U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 3 maart 2010, 14.00u

Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
De voorzitter

Aanwijzing van een Nederlandstalig lid met adviserende stem

Dames en heren, overeenkomstig artikel 22, vijfde lid van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, heeft de heer Christian Van Eyken mevrouw Ariane Calmeyn aangewezen als lid met adviserende stem van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, wij zullen hier vandaag uitvoering geven aan een bepaling van de federale wetgeving. De Union des Francophones (UF) mag een lid aanduiden voor de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, zij het met adviserende stem. De vorige keren gebeurde dat altijd in één beurt. Nu is het wel bijzonder duidelijk dat het Vlaams Parlement iemand van de UF naar de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie zal sturen. Hoewel het wettelijk gezien een formaliteit betreft waaraan wij niets kunnen doen, stel ik vast dat de UF hier iemand voorstelt, mevrouw Calmeyn, die bij ons nog in de commissie Onderwijs als directrice van een gemeentelijke Franstalige school in Wezembeek-Oppem is komen pleiten tegen het interpretatieve decreet over de inspectie van het faciliteitenonderwijs. Het Vlaams Parlement zal