U bent hier

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Flanders shines in Europe, Europe shines in Flanders. Vlaanderen schittert in Europa, Europa schittert in Vlaanderen. Ik heb gisteren ook het flashy campagnefilmpje gezien op de website vlaanderenschittert.eu. Zo veel geschitter, minister-president, ik zou er bijna een zonnebril van willen opzetten, het is ongelooflijk. Ik veronderstel, voorzitter, dat een zonnebril niet tot de dresscode behoort, dus zal ik het niet doen. Maar eigenlijk heb ik die zonnebril ook niet nodig, minister-president, want het Vlaamse beleid schittert al heel wat minder in Europa.

Ik geef een aantal voorbeelden. Er zijn de 25 Vlaamse inbreukdossiers, wegens het laattijdig of niet correct omzetten van Europese richtlijnen en verdragen. Er hangt ons ook een boete boven het hoofd in verband met de richtlijn Stedelijk Afvalwater, waarover daarnet is gedebatteerd. Er is de overschrijding van de fijnstofnormen. En net vandaag is er de deadline voor het indienen van een nationaal actieplan rond hernieuwbare energie. Wij zullen die deadline niet halen.

Minister-president, naast het voeren van een campagne, wat zeer sympathiek is, welke initiatieven gaat u ondernemen om Vlaanderen een betere voorbeeldfunctie te geven ten opzichte van de andere Europese lidstaten, naar aanleiding van het aankomende voorzitterschap?

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, dames en heren, mijnheer Sanctorum, wat die campagne betreft, heb ik van dit parlement een nadrukkelijke boodschap gekregen. Het parlement heeft gevraagd om van dit Belgische voorzitterschap gebruik te maken, niet alleen om de voorzitterschappen tot een goed einde te brengen, maar ook om Vlaanderen te positioneren, om te zorgen dat Vlaanderen correct wordt behandeld en internationaal de nodige informatie krijgt om daar de juiste visie over te ontwikkelen. U doet er nogal smalletjes over, maar dat is uw zaak. Maar dit is uitdrukkelijk door dit Vlaams Parlement gevraagd. Met deze campagne zorgen wij ervoor – met een zekere bescheidenheid – dat Vlaanderen op een positieve wijze Europees en zelfs verder in kaart wordt gebracht. Misschien hebt u dat liever niet, dat laat ik aan u over. Ik heb gemerkt dat u vandaag een persconferentie hebt gegeven over het Belgisch voorzitterschap. (Opmerkingen van mevrouw Mieke Vogels)

Zeer zeker. (Opmerkingen van mevrouw Mieke Vogels)

U moet zich – ook als oppositiepartij – natuurlijk baseren op informatie die zo dicht mogelijk bij de realiteit aansluit. De Europese Commissie publiceert regelmatig scoreborden. Ik weet niet wanneer de volgende Commissievergadering is. Ik heb gegevens opgevraagd en laten vastleggen waar we staan. Ik kan u verzekeren dat de FOD Buitenlandse Zaken mij bevestigt dat België zijn beste resultaat ooit haalt. Het blijft met een achterstand van 0,7 onder de Europese deficitnorm van 1 percent en eindigt als 10e op 27. Nog belangrijker is dat Vlaanderen daar in grote mate toe bijdraagt. Vlaanderen dient enkel nog een omzettingsinspanning te leveren met betrekking tot vijf van deze tien richtlijnen. Overigens is Vlaanderen in geen van de vijf gevallen de enige Belgische entiteit die verantwoordelijk is voor de laattijdige omzetting.

Heel concreet: Vlaanderen levert een aanzienlijke bijdrage. Men kan natuurlijk zeggen: het is nog niet genoeg, zelfs met ons Belgisch voorzitterschap. Het kan nog beter en het moet nog beter. We staan met België op 27 en Vlaanderen staat in de top 5. Dat is niet slecht. Het is uw plicht als oppositiepartij om kritiek te leveren. Ik kan dat begrijpen, maar ik vind dat jammer.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Ik baseer mij inderdaad op de feiten. Ik baseer mij op de nota die werd verspreid naar aanleiding van het scorebord. Daar staan die 25 inburgeringsdossiers in vermeld.

