U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is de algemene bespreking van het ontwerp van decreet.

Mevrouw Deckx, verslaggever, heeft het woord.

Kathleen Deckx

Voorzitter, beste collega’s, zoals de voorzitter reeds heeft gezegd, betreft dit decreet louter een bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 oktober laatstleden. In de commissie werd uiteraard van gedachten gewisseld, maar er zijn geen fundamentele dingen gezegd. De belangrijkste vernieuwingen betreffen het verplichten van het leren van ten minste één vreemde taal in het beroepssecundair onderwijs tot op het zelfredbaarheidsniveau, de aanpassing van de eindtermen ‘taalbeschouwing’ in de tweede en derde graad van het aso, het tso en het kso, en het stellen van doelen in het onthaalonderwijs die werden uitgeschreven op het vlak van het leren van het Nederlands, attitudes en algemene vorming.

Het ontwerp van decreet werd in de commissie aangenomen met tien stemmen voor bij drie onthoudingen.

De voorzitter

Mevrouw Michiels heeft het woord.

An Michiels

Net zoals we in de commissie gezegd hebben, valt dit ontwerp van decreet eigenlijk uiteen in verschillende delen. Het eerste deel, de ontwikkelingsdoelen Nederlands voor het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers, vinden wij een goede zaak, omdat we van mening zijn dat het tijd wordt dat er eindelijk spelregels worden vastgelegd voor die groep leerlingen, die toch niet onbelangrijk blijkt te zijn in ons onderwijs. Tot nu toe was het zo dat scholen maar wat deden en hoopten dat het goed was, nu zijn er eindelijk spelregels vastgelegd en dat vinden wij een goede zaak.

Wat wij ook goed vinden in dit ontwerp, is dat in het beroepsonderwijs de mogelijkheid wordt geboden om een vreemde taal te leren. We hebben er in de commissie op aangedrongen dat rekening zou worden gehouden met het feit dat deze leerlingen kiezen voor een beroepsrichting. Die leerlingen moeten die taalonderdelen aangeleerd krijgen die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun beroep, en mogen niet nodeloos extra bagage meekrijgen. Ik denk echter, net als in het verslag duidelijk is gemaakt, dat dit wel in orde zal komen.

Het derde deeltje is de aanpassing van de eindtermen Nederlands. Daarover hebben we in de vorige legislatuur een zeer uitvoerig betoog gehouden. Dat betoog zal ik hier niet helemaal herhalen. Ik blijf er wel achter staan dat men ter zake echt moet blijven waken over het evenwicht tussen kennen en kunnen. Men moet ervoor zorgen dat de slinger, die nu toch wel te ver in één richting is gegaan, niet te ver naar de andere kant doorslaat. Wie in dat betoog geïnteresseerd is, kan het altijd terugvinden in het verslag van de vorige bespreking.

De voorzitter

Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet

Voorzitter, ik verwijs naar mijn toelichting in de commissie.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 215/1)

– De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.