U bent hier

De voorzitter

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Voorzitter, minister-president, collega’s, de voorstellen over BHV grijpen drastisch in op onze bevoegdheden, onze voogdij, ons grondgebied. Het verwonderde mij dat u zich daarover vorige week in stilzwijgen hebt gehuld. U hebt verwezen naar het regeerakkoord. U dacht dat dat voldoende was, maar het is onvoldoende gebleken. Het heeft gezorgd voor onrust bij uw coalitiepartners. De heer De Wever dreigde er vorige week in De zevende dag zelfs mee om uit de Vlaamse Regering te stappen. Ik citeer hem letterlijk zodat ik het niet pijnlijker maak dan nodig. Hij heeft gezegd: “De CD&V heeft haar politieke sluitspier lang dicht gehouden, maar nu is ze helemaal open en alles loopt eruit.” Het is duidelijk: uw regering zit nog niet in een terminale fase, maar wellicht in een anale.

Intussen is er geen akkoord over BHV en stevenen we volgens sommigen af op ongrondwettelijke verkiezingen. Onze collega de heer Eric Van Rompuy heeft daarover gezegd dat hij zich niet kan voorstellen dat burgemeesters uit de Rand of uit Halle-Vilvoorde die ongrondwettelijke verkiezingen zouden organiseren. U kunt zich vandaag opnieuw wegsteken en zeggen dat de organisatie van federale verkiezingen onder de federale bevoegdheid valt. U weet ook dat de Vlaamse Regering verantwoordelijk is voor de administratieve handelingen van de gemeenten en dat zij onder het tuchtsanctierecht van de Vlaamse Regering vallen.

Minister-president, gaat u blijven zwijgen of vandaag proactief stelling nemen door duidelijk te verklaren dat deze verkiezingen ongrondwettelijk zijn, waardoor die burgemeesters, schepenen en zelfs het personeel van de gemeenten geen schrik hoeven te hebben van eventuele tuchtrechtelijke sancties en u hun rechtsbijstand zult verlenen in het geval ze zouden worden vervolgd door de Belgische staat? Dat zit er wel in. Om nog eens de heer Eric Van Rompuy te citeren uit 2007: “De burgemeesters en schepenen kijken zeer uit naar uw antwoord.”

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Minister-president, vorige week hebben wij u inderdaad verweten dat u gezwegen hebt. U zwijgt al maanden. Vandaag weten we dat er een federale verkiezing komt zonder een gesplitste kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, wat niet alleen in 1999 maar ook in 2004 en zelfs in 2009 in het regeerakkoord van de diverse Vlaamse regeringen stond. Wij hebben u verweten dat u nooit hebt willen wegen op de politieke besluitvorming omdat het zogezegd een federale aangelegenheid is, maar het staat wel in uw regeerakkoord.

Vandaag weten we dat de Franstaligen morgen hoe dan ook de alarmbelprocedure zullen inzetten waardoor de stemming over de Vlaamse splitsingsvoorstellen, waarvan uw regering in 2004 zei dat ze onverwijld moesten goedgekeurd worden, niet zal plaatsgrijpen. Ik heb het vorige week al gezegd en ik herhaal het: de tijd van zwijgen is voorbij. U bent de minister-president van alle Vlamingen en dus ook van de Vlamingen in Halle-Vilvoorde. Dus is nu aan u de keuze: gaat u blijven zwijgen of komt er nu eindelijk vanwege de Vlaamse Regering een signaal? U kunt bijvoorbeeld alle interministeriële conferenties opschorten of niet meer naar het Overlegcomité gaan. Deze namiddag staat er op de agenda van onze plenaire vergadering een gemengd verdrag dat de Belgische staat heeft afgesloten ter goedkeuring. We kunnen dat niet goedkeuren, we kunnen zeggen: we doen niet meer mee. U hebt tal van mogelijkheden om aan uw Franstalige collega’s en aan de Franstalige partijen als minister-president te zeggen: als u de alarmbelprocedure toepast en de democratie in dit land niet langer respecteert, dan is het wat ons betreft afgelopen en moet u op geen enkele samenwerking meer rekenen.

Minister-president, graag kregen we op de vooravond van een historische dag morgen, eens eindelijk een klaar en duidelijk signaal van de Vlaamse Regering. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, collega’s, vorige week werd hier gezegd: u moet handelen want er zal een akkoord komen dat ronduit tegen het Vlaams regeerakkoord indruist. Achteraf blijkt dat het heel wijs om daar niet op in te gaan omdat er vandaag geen akkoord is, en er zal ook de komende weken en maanden geen akkoord over zijn. U had het over plat op de buik gaan en andere toestanden. In bepaalde omstandigheden is het belangrijk om duidelijke taal te spreken, maar in bepaalde andere omstandigheden is het verstandiger om te zwijgen.

