U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 30 juni 2010, 14.01u

van Veli Yüksel aan minister Ingrid Lieten
349 (2009-2010)
De voorzitter

De heer Yüksel heeft het woord.

Veli Yüksel

Voorzitter, minister, collega’s, ik heb u vanop deze plaats al twee keer ondervraagd over het uitblijven van een nieuw uitvoeringsbesluit voor de levensbeschouwelijke derden. U hebt toen meermaals gezegd dat u daarmee bezig was, dat het een kwestie van enkele weken was. De laatste keer, in mei, hebt u gezegd dat u ermee bezig was en dat er zeker voor het zomerreces een uitvoeringsbesluit zou klaarliggen.

Afgelopen vrijdag stond dit op de agenda van de Vlaamse Regering en er werd inderdaad een uitvoeringsbesluit goedgekeurd om de bestaande regeling met 1 jaar te verlengen. Dat is goed nieuws, ik had daar ook op aangedrongen, want de bestaande derden zaten in de problemen, niet alleen voor wat de financiering betreft, maar ook op het vlak van de rechtszekerheid. Dat is nu in orde, maar nu blijft de vraag bestaan over de oproep voor nieuwe kandidaten.

U hebt vorige keer gezegd, ik citeer: “De uitvoeringsbesluiten zijn klaar, ik verwacht dat ze voor het zomerreces naar de regering kunnen worden gebracht.” We zijn nu zover, maar het uitvoeringsbesluit voor de oproep is er niet. Waar wacht u op, minister? Wanneer zult u het uitvoeringsbesluit goedkeuren zodat nieuwe kandidaten zich kunnen inschrijven voor deze zaak?

De voorzitter

Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten

Beste collega, wij maken ons allebei zorgen over hetzelfde, namelijk dat er een continuïteit is in de uitzending door derden. Wij werden geconfronteerd met een probleem omdat het Mediadecreet, dat werd goedgekeurd in maart 2009, niet voorzag in de mogelijkheid om organisaties, zoals bijvoorbeeld de Gezinsbond ook te erkennen. Er werd daarop een parlementair initiatief genomen waarmee dit werd rechtgezet en dat heeft ervoor gezorgd dat heel de procedure om een nieuw procedurebesluit op te maken, vertraagd werd.

U hebt me inderdaad gevraagd hoe we omgaan met die vertragingen. We zitten ondertussen al een heel stuk in het nieuwe jaar. Uiteindelijk hebben we geopteerd voor de volgende werkwijze. We hebben inderdaad vorige week vrijdag de bestaande erkenningen met 1 jaar verlengd.

Aansluitend zal nog voor het zomerreces – en dat van de regering begint niet volgende week maar op 23 juli – het aanvullende besluit over de toekenning van de zenduren en de subsidies op de regering komen. Intussen is het nieuwe procedurebesluit om op basis van het aangepaste Mediadecreet nieuwe erkenningen op te vragen ook bijna klaar. We hebben de adviezen van de Inspect ie van Financiën (IF) en van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC). Die worden nu verwerkt.

Het is mijn bedoeling om dat ook nog voor het zomerreces op de tafel van de regering te brengen zodat we kunnen overgaan tot de oproep voor de mensen en de organisaties die zich kandidaat willen stellen om erkend te worden als derde. Die oproep zouden we dan aan het eind van de zomer of zo kunnen lanceren. Zo zouden we heel de erkenningsprocedure kunnen afronden in het najaar en vanaf 1 januari 2011 de nieuw erkende organisaties in het nieuwe systeem zetten.

Met de keuze van deze procedure hebben we ervoor willen zorgen dat de bestaande organisaties niet in de problemen komen en een jaar langer van hun erkenning kunnen genieten. Dat zorgt ook voor financiële stabiliteit. Tegelijk geeft het ons de ruimte om het nieuwe procedurebesluit, de oproep en de selectie op een correcte en rechtszekere manier te doen.

