U bent hier

De voorzitter

Minister Lieten, diverse parlementaire fracties hebben me heel duidelijk gevraagd u te verzoeken tijdig aanwezig te zijn. Men dacht dat u in het federale parlement zat. Ik heb gezegd dat de verkiezingen nog lang niet hebben plaatsgevonden.

Minister Ingrid Lieten

Voorzitter, mijn verontschuldigingen.

De voorzitter

Die zijn bij dezen aanvaard. Mijnheer Vandaele, ik neem aan dat ook u die aanvaardt. Wat een soepel parlement.

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, ik ben blij dat de minister toch nog is gekomen. Ik begon me al ongemakkelijk te voelen. Ik dacht dat ik iets verkeerds had gezegd of gedaan. Ik begon het al persoonlijk te nemen.

Minister, op 11 juli heeft in Brussel opnieuw de Gulden Ontsporing plaats, ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag. Ook in het verleden waren er wel eens discussies met de openbare omroep over de vraag of die dat evenement zou uitzenden. Vandaag of gisteren hebben we in de krant gelezen dat alleszins voor dit jaar de omroep heeft beslist het evenement niet live uit te zenden. De omroep heeft blijkbaar 100.000 euro gevraagd aan uw collega bevoegd voor Brussel, minister Smet. De VRT heeft dat niet gekregen, dus zendt ze niet uit.

Ik wil me niet uitspreken over de financiële discussie. Ik denk trouwens ook dat de VRT nog altijd wat eigen middelen heeft om een en ander te doen. In de beheersovereenkomst met de VRT staat letterlijk dat van de openbare omroep wordt verwacht dat ze zich inspant om de Vlaamse identiteit te versterken. In die zin vind ik het jammer dat er op die manier wordt gehandeld.

Uiteraard moeten we ons als parlement of als minister niet bezighouden met de programmering van de VRT. Dat is een zaak voor de VRT zelf. Ik vroeg me toch af of u in uw informele contacten die u geregeld hebt met het management van de VRT, dit niet kunt aankaarten zodat onze officiële Vlaamse feestdag in Brussel op onze eigen openbare omroep, aandacht krijgt.

De voorzitter

Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten

Voorzitter, collega’s, ik bevestig wat de heer Vandaele zegt: het is niet aan ons om ons in te laten met het programma. Dat is de autonomie van de VRT. Ik heb achtergrondinformatie verzameld om te weten hoe men tot die beslissing is gekomen en wat de consequenties daarvan zijn.

In 2010 is er een samenloop van een aantal gebeurtenissen die maken dat de Gulden Ontsporing niet zal worden uitgezonden. In de eerste plaats is het zo dat – ook in 2009 was dat zo – de financiering van het programma uit drie bronnen komt: de Ancienne Belgique (AB) betaalde een aanzienlijke bijdrage, de minister voor Brusselse Aangelegenheden en de VRT.

De AB heeft zelf een serieuze vermindering van haar dotatie moeten incasseren waardoor ze van plan was om de bijdrage aan het programma serieus in te krimpen of om er op een of andere manier serieus in te snoeien.

Een tweede feit is dat op 11 juli van dit jaar – goed voor de voetbalsupporters, maar jammer voor de anderen – de finale van het wereldkampioenschap voetbal wordt gespeeld en uitgezonden op één. Men heeft gezegd dat deze finale sowieso veel kijkers zal aantrekken.

Op Canvas is er de uitzending van Vlaanderen Feest!, ook naar aanleiding van 11 juli. Men kon Vlaanderen Feest! en de Gulden Ontsporing alternerend uitzenden zoals vorig jaar. Dat leverde toen geen goede televisie op en daarom was men er geen voorstander van om dit opnieuw te doen. Men heeft er toen voor geopteerd om de Gulden Ontsporing dit jaar niet rechtstreeks uit te zenden.

De VRT wil voluit inzetten op Vlaanderen Feest! De VRT zal ook dit jaar voldoende aandacht besteden aan de Vlaamse feestdag. Vlaanderen Feest! gaat een beetje uitgebreider aan bod komen. Men gaat ook samenwerken met andere steden en gemeenten. Men gaat er een achtdelige reeks van maken zodat de festiviteiten worden uitgesponnen en de gemeenten erbij betrokken worden. Ook op de radionetten zal er voldoende aandacht worden gegeven aan de verschillende evenementen die er naar aanleiding van 11 juli doorgaan. Daarnaast hebben de partners afgesproken om snel samen te zitten om af te spreken hoe men in 2012 wel alle evenementen goed zou kunnen weergeven.

Deze achtergrondinformatie heb ik gesprokkeld bij de VRT en bij collega Smet om een beetje inzicht te geven in hoe de besluitvorming tot stand is gekomen.

