U bent hier

De voorzitter

Minister Van den Bossche, we beginnen altijd stipt hier. Misschien kunt u daar in het vervolg rekening mee houden.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, minister, collega’s, mijn vraag is ingegeven door het feit dat we vandaag vernemen dat een van de grotere groenestroomproducenten, Electrawinds, naar het Grondwettelijk Hof stapt om het federale Koninklijk Besluit van 2008 in verband met injectietarieven aan te vechten. Het Koninklijk Besluit bepaalt onder meer – en dat is helaas nog altijd federale bevoegdheid – dat netwerkbeheerders tarieven kunnen opleggen aan middelgrote groenestroomproducenten, ter compensatie van de kosten van aansluiting op het net. Daar komt het grosso modo op neer.

Dit Vlaams Parlement heeft in februari van dit jaar unaniem een resolutie daarover goedgekeurd, waarin wordt gesteld dat die federale maatregel ingaat tegen de beleidsopties die onder meer in het Vlaamse regeerakkoord verwoord staan. In die resolutie stond onder meer de vraag om er bij de federale regering op aan te dringen om ten minste een vrijstelling of de schrapping van die injectietarieven te verkrijgen. Er werd ook gevraagd om na te gaan of men er via de eigen Vlaamse regelgeving via een omweg voor zou kunnen zorgen dat die injectietarieven alsnog zouden wegvallen voor de groenestroomproducenten.

Het feit dat Electrawinds naar het Grondwettelijk Hof stapt, doet mij vermoeden dat van de uitvoering van die resolutie in de praktijk nog maar weinig in huis is gekomen. In die resolutie stond overigens ook al het verslag van het Overlegcomité, dat men naar de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) zou gaan en dergelijke meer. Wat heeft de Vlaamse Regering sinds de goedkeuring van deze resolutie gedaan om er effectief voor te zorgen dat de injectietarieven hetzij wegvallen, hetzij dat de groenestroomproducenten ervan worden vrijgesteld?

De voorzitter

Minister Van den Bossche heeft het woord.

Mijnheer Van Hauthem, het is inderdaad zo dat wij die vraag op het Overlegcomité hebben geagendeerd. De afspraak daar was dat we er op basis van een advies van de CREG opnieuw over zouden spreken. Ik heb gezegd dat het weliswaar hun bevoegdheid is om daar iets aan te doen, maar dat het heel duidelijk onze beleidslijnen doorkruist. Die beleidslijnen zijn helemaal gebaseerd op onze bevoegdheden, en dus bevond zich daar een ernstig probleem.

De CREG heeft zo’n adviesvraag gekregen en heeft ook een rapport teruggestuurd, maar zonder een antwoord op de specifieke vraag of de injectietarieven zouden kunnen worden afgeschaft en hoe. Die concrete vraag is dus niet beantwoord door de CREG, en het was mijn bedoeling om dat opnieuw te agenderen op het Overlegcomité, maar sedert maart zijn er geen vergaderingen van het Overlegcomité meer geweest. Wij zitten dus een beetje in een tijdelijke stilstand wat betreft het overleg tussen het Vlaamse en het federale niveau op dat punt. Ik heb wel simultaan aan de Vlaamse administratie de opdracht gegeven om te onderzoeken of we zelf via eigen regelgeving eventueel iets kunnen doen.

Ik hoop nog altijd dat dat kan, op basis van een gezond gesprek tussen verschillende overheden. Maar als dat niet kan en als blijkt dat wij toch manieren hebben om daar iets aan te doen, zal ik niet nalaten om te tonen dat ook de Vlaamse overheid erop staat om haar bevoegdheden ten volle te kunnen uitoefenen, en dat het niet kan dat die zouden worden doorkruist door een maatregel die daar haaks op staat.

Joris Van Hauthem

Minister, ik dank u voor het antwoord, maar we hebben ook gezien dat de CREG in feite geen eenduidig antwoord geeft. Intussen zijn er inderdaad geen vergaderingen van het Overlegcomité meer geweest, maar ik zou u aanraden om niet te wachten om na te gaan of we via eigen regelgeving zelf kunnen anticiperen, ook gezien de huidige politieke situatie. U hebt geen glazen bol wat dat betreft, ik ook niet. Maar het zou wel eens kunnen dat eer er nog eens een vergadering van het Overlegcomité samenkomt om er daar te kunnen op aandringen – en dan moeten we nog altijd rekenen op de goodwill van de nieuwe federale regering –, het dossier opnieuw vanaf nul moet herbeginnen.

