U bent hier

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Voorzitter, minister-president, we moeten weer een vraag stellen over Opel. Ik ga u daarover niet gerust laten – dat had ik ook aangekondigd. Ik zal u daarmee blijven lastigvallen, al was het maar omdat dit, niet alleen voor mijn eigen regio, maar voor heel Vlaanderen een belangrijk dossier is.

Gisteren was er nieuws inzake dit dossier, want de arbeiders en de bedienden hebben massaal hun instemming verleend aan het sociaal begeleidingsplan, dat feitelijk inhoudt dat ze van hun kant hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Concreet komt het erop neer dat 1250 mensen heel binnenkort zullen vertrekken en dat er 1350 blijven wachten op hoe het nu verder moet en kan met de betrokken plant.

Er is een sprankeltje hoop voor de overblijvers, in die zin dat iedereen in de regio ervan uitgaat dat er voor de betrokken plant een overnemer gevonden zou kunnen worden. De heer Reilly was daar heel enthousiast over, de vakbonden maken zich min of meer sterk dat hun netwerk nuttig zal blijken, maar ook u hebt ons vanuit de Vlaamse Regering bij herhaling meegedeeld dat u uw verantwoordelijkheid ter zake opneemt.

U hebt daarnet verteld dat u dagelijks buitenlandse investeerders aan uw deur hebt. Ik hoop dat daar mensen uit de maakindustrie en in het bijzonder uit de automobielindustrie bij zijn, en ik zou dus van u willen weten hoe ver u staat in uw zoektocht naar een overnemer voor Opel Antwerpen.

De voorzitter

Mevrouw Turan heeft het woord.

Güler Turan

Voorzitter, minister-president, gelet op de vraagstelling van mijn collega uit Antwerpen zal mijn vraag des te gemakkelijker zijn.

Het sociaal plan is goedgekeurd: drie kwart van de arbeiders en een overgrote meerderheid van de bedienden hebben het plan aanvaard. Midden juli zal er al een grote moot van de werknemers vertrekken, en u hebt tijd tot september om een nieuwe investeerder aan te trekken. U hebt de vorige keer tijdens de plenaire vergadering bevestigd dat u een reconversiegroep zou samenstellen die een nieuwe toekomst, een nieuwe investeerder zou aantrekken voor Opel. Gelet op het korte tijdsbestek vond ik het toch nodig om u daar vandaag opnieuw over te bevragen.

Wat de werknemers betreft, zullen er – we hebben dit de vorige keer ook besproken – altijd mensen zijn die tevreden zijn, maar er zullen ook altijd ontevredenen zijn die hadden gehoopt op hogere premies, want blijkbaar leverden de afvloeiingen van 2007 hogere premies op voor de werknemers, maar we staan waar we staan. Het plan is nu goedgekeurd en daarom wordt de overname des te belangrijker, niet alleen voor degenen die overblijven, maar ook voor alle mensen die werken in de toeleveringsbedrijven.

Minister-president, wat is er nu gebeurd met de reconversiegroep? Wat zijn de eerste bevindingen en resultaten ervan? Ik heb uw vorig antwoord nog eens nagelezen, en toen hebt u gezegd dat F.I.T. een extra actie zou ondernemen ten aanzien van buitenlandse investeerders. Hoe hebt u dat juist aangepakt?

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, dames en heren, mijnheer Watteeuw, ik zie dat u nog aanwezig bent, welnu dit is een voorbeeld, en vanmorgen was er de stuurgroep Lange Wapper en ook dat is een voorbeeld, dat aantoont dat we bezig zijn met de problemen die terecht door beide leden onder de aandacht worden gebracht.

Er is me gevraagd hoe het met de reconversiegroep zit. Ik wil nog even in herinnering brengen dat die reconversiegroep bestaat uit industriëlen, vertegenwoordigers van de bevoegde ministers en van de minister-president, een vertegenwoordiger van de premier en experts van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (F.I.T.), het Agentschap Ondernemen en de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). Binnen die groep is afgesproken met betrekking tot de namen enige terughoudendheid aan de dag te leggen. De industriëlen hebben daar zelf om verzocht.

