U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Dewinter bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heren Dewinter, Van Hauthem en Van Overmeire en mevrouw Dillen betreffende het nemen van de nodige maatregelen en toekennen van opdrachten aan de Vlaamse administratie met het oog op een mogelijke ontbinding van de Belgische federatie.

De heer Dewinter heeft het woord.

De toelichting voor de hoogdringendheid van dit voorstel ligt voor de hand. Iedereen heeft intussen begrepen dat de BHV-crisis en alles wat daar het gevolg van is, het beste bewijs is van het failliet van België. Brussel-Halle-Vilvoorde is het symptoom, België is de ziekte en de oplossing ligt voor de hand: Vlaamse onafhankelijkheid.

Ondertussen heb ik de indruk dat men de bevolking probeert bang te maken. Men probeert de burger schrik in te boezemen voor de splitsing van België, terwijl de kiezer, de Vlaming geen schrik moet hebben voor de splitsing van België. Hij moet alleen maar schrik hebben voor België zelf, en voor de chaos en het immobilisme die daar het gevolg van zijn, ook op het Vlaamse bestuur. In tegenstelling tot degenen die de bevolking schrik willen aanjagen, denk ik dat we met deze crisis, die een institutionele en regimecrisis is, een unieke kans of opportuniteit in handen krijgen om een beslissende stap te zetten in de richting van Vlaamse onafhankelijkheid.

Ik heb het deze middag al herhaaldelijk gezegd, de regering moet haar verantwoordelijkheid nemen in plaats van passief vanaf de zijlijn toe te kijken zoals Peeters en co dat momenteel doen. Het maakt niet uit of men voorstander is of niet van zo’n Vlaamse onafhankelijkheid en van de splitsing van België: deze Vlaamse Regering moet zich, indien zo’n splitsing een feit zou worden in de loop van de komende weken of maanden, misschien iets langer, misschien jaren, gedragen als een goede huisvader. Dat betekent dat ze de toekomst moet voorbereiden, ook als men die toekomst liever anders zou willen vanuit zijn partijpolitieke ingesteldheid.

Daarom ook vind ik dat de Vlaamse overheid moet doen wat ze moet doen. Ze moet rekening houden met de eventualiteit dat dit land inderdaad niet langer bestuurbaar is, dat dit land in staat van ontbinding is en dat het enige logische gevolg daarvan inderdaad de oprichting zou zijn – op korte, halflange of misschien wat langere termijn – van twee onafhankelijke staten, een Vlaamse en een Waalse.

De crisis in dit land leidt tot steeds meer chaos en immobilisme op het federale vlak, maar op termijn ontegensprekelijk en onvermijdelijk ook op het Vlaamse niveau. Dat betekent dat de Vlaamse Regering alle noodzakelijke voorbereidingen moet treffen om de overgangsfase naar een onafhankelijke staat zo kort en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Ze moet er alles aan doen om de ongerustheid bij de Vlaming, bij de burger, weg te nemen. Ze moet er louter om redenen van goed bestuur voor zorgen dat de overgang in de best mogelijke omstandigheden gebeurt, en geen problemen veroorzaakt voor het eigenlijke bestuur van ons land dat Vlaanderen is.

Een tweede reden waarom we de hoogdringendheid vragen, bestaat erin dat we niet alleen de ongerustheid en onduidelijkheid in eigen land, bij de Vlamingen, moeten wegnemen, maar ook bij buitenlandse regeringen allerhande en bij investeerders van allerlei pluimage zodat daar geen probleem kan ontstaan. Dat betekent dat de Vlaamse overheid diplomatieke demarches moet ondernemen om duidelijk te maken dat, indien Vlaanderen een onafhankelijke staat wordt, het zal voldoen aan al zijn internationale verplichtingen en een partner wil zijn en blijven in het kader van de Europese en Atlantische samenwerking.

Er is een derde reden, slotreden, waarom we vragen om dit bij hoogdringendheid te behandelen en het liefst ook goed te keuren. Of men nu voor- of tegenstander is van de onafhankelijkheid speelt uiteindelijk geen enkele rol. Het is louter een daad van goed huisvaderschap die we in de praktijk brengen. Die bestaat erin dat we nu al nuttige en noodzakelijke overgangsmaatregelen moeten voorbereiden om de oprichting van de onafhankelijke staat op een snelle en geruisloze manier te laten verlopen.

U zult me zeggen dat ik een utopist ben, dat ik maar wat droom. Ik vrees dat ik niet droom. Ook een zaal van politici, die de ogen wat minder snel openen dan de gemiddelde burger, moet nu toch tot de conclusie komen dat het niet 5 voor 12 is, maar misschien reeds na 12 uur, en dat we nu onze verantwoordelijkheid moeten nemen. We mogen ons niet opsluiten in dat gezellige cocon van het Vlaams Parlement en doen alsof er aan de overkant niets aan de hand is. De situatie van België is ronduit dramatisch, om niet te zeggen catastrofaal, en als Vlaams-nationalist en separatist verheugt dat me. We moeten dus onze verantwoordelijkheid nemen, als voor- of tegenstanders van Vlaamse onafhankelijkheid, om ervoor te zorgen dat het goed bestuur dat we de Vlamingen altijd hebben beloofd, ook wordt gegarandeerd, ondanks de Belgische chaos van het moment, die in de toekomst alleen maar groter zal worden. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Caluwé heeft het woord.

Ludwig Caluwé

Voorzitter, geachte leden, ik heb de beginwoorden en het begin van de slotwoorden van de heer Dewinter geapprecieerd, namelijk dat Vlaanderen goed wordt bestuurd. Dat kunnen we onderschrijven, maar voor het overige voelen we niet veel behoefte om mee te doen aan zijn fantasietjes.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van de heren Dewinter, Van Hauthem en Van Overmeire en mevrouw Dillen betreffende het nemen van de nodige maatregelen en toekennen van opdrachten aan de Vlaamse administratie met het oog op een mogelijke ontbinding van de Belgische federatie naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.