Voorzitter, minister, ik blijf het toch jammer vinden dat men uitgerekend die manifestatie die in Brussel plaatsvindt, opzijschuift. Als ik goed ben ingelicht, krijgt de AB 445.000 euro om het evenement te organiseren. Het is een goed product. Het ligt klaar om gecapteerd te worden. De VRT kan er alleen maar voordeel bij hebben.

Ik wil tot slot, voorzitter, een oud-partijgenoot van mij en huidig partijgenoot van u, en op een bepaald moment misschien partijgenoot van bijna iedereen die hier aanwezig is, Bert Anciaux citeren. In 2007, toen er ook discussie was over het al dan niet capteren door de VRT van het evenement, zei toenmalig minister Anciaux: “Als de VRT die dag ergens moet zijn, dan is het in Brussel. Eén dag moeten ze in Brussel zijn, dan hebben ze nog 364 dagen om naar Antwerpen te gaan.”

De voorzitter

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Ik vind dit een heel prettige discussie. De heer Vandaele heeft het nu geregeld over de programmatie van de VRT. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat er daar te weinig programmadirecteurs zijn. Als de N-VA nu ook wil programmeren, ga ik daar graag op in.

Wat mij in dit verhaal interesseert, is het feit dat de VRT voorlopig heeft gezegd dat men de keuze heeft gemaakt om Vlaanderen Muziekland, waarvan de Vlaamse overheid partner is, uit te zenden. Dan wil ik natuurlijk weten met wie er is onderhandeld. Dat is de missing link in dit verhaal.

Ik vind dat de politiek zich niet mag bemoeien met de programmatie, maar dit moet je in de beheersovereenkomst verankeren. Je moet een evenement als de nationale feestdag van Vlaanderen omschrijven en zeggen dat dat tot de corebusiness van de openbare omroep behoort. Maar als ik als televisiedirecteur moet kiezen tussen Gulden Ontsporing in Brussel, voetbal of iets anders, dan zou ik het ook wel weten.

100.000 euro subsidie om een evenement te capteren, is wel een beetje vreemd als je weet dat vtm het in 2007 heeft gedaan voor 25.000 euro. De prijzen zijn intussen misschien gestegen, maar van 25.000 naar 100.000 euro, dat is toch een groot verschil. Ik vind dat de VRT dit sowieso gratis moet doen. Ze mogen daar geen geld voor vragen, om de doodeenvoudige reden dat de wielerkoersen, die ze gratis in beeld brengen, veel meer kosten dan een klein evenementje in Brussel waar een paar man op een podium staan te zingen. Die wielerkoersen doen ze gratis voor Corelio, voor de Var, voor Wouter Vandenhaute van Woestijnvis. Misschien moet u maar eens gaan flemen bij de VRT en zeggen dat u even belangrijk bent als Wouter Vandenhaute, of misschien nog iets belangrijker, en vragen om het gratis in beeld te brengen.

De voorzitter

De heer Van Der Taelen heeft het woord.

Luckas Van Der Taelen

Minister, ik vind dat de symboliek van die beslissing moet worden bekeken. Het is op dat niveau dat we moeten discussiëren. Het gaat niet over een bemoeienis met de programmatie van de VRT.

De heer Vandaele heeft al een paar pijnpunten aangeduid, maar wat mij het meeste treft, is dat dat blijkbaar elk jaar opnieuw bediscussieerd moet worden. Men gaat er blijkbaar van uit dat het feest van deze gemeenschap, in de hoofdstad van deze gemeenschap, waar de positie van de Vlamingen niet altijd even gemakkelijk is, per definitie niet moet worden uitgezonden omdat er die dag een voetbalwedstrijd is. Kunt u zich voorstellen wat de heisa in Vlaanderen zou zijn mocht men bijvoorbeeld beslissen om belangwekkende wielerkoersen zoals de Grote Prijs Rik Van Steenbergen niet uit te zenden? Dan zou het Vlaamse heir rechtstaan! Maar in dit geval vindt men het blijkbaar normaal. Blijkbaar is dat niet zo belangrijk. Misschien ís die hoofdstad ook niet meer zo belangrijk voor de Vlamingen. Ik vind dat een schande.

De heer Vandaele heeft een uitspraak geciteerd waarmee ik het tegelijk eens en oneens ben. Ik vind ook dat 11 juli een datum is waarvan niet kan worden betwist dat de VRT dan in Brussel moet zijn. Maar dat de VRT die 364 andere dagen afwezig is, merken wij hier elke dag tot onze scha en schande. Brussel is een onderwerp waarover enkel wordt gesproken als het slecht gaat. Dat men nu op zulke feestelijke momenten en op andere momenten dat er in Brussel interessante dingen gebeuren, afwezig is, daar moeten we toch eens serieus over spreken als we het over de beheersovereenkomst met de openbare omroep gaan hebben. (Applaus bij CD&V, het Vlaams Belang, de N-VA en Groen!)