Dus stel ik voor dat u, los van alle andere mogelijke opties, al werk maakt van de eigen regelgeving.

De voorzitter

De heer Decaluwe heeft het woord.

Carl Decaluwe

Ik onderschrijf de bekommernis. Het is in de commissie Energie al een paar keer aan bod gekomen, minister. Ik denk dat Electrawinds een punt heeft. Aan de ene kant stimuleert de Vlaamse overheid dat en aan de andere kant komt een andere overheid ertussen. Het is de verdienste van de collega’s Homans en Martens dat we hier een resolutie hebben goedgekeurd. We hebben het er net nog over gehad.

Nu moet het voorstel van decreet worden ingediend. Er moet advies worden gevraagd aan de Raad van State en hoe het zit met de bevoegdheden. Dan kunnen we – in functie van dat advies – effectief handelen. Het is niet helemaal een simpele zaak. We moeten de idee van de heer Martens aan de Raad van State voorleggen en kijken wat er gebeurt. Als we daar groen licht krijgen, kan het parlementaire initiatief zijn gang gaan.

De voorzitter

De heer Martens heeft het woord.

Bart Martens

Ik sluit me aan bij de opmerkingen van de heer Decaluwe. We zijn niet bij de pakken blijven zitten. De minister heeft dat ook niet gedaan: zij heeft advies gevraagd aan de bevoegde administratie.

De meerderheidsfracties hebben werk gemaakt van een eigen voorstel van decreet. We leggen daar nu de laatste hand aan. Op basis van dat voorstel willen we als een soort openbaredienstverlening aan de netbeheerders opleggen om die injectie van die stroom kosteloos te aanvaarden zodat de injectietarieven inderdaad niet kunnen worden toegepast. De distributiebedrijven doen dat vandaag wel omdat de federale overheid de CREG die mogelijkheid heeft geboden. Ze zijn er bevreesd voor dat als ze daar geen gebruik van maken, dit ten koste zal gaan van hun billijke vergoeding en dit in het zogenaamde bonus-malussysteem in mindering zal worden gebracht van de billijke vergoeding die de distributienetbedrijven krijgen voor hun investeringen in de netten.

Zoals de heer Decaluwe zegt, hebben we nu werk gemaakt van een eigen initiatief waar we snel mee op de proppen willen komen.

De voorzitter

Mevrouw Homans heeft het woord.

De voorgaande sprekers hebben al de essentie samengevat. Ik heb het in de commissie ook al een paar keer gezegd, dat het contraproductief is om de Vlaamse overheid inspanningen te laten leveren wat hernieuwbare energie betreft omdat die worden doorkruist door federale maatregelen.

Mijnheer Van Hauthem, u richt zich rechtstreeks tot de minister. U vraagt waar haar initiatieven blijven, maar zoals gezegd is de meerderheid van het Vlaams Parlement – want wij hebben die bevoegdheid uiteraard ook – bezig met een voorstel van decreet. We willen alleen niet overhaast te werk gaan. We willen natuurlijk realiseren dat de toepassing van de injectietarieven echt wel definitief kan worden geschrapt. We moeten dus grondig werk verrichten.

Ik verwelkom zeer zeker het parlementaire initiatief dienaangaande. Ik ben ook blij dat men de tijd neemt om dat heel degelijk te onderbouwen. Wij wachten nu op het advies van de Vlaamse administratie over de manier waarop we te werk moeten gaan om te zorgen dat het lukt. Of dat initiatief uit het parlement dan wel uit de regering komt, is niet zo belangrijk, als het maar gebeurt. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat er dringend iets moet gebeuren.

Joris Van Hauthem

Mevrouw Homans, u kunt me toch niet verwijten dat ik me tot de minister richt? Ik kan toch moeilijk een actuele vraag tot het parlement richten?

U bent bezig met een voorstel van decreet om dat effectief te regelen. U kunt daarbij op onze steun rekenen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.