U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 16 juni 2010, 14.01u

De voorzitter

De heer Watteeuw heeft het woord.

Filip Watteeuw

Minister, u wilt meer mensen aan het werk. U wilt ouderen activeren. U wilt dat we gemiddeld allemaal een langere loopbaan krijgen. Dat is een duidelijke optie, maar dan begrijp ik niet goed dat u in uw besparingsdrang stelsels zoals de aanmoedigingspremies voor tijdskrediet, zorgkrediet en loopbaanonderbreking wilt inperken. Deze stelsels maken het net mogelijk om langer te werken.

Ik verwijs naar het zorgkrediet. De combinatie van werk en gezin is niet altijd gemakkelijk. Soms moet je thuis zorg verlenen aan de kinderen of andere familieleden. Zorgkrediet maakt het net mogelijk om er even tussenuit te gaan, daarna het werk te hervatten en langer te werken. Als dergelijke stelsels er niet zijn, wordt een langere loopbaan moeilijk.

Eerstdaags worden in het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC) voorstellen besproken waarbij men uitgaat van een inperking van de aanmoedigingspremies of een afschaffing ervan. Die inperking kan tijdsgebonden, leeftijdsgebonden of bestemmingsgebonden zijn.

Dat verwondert mij omdat Pact 2020 zegt: meer mensen aan het werk in werkbare jobs en gemiddeld een langere loopbaan. Er staat duidelijk bij: meer werkbare jobs. Het verwondert mij ook omdat dit een inbreuk zou zijn op de sociale akkoorden, de akkoorden die zijn afgesloten in het VESOC. Die akkoorden gelden voo r de privésector, de non-profitsector, het onderwijs enzovoort. Het zou raar zijn dat die aanmoedigingspremies zouden worden ingeperkt of afgeschaft.

Dit zijn echt pistes die circuleren. Minister, bent u van plan om de aanmoedigingspremies in te perken of af te schaffen of bent u op de hoogte van deze voorstellen?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Wat u naar voren brengt, verbaast mij volledig. Ik weet niet waar u die informatie hebt gehaald, ik heb ze niet. Ik weet enkel dat de sociale partners, nadat ik voor de budgetcontrole 2010 heb gevraagd om te kijken welke besparingen er nog mogelijk zijn binnen de VDAB, gevraagd hebben om op de informele VESOC-vergadering van vrijdagochtend de besparingen op sociaal-economische thema’s te bespreken. Dat is alles dat ik daarover weet.

Ik verbaas mij over de pistes. Ik heb geen enkel document ontvangen. Het is raar dat u met die stellingen komt. Ik beschik niet over die informatie. Ik kan er ook niet op reageren. Ik ga niet zeggen of ik het een goede piste vind of niet. Als de sociale partners bezig zijn met een bespreking om te kijken welke besparingen kunnen of niet, is elke uitspraak van mij er één te veel. Dan luister ik liever eerst naar wat zij daarover, al dan niet in consensus, naar voren brengen. Daarna zal ik mijn mening geven.

Filip Watteeuw

Minister, het is verbazingwekkend dat u niet op de hoogte bent van deze voorstellen. In allerhande commissies hebben we al gesproken over de ongelofelijk moeilijke besparingen voor de VDAB. Toen heb ik al verschillende keren gewaarschuwd dat dit zaken in het gedrang zal brengen. Vanuit de VDAB zijn vier duidelijke voorstellen geformuleerd. Het is een gevolg van uw besparingsdrang ten aanzien van de VDAB. De sociale partners zijn van de voorstellen op de hoogte. U moet zich misschien maar eens informeren bij de drie vakbonden. Die onthalen de voorstellen niet op gejuich.

Het verwondert mij dat u er niet van op de hoogte bent. Ik zou van u een duidelijke stellingname willen. We hebben de besparing al gehad op de uitzendkantoren voor kansengroepen Instant A. Dat was een eerste maatregel, die aantoont dat de besparingen niet echt sociaal zijn. Minister, wilt u de aanmoedigingspremies inperken of afschaffen?

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, ik ben verheugd te horen dat u niet van plan bent die aanmoedigingspremies af te schaffen. Het tegendeel zou me ook verbazen, aangezien u in uw beleidsnota Werk de ondersteuning van de aanmoedigingspremies voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet hebt opgenomen. In een persbericht van uw partij van 12 mei jongstleden spreekt men heel lovend over de aanmoedigingspremies. Men zegt er ook letterlijk bij: “Nu is het alleen nog wachten tot Vlaanderen het hele arbeidsbeleid naar zich toe kan trekken, zodat we alle premies en maatregelen kunnen afstemmen op de noden van de Vlaamse arbeidsmarkt en haar werknemers.”

Minister, zult u er als minister van Werk bij uw partijgenoten-onderhandelaars op aandringen om van de regionalisering van het arbeidsmarktbeleid een absoluut breekpunt te maken bij de onderhandelingen voor een federale regering?

