U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 april 2010, 14.01u

De voorzitter

De heer Decaluwe heeft het woord.

Carl Decaluwe

Voorzitter, minister, collega’s, ik heb een eerder korte vraag. Enkele maanden geleden heeft de commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie een werkbezoek gebracht aan de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). Toen reeds vermoedden we dat er misschien een probleem zou zijn. Recent nog hoorden we van een aantal mensen dat vandaag tienduizenden aanvragen van burgers en bedrijven om zonnepanelen te plaatsen – het cijfer van 63.000 wordt genoemd – op afhandeling wachten. Bij de VREG moeten vier mensen de klus klaren. Dat betekent dat de aanvragers 6 tot 8 maanden moeten wachten vooraleer men weet hoe het zit.

Ik zie ons niet graag verzeilen in de situatie die we met de renovatiepremie hebben meegemaakt. Men zei toen dat het een goede maatregel is, maar plots bleken er budgettaire problemen te zijn. Welke maatregelen zou u kunnen nemen om de afhandeling van de dossiers te bespoedigen? Dat is mijn concrete vraag.

De voorzitter

Minister Van den Bossche heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, ik heb een aantal cijfers nagekeken. Er is een enorme stijging van aanvragen. Bij privépersonen gaat het om een verviervoudiging op 1 jaar tijd, van 15.000 naar 60.000 in 2009. Bij bedrijven is meer dan een verdubbeling waarneembaar, van 231 naar 476 op 1 jaar tijd. Dat leidde tot een achterstand.

Gelukkig kan die om een eenvoudige reden beperkt blijven: sedert een tijdje kan men ook online een aanvraag indienen. Privépersonen of hun installateurs dienen nu al 95 percent van de aanvragen online in. 60 percent van die aanvragen worden automatisch, de dag zelf nog, goedgekeurd. Een aantal wordt niet automatisch goedgekeurd omdat ze onvolledig of onjuist worden ingevuld. Dat vereist dan een manuele interventie. In een klein aantal gevallen zijn er privépersonen en installateurs die per brief een formulier opsturen, en die moeten dan manueel worden behandeld. We vragen de installateurs om zo veel mogelijk online aanvragen in te dienen. We werken nu hard aan het wegwerken van die manueel af te handelen aanvragen. Dat probleem doet zich vooral bij de bedrijven voor: 50 percent van de aanvragen van bedrijven kunnen niet onmiddellijk worden afgehandeld omdat ze onvolledig of onjuist worden ingevuld. Dat vereist getelefoneer over en weer en het opvragen van nieuwe gegevens, wat de achterstand verklaart.

Bij particulieren gaat het om nog 1250 aanvragen die op een beoordeling wachten. Bij bedrijven gaat het om een 300-tal aanvragen waarvoor in de meeste gevallen op bijkomende informatie wordt gewacht. Belangrijk om weten is dat de vertraging niet leidt tot financieel verlies. Men heeft recht op de groenestroomcertificaten op het juiste moment, maar dat betekent nog altijd niet dat we geen oplossing moeten vinden om het toch sneller te laten verlopen. Ik zit deze week nog samen met de heer Pictoel van de VREG om na te gaan op welke manier we zo snel mogelijk enerzijds via automatisering en anderzijds misschien ook via bijkomende personeelsleden aan de achterstand iets kunnen verhelpen.

Carl Decaluwe

Het antwoord van de minister is concreet en krachtdadig. Er is bespoediging in het vooruitzicht gesteld. Ik heb ook de vraag gesteld omdat installateurs investeringen moeten doen en aankopen moeten verrichten om het te installeren. Als dit door de vertragingen niet mogelijk blijkt, komt dit nieuws bijzonder goed gelegen. We hopen dat het probleem zo snel mogelijk van de baan is.

De voorzitter

Mevrouw Homans heeft het woord.

Wat ik in dit verhaal lees, is het positieve element. We kunnen alleen maar aanmoedigen dat zowel particulieren als bedrijven de inspanning inzake hernieuwbare energie willen leveren. Ik denk dat dit de veronderstelling van de heer Decaluwe ook wel was. In ieder geval zullen we de minister van nabij volgen en zien welke maatregelen ze zal nemen. We hebben er nochtans alle vertrouwen in dat ze dat zeer goed zal doen.

De voorzitter

De heer Reekmans heeft het woord.

Peter Reekmans

Mevrouw Homans haalt het positieve element aan. Ik zal dus als advocaat van de duivel oppositie moeten voeren. Maar, alle gekheid op een stokje, als een bedrijf een nieuw product promoot en er veel promotie over voert, staat het daarvoor klaar. Hier stel ik vast dat de overheid wel zonnepanelen heeft gepromoot, maar eigenlijk niet klaar was om de aanvragen op te vangen. Dat is eigenlijk het verhaal.

De heer Decaluwe kan het als lid van de meerderheid niet zo scherp stellen, maar hij denkt dat als eerlijk man wel. Hij kan het alleen niet op het spreekgestoelte vertellen. Hij doet dat via een omweg, een vraag aan de minister. Dan heeft hij zijn rol als meerderheidsparlementslid volbracht.

Wat de minister op de vraag van de heer Decaluwe antwoordde, is het verhaal dat de VREG pas recent online aanvragen mogelijk maakt. Immers, enig opzoekingswerk leert me dat op het ogenblik dat de zonnepanelen werden gelanceerd en de overheid de promotie voerde, men dit niet onmiddellijk online kon aanvragen. Dat is er pas later gekomen, mevrouw de minister.