De campagne is heel sympathiek, minister-president. Er werden cuberdons uitgedeeld in alle Europese steden, heel leuk. Ik vraag me af of daar 15 miljoen euro aan moet worden gespendeerd in tijden van besparingen. Dat is veel geld. Het belangrijkste is natuurlijk dat we een ambitieus Europees beleid gaan voeren. Daar gaat mijn volgende vraag over.

Door de reductie van 30 percent aan broeikasgassen kunnen we ambitie laten zien. Op het einde van het jaar vindt de internationale klimaattop plaats in Cancún, een soort tweede zit van Kopenhagen. Het is het momentum voor onze minister van Leefmilieu. De Europese Commissie pleit voor een 30 percentscenario. Ook Yvo De Boer, voormalig topman inzake klimaat bij de VN, pleit daarvoor. Tal van studies wijzen op de haalbaarheid en de economische voordelen van het 30 percentreductiescenario. Als u dan toch zo ambitieus bent, ga dan effectief voor die 30 percent.

Minister-president Kris Peeters

Ik heb Belga gelezen voor ik naar hier kwam. U zegt dat minister Schauvliege een slechte voorzitter is enzovoort. Ik begrijp dat van de oppositie. (Opmerkingen van mevrouw Mieke Vogels)

Dat staat op Belga. Ik ga hier niet uw persbericht toelichten, dan zou ik u een extra dienst bewijzen. (Opmerkingen van de heer Hermes Sanctorum)

Wat is dat nu?

Een voorzitter van de Europese Raad is een voorzitter die voor heel Europa optreedt en daar natuurlijk alles moet doen wat kan en wat moet om Europa ook in dit debat de voortrekkersrol te geven, en die ook te behouden, die het al een tijdje heeft. Minister Schauvliege zal daar als voorzitter de ambities hebben die de verschillende lidstaten toelaten om te formuleren. Ik vind het niet correct dat, wanneer Vlaamse ministers voorzitter zijn van zo’n raad, ze direct voor een aantal zaken negatief worden geduid, dat is niet gepast en zeker nu niet aan de orde.

Ik hoop samen met u dat in Mexico heel duidelijke afspraken worden gemaakt, dat de VS daar eindelijk, zeker naar aanleiding van hun milieuramp, meegaan in de debatten en in de ambities die Europa heeft.

Dit verwijten aan mijn collega, minister Schauvliege, nog voor de start gegeven moet worden, vind ik niet schitterend en niet echt verantwoord, maar goed, ieder zijn verantwoordelijkheid. (Applaus bij de meerderheid. Opmerkingen van mevrouw Mieke Vogels)

De voorzitter

Mevrouw Vogels, u had daarnet de kans om het woord te vragen, nu is het te laat. U kent het reglement beter dan ik.

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Ik heb die persconferentie gegeven omdat ik uit zeer goede bron heb vernomen dat uw minister van Leefmilieu op de rem staat, zowel binnen België als binnen Europa inzake die 30 percentreductiedoelstelling. Als u dat nu officieel ontkent, neem ik daar akte van.

Er is een uniek momentum, niet alleen op wereldniveau, niet alleen op Europees vlak, maar zelfs voor Vlaanderen, om die leiderspositie in te nemen inzake klimaatambities en uw minister laat dat na. Dat vind ik heel erg. Ik zal zulke zaken blijven opvolgen en proberen aan de kaak te stellen. (Applaus bij Groen!)

Minister-president Kris Peeters

Ik zal ook antwoorden op uw vraag via de media. (Opmerkingen van mevrouw Mieke Vogels)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.