U bent hier

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Minister-president, bij uw aantreden hebt u ons een assertief beleid op communautair vlak beloofd. Ik moet u zeggen dat ik er, sinds u aan het bewind bent, weinig van heb gemerkt, en zeker sinds de heer Dehaene in december als koninklijk opdrachthouder is aangesteld om een ‘oplossing’ te vinden voor BHV.

Ik heb geen assertiviteit bij u en bij uw regering gemerkt, ik heb alleen stilte gemerkt. Als er plannen op tafel liggen om een inschrijvingsrecht toe te kennen aan Franstaligen, dan zwijgt de Vlaamse Regering. Als er plannen op tafel lagen en liggen voor een soort apparentering, waardoor het effect van de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde helemaal teniet wordt gedaan en we in feite terugkeren naar de oude provincie Brabant, dan zwijgt de Vlaamse Regering. Als er plannen op tafel liggen om via interregionale intercommunales er alsnog voor te zorgen dat Franstaligen invloed verwerven in de Rand, dan zwijgt de Vlaamse Regering. Als er plannen op tafel liggen en circuleren om u en ons de bevoegdheid af te nemen met betrekking tot de voogdij over de faciliteitengemeenten, en meer specifiek over het al dan niet benoemen van die burgemeesters, en de beslissing toe te vertrouwen aan een college van gouverneurs, dan zwijgt u. (Opmerkingen van de heer Eric Van Rompuy)

Mijnheer Van Rompuy, wij hebben wel gevraagd om hierover een actualiteitsdebat te houden. Uw fractie heeft dat tegengehouden. (Applaus bij het Vlaams Belang en LDD. Rumoer)

Minister-president, als dergelijke zaken circuleren en we weten dat daarover wordt gesproken, dan zwijgt de Vlaamse Regering. Als Vlaams parlementslid kan ik dat niet aanvaarden. (Opmerkingen)

Minister-president, u hebt veel te lang gezwegen. Ik begrijp niet dat u als minister-president van een hele Vlaamse Regering, die over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde twee lapidaire zinnen heeft ingeschreven in het regeerakkoord, ziet dat daarover wordt onderhandeld ergens in een achterkamertje, zonder dat u daarbij betrokken wordt, er ook niet bij betrokken wilt zijn.

Minister-president, de tijd van zwijgen is voorbij. Zult u nu eindelijk eens zeggen wat de contouren zijn en niet meer verwijzen naar twee lapidaire zinnen in een bijlage bij het regeerakkoord? Antwoord nu eens heel duidelijk op al de pistes die nu de ronde doen. U was daar bewust afwezig. Wat zijn voor u zaken die aanvaardbaar zijn of niet? Als u daar niet op antwoordt, neem ik aan dat u vindt dat het bespreekbaar is. Wij vragen van u geen 5 minuten politieke moed, maar wel 1 minuut politieke moed. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, collega’s, mijnheer Van Hauthem, een minister-president moet reageren op iets dat bestaat. Het is niet aan een minister-president, die spreekt voor de hele Vlaamse Regering, om te reageren op voorstellen die in de media komen, die worden geventileerd door God en vele anderen. (Gelach)

U kunt van mij niet verwachten dat ik commentaar geef, dat ik reageer op iets dat niet bestaat, zijnde een akkoord over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.

Ten tweede, ik heb begrepen dat morgen een belangrijke dag is. Als er een akkoord is, kunt u, mijnheer Van Hauthem – maar u zult niet de enige zijn – , de Vlaamse Regering een reactie vragen. En dan zal er ook worden gereageerd. Maar zoals in het verleden zal ik niet reageren op zaken die niet bestaan. Er is geen akkoord over BHV. Ik zal slechts reageren als er een akkoord is. (Applaus bij de meerderheid)

Joris Van Hauthem

Ik begrijp het niet meer. (Opmerkingen van de heer Carl Decaluwe)

We zullen morgen wel zien of het ‘gazettenpraat’ is, mijnheer Decaluwe.

Normaal gezien kunnen fracties zich aansluiten. Het is opvallend dat de N-VA bijzonder stilzwijgend is. Morgen gaat de partij wel in Vilvoorde tegen alles wat op tafel ligt betogen, maar de partij maakt toch nog altijd deel uit van deze regering. Ik begrijp niet, minister-president, dat u er zich van afmaakt met te zeggen dat er geen akkoord is. U moet niet wachten tot er een akkoord is. U moet ervoor zorgen dat er geen slecht akkoord komt. U vlucht voor de realiteit. Ik vraag me af waarom we nog een rechtstreeks verkozen Vlaams Parlement en een Vlaamse Regering hebben. Vandaag is men hoe dan ook aan het onderhandelen over ons grondgebied en onze bevoegdheden. Maar onze minister-president, die een assertief beleid heeft aangekondigd, zegt eigenlijk dat hij zijn ogen sluit en er allemaal niks mee te maken wil hebben. U wilt zelfs niet wegen op de besluitvorming die nakend is. U ontgoochelt ons enorm. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Eric Van Rompuy