De voorzitter

De heer Delva heeft het woord.

Paul Delva

Voorzitter, ik wil even wijzen op de bezorgdheid van de AB, de organisator van de Gulden Ontsporing, over de promotie en de reclame voor het evenement van dit jaar. De VRT promootte de voorbije jaren logischerwijze de 11 juliviering in Brussel. Nu zullen andere wegen moeten worden gevolgd om mensen naar de Grote Markt in Brussel te brengen. Ik hoop dat daar de nodige aandacht aan zal worden besteed.

Ten tweede verwijs ik ook even naar de beleidsnota Brussel. Ik geef geen commentaar, maar ik citeer: “De VRT moet als Vlaamse openbare omroep haar communicatieve en informatieve rol in verband met de Gulden Ontsporing absoluut vervullen.”

Een derde element en een ander belangrijk uitgangspunt van onze beleidsnota Brussel gaat over het verbeteren van het imago van Brussel in Vlaanderen en bij de Vlamingen. De heer Van Der Taelen heeft het er al even over gehad: het imago van onze hoofdstad in Vlaanderen is niet altijd goed. Een aantal redenen hiervoor hebben wij helemaal niet in de hand, ik denk aan de recente vervuiling van de Zenne en de veiligheidsproblematiek, maar een aantal elementen hebben we absoluut wel in de hand, en net daarom vind ik het heel jammer dat de 11 juliviering dit jaar niet op het scherm van de VRT kan komen.

De voorzitter

De heer Wienen heeft het woord.

Wim Wienen

Voorzitter, minister, ook ik heb drie zaken. Mijn moeder zaliger heeft me heel wat wijsheden bijgebracht, onder meer een Franse wijsheid en die luidt: “Avant l’heure, ce n’est pas encore l’heure; après l’heure, ce n’est plus l’heure.” Neemt u dat ook even mee in de toekomst als u hier wordt verwacht in de plenaire vergadering of in de commissie.

De collega’s hebben gelijk dat het niet aan de politici is om zich te bemoeien in de programmatie van de VRT, maar het is wel aan de politiek, aan de minister en aan dit parlement, om zich bezig te houden met de beheersovereenkomst en om de behoeder ervan te zijn. In artikel 1, paragraaf 4 van die beheersovereenkomst – ik heb het even opgezocht, voorzitter, u ziet dat ik het materiaal gebruik in functie van de plenaire vergadering – staat: “Ten slotte draagt de VRT bij tot de uitstraling van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse culturele identiteit.” Ik denk dat zo’n 11 juliviering in Brussel nu net het schoolvoorbeeld is van een uitstraling van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse culturele identiteit.

Het is duidelijk dat de commerciële logica bij de VRT overheerst: wie niet betaalt, komt niet op het scherm. Ik heb een enorm déjà vu, want de 11 juliviering van 2007 werd uitgezonden vanuit Antwerpen – het programma ‘Zo is er maar één’ – en daarvoor heeft de stad Antwerpen welgeteld 91.667 euro en 37 eurocent betaald om dat door de VRT te laten uitzenden. Ik vind dat niet kunnen. U moet als minister ingrijpen. U moet die rooftocht die de VRT houdt langsheen de Vlaamse gemeenten, stoppen. Daarover hebben we het in de commissie al vaker gehad.

De voorzitter

De heer Tommelein heeft het woord.

Het is duidelijk: dit gaat niet enkel over de VRT, maar ook over het feit dat de Vlaamse Regering dit jaar heeft beslist om geen subsidies uit te keren voor het in beeld brengen van de Vlaamse 11 juliviering. Deze Vlaamse Regering vindt nu dat gezien het feit dat er een wereldkampioenschap voetbal is, er geen geld voor moet worden uitgetrokken. Een Vlaamse Regering die zichzelf respecteert, respecteert ook haar feestdag.

Ik kan begrip opbrengen voor de VRT omdat er een wereldkampioenschap voetbal is en omdat er dan ook een finale is die moet worden uitgezonden. Maar dan moet de Vlaamse Regering een andere beslissing nemen en moet die Vlaamse Regering, gezien het feit dat onze openbare omroep zich voor eens stukje onttrekt aan de opdracht om de Vlaamse festiviteit op het scherm te brengen, vragen aan een andere omroep om die effectief live uit te zenden. Waarom moet dat op één zijn? Ik zou zeggen: geef de kans aan vtm of aan VT4 om die uit te zenden en trek daar, net zoals u in het verleden deed, de nodige middelen voor uit.