De reconversiegroep heeft al driemaal vergaderd. Een eerste belangrijk element is natuurlijk de mogelijkheid over een duidelijk investeringsdossier te beschikken. We moeten de investeerders kunnen meedelen waar het precies over gaat. De PMV heeft hier hard aan gewerkt. We zijn bijna rond.

Er is een longlist en een shortlist met mogelijke kandidaten opgesteld. Er zijn al zestien kandidaten. Een aantal van die kandidaten is eigenlijk niet aan de orde en kan niet ernstig in overweging worden genomen. Een aantal andere kandidaten is wel degelijk zeer ernstig. We bekijken die kandidaten verder. Met die laatste groep zijn de eerste contacten gelegd.

Verder is het belangrijk te benadrukken dat het door de vakbonden onderhandelde sociaal plan nu is aanvaard. We volgen dit, samen me de vakbonden, nauwgezet op.

Het gaat natuurlijk niet enkel om de vakbonden. Er is ook nog General Motors (GM). We moeten ervoor zorgen dat alle betrokkenen niet apart investeerders zoeken. Dit moet immers op een gestroomlijnde manier gebeuren. We hebben afspraken met de heer Kennes en met de heer Knop gemaakt. De overdracht van informatie van de reconversiegroep naar de taskforce op een duidelijke manier georganiseerd. We hebben de nodige gesprekken met GM gevoerd.

We hebben hier al veel energie in gestoken. Normaal gezien, hebben we tijd tot eind september 2009 om dit dossier te finaliseren. Dit is niet lang. Er staat terecht heel wat druk op de mensen om maximaal te komen tot een industrieel project, met de bijbehorende werkgelegenheid, op de plaats waar GM nu actief is.

Jan Penris

Minister-president, ik neem akte van het feit u bezig bent. De vraag is natuurlijk of u goed bezig bent. U hebt zelf verklaard dat u met een scherpe deadline zit. Op 30 september 2009, om 23.59 uur, valt de hakbijl. Indien tegen dan geen overnemer is gevonden, gaat de plant toe. Zo eenvoudig is het.

U draagt in dit verband een verpletterende verantwoordelijkheid. Ik noteer dat u een aantal voorbereidende vergaderingen met allicht zeer intelligente en zeer integere mensen hebt gehouden. U bouwt een dossier op. Dit zal nu allicht veel sneller moeten verlopen. Indien u die deadline wilt halen, zal alles concreter moeten worden. Ik zal u met betrekking tot dit dossier moeten blijven achtervolgen.

Güler Turan

Ik dank de minister-president voor het antwoord. Ik ben positiever ingesteld dan de heer Penris. Er zijn een aantal geïnteresseerden. De minister-president heeft, samen met de leden van de reconversiegroep, een aantal dossiers in handen. Ik hoop dan ook dat we op korte termijn een interessante speler naar Antwerpen zullen kunnen halen. Het is de bedoeling op de site en bij de toeleveranciers een zo hoog mogelijke tewerkstellingsmogelijkheid te kunnen garanderen.

Ik zou van de gelegenheid gebruik willen maken om minister Muyters op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. Midden juni 2009 zullen 1250 werknemers naar huis vertrekken. Ik hoop en reken erop dat hij zal klaar staan om die mensen naar gepast werk te begeleiden.

De voorzitter

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Voorzitter, ik neem akte van het feit dat de minister-president de vorige vragen over dit onderwerp, meer bepaald de vraag om uitleg van de heer Watteeuw en mijn eigen vraag om uitleg, niet relevant vond en dat hij deze vragen blijkbaar wel relevant vindt.

Minister-president Kris Peeters

Dat hangt van de vraag af.

Lode Vereeck

Ik vind dit onderscheid van enige arrogantie getuigen. Zo ken ik de minister-president niet. Ik ken hem als een minzaam man.

