dat men in de context van de BLEU eerder geneigd is om bijkomende clausules op te nemen in akkoorden met kleinere landen dan in akkoorden met economische of politieke zwaargewichten.

Ten slotte sloot de heer Hendrickx zich ten volle aan bij de door de eerdere sprekers geformuleerde zorg inzake milieu- en arbeidsvoorwaarden. Hij opperde de bedenking dat Vlaanderen met deze BLEU-akkoorden mogelijks enigszins kan toezien op het democratische gehalte van zijn partnerland. In de meeste staten van het Arabisch schiereiland zijn de in het Westen gebruikte democratische spelregels nog verre van gemeengoed.

Tot slot werden beide ontwerpen van decreet unaniem met 9 stemmen aangenomen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 510/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.