Ik kan begrijpen dat het voor de oppositie niet voor de hand ligt om te zwijgen, maar we doen dat uit verantwoordelijkheidsbesef en vanuit het idee dat Brussel-Halle-Vilvoorde een oplossing moet krijgen, die moet worden gerealiseerd op het federale niveau. Als er een akkoord is, zullen wij dat toetsen aan het Vlaams regeerakkoord. Dat is een duidelijke stelling die ik vorige week heb geformuleerd.

Mijnheer Vereeck, ik ga ervan uit dat we onverkort naar verkiezingen gaan, hoewel dat nog niet definitief is uitgemaakt op federaal niveau. De nodige beslissingen zullen worden genomen door de federale collega’s. Ook nu weer vraagt u mij uitspraken te doen over zaken waar men op federaal niveau een oplossing voor moet formuleren. Als die oplossing er is en de verkiezingen vinden plaats in bepaalde omstandigheden, hebben wij nog de mogelijkheid om daarop te reageren als dat noodzakelijk zou zijn.

Collega’s, ik wil onderstrepen dat het Vlaams regeerakkoord zeer duidelijk is. Vlaanderen regeert voort met de bevoegdheden die het heeft, ook in deze moeilijke omstandigheden. Wij hebben gezegd dat we geen vragen zullen stellen over de staatshervorming, waarin ik overigens in het verleden mijn verantwoordelijkheid duidelijk heb genomen, mijnheer Van Hauthem, in de gemeenschapsdialoog die spijtig genoeg niet is gelukt. Het is heel belangrijk dat wij in Vlaanderen doorregeren en ons niet laten afleiden door bepaalde zaken.

De discussie die is gevoerd in de media, ligt voor een groot deel achter ons.

Het is heel belangrijk dat deze Vlaamse Regering en alle partijen in die Vlaamse Regering onverkort verder regeren en beslissingen nemen. Dat is voor mij het belangrijkste. U hebt het over citaten in de krant. Ik vind het ene al wat beter dan het andere. Van sommige vind ik zelfs dat ze te ver gaan. Maar goed, ieder zijn eigen smaak. Ik ga ervan uit dat degene die dat zegt, daar zelf de verantwoordelijkheid voor draagt. Het belangrijkste is dat we aantonen dat deze Vlaamse Regering verder werkt. Dat is in dit parlement en voor alle Vlamingen het belangrijkste. Het is ook onze verdomde plicht. (Applaus bij de meerderheid)

Lode Vereeck

Het mager applaus na uw antwoord was veelzeggend. U antwoordt niet. Ik kijk nu recht in de ogen van de vorige minister van Binnenlands Bestuur, die wel zeer duidelijk en ruim op voorhand heeft durven stellen dat hij geen sanctie zou opleggen. Het was inderdaad in de commissie dat collega Van Rompuy aan de toenmalige minister van Binnenlands Bestuur heeft gevraagd wat hij zou doen. Hij had het over de toekomst. Toen is er zeer duidelijk gesteld dat men geen sancties zou opleggen.

We stevenen af op een periode die in meer of mindere mate chaotisch zal zijn. Dat is wel duidelijk. We verwachten van u, als minister-president, dat u een stuk die bestuurskracht toont om onder meer aan burgemeesters en schepenen, maar ook aan het gemeentepersoneel, dat de administratieve handelingen van de gemeente moet uitvoeren, wat rechtszekerheid te geven. Als u nu nog compleet ontkent dat er verkiezingen komen, dan hebt u waarschijnlijk de persconferentie van de heer Leterme gemist.

Joris Van Hauthem

Minister-president, uw peptalk over het verder regeren, dat zal niet helpen. Want wat u nu zegt, is eigenlijk een deel van het regeerakkoord, dat onder meer over BHV gaat. Maar er is ook de staatshervorming, waarvan Charles Michel nu al zegt dat het niet vanzelfsprekend zal zijn om een lijst van in herziening te stellen grondswetsartikelen op te stellen. Vandaag gooit u dat in de vuilnisbak. Het interesseert u niet meer. Het was eigenlijk maar om te lachen.