Daarenboven is het volledig fout. Amper 24 uur geleden zaten we samen in de commissie Buitenlands Beleid. We stelden er vast dat Amerikaanse vervolginvesteringen niet vlot gebeuren. Het loopt eigenlijk slecht. GM is zo’n Amerikaans bedrijf. U gaf in dat verband zelf toe dat de voornaamste oorzaak van het feit dat bedrijven hier wegtrekken de hoge fiscaliteit is. En laat dat nu net een federale bevoegdheid zijn. Een nieuwe staatshervorming zou het Vlaamse niveau op dat vlak bijkomende bevoegdheden kunnen opleveren, en dan zouden we daadkrachtig kunnen optreden. U maakt dus opnieuw een inschattingsfout.

De voorzitter

De heer Watteeuw heeft het woord.

Filip Watteeuw

Mijnheer Vereeck, ik denk dat het niet toevallig is dat de minister-president deze vragen relevant vindt, en de vorige niet. Ik denk dat ze beter passen in zijn kraam. Het zijn nochtans zeer slechte voorbeelden. Als dit voorbeelden zijn van een daadkrachtig, vooruitziend beleid, dan weet ik het niet goed meer. Ik kijk naar de heer Penris en verwijs naar het plan-B, dat verschillende keren ter sprake is gekomen. In dat licht kan men toch niet spreken van goede voorbeelden. Ik herhaal wat ik al eerder zei: ik denk dat het echt belangrijk is dat er daadkrachtig en concreet wordt opgetreden. Dit zijn geen goede voorbeelden van de manier waarop een regering met dat soort investeringen moet omgaan.

De voorzitter

De heer Bothuyne heeft het woord.

Ik kan de heer Watteeuw alleen maar tegenspreken. Wat hier is gezegd, toont aan dat de Vlaamse Regering kort op de bal speelt en in een toekomst voor de mensen en de schitterend gelegen site van Opel Antwerpen probeert te voorzien. Op dit ogenblik is Opel op die site nog altijd actief: het is een bedrijf in herstructurering. We weten dat Opel een herstructureringsplan heeft en dat het bedrijf rekent op hulp van diverse Europese lidstaten. Het was de bedoeling dat de Europese Commissie daar nauw zou op toezien. De afgelopen tijd is het op dat vlak behoorlijk stil. Heeft de minister-president nieuws van het Europese front?

De voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Minister-president, ik ben verheugd dat de stemming over het sociaal plan achter de rug is en er echt op zoek kan worden gegaan naar een overnemer. U hebt al gezegd wie er in de werkgroep zit die deze zoektocht leidt. In welke hoek zitten die zestien kandidaten? U hebt het over de noodzaak om een industrieel project met bijkomende werkgelegenheid uit te werken. Komen ze uit de sector van de autoassemblage? Of komen ze uit andere sectoren?

Voorts wil ik benadrukken dat het onze zorg is dat een grote groep mensen die op brugpensioen gaan, niet worden beschouwd als afgeschreven werknemers en met rust zouden worden gelaten. Ik verwacht dus dat de begeleiding, opleiding en toeleiding naar werk volop speelt. Die mensen mogen niet het gevoel krijgen dat ze op hun vijftigste zijn afgeschreven, maar ze moeten hun talenten nog kunnen valoriseren.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, collega’s, wat de laatste vraag betreft, heb ik hier al eens benadrukt dat we in de eerste plaats proberen om investeerders in de automobielsector te vinden. We doen dat niet enkel omdat op de site daartoe al investeringen zijn gebeurd, maar ook omdat de bestaande toeleveranciers moeilijk kunnen overleven als er op de site een volledig andere activiteit zou worden ontwikkeld. Maar als dat niet lukt, zullen we in een tweede fase zoeken naar een overnemer die andere industriële activiteiten ontwikkelt. Het is erg voorbarig, maar als dat niet zou lukken, kunnen we uitkijken naar havenactiviteiten. In havenkringen is gesteld dat men zo veel mogelijk industriële activiteiten wil bevorderen.