Ik stel vast dat er opnieuw vanuit Roeselare zal worden uitgezonden en dat het weer gaat over het uitspelen van de financiële middelen van de gemeenten die aan de VRT worden toegestopt. De reden waarom er vanuit Roeselare zal worden uitgezonden op 11 juli, is dat het een stuk goedkoper is dan vanuit Brussel.

Mijnheer Vandaele, ik denk dat hier de verkeerde discussie wordt gevoerd. Uw partij, de N-VA, zit in de Vlaamse Regering, maar u vindt het de moeite niet om een Vlaams feest vanuit Brussel uit te zenden en om daar de nodige middelen voor uit te trekken. (Rumoer)

Minister Ingrid Lieten

Dames en heren, ik wil in de eerste plaats benadrukken dat ik mij in ieder geval zal houden aan het Mediadecreet. De VRT is geen staatszender oude stijl die uitzendt wat de politici of anderen graag uitgezonden willen zien; er is autonomie van de programmatie.

Ik moet ook benadrukken dat het niet zo is dat de VRT helemaal geen aandacht spendeert aan de Vlaamse feestdag. Integendeel, in heel wat programmaties wordt daarmee rekening gehouden en wordt daarvoor in ruimte voorzien. De VRT heeft zelf een initiatief genomen inzake Vlaanderen Feest! waarmee ze probeert op te bouwen naar de Vlaamse feestdag in samenwerking met een aantal andere gemeentebesturen. Er wordt in ruimte voorzien op de radionetten en er wordt in ruimte voorzien in duidingsprogramma’s.

De VRT zal wel degelijk heel wat aandacht besteden aan de Vlaamse feestdag. Wegens allerlei omstandigheden heeft de VRT dit jaar besloten de festiviteit de Gulden Ontsporing niet uit te zenden.

Ik heb begrepen dat heel wat Vlaamse volksvertegenwoordigers hiervan wakker liggen. Ik ben het eens met de spreker die heeft gezegd dat we dit tijdens de discussie over de beheersovereenkomst kunnen behandelen. Het staat het Vlaams Parlement vrij te bepalen welke evenementen de VRT zeker moet uitzenden. We moeten echter weten welk debat we precies willen openen en waar we heen willen. We moeten daarover op een rustig moment eens van gedachten wisselen.

Ik zal de bezorgdheden die in het Vlaams Parlement leven, aan de VRT overmaken. Dit zal hen zeker helpen voor de komende maanden een reflectiekader op te maken.

Ik dank de minister voor haar antwoord. Tot mijn spijt heb ik bepaalde mensen hier onzin horen verkondigen.

Mijnheer Verstrepen, u hebt het blijkbaar moeilijk met luisteren naar wat wordt gezegd. Ik heb duidelijk gesteld dat we absoluut niet in de programmatie willen interveniëren. U moet maar luisteren naar wat ik in de commissie vertel. Ik zeg daar altijd hetzelfde wat dit thema betreft.

Mijnheer Tommelein, ik begrijp u niet. In de commissie verzet u zich met hand en tand tegen het feit dat gemeenten voor zendtijd betalen. De Vlaamse Regering zou echter wel moeten betalen. Dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Het gaat hier om de opdracht van de VRT. De heer Wienen heeft de tekst daarnet nog geciteerd. De VRT moet een bijdrage leveren tot de versterking van de identiteit van Vlaanderen. Dat is de opdracht van de VRT. De vraag is of daarvoor nog extra moet worden betaald. (Applaus bij CD&V en bij de N-VA)

Eigenlijk zou ik het, zoals de heer Van Der Taelen daarnet al heeft verklaard, vanzelfsprekend vinden dat de VRT, die toch nog steeds een aanzienlijke dotatie ontvangt, aandacht aan de 11 juliviering zou besteden. (Opmerkingen van de heer Bart Tommelein. Rumoer)

Het is mogelijk dat ze dat niet beseffen. (Opmerkingen van de heer Bart Tommelein)

Mijnheer Tommelein, houd nu toch eens vijf minuten uw mond! (Rumoer)

Indien de VRT dit niet beseft, is er iets mis met de mensen bij de VRT. (Opmerkingen van de heer Jurgen Verstrepen. Rumoer)

De voorzitter

Mijnheer Verstrepen, dat heeft niets met een persoonlijk feit te maken. (Opmerkingen van de heer Jurgen Verstrepen)

Mijnheer Verstrepen, als de heer Sabbe me de heer Kleutermans noemt, is het een persoonlijk feit. Dit is flauwekul. U bent het niet eens met het debat. (Opmerkingen van de heer Jurgen Verstrepen)

Mijnheer Verstrepen, dat is geen recht. U hoeft hier niet dramatisch te doen. U begint te lachen als een cynicus. Het interesseert me niet. U krijgt het woord niet. (Opmerkingen van de heer Jurgen Verstrepen)

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.