U bent hier

De voorzitter

De heer Gatz heeft het woord.

Sven Gatz

Voorzitter, ik had er geen probleem mee gehad om de twee vragen in eenzelfde debat te hebben omdat ze zich zoals yin en yang tot elkaar verhouden. Maar goed, bij deze dan: de China-impressies van de minister-president.

Minister-president, het is inderdaad geen Chinese uitdrukking, maar u hebt bij uw bezoek aan Shanghai en omgeving een aha-erlebnis gehad. Ik weet niet of u het licht gezien hebt, maar het scheelt misschien niet veel. In de kranten konden we lezen dat u enorm onder de indruk was van wat er daar gebeurd is. U zei: “Ze bouwen daar twee Lange Wappers per jaar”. Terwijl wij samen met u na 10 jaar dossiervorming moeten vaststellen dat we nog niet weten of er nu een tunnel of een brug komt.

Ik zou onder de indruk geweest zijn van uw relaas – dat zeer lezenswaardig was – als u een journalist of een waarnemer was geweest. U bent dat niet. U bent een politicus. U bent een toppoliticus. U bent minister-president van Vlaanderen. U zit in de cockpit. Ik blijf dan op mijn honger zitten: wat is het vervolg? Zo snel als China zullen, kunnen en moeten we niet gaan, maar veel sneller dan vandaag het geval is, zou toch wel mogen.

We zien dat het vandaag zo niet is. Ik ga het niet over de Lange Wapper in extenso hebben, maar we horen nu weer onrustwekkende berichten dat de princiepsbesluitvorming niet voor het reces maar erna zou zijn – aan u om dat te ontkennen of te bevestigen. De verbreding van de Brusselse Ring kruipt zo langzaam verder dat ik ze met mijn eigen ogen kan zien vorderen.

De minister-president heeft een aantal beloftes gedaan in verband met de halvering van de doorlooptijd van de investeringsprocedures. Volgens hem gaat dit niet snel genoeg. Een ander voorbeeld is de doorstart en de operationalisering van de pps voor de schoolgebouwen. Dit verloopt allemaal bijzonder traag.

Minister-president, wat belet u een versnelling door te voeren? Dat is toch het minste wat we van u mogen verwachten. Het Chinese gezegde luidt immers ‘het is beter zelf een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken’.

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, daar moet ik even over nadenken. Zoals de meest Chinese spreekwoorden, zijn ook dit wijze woorden.

Mijn kennismaking met China heeft een aantal zaken verduidelijkt. China kent een economische dynamiek. Dit is een economisch machtscentrum en dit zal de komende jaren ook zo blijven. De dynamiek die ik in Shanghai heb gezien en die ook elders in China bestaat, maakt wereldwijd duidelijk dat China een economische wereldmacht is die zich nog verder zal ontwikkelen. Dit zal allerlei gevolgen hebben.

Beslissingen worden in China ongelooflijk snel uitgevoerd. De heer Gatz heeft zelf al aangehaald dat we hier niet in China leven. In China is er geen sprake van de inspraakprocedures en van het overleg dat wij hier zo belangrijk vinden.

Ik wil echter iets herhalen dat ik al eerder heb gezegd. Indien inspraak ertoe leidt dat er geen uitspraken meer volgen, is er een probleem. In verband met bepaalde dossiers bevinden we ons heel dicht bij of al in dergelijke situaties. Er komen geen uitspraken meer.

Om die reden hebben we een aantal initiatieven genomen. De commissie-Berx en de ad-hoccommissie van het Vlaams Parlement zijn opgericht om te remediëren. De heer Gatz heeft terecht opgemerkt dat de minister-president hiervoor moet instaan. Dit is niet de taak van de oppositie. De Vlaamse Regering moet aan de hand van besluiten en decreten duidelijk maken dat de snelheid effectief wordt verhoogd. Ik kan verzekeren dat dit bloed, zweet en tranen kost. De partijgenoten van de heer Gatz die minister zijn geweest, kunnen dit bevestigen. Het kost tijd iets dergelijks tot stand te brengen.

Ik heb al verwezen naar besluiten die zijn genomen. Er zullen er nog volgen. De oppositie vraagt terecht waar die verhoging van de snelheid blijft. De oppositie wil in verband met bepaalde dossiers beslissingen zien. Ik kan dit enkel beamen. Ik wil dit zelf ook.

Sven Gatz

Minister-president, voeren we nu samen oppositie?

Minister-president Kris Peeters

Ik kan iedereen verzekeren dat we met de nodige stappen in de procedures rekening moeten houden. De Raad van State heeft een aantal zaken terug naar af gestuurd. De heer Van Mechelen weet uit zijn rijke ervaring, om het bedrijventerrein Meise-Westrode niet uitdrukkelijk bij naam te noemen, wat de Raad van State betekent. Dit is slechts een van de elementen in de procedures.

