U bent hier

De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Minister, ik wil graag even verwijzen naar enkele maanden geleden, toen we over de partijgrenzen heen binnen de zogenoemde commissie-Sauwens hebben nagedacht over de reden waarom sommige dingen in Vlaanderen traag vooruit gaan. We hebben een aantal vaststellingen gedaan. Een ervan was dat we soms te snel beginnen met een planningsproces, dat we eerst eens moeten verkennen, een draagvlak zoeken, en daarna een planningsproces moeten uittekenen. Dat was een van de aanbevelingen van die commissie.

Minister, het pleit voor u dat u die aanbevelingen ter harte hebt genomen. Op 7 mei hebt u een nota voorgelegd aan de Vlaamse Regering voor de afbakening van natuurlijke en agrarische structuren en hoe dat zou gebeuren. Er werd een voorstel gedaan om een coördinatieplatform op te richten. In uw beleidsnota staat dat u degene bent die wel de pen vasthoudt, maar dat Ruimtelijke Ordening geen bevoegdheid is van uw administratie alleen. In dat coördinatieplatform zou men kunnen overleggen met de verschillende Vlaamse administraties. Er zou heel vroeg naar een draagvlak worden gezocht. In het vooroverleg zelf zou men al heel snel contact zoeken met lokale besturen, met lokale vertegenwoordigingen van het middenveld. Minister, met die nota moet ik u uitermate feliciteren.

Ondertussen hoor ik al een aantal geruchten over planningsprocessen die tussen de mazen van het net dreigen te glippen. Ik heb het dan over de periode tussen 7 mei en vandaag. Wat is de stand van zaken in verband met de oprichting van het coördinatieplatform?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Ik dank u voor de kans om de projectstructuur nog even uiteen te zetten. We hebben effectief eerst een coördinatieplatform met als doel het overzicht te bewaren en het planningsteam te begeleiden, te monitoren en verder op te volgen. Bijna alle namen daarvan zijn bekend. We hebben ze opgevraagd bij de instanties die vermeld zijn in de nota van 7 mei. Die namen moesten bij ons aankomen ten laatste op 31 mei. De meeste zijn bekend. Er kunnen er nog enkele achter zijn in de post.

Op 17 juni is de eerste vergadering van het coördinatieplatform gepland en kan dat van start gaan. Dat is punt één. De samenstelling van het platform is vast.

Deel twee is het planningsteam dat concreet project per project gaat uitwerken. Een deel van die mensen zijn vast, en ook die namen zijn bekend; een deel is variabel, omdat we een draagvlak willen creëren. Afhankelijk van het project gaan we zien wie daarbij betrokken moet worden. Er zal een verschil zijn tussen gemeente en provincie, afhankelijk van het project. Het planningsteam kan dus van start gaan.

Er zijn negentien GRUP’s rond natuur, bos en landbouw in de maak. Het hangt af van de stand van zaken wat we daarmee gaan doen. Stel dat we een GRUP hebben dat klaar is om in de plenaire vergadering aan bod te komen. Dan kunnen we natuurlijk het best proberen dat partnerschap nu al aan te gaan, en nog een overleg met het planningsteam in te schakelen zodat het GRUP meer gedragen naar de plenaire vergadering kan komen. Als men daarentegen al klaar is om naar het openbaar onderzoek te gaan, dan mogen we dat proces niet vertragen. Dat is de stand van zaken. We blijven 100 percent staan achter de filosofie van partnerschap om samen gedragen projecten te realiseren.

Ik dank u voor uw antwoord, minister. Het strookt volledig met de beslissing die u genomen hebt op 7 mei. Wij hadden uiteraard niets anders verwacht. We gaan hier inderdaad niet discussiëren over enkele dagen vertraging voor het binnensturen van namen. We gaan niet discussiëren over RUP’s die vlak voor een plenaire of voor een openbaar onderzoek staan. Alleen hoor ik te velde, net nog van mevrouw Taeldeman, dat zij een dossier uit eigen streek op haar bureau heeft. Ik ga ervan uit dat u die nota niet op vrijdagmorgen hebt bedacht. Daar is lang aan gewerkt, in overleg met de administraties.

Ik stel vast dat er op 17 mei op het gemeentehuis een dossier is aangekomen dat werd gedateerd op 10 mei, de maandag na de beslissing van de Vlaamse Regering! Het was een volledig uitgewerkt document, tot in de details beschreven: bouwvrij agrarisch gebied, natuurverwevingsgebied, alles erop en eraan, volledig uitgewerkt door het Agentschap Ruimtelijke Planning. Om misschien toch nog een excuus te hebben, was er een week daarvoor nog een klein overleg met enkele administraties. Er was nul komma nul overleg met de gemeentelijke overheden, noch met de provinciale overheid, noch met lokale vertegenwoordigers.