De voorzitter

Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Minister, besparen op tijdskrediet zou ik een heel normale zaak vinden in tijden van crisis, als we de begroting in evenwicht willen hebben. Als je vier vijfden werkt, krijg je van de overheid een premie van 250 euro. 80 percent van de mensen die de moeite doen, ondanks het feit dat ze een gezin hebben, om vijf vijfden te blijven werken, verdienen hetzelfde als mensen die vier vijfden werken. Dat is de omgekeerde wereld en dit moet stoppen. Wie werkt, moet worden beloond, en niet omgekeerd.

De voorzitter

Mevrouw De Vits heeft het woord.

Mia De Vits

Minister, ik ben verwonderd dat u het niet weet, want die ideeën circuleren wel degelijk. Ik zou dit in tegenstelling tot mevrouw Van Volcem een heel slechte oplossing vinden. Het tijdskrediet neemt toe. Als we toenemende werkloosheid kennen, dan is dit een maatregel van arbeidsherverdeling. Hoewel er geen vervangingsplicht aan gekoppeld is, vindt een aantal mensen toch werk op die manier. Het zou volledig ingaan tegen het regeerakkoord. Daarin staat dat men werk wil maken van kwaliteit van arbeid en van meer werkbare jobs. Het zou ook eenzijdig ingaan tegen en een inbreuk zijn op de sociale akkoorden die zijn afgesloten in de social profit, overheid en onderwijs.

Minister, ik hoop dat dit niet wordt gerealiseerd en dat u zich daartegen zult verzetten. In uw eigen partijprogramma stond dat u de Vlaamse premies zou versterken, veeleer dan afbouwen.

Ik vind het altijd moeilijk om op hypothetische vragen te antwoorden. Ik heb geen teksten gehad en gezien. Dat er hier en daar geruchten zijn, dat zal wel, ik hoor veel geruchten, iedereen hoort die wel eens. Ik ga daar niet op in. Ik zou daar niets uit afleiden. Ik wacht het informeel gesprek af, dat we vrijdagmorgen zullen hebben, om te zien wat de sociale partners suggereren. Ik zal alle bedenkingen die hier zijn geformuleerd over mogelijke voorstellen, die misschien ooit op tafel zouden kunnen komen, in consensus met sociale partners, opnemen om te beoordelen. Vroeger ga ik dat niet doen.

Mijnheer Watteeuw, ik vind het straf dat u er Instant A tussengooit. Vandaag kunnen we niet meer dan 400.000 euro subsidie geven aan een interimbureau dat jongeren naar jobs leidt. Elk interimbureau leidt jongeren naar jobs. Meer dan 10 jaar geleden was dat iets nieuws. Ondertussen hebben we een actieplan voor jongeren, waarin we ook werken rond interim. Dan 400.000 euro subsidie per jaar blijven geven aan Instant A, is totaal niet verantwoord. In overleg met de VDAB en na evaluatie door de VDAB, blijkt dat de ingezette middelen het doel ver voorbijstaken.

Ik denk dan ook dat dit een juiste beslissing is die de VDAB heeft genomen in overleg met mij. Ik blijf die dan ook verdedigen.

Wat de mensen betreft die daar werken, wil ik heel duidelijk zijn. We zijn intussen bezig met een tenderbeleid dat dit doet via openbare aanbestedingen. Openbare aanbestedingen worden in dit parlement nauwkeurig gevolgd. Instant A kan, zodra het de techniciteit heeft opgebouwd waar ik van uitga, op elke tender inschrijven. Wanneer ze over die bekwaamheid beschikken, kunnen ze marktconform meedingen naar bepaalde zaken. We moeten daar dan ook niet verder op ingaan.

Wat de regionalisering betreft, heeft het Vlaams Parlement in het verleden een aantal stellingen ingenomen over de arbeidsmarkt. We zullen daar tijdens de onderhandelingen rekening mee houden. Ik zal hier echter niet vertellen wat tijdens de onderhandelingen het breekpunt zal zijn. Het is aan de onderhandelaars om dat te doen.

Filip Watteeuw

Minister, ik vind het verbazingwekkend en onvoorstelbaar dat u niet op de hoogte bent van deze nota. Dit is een nota van de VDAB die is opgemaakt naar aanleiding van uw vraag om te besparen, en u bent daar niet van op de hoogte. Dat kan gewoon niet.

In het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC) zit ook de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid is een van de partners rond de tafel. U moet dan toch weten wat hier voorligt. Over enkele dagen wordt dat besproken. Ik stel alleen vast dat u geen duidelijke uitspraak durft te doen. Wanneer mensen hun loopbaan volledig en kwaliteitsvol willen doorlopen, dan moet u daartoe voorzien in stelsels. Ze moeten kwaliteitsvol kunnen werken. Zij hebben nood aan werkbare jobs. U durft daar nu geen uitspraak over te doen. Dat is heel jammer. (Applaus bij Groen!)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Peter Reekmans aan minister Philippe Muyters
320 (2009-2010)
van Bart Martens aan minister Philippe Muyters en minister Joke Schauvliege, beantwoord door minister Philippe Muyters
321 (2009-2010)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.