U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is de algemene bespreking van het voorstel van decreet.

Mevrouw Robeyns, verslaggever, heeft het woord.

Voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijk verslag.

De voorzitter

Ik heb uit het schriftelijk verslag begrepen dat er één uiteenzetting was van de heer van Rouveroij.

De heer van Rouveroij heeft het woord.

Sas van Rouveroij

Voorzitter, collega’s, als initiatiefnemer en als eerste indiener geef ik een korte toelichting. Naast het wegwerken van een aantal interpretatieproblemen, zal dit wijzigingsdecreet vooral een administratieve vereenvoudiging voor de steden, gemeenten en provincies en ook een kostenbesparing voor de lokale besturen, de burgers en de bedrijven betekenen.

Hoe geschiedt dit? Door de inlassing van de verwijzingsregel naar het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB) in het decreet, zullen de lokale besturen in geval van indiening van een bezwaar ontlast worden van de kosten van een deurwaarder voor een verjaringstuitend dwangbevel. Dat is een besparing van gemiddeld 100 euro per dwangbevel. Zo vermijden we ook de administratieve verwerking op het niveau van de lokale besturen om al die dossiers op te volgen. Burgers en bedrijven zullen in elk geval ontlast worden van het onaangenaam bezoek van een deurwaarder, maar ook van de hoge kosten van een bewarend beslag indien de financieel beheerder voor deze vorm van stuiting zou kiezen.

Dit wijzigingsdecreet is dus een bescheiden stap in ons gemeenschappelijk streven om de kosten en de administratieve lasten voor de lokale besturen en voor de burgers en bedrijven zo veel mogelijk te beperken. In die zin is het straks hopelijk unaniem stemmen van dit voorstel van decreet vrij voor de hand liggend. Desalniettemin gaat mijn dank naar alle partijen voor de steun bij de behandeling in de commissie, en naar minister Bourgeois die een gelijkaardig ontwerp lopende had, maar zich heeft aangesloten bij mijn voorstel. In die zin is het wijzigingsdecreet ook een, zij het bescheiden, stap in de herwaardering van dit parlement.

De voorzitter

De heer Verfaillie heeft het woord.

Jan Verfaillie

Ik dank de heer van Rouveroij voor de toelichting. Dat is inderdaad een voorbeeld van een goede samenwerking in de commissie over de partijgrenzen heen enerzijds en van een goede samenwerking tussen regering en parlement anderzijds. CD&V steunde dit in de commissie, en we zullen dat in de plenaire ook doen.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 416/1)

– De artikelen 1 tot en met 8 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.