Minister-president, ik stel vast dat de Commission communautaire française (COCOF) met een belangenconflict de Franstaligen in de Rand te hulp schiet. Ik stel vast dat nadien het parlement van de Franse Gemeenschap middels een belangenconflict de Franstaligen in de Rand te hulp schiet. Ik stel vast dat nadien het Waalse parlement middels een belangenconflict de Franstalingen in de Rand te hulp schiet. Ik stel nadien vast dat het parlement van de Duitstalige Gemeenschap middels een belangenconflict de Franstaligen in de Rand te hulp schiet. Wij hadden wel iets meer verwacht van een minister-president. Want die blijft zwijgen.

U, minister-president, schiet de Vlamingen in de Rand, in Halle-Vilvoorde, niet te hulp. Proficiat! Ik begrijp niet waarom de N-VA in een regering blijft zitten, waarvan de minister-president zegt dat hij vaststelt dat zijn regeerakkoord niet wordt uitgevoerd, eraan toevoegt dat het een federale kwestie is en er zich dus geen bal van aantrekt. Proficiat! (Applaus bij het Vlaams Belang)

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, ik raad de beide oppositieleden aan me vragen te stellen over iets dat effectief beslist is en waarop ik kan reageren, en van mij geen reacties te vragen over iets dat mogelijk zal gebeuren. Dat doet de minister-president niet. Ik doe dat niet. Als u dat nog doet, zult u van mij telkens hetzelfde antwoord krijgen.

Mijnheer Van Hauthem, u zegt dat ik mensen in de steek laat. Ik denk dat de Vlamingen daar anders over denken. Dat zal later wel duidelijk worden. Ik ga ervan uit dat het Vlaams regeerakkoord en datgene dat we samen met de meerderheidspartijen hebben afgesproken, onverkort wordt uitgevoerd. De idee van die copernicaanse omwenteling, waarbij de zwaartekracht bij de deelstaten wordt gelegd via een staatshervorming, blijft onverkort overeind. Maar men moet weten wanneer men moet spreken en weten wanneer men moet zwijgen. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

Mijnheer Vereeck, aangezien niemand uit de zaal zich heeft aangeboden om het woord te nemen, kunt u uw slotopmerking maken.

Lode Vereeck

Minister-president, ik denk dat u een belangrijke inschattingsfout maakt. U komt met hetzelfde antwoord als vorige week. U hebt gezien waartoe dat heeft geleid. Die uitspraken zijn op zijn zachtst gezegd zeer beschadigend voor de politiek en voor uw regering en leiden tot wantrouwen binnen uw eigen coalitie. Als u graag met een sluitspier wordt vergeleken waar al uw communautaire diarree uitvalt, dan vind ik dat eerlijk gezegd niet echt vertrouwenswekkend. Dat is dan die daadkracht die u als Vlaamse Regering wilt tonen.

Gelukkig is er geen BHV-akkoord met slechte voorstellen – beter niets dan iets slecht. Als u die copernicaanse revolutie wilt realiseren, dan is het nu misschien interessant om een uitspraak te doen over de grondwettelijkheid van deze verkiezingen, en over wat u denkt te doen met artikel 35 van de Grondwet, namelijk, zoals u zegt, alle bevoegdheden naar de regio’s, en we zien dan nog wel wat we op het federale vlak, met die niet-legitieme regering, zullen doen. (Applaus bij LDD)

Joris Van Hauthem

Minister-president, u zegt dat zwijgen soms goud is, of wijs, om het met uw eigen woorden te zeggen. Wat u nu doet, zwijgen, is absoluut niet wijs. U stelt vast dat een deel van uw regeerakkoord compleet in de prullenmand wordt gegooid op het federale vlak en u blijft zwijgen. Als minister-president, hoeder van uw regeerakkoord, mag u dan niet meer zwijgen. Die staatshervorming komt er ook de volgende keer niet als ik de heer Charles Michel bezig hoor. Ook dan blijft u zwijgen.

U hebt de copernicaanse revolutie een aantal jaren geleden gelanceerd, en ik zie daar niets van terug. Brussel-Halle-Vilvoorde moest gesplitst worden maar wordt niet gesplitst. U zegt dat u over het akkoord hebt gezwegen. Welnu, er is geen akkoord. En geen akkoord betekent geen splitsing. En u zwijgt nog. Wat voor een minister-president bent u nog? Gaat u nu eigenlijk eens de hoeder zijn van uw Vlaams regeerakkoord of niet? Het feit dat hier, in dit halfrond, nu alle andere partijen zwijgen, is veelzeggend. Het spijt me, maar u bent geen minister-president meer bent van de Vlaamse Regering en van Vlaanderen. U bent een minister-president van CD&V die mevrouw Thyssen en de heer Leterme uit de wind wil zetten. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.