De heer Eddy Bruyninckx en anderen zeiden dat al. Dat is onze aanpak. Eest zoeken we naar een investeerder uit de automobielsector. Ik hoop dat dit lukt, maar als dat niet het geval is, zoeken we een overnemer uit een andere industriële sector of uit de logistieke sfeer.

Wij hebben ook andere dossiers, Volvo om er een te noemen. De heer Bothuyne vraagt daarnaar. Wij zitten daar in een volledig ander kader. Wij zijn erin geslaagd niet alleen om de overname van Volvo door Geely op een goede manier te mogen en kunnen ondersteunen met een waarborg op een lening van 198 miljoen euro. Ik heb begrepen dat men daar ook verder werkgelegenheid zal creëren. Het is niet wijs om dan te zeggen: “Zie eens wat wij allemaal kunnen.” Maar het is zeer positief dat dat zich in de realiteit voordoet. Ik zal in mei in China een contact hebben met de voorzitter van Geely om die zaken verder te bespreken en om te onderzoeken welke investeringen op een wat langere termijn men vanuit die Geely-groep in Gent wil organiseren.

Mijnheer Watteeuw, het is niet zo dat deze vragen in mijn kader passen. Mijnheer Vereeck, ik ben, dat is juist, een minzaam man die niet arrogant is, en zeker niet ten aanzien van personen. Maar wel hebben bepaalde vragen, wat mij betreft, geen enkele grond en dan kan er ook geen zinnig antwoord op worden geformuleerd. Dat hangt af van de vraagstelling. Ik kan daar alleen maar op antwoorden zoals ik heb gedaan. Dat heeft niets te maken met arrogantie of met het niet willen antwoorden op de vragen die u stelt.

Voorzitter, beide collega’s volgen dit dossier terecht van zeer dichtbij. Dit is geen gemakkelijk dossier. U hebt gelijk, mijnheer Penris, de timing is verschrikkelijk scherp. Mensen in de reconversiegroep zijn ervan overtuigd dat er geen enkele dag mag verloren gaan zonder dat eraan wordt gewerkt. De timing is zeer duidelijk gelegd op eind september. Ik hoop dat we tegen dan met een investeerder de activiteiten en de werkgelegenheid daar zullen kunnen voortzetten.

Wellicht kan minister Muyters onmiddellijk antwoorden op de vragen die aan hem werden gesteld.

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Ik kan daar meteen op antwoorden. De kennisgeving vanuit Opel is nog niet binnengekomen. Als dat gebeurt, hebben we 30 dagen sperperiode. Wij zijn al de voorbereidingen aan het treffen met betrekking tot de tewerkstellingscel en tot de begeleiding van de mensen.

Jan Penris

Voorzitter, ik ga ervan uit dat mijn collega’s Vereeck en Watteeuw onze vraag minstens even interessant vonden als de minister-president. Natuurlijk, wat betreft de inhoud van de antwoorden zitten wij hier op dezelfde lijn omdat we iets meer en iets concreters hadden verwacht. We moeten hier een beetje op onze honger blijven zitten. Voorzitter, ik neem me dan ook voor – en ik hoop dat u ons daarin ter wille wilt zijn – om te vragen dat wij ook in de recesperiode kunnen blijven bijeenkomen om dit onderwerp en misschien ook andere onderwerpen te bewaken. We hebben daarin de vorige zomer een goede traditie gehad. Ik ga ervan uit dat de ad-hoccommissie ook deze zomer, zeker wanneer het nodig zal zijn, over dit en andere onderwerpen bijeen mag komen.

De voorzitter

Mijnheer Penris, de ad-hoccommissie bestaat niet meer. Zij is in rook opgegaan. Maar het staat de commissie Economie te allen tijde vrij om bij elkaar te komen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.