Ik ben er meer dan ooit van overtuigd dat de snelheid van de investeringen en van de besluitvorming in het Vlaams Parlement moet worden verhoogd. Ik zal er alles aan doen om dit tot stand te brengen.

Tot slot besef ik dat ik een oppositiepartij pas zal kunnen overtuigen als de beslissingen eenmaal zijn genomen en de decreten en de besluiten klaar zijn.

Sven Gatz

Ik dank de minister-president voor het deemoedig aspect van zijn antwoord. Hij wordt zich ervan bewust dat de wereld niet gemakkelijk is. Tegelijkertijd ga ik ervan uit dat hij het met me eens is dat we op korte termijn naar een halvering van de doorlooptijden moeten streven.

Ik maak me niet vrolijk om het feit dat de Vlaamse Regering bijna een jaar na de vorige Vlaamse verkiezingen nog niet geweldig veel kan voorleggen. Ik maak me niet vrolijk. Het resultaat is schamel en bescheiden. Dit is niet goed voor Vlaanderen. Ik hoop dat de minister-president de goede ervaringen die hij tijdens zijn reis naar China heeft opgedaan, ook in Vlaanderen zal kunnen gebruiken. Op dat ogenblik zullen we bondgenoten zijn. Voordien zal dat niet het geval zijn. Tot die dag zullen we hem met plezier het vuur aan de schenen blijven leggen.

De voorzitter

De heer Reekmans heeft het woord.

Peter Reekmans

Voorzitter, ik ben ook van mening dat we deze en de vorige vraag beter hadden samengevoegd omdat ze parallel lopen. Ik wil toch even ingaan op die traagheid. Tijdens dit en het vorige debat stellen we toch vast dat alles heel traag gaat in Vlaanderen. De minister-president had het terecht over de economische dynamiek die hij in China heeft leren kennen.

Minister-president, u kunt alleen een economische dynamiek in Vlaanderen creëren als we ook iets doen aan de traagheid in verband met het creëren van extra ruimte om te ondernemen. Want industriezones zijn onontbeerlijk om investeringen uit het buitenland aan te trekken. We hebben vandaag een grote nood aan industriezones waar nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen. In Wallonië heeft men die wel. Dat is een van de redenen waarom Wallonië vandaag beter presteert dan wij.

Ik zal één voorbeeld geven. Het START-project (Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling in de Luchthavenregio) moest al jaren geleden van de grond gekomen zijn. Het is nog altijd niet gestart. Er is, minister-president, nog altijd geen vierkante centimeter extra industriegrond. Ik, als LDD’er, beweer dat niet. Ik stel vast dat in dit halfrond sp.a triomfantelijk met grafieken komt zwaaien die tonen dat alles bergafwaarts gaat, terwijl u vooraan moet zeggen dat uw regering goed bezig is. Ik had graag ook eens gezien dat we goed bezig zijn.

En, ten slotte, komt de N-VA hier doodleuk zeggen dat ze, en ik citeer, “eens gaan bestuderen waar het fout loopt”. Mijnheer Diependaele, toen u het komisch plan hebt gelanceerd over 500.000 extra jobs, had ik minstens gehoopt dat u wist wat er fout loopt, zodat u zou kunnen anticiperen en zo jobs creëren. Dat is vandaag het mooiste bewijs dat uw plan gewoon ridicuul en komisch is.

De voorzitter

De heer Peeters heeft het woord.

Dirk Peeters

Minister-president, we zijn begonnen met een Chinese uitspraak die ons tot nadenken stemde. Persoonlijk vind ik dat u ook beter had nagedacht vooraleer u bepaalde uitspraken deed. Want ik vind ze eigenlijk provocerend. Ik vind ze grof. U zegt dat er in China twee Lange Wappers per jaar gebouwd kunnen worden. Dat is provocerend voor mensen die hier een andere mening hebben over mobiliteit. Dat is provocerend voor mensen die daartegen op een democratische manier hebben geprotesteerd.

Vooral vind ik dat u uw eigen Vlaamse Regering belachelijk hebt gemaakt. Want dat proces heeft 10 jaar geduurd binnen de Vlaamse Regering. Het was de Vlaamse Regering die 3 jaar nodig had voor de aanbesteding. Het was de Vlaamse Regering die een bouwaanvraag heeft ingediend zonder dat ze wist wat er moest gebeuren aan het Sportpaleis. Ik kan zo nog doorgaan. De inspraak en het draagvlak is nooit gevonden. De inspraak werd heel laat georganiseerd. De traagheid verwijten aan burgers is wat mij betreft totaal uit den boze. (Opmerkingen van minister-president Kris Peeters)

Zo heeft iedereen ze wel begrepen.