Minister, wij steunen u ten volle in uw plan van aanpak, maar dergelijke nefaste GRUP’s die nog snel door de mazen van het net willen glippen, kunnen toch niet? Bent u bereid om die een halt toe te roepen zodat ze opnieuw vanaf een leeg blad naar een draagvlak moeten zoeken.

De voorzitter

De heer Callens heeft het woord.

Karlos Callens

Voorzitter, minister, ik heb zo’n beetje de indruk dat wij met deze regering een boek aan het schrijven zijn met de titel “De trein der traagheid”. U kent dat boek. Ik vind dat het stilletjesaan tijd wordt, en ik heb het speciaal over de landbouwsector, dat die mensen eens die 750.000 hectare bevestigd krijgen die hun beloofd zijn. U hebt vorig jaar beloofd dat u dat dit jaar zou realiseren. Als ik hoor wat hier allemaal verteld wordt, zijn we terug dat boek aan het schrijven.

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Een boek hebben is één ding, het ook nog lezen is iets anders. Uit de beleidsnota Ruimtelijke Ordening, die we enige tijd geleden hebben behandeld, begrijpen we duidelijk, minister, dat u op zoek was naar nieuwe methodieken om de procedure te versnellen. U wou in elk geval dat de doel- en taakstellingen van het RSV overeind bleven.

Wij ondersteunen dat. Op die manier zou er naast de 540.000 hectare agrarisch gebied die al bevestigd of herbevestigd zijn, nog eens 112.000 hectare bij komen en 35.000 hectare extra natuur- en bosgebied. Wij vinden het belangrijk dat het departement Ruimtelijke Ordening blijft coördineren, maar we pleiten ervoor dat ook de andere beleidsdomeinen hun schouders zetten onder dit verhaal. Dat doet u nu. We hopen dat het proces via dat coördinatieplatform versneld kan worden afgerond en liefst in consensus. We steunen u daarin van harte.

De voorzitter

De heer Peeters heeft het woord.

Dirk Peeters

Minister, ik ben het eens met uw aanpak. Ik ben blij met het coördinatieteam om te versnellen. Maar ik wil uw aandacht vestigen op een dubbel probleem dat we in de commissie al enkele keren hebben aangekaart: zonevreemde bossen en herbebossingsprogramma’s. Is er bij de samenstelling van uw coördinatieteam rekening mee gehouden dat er mensen bij zijn die die disciplines beheersen? Kunnen we door die samenstelling goed te kiezen een versnelling verwachten voor de bescherming van zonevreemde bossen en voor de herbebossingsprogramma’s?

De zonevreemde bossen zijn in de commissie ook al enkele keren aan bod gekomen. Dat doen minister Schauvliege en ik samen. Dat weet u.

Ik wil het coördinatieteam en het planningsteam samen zetten. Mijnheer Callens, ik voer uit wat u als parlement samen in de commissie-Sauwens hebt voorgesteld. Ik denk dat we snel zijn. Op 7 mei is het goedgekeurd in de Vlaamse Regering. Ik heb de namen nu zo goed als binnen. Op 17 juli is de eerste vergadering gepland. Ik doe het conform wat we hebben afgesproken. Ik denk dat u het boek effectief eens goed moet lezen. Ik volg wat er is afgesproken. Ik heb niet alleen gedacht, ik ben ook aan het doen. Dat is een goede zaak.

Mijnheer Ceyssens, ik begrijp u. Ik begrijp ook wat u naar voren brengt. Ik heb het even opgevraagd. De uitnodiging die u hebt gekregen, moet u bekijken als een uitnodiging van het planningsteam om een overleg te hebben voor de plenaire vergadering. Zo zou het moeten worden opgevat en zo zal ik het ook aan mijn departement doorgeven. De bedoeling is om vóór de plenaire vergadering meer consensus en meer draagvlak hebben. Als de indruk wordt gewekt dat men naar u komt met iets dat u nu te nemen of te laten hebt, is dat verkeerd opgesteld. Het is de bedoeling om tijdens een vooroverleg van gedachten te wisselen en een partnerschapsmodel te creëren.

Dank u wel, minister. Ik ben het voor 100 percent eens met uw standpunt. Alleen stel ik vast dat het in dit geval niet zo is. Men stuurt een kant-en-klaar plan waarin tot op perceelsniveau alles is ingetekend, waardoor nodeloos veel ongerustheid ontstaat en elk draagvlak op voorhand onderuit wordt gehaald. Dat betreur ik. Met alle goede intenties die u hier te kennen geeft, ga ik ervan uit, minister, dat u dergelijke initiatieven terugfluit en laat vertrekken met een leeg blad en een vooroverleg waarbij iedereen betrokken is.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.