U bent hier

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 19-A/5)

– Artikel 1 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement van de heren Wienen, Deckmyn en Arckens op de tabel bij artikel 2. (Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 19-A/6)

De heer Wienen heeft het woord.

Wim Wienen

Voorzitter, ik zou dit amendement even willen toelichten. Indien u het niet erg vindt, zal ik dat van op mijn plaats doen. Ik heb namelijk geleerd dat ik mijn inspanningen tijdens hoge ozonconcentraties moet beperken. Ik zal de weg naar de tribune dan ook niet afleggen.

In 1974, twee jaar voor zijn dood, heeft de bekende Franse acteur Jean Gabin een single met de titel ‘Je sais’ uitgebracht. Het opvallendste aan dat nummer is het einde, namelijk de zin “Maintenant je sais qu’on ne sait jamais.”

Ik moet zeggen dat de bespreking van de begrotingscontrole in de commissie voor Media voor complete verbazing heeft gezorgd. We hebben het daar vooral gehad over de knipperlichtprocedure voor de VRT en over het bijkomend bedrag van 9.452.000 euro dat hiervoor wordt uitgetrokken.

De commissieleden hebben, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, heel wat kritiek op de knipperlichtprocedure geuit. De procedure is niet transparant. Het Vlaams Parlement weet niet hoe dat bedrag tot stand is gekomen. Het betreft hier eigenlijk een blanco cheque aan de VRT.

Wat nog belangrijker is, is het feit dat een lid van de commissie tijdens het debat heeft opgemerkt dat het behoud van de knipperlichtprocedure in de begroting tot een Europese veroordeling zou kunnen leiden. Ten gevolge hiervan heeft een lid van de meerderheid zich tijdens de indicatieve stemming zelfs onthouden. Ik hoop dat hij dit politiek signaal ook bij de hoofdelijke stemming zal geven.

Ik vind het eigenlijk erg dat een lid van de meerderheid tegen zijn eigen meerderheidsbegroting moet stemmen of zich op zijn minst moet onthouden. Ik wil mijn goede vriend de heer Decaluwe dan ook helpen. Om hem die onthouding tijdens de stemming te besparen, heb ik een amendement geschreven om de knipperlichtprocedure uit de begroting te schrappen.

Ondanks alle kritiek die is geuit en ondanks de dreiging van een Europese veroordeling, is dat amendement, tot mijn verbazing, weggestemd. Aangezien we de Vlaamse overheid voor een Europese veroordeling moeten behoeden, ga ik ervan uit dat de overige commissieleden zich bij de stemming allicht hebben vergist. Ze wilden het amendement goedkeuren, maar in een moment van zinsverbijstering hebben ze verkeerd gestemd.

Daarom achtte ik het nuttig om na indiening van het verslag het amendement nog eens in te dienen en te hopen dat men inderdaad gestand doet aan alle tussenkomsten, aan alle opmerkingen en kritieken die er in de loop van het afgelopen jaar zijn geweest over de knipperlichtenprocedure en dat, zoals de Engelsen dikwijls zeggen, “they would put their money where their mouth is”.

Carl Decaluwe

Ik ga nogmaals kort verklaren waarom we dat amendement niet zullen goedkeuren. We hebben ons onthouden in de commissie als signaal en de minister was er ook dankbaar voor dat men inderdaad erkent dat er een probleem van transparantie is. De minister heeft beloofd om tegen de volgende begroting de nodige initiatieven te nemen om die transparantie inzake het knipperlichtenmodel te verhogen.

We zijn nooit tegen het knipperlichtenmodel geweest. We zijn er voorstander van, op voorwaarde dat het transparant wordt. Als het dat niet wordt en als niet kan worden aangetoond wat men met die middelen doet in het kader van de openbare opdracht, dan is er inderdaad een Europees probleem. Maar goed, de minister heeft aangekaart om dat tegen volgend jaar op te lossen.

De reden voor onze onthouding in de commissie was een signaal te geven om dat goed op te volgen. Maar het is niet in verhouding om straks de begrotingscontrole niet goed te keuren. Het is gewoon een signaal, en de minister heeft daar positief op geantwoord.

Wim Wienen

Ik stel natuurlijk vast dat het blijkbaar makkelijk of bon ton is om in de commissie of hier zelfs in de plenaire vergadering sterk uit te halen naar minister Lieten als het gaat over onder meer de knipperlichtenprocedure en de transparantie. De commissie Media vraagt al jaren meer transparantie over de cijfers van de VRT en krijgt die amper. Ik vermoed ook dat er in deze geen beterschap is. Hoe dikwijls hebt u, mijnheer Decaluwe, niet gezegd in de commissie dat Europa over onze schouders meekijkt? Dat leek me een sterk genoeg argument om te zeggen dat we de Vlaamse overheid die beschamende toestand willen besparen om ooit veroordeeld te worden door de Europese Commissie, en dan lijkt het me nuttig en wenselijk om dit amendement goed te keuren. Maar u gaat dat niet te doen.

Ik stel vast dat het gemakkelijk is om wat te roepen, maar dat u natuurlijk iets minder ferm bent in uw gedrag als het op een eindstemming aankomt.

Carl Decaluwe

Ik ga de discussie niet langer voeren dan nodig. Mijnheer Wienen, u moet eens goed luisteren. Als men een duidelijk politiek signaal heeft vanuit de meerderheid en de minister antwoordt dat hij eraan zal werken, wie ben ik dan om de minister niet te geloven? Verder is dezelfde techniek jaren geleden onder toenmalig minister van Media Bourgeois ook toegepast omdat er een Europese klacht dreigde. Toenmalig minister Bourgeois heeft toen het decreet met unanimiteit in dit parlement laten goedkeuren, en dat heeft een serieuze Europese boete voor een deel afgewend.

Dat is jaren terug. Ik hoop dat dezelfde techniek ook loont en dat men inderdaad tegen volgend jaar meer transparantie krijgt. Dat is de bedoeling van het politieke signaal. Voor mij telt het resultaat, en niet een individueel amendement hier of daar.

Bart Caron

Ik kan me daarbij aansluiten. Het is niet omdat we in de oppositie zitten dat we de facto ook het voorstel van de collega’s van het Vlaams Belang steunen. Laat dat duidelijk zijn.

We zijn met onze fractie voor het knipperlichtenmodel omdat we vinden dat, als er een duaal financieringsmodel is waarbij de openbare omroep ook middelen uit de samenleving moet halen via reclame waarop een plafond staat en waarbij de middelen naar de Vlaamse overheid moeten worden overgebracht als dat wordt overschreden, er ook een ondergrens moet zijn waaronder dat niet kan. Als de openbare dienstopdracht van de VRT duidelijk beschreven is, kan dat ook voor Europa. Wij verkiezen dit model. En als dat niet goed is, mijnheer Wienen, moet u dat vervangen door een verhoogde dotatie. Ik weet niet of u daar voorstander van bent.

De voorzitter

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen 3 tot en met 79 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.