Als u het Chinese model met het onze wilt vergelijken, waar er toch nog altijd overleg is, vind ik het toch provocerend dat u het in die context hebt geplaatst. Ik houd er niet van een totalitair regime als China te vergelijken met het onze. Ik zou niet willen dat we het Martelaarsplein in Brussel heel letterlijk moeten nemen, dat we het van naam moeten veranderen en het Tian’anmenplein moeten noemen. (Applaus bij Groen!)

De voorzitter

De heer de Kort heeft het woord.

Dirk de Kort

Voorzitter, minister-president, ik denk dat het goed is dat er vandaag drie actuele vragen zijn gesteld over hetzelfde thema. De vraagstellers willen heel duidelijk aangeven dat we verwachten dat investeringsprojecten sneller gerealiseerd kunnen worden in de toekomst. Als parlementsleden moeten we echter ook de hand in eigen boezem steken. We moeten niet de volgende dag een voorstel van decreet opstellen waarin we opnieuw een aantal zaken inbouwen die vertragingen met zich meebrengen voor het realiseren van investeringsprojecten.

Mijnheer Peeters, het initiatief ging uit van mensen van sp.a en Groen! Het zijn die mensen die tussentijds van gedacht zijn veranderd, waardoor het proces veel langer heeft geduurd. Daarmee wordt helemaal geen rekening gehouden met de democratie. (Applaus bij CD&V)

Dirk Peeters

Voorzitter, ik wil een persoonlijk feit inroepen.

De voorzitter

Mijnheer Peeters, ik zal aan iedereen een nota van de juridische dienst bezorgen over de inhoud van een persoonlijk feit. De heer Sabbe en de heer Verstrepen hebben me dat ook gevraagd. Ik zal iedereen een nota bezorgen over wat een persoonlijk feit is. Het is niet omdat uw naam wordt genoemd dat u dat moet inroepen. U zult zien wat een persoonlijk feit eigenlijk is.

De heer Van Mechelen heeft het woord.

Dirk Van Mechelen

Voorzitter, collega’s, we beseffen allemaal hoe moeilijk die procedures in Vlaanderen zijn. Met de nieuwe Vlaamse codex hebben we een aanzienlijke stap vooruit gezet. Ik wil geen Chinees maar een Vlaams spreekwoord citeren: luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden.

Minister-president, u zei dat China zonder problemen bedrijventerreinen ontwikkelt met de grootte van een Vlaamse provincie. Wij doen het anders. Wij keuren het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Willebroek en het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen goed, maar de onteigeningsmachtiging verlenen we niet zodat het terrein niet kan worden aangelegd.

Aansluitend op de vorige vraag: daardoor heeft een belangrijk bedrijf uit uw regio nu beslist om de volgende 5 jaar 3 miljard euro te investeren in het Waalse Gewest, namelijk in Waver. Die investering spelen wij kwijt door een ontzettend domme beslissing.

Minister-president, evoceer dit dossier op de regering. U bent de chef. Trek dit soort ministeriële besluiten morgen in! (Opmerkingen van de heer Filip Watteeuw en de heer Carl Decaluwe)

De voorzitter

De heer Hendrickx heeft het woord.

Marc Hendrickx

Mijnheer Gatz, ik ben het grotendeels met u eens dat de ‘sense of urgency’ maar al te vaak ontbreekt, dat het te traag gaat. Ik verwijs trouwens ook naar de woorden van de heer Diependaele. Het feit dat China, de minister-president gaf het al aan, nogal snel kan beslissen, ligt natuurlijk ook, ik verwijs ook naar de heer Peeters, aan het centralisme en aan het autoritaire karakter van de staat. Ik durf te betwijfelen – ik ken u toch al vrij lang – dat u daar naartoe wilt.

De minister-president wees al op de noodzaak aan inspraak en overleg. We moeten ons ook afvragen welke marge het F.I.T. nog heeft en welke procedures die mogen en moeten worden gerespecteerd, nog ruimte laten. Niettemin, daar ben ik het 100 percent mee eens, blijft China een opportuniteit. Zoals u weet, staat dat ook in de beleidsnota Buitenland: een actieve economische diplomatie richting China, meerdere handelsmissies per jaar, een significante verhoging van de uitvoer, tot meer dan 10 percent van het totaal. Ik vind dat we daar voldoende aandacht voor hebben.