Voorzitter, ik sluit me volledig aan bij wat de minister-president heeft gezegd. (Gelach. Rumoer bij het Vlaams Belang)

Op dit ogenblik zijn er geen plannen. Op dit ogenblik is er geen akkoord. Ik vind het wraakroepend dat in dit parlement bepaalde partijen bepaalde plannen bestempelen als ‘verschrikkelijk’ en ‘gruwelijk’, zonder te weten waarover het gaat. Dat is beneden alle peil. Soms begin ik echt te twijfelen of sommige partijen wel een echte splitsing van BHV willen en of ze niet andere doelstellingen nastreven. (Rumoer bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Dewinter heeft het woord.

Voorzitter, samen met andere Vlamingen kan ik alleen maar vaststellen dat de minister-president plat op de buik gaat en de lakei is geworden van de federale premier, de heer Yves Leterme. Dat is de realiteit. Ik stel ook vast dat in zijn regering de N-VA hetzelfde beleid in de praktijk brengt. Ik verwijs naar een persmededeling van de N-VA, van enkele jaren geleden, toen de partij nog in de oppositie zat. Toen zei de toenmalige voorzitter, blijkbaar strijdbaarder dan de huidige, over de Vlaamse Regering die vandaag zegt dat ze niets onderneemt en afwacht, het volgende: “De N-VA wil de minister-president een kans geven. Want ook al moet de splitsing in het federale parlement worden doorgevoerd, toch kan de Vlaamse minister-president wel degelijk de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde afdwingen. Eenvoudigweg door in het Overlegcomité alle dossiers te blokkeren zolang de splitsing geen feit is. Alleen zo bewijst de minister-president dat hij echt de splitsing wil en echt bereid is om daarvoor zijn nek uit te steken.”

Toen werd aan de minister-president gevraagd om zijn nek uit te steken in het Overlegcomité. Dat heeft deze Vlaamse Regering, met de N-VA erbij, nog geen enkele keer gedaan het voorbije jaar. Vandaag bereiken we het absolute hoogtepunt. De minister-president gaat plat op de buik en weigert zelfs om enige verklaring ter zake af te leggen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer De Wever heeft het woord.

Ik vind dit geen onaangename positie om zowel van de ene als de andere kant te worden aangevallen. Dat is een teken dat ik goed bezig ben. U zegt dat we zwijgen. Ik denk niet dat we daarover zwijgen, maar we willen natuurlijk ook afwachten wat een eventueel akkoord, als het er komt, met zich meebrengt. Dat lijkt me tamelijk passend. Tot zolang zijn zware woorden hier in deze meerderheid niet aan de orde. Ik had dat gedrag van alle meerderheidspartijen gehoopt, quod non.

Mijnheer Van Rompuy, ik ben de voorzitter van een federale oppositiepartij. Dat was u misschien nog niet opgevallen. Ik ga geen zwaarwegende woorden binnen deze coalitie uitspreken. Ik heb dat ook niet gedaan omdat ik niet kan geloven dat er Vlaamse partijen bestaan die vinden dat bijvoorbeeld Franstalige lijsten in Leuven stemmen moeten kunnen halen die dan bij Brussel worden bijgeteld. Ik kan echt niet geloven dat er Vlaamse partijen bestaan die vinden dat we de voogdij over sommige gemeenten moeten opgeven. Laat staan, dat ik geloof dat er partijen bestaan die eender welk akkoord zouden slikken opdat de kiesdrempel zou worden afgeschaft. Dat zijn allemaal zaken die men in kranten kan lezen. Mocht dat waar zijn, zou dat een absolute gruwel zijn, maar ik ga ervan uit dat dit niet waar is en dat een dergelijk akkoord door geen enkele Vlaamse partij zou worden ondersteund.

Tot bewijs van het tegendeel, mijnheer Van Hauthem, geloof ik dat niet. Als er toch een akkoord komt, dan toetsen we dat uiteraard af aan het Vlaams regeerakkoord. Ik denk dat ik daarover de afgelopen dagen zeer duidelijk ben geweest. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Ik heb al eerder een vergelijkbaar voorstel van resolutie ingediend met betrekking tot de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. De N-VA-fractieleider zei in de commissie van 12 januari dat hij het eigenlijk overbodig vond omdat alles al in het Vlaams regeerakkoord stond en dat voor hem volstond.