Ik herinner me toch één ding. De Vlaamse Regering in de vorige legislatuur had zelfs een Vlaamse minister van e-government. Vandaag hebben we een Vlaamse Regering die de promotie van zonnepanelen heeft gevoerd, maar niet onmiddellijk de aanvraag mogelijk maakte. Tijdens de vorige regering was e-governance wel belangrijk; voor deze regering is dat blijkbaar niet belangrijk.

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

U hebt terecht aangehaald dat deze ochtend het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst werd voorgesteld. Ik zal een klein stukje uit de conclusie voorlezen uit het hoofdstuk ‘Water, gas en elektriciteit’: “Het belangrijkste probleem in 2009 was echter de grote voorspelbare en toch onrealistisch ingeschatte toevloed bij de VREG van aanvragen van groenestroomcertificaten. Te lakse en te late evaluatie en aanpak van het probleem, te weinig gekwalificeerd personeel, een te strak keurslijf op budgettair en personeelsvlak en onvoldoende lering die getrokken werd uit de eerder afgeschafte investeringssubsidie voor zonnepanelen waren determinerende factoren. Geleidelijk werd door extra personeel, extra automatisering het probleem aangepakt maar met ruim zesduizend onbeantwoorde mails gebeurde dat veel te laat.”

Minister, dat lijkt me redelijk vernietigend.

De voorzitter

Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Marleen Van den Eynde

Ik heb tijdens de beleidsnotabesprekingen deze problematiek al aangekaart. De heer Decaluwe was er toen niet maar had kunnen horen dat het antwoord van de minister bijzonder kort was.

U hebt enkel gezegd, mevrouw de minister, dat er inderdaad een achterstand was opgelopen en dat u deze achterstand ging wegwerken met tijdelijke medewerkers en via automatisering.

Nu hoor ik u vandaag met cijfergegevens komen. Ik betreur wel dat uw antwoord nu bijzonder uitgebreid is ten opzichte van het antwoord dat ik 2 tot 3 weken geleden heb gekregen op een aantal vragen. Mijn vraag is, minister, in hoeverre u denkt dat u de achterstand kunt wegwerken met de automatisering en in hoeverre de tijdelijke werknemers tijdelijk zullen blijven. Zult u die extra werknemers blijven behouden zolang er een toevloed aan dossiers is voor de toekenning van groenestroomcertificaten? We mogen ook niet vergeten dat u binnenkort met het nieuw project van de mini-WKK gaat uitpakken. Als daar ook enige respons op komt, dan kan er weer een toevloed aan dossiers zijn. Op welke manier gaat u dat dan aanpakken?

Wat die promotie van zonnepanelen betreft, weet ik enkel dat we, sinds ik hier ben, natuurlijk vooral dakisolatie hebben gepromoot. U verwijst ongetwijfeld naar eerdere campagnes, die al een tijdje lopen. Ik bedoel maar dat zonnepanelen al een hele tijd bestaan. De steunmaatregelen voor die zonnepanelen ook. In de loop van 2009 is het aantal aanvragen plots verviervoudigd bij particulieren. Op dat moment hebben de zonnepanelen een grote boom gekend. Noch u, noch ik, noch iemand anders in deze zaal kan voorspellen op welk moment iets aanslaat bij een groot publiek. U kunt dat niet.

Het klopt dat de automatisering er niet van in het begin was. Intussen is die er wel. De heer Sanctorum verwijst ook naar een verslag van de ombudsman dat zegt dat er problemen waren, dat men niet heeft geanticipeerd maar dat men het probleem wel heeft aangepakt via automatisering en extra personeel. Ik betwist wel dat het personeel te weinig gekwalificeerd zou zijn. U moet misschien eens een bezoek brengen aan de VREG om daar zelf over te oordelen.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Ik zeg dat niet, minister. Dat staat hier in het verslag van de ombudsdienst.

Ik weet dat het in het verslag staat. Maar als u zich wil vergewissen van de werkelijke toestand van de deskundigheid van het personeel van de VREG, mijnheer Sanctorum, dan nodig ik u graag uit om een bezoek te komen brengen aan de VREG.

In welke mate kan de automatisering de achterstand wegwerken? Ook dat zal ik morgen eens bekijken met de heer Pictoel. Het is zo dat men heeft verondersteld en gedacht dat de daling van de groenestroomcertificaten van 450 naar 350 euro ervoor zal zorgen dat het aantal aanvragen nu zal dalen en het aantal aanvragen in 2009 zal pieken. U weet dat de groenestroomcertificaten stapsgewijs dalen. Er is natuurlijk een boost van extra aanvragen geweest op het laatste nippertje, op het moment dat men nog kon genieten van de 450 euro. Nu is het eigenlijk stilaan het moment om in te schatten of de grote boom nu inderdaad nog steeds leidt tot extra aanvragen, dan wel of er een verschuiving van aanvragen is geweest, die redelijkerwijs nu hadden moeten gebeuren maar die in 2009 gebeurd zijn. Dat is vooral nodig om te weten of de achterstand structureel is en op die manier moet aangepakt worden, dan wel of er een tijdelijke boom is geweest vanwege die nog hogere prijs voor de certificaten.

Ik zal vanzelfsprekend in de commissie alle tekst en uitleg geven en verslag uitbrengen van mijn gesprek met de heer Pictoel morgen.

Carl Decaluwe

Ik ben gewoon tevreden dat de heer Reekmans nog altijd mijn gedachten niet kan lezen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.