Veli Yüksel

Minister, ik wil u graag geloven. U zegt dat u tegen 23 juli klaar zult zijn. Ik begrijp nu waarom u het uitvoeringsbesluit voor de verlenging in orde brengt en dan kijkt naar het uitvoeringsbesluit voor de nieuwe oproep. Ik hoop dat u zich aan uw belofte zult houden. Ik zal dat van dichtbij opvolgen. U zegt dat dit op 1 januari 2011 geregeld zal zijn. Als ik zie aan welk tempo u van dit dossier werk hebt gemaakt van december tot vandaag, lijkt dat me een zeer optimistische inschatting. Aan dit tempo denk ik dat u deze klus niet tegen 1 januari zult klaren, maar ik zal het opvolgen.

De voorzitter

De heer Delva heeft het woord.

Paul Delva

Ik wil nog eens een lans breken om met de VRT te kijken naar de concrete uitzenduren van de programma’s van de levensbeschouwelijke derden. Die worden momenteel op onmogelijke uren uitgezonden en toch halen die zeer mooie kijkcijfers, wat hun potentieel bevestigt. Mijn vraag sluit aan bij die van de heer Yüksel, maar bekijkt het vanuit een andere invalshoek. Ik hoop echt dat we met de VRT afspraken kunnen maken op dat vlak. De tienduizenden kijkers van die programma’s wachten daar al veel te lang op.

De voorzitter

De heer Wienen heeft het woord.

Wim Wienen

Mijnheer Delva, mooie kijkcijfers, dat is natuurlijk relatief. Er zijn in dit parlement evenveel stemmen opgegaan om de levensbeschouwelijke derden af te schaffen. Minister Lieten staat toe dat de VRT in 2011 toch nog een tekort boekt van 4,9 miljoen euro. In het kader van de levensbeschouwelijke derden kunnen we de VRT een dienst bewijzen door die zaken af te schaffen. Daardoor kan de VRT besparen. Heel wat collega’s zijn het daarmee eens. Ook de heer Verstrepen, denk ik, die ik net zag binnenwaaien in het halfrond. Dat is een piste die we moeten volgen, voor de regering allerlei maatregelen neemt om een en ander te verwezenlijken.

Dus stel ik voor dat we dat decreet zo snel mogelijk in de commissie Media bespreken zodat we duidelijkheid krijgen over het al dan niet voortbestaan van de levensbeschouwelijke derden.

De voorzitter

Mijnheer Wienen, de heer Verstrepen kwam op zijn gewone manier van doen binnen. Ik heb hem niet zien binnenwaaien.

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Er worden door derden nog vrij interessante programma’s gemaakt. Ze worden op heel slechte uren uitgezonden, maar dat is niet de reden van mijn vraag. De vraag is of tv-uitzendingen zo nodig filosofisch verzuild moeten blijven en op die manier worden opgedeeld. Is dat nog wel van deze tijd?

Als er nieuwe kandidaten bij komen, is het de vraag of de budgetten worden verhoogd in het licht van de besparingen die voor de deur staan. Of moet de taart dan door meer spelers worden verdeeld?

De voorzitter

Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten

De beste werkwijze is wel die die we nu hebben gehanteerd. Als we voor het reces een procedurebesluit willen doorvoeren, moeten we nog een oproep lanceren. De mensen moeten op zijn minst een maand de tijd krijgen om het dossier voor te bereiden en zich kandidaat te stellen want dan moet de administratie er een voorbereidend verslag over opstellen. Vooraleer de erkenning door de Vlaamse Regering kan worden uitgesproken, zitten we in het najaar. Daarom hebben we ervoor gekozen een overgangsperiode in te lassen en tegelijk parallel verder te werken.

Wat de vraag over het Mediadecreet betreft, voer ik het Mediadecreet uit. Over de uitzendingen door derden is hier al meerdere malen gedebatteerd en niets staat het debat in de weg. Voorlopig is het Mediadecreet echter wat het is en voer ik het op die manier ook uit.

Wat de vraag van de heer Caron betreft, kan ik zeggen dat als het aantal verenigingen stijgt, de taart verdeeld zal moeten worden binnen hetzelfde budget.

Veli Yüksel

Het zal geen financiële implicatie hebben. De discussie over de levensbeschouwelijke derden moeten we later aanvatten. We zijn zelf betrokken partij. We voeren het Mediadecreet uit zoals het vandaag bestaat. Zolang er vanuit de VRT ook geen vraag is om de levensbeschouwelijke derden te schrappen en een financiële rekening te maken, is dat vergezocht. We zullen dit dossier verder blijven opvolgen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.