Intussen beluister ik ook de voorzitter van de N-VA. Hij zegt dat als er toegevingen zouden worden gedaan aan de Franstaligen, er zich op het niveau van de Vlaamse Regering een gigantisch probleem zou stellen. Ik denk dat bij een belangrijke coalitiepartner in uw regering het niet meer helemaal duidelijk is of dat regeerakkoord eigenlijk nog wel zal gevolgd worden op die onderdelen.

Intussen zie ik dat mijn voorstel van resolutie is uitgedeeld. Zonder te willen vooruitlopen op de specifieke voorstellen, zou het misschien interessant zijn – we kennen er wel sommige van maar niet allemaal – dat u als minister-president namens de Vlaamse Regering aan de federale regering en meteen ook aan uw coalitiepartner expliciet duidelijk maakt dat het territorialiteitsbeginsel een basisprincipe is van een federale staat. U zult ook niets goedkeuren dat daartegen zal indruisen. Bijvoorbeeld dat uitbreiding niet mogelijk is, voogdij niet mogelijk is en alles wat nog uit toverhoed van de heer Dehaene zou kunnen komen.

Voorts zou het interessant zijn indien u dezelfde boodschap ook zou overmaken aan de federale regering en hier in dit parlement aan uw coalitiepartner dat territorialiteit ook geldt voor bijvoorbeeld verkiezingen in een federale staat. Iedereen is gelijk voor de kieswet en daarom moeten we de splitsing gewoon via de democratische parlementaire weg doorvoeren.

Minister-president Kris Peeters

Ik begrijp dat sommige oppositiepartijen willen uitdagen. Dat neem ik hen niet kwalijk. Ik benadruk nog maar eens dat ik voor niemand plat op de buik ga, mijnheer Van Hauthem. Dat druist tegen mijn karakter in. Ik laat me ook niet opjagen. Dat is hier niet aan de orde. Ik zeg hier nog eens dat we reageren op basis van akkoorden, en op basis van de realiteit. Niet op basis van geruchten die in de media worden verspreid.

Voorts, mijnheer Vereeck, kan ik u verzekeren dat de onderhandelaars die rond de tafel zitten, het Vlaams regeerakkoord zeer goed kennen en ook weten wat daar in staat. Ik wil het u rustig nog eens voorlezen. Dat Vlaams regeerakkoord is voor de minister-president, de hele Vlaamse Regering en de meerderheid die vandaag is gevormd, het uitgangspunt. Dat is zeer eenvoudig en simpel.

Dus, voorzitter, ik denk dat er geen enkele reden is om ons op te jutten. Ik begrijp dat sommigen dat willen doen, maar dat zal niet lukken wat mij betreft. We wachten rustig af tot er een akkoord is en wat daar de inhoud van is en of dit conform het Vlaamse regeerakkoord is. Dan zullen we daarover verder discussiëren.

Joris Van Hauthem

Het is duidelijk, minister-president, dat we van u iets anders verwachten dan Jean-Luc Dehaene en Yves Leterme uit de wind te zetten. We verwachten van u dat u uw Vlaamse regeerakkoord naleeft en als u zegt dat ze dat wel hebben gelezen en dat ze weten wat erin staat, twijfel ik daar niet aan. De vraag is of ze er ook rekening mee houden. Het blijkt uit al die onderhandelingen, zelfs de pistes van Jean-Luc Dehaene, dat dit niet het geval is. U legt dus op dit ogenblik het electorale, het juridische lot van de Vlamingen in de Rand in de handen van de Franstaligen en als minister-president van de Vlaamse Regering zegt u dat u afwacht. Dat is een onverantwoorde houding. Iemand die zichzelf au sérieux neemt, minister-president, die gaat wegen op de besluitvorming en die gaat zeggen: “Dames en heren, tot daar en niet verder. Ik ga niet verder.” U blijft rustig afwachten. Dat is eigenlijk een misdadige medeplichtigheid door uw stilzwijgen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Tot slot heeft de heer Van Rompuy dit T-shirtje in 1997 gedragen. Toen was het: ‘Splits nu!’ Hij heeft vorig jaar uit eerlijke schaamte een ander T-shirtje moeten aandoen op de Gordel: ‘We houden van alle zes.’ Ik weet niet wat hij volgend jaar gaat aandoen. Misschien kan het best zijn: ‘Ik hou van Herman Van Rompuy.’ Dit is het dieptepunt in de geschiedenis van het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Moties van orde
van Peter Reekmans aan minister Jo Vandeurzen, beantwoord door minister Kris Peeters
235 (2009-2010)
van Dirk Peeters aan minister Kris Peeters
237 (2009-2010)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.