U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie.

De heer Hendrickx, verslaggever, heeft het woord.

Marc Hendrickx

Voorzitter, eind oktober 2009 ontving de commissie Wonen een verzoekschrift strekkende tot de oprichting van een waarborgfonds voor huurders met financiële problemen. Ofschoon dat verzoekschrift vrij vaag was, besloot de commissie om aan de bevoegde minister te vragen naar het regeringsstandpunt, om dat later te kunnen bespreken.

Minister Van den Bossche meldde ons bij monde van minister Lieten dat de toepassing van het voorstel niet aangewezen is om diverse technisch-inhoudelijke maar ook juridische bezwaren. U kunt dat terugvinden in het vrij uitgebreide verslag. De commissie besloot dan ook unaniem, in haar vergadering van eind januari, die visie van de regering te steunen.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.