Minister-president Kris Peeters

Mijnheer Gatz, het is niet het moment om over 1 jaar Vlaamse Regering te discussiëren. Ik wil toch wel één punt even aansnijden. We hebben verschrikkelijk veel energie gestoken in de budgettaire orthodoxie die we hebben afgesproken. In 2011 zullen we een budgettair evenwicht halen. Mocht een andere regering, waar uw partij deel van uitmaakt, dezelfde inspanning hebben gedaan, dan hadden we nu misschien al wat verder gestaan. Ik ben er terecht fier op dat wij na 1 jaar nog altijd het budgettaire pad volgen dat bij de start is afgesproken. Dat is ontzettend belangrijk, nog los van ViA. Dat moet verder worden geconcretiseerd. We zullen de nodige initiatieven bekendmaken. (Rumoer)

Mijnheer Reekmans, het is van groot belang dat wij investeerders aantrekken en dat daar bedrijventerreinen voor beschikbaar zijn. U verwijst naar het Strategisch Actieplan voor de Reconversie van de Tewerkstelling in de Luchthavenregio (START). Ik heb het bedrijventerrein van Meise-Westrode aangehaald. U weet dat dat vernietigd is door de Raad van State. We leven in een rechtsstaat en moeten rekening houden met zulke uitspraken. We moeten dat bedrijventerrein op basis van nieuwe beslissingen zo snel mogelijk realiseren. De heer Van Mechelen kent dit dossier heel goed. Tijdens de vorige Vlaamse Regering hebben we er alles aan gedaan om dat terrein te realiseren. We hebben met START een aantal belangrijke projecten gerealiseerd; deze zijn nog niet gefinaliseerd maar we zijn daar volop mee bezig.

Mijnheer Van Mechelen, u hebt gelijk. Ik wil het dossier, dat heel specifiek is, hier niet helemaal uit de doeken doen. U weet net zo goed als ik dat een van de problemen was dat twee partijen meenden te kunnen ontwikkelen. Dat moet eerst worden uitgeklaard. Het dossier wordt verder behandeld op mijn kabinet. Ik hoop samen met u dat we dat zo snel mogelijk kunnen laten landen.

Mijnheer Watteeuw, ik zal elk dossier waarvoor ik dat kan, een positieve wending geven en zo snel mogelijk finaliseren.

Mijnheer Peeters, ik heb gezegd dat China een economische wereldmacht is en dat nog meer gaat worden en dat wij daarmee rekening moeten houden. Verder heb ik geen uitspraken over China gedaan, behalve dat men er voor infrastructuur met een ongelooflijke snelheid te werk gaat. Men stelt het algemeen belang en het streven naar vooruitgang daar meer voorop dan hier.

Hier kan één actiegroep of één persoon nu eenmaal projecten van algemeen belang tegenhouden. De ring rond Asse is daarvan een voorbeeld. Die is tegengehouden door een uitspraak 7 jaar nadat de Vlaamse Regering daarover een beslissing had genomen. Dat vind ik voorbeelden die aantonen dat we niet goed bezig zijn. Uiteraard moeten we respect hebben voor de democratie en de inspraak. Maar wanneer inspraak leidt tot stilstand, hebben we allemaal een probleem en gaat de welvaart achteruit.

Voorzitter, collega’s, ik ben ervan overtuigd dat al wie China al eens bezocht heeft of ook zonder dat land te bezoeken weet dat de snelheid van de besluitvorming in dit parlement en in de Vlaamse Regering moet worden verhoogd, mij de volgende weken en maanden zullen steunen. Dat kan vanzelfsprekend ook vanuit de oppositie.

Sven Gatz

Minister-president, China is Vlaanderen niet. China is Europa niet. Daar zijn we het over eens. Maar we moeten er wel naar streven om op korte termijn onze procedures twee keer zo snel te laten verlopen. Dat heb ik toch ook in uw antwoord gehoord. Het is uw verantwoordelijkheid om dat op korte termijn hier te realiseren. Daarvoor zult u in ons een bondgenoot vinden.

Dat is niet genoeg. Het gaat er ook om een gemoedstoestand te creëren, een state of mind, waarbij wij niet altijd alleen maar zeggen dat wij de primus zijn van België ten opzichte van Brussel, Wallonië en de Franse Gemeenschap. Dat is allemaal waar, maar de primus van België is middelmaat in Europa en de wereld. Als we ons daarvan meer bewust zijn, kunnen we een tandje bij steken.

Ik heb een Chinees spreekwoord om u op de juiste weg te zetten: voor wie niet weet waar hij naartoe wil, zijn alle wegen goed. Ik hoop voor u, voor uw Vlaamse Regering en vooral voor Vlaanderen dat u snel de juiste weg terugvindt. (Applaus bij Open Vld)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.