U bent hier

De voorzitter

De heer Callens heeft het woord.

Karlos Callens

Voorzitter, beste collega’s, minister, ik sta hier als gevolg van een aantal vragen en problemen die zich voordeden bij het ontvangen van de waterfactuur bij de landbouw. In de commissie hebben de heer Sintobin, de heer De Meyer en ikzelf daar al een aantal vragen over gesteld. Als de landbouwer water ontvangt uit bijvoorbeeld een boorpunt, eigen waterwinning, dan wordt dat water meestal toegediend aan de dieren. Dat gaat dan via de mest gezuiverd worden en de landbouwer betaalt daarvoor al heel veel geld. Dat werd een paar keer aangekaart, minister, en op dat moment hebt u een belofte gedaan en u hebt die belofte gehouden. Dank u voor wat u hebt gedaan. U hebt gezegd dat u dat zou proberen te regelen en u hebt dat gedaan door een omzendbrief die u naar de drinkwatermaatschappijen hebt gestuurd.

Vandaag zou er niets meer aan de hand zijn, maar intussen hebben die landbouwers al betaald voor de sanering van dat water. Ze hebben betaald voor de sanering van water dat ze niet door de riolering naar de zuiveringsstations laten lopen, voor 2006, 2007, 2008 en 2009. Ze krijgen een factuur voor de heffing voor zuivering en afvoer. Daarbij is er door die landbouwers een resem bezwaarschriften ingediend voor wat de meting betreft van het aantal liters dat de landbouwer zelf zou opnemen en waarvoor hij die heffing moet betalen.

Minister, een omzendbrief is niet wettelijk. Het zegt wel iets, maar het is eigenlijk niet verplicht. Wordt uw omzendbrief gevolgd bij de VMM en de watermaatschappijen? De omzendbrief moet ook worden toegepast met terugwerkende kracht.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer Callens, op 14 april is er inderdaad een omzendbrief verschenen in het Belgisch Staatsblad. De omzendbrief geeft meer duidelijkheid over het decreet van 24 mei 2002. Dat decreet gaat over eigenwaterwinners die afvalwater lozen in gemeentelijke infrastructuur. Er was onduidelijkheid over de interpretatie. Dat is gebleken door heel wat vragen en bezwaren die zijn ingediend naar aanleiding van facturen die bij eigenaars in de bus vielen. We hebben dat rechtgezet en verduidelijkt aan de drinkwatermaatschappijen, gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingen. In de omzendbrief staat uitdrukkelijk dat iemand die eigen water wint en geen afvalwater loost in gemeentelijke infrastructuur geen heffing voor dat afvalwater moet betalen. Dat is geen wijziging van het decreet. Het staat er letterlijk zo in, maar het werd op een andere manier geïnterpreteerd.

U vraagt of de omzendbrief gepubliceerd op 14 april wordt toegepast met terugwerkende kracht. Het gaat om een verduidelijking van een bestaand decreet. Het had altijd al zo geïnterpreteerd moeten worden. Dat houdt in dat het met terugwerkende kracht geldt. Volgens de informatie waarover ik beschik, is het probleem van wie al betaald heeft en moet worden terugbetaald heel beperkt. De facturen zijn heel laat in de bus gevallen bij de betrokken eigenwaterwinners. De meeste zijn in januari 2010 toegekomen. Dan zijn ook de meeste problemen duidelijk geworden. Bijna iedereen heeft bezwaar ingediend omdat er een probleem van interpretatie was. De rechtzetting van die interpretatie met terugwerkende kracht is niet problematisch. Het kan perfect verlopen. Het geldt voor iedereen vanaf het moment dat het decreet in werking is getreden.

Karlos Callens

Dank u, minister, voor uw antwoord. Veel landbouwers zullen vanavond goed slapen omdat u gezegd hebt dat ze met terugwerkende kracht deze heffing niet moeten betalen.

De voorzitter

De heer Sabbe heeft het woord.

Ivan Sabbe

Het is essentieel, minister, dat u uw administratie de opdracht geeft om die rechtzettingen nauwgezet te volgen zodat er geen gevallen zijn waarbij er problemen groeien en zich in de tijd verleggen. Dat moet een aandachtspunt zijn.

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Minister, mijnheer Callens, we hebben het tot nu toe gehad over de vergelijking tussen de eigenwaterwinners en de andere watergebruikers. Als klanten van een watermaatschappij 50 percent hemelwater gebruiken, worden die heffingen en vergoedingen gehalveerd. Maar bij eigenwaterwinners, die hemelwater gebruiken, gebeurt dat niet. Minister, gaat u ook voor die situatie in een aanpassing voorzien?

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer

Omdat deze situatie geregeld is, hecht ik eraan om, na mijn herhaalde vragen aan de voormalige en huidige ministers van Landbouw en de voormalige en huidige ministers van Leefmilieu, deze minister te bedanken voor deze regeling. Maar ik wil toch ook pleiten voor een nog betere communicatie, niet alleen naar de grote watermaatschappijen maar ook naar de kleinere, stedelijke en gemeentelijke, waterbedrijven, zodat het deze keer hoe dan ook op de juiste manier wordt geïnterpreteerd. Minister, vandaag ben ik daar nog niet 100 percent zeker van.

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, ik heb een opmerking in de marge. Ik ben het met de heer Callens uiteraard eens dat we de landbouwsector hier niet moeten viseren en een beetje moeten ontzien. Maar ik vind het belangrijk dat wij toch zo veel mogelijk een onderscheid maken tussen enerzijds het gebruik van het opgevangen hemelwater en het oppervlaktewater, en anderzijds het gebruik van het opgepompte grondwater. Dat is een heel belangrijk verschil. We weten dat het grondwater op de meeste plaatsen in Vlaanderen zowel wat de kwaliteit als wat de kwantiteit betreft een probleem vormt. Ik pleit ervoor om het gebruik van grondwater verder te ontmoedigen en het gebruik van hemel- en oppervlaktewater en ook van het tweedecircuitwater verder aan te moedigen.

Dank u, collega’s, voor de reacties. Laat het duidelijk zijn: het gaat hier over het feit dat iemand geen afvalwater loost in de gemeentelijke infrastructuur. Voor die sanering, de lozing en het gebruik van die gemeentelijke infrastructuur moet niet betaald worden als je dat niet gebruikt. Dat is een verduidelijking. Dat heeft op zich minder te maken met welk water men nu gebruikt. Er moet inderdaad rekening worden gehouden met het onderscheid tussen het gebruik van hemelwater en van grondwater. Er is inderdaad schaarste in sommige streken. Daar zal zeker ook aandacht voor zijn.

Mijnheer De Meyer, met uw vraag naar communicatie hebt u een punt. De omzendbrief is pas gepubliceerd op 14 april 2010. We zitten binnenkort met alle drinkwatermaatschappijen samen om ervoor te zorgen dat alle communicatie goed verloopt en dat men goed weet op welke manier dit moet worden toegepast, zodanig dat het voor iedereen gelijk is.

Karlos Callens

Minister, de reacties, vooral van de mensen van de commissie Landbouw, tonen aan dat men toch heeft aangevoeld dat er iets mis was met dat decreet. We zijn dus wat dat betreft zeer gelukkig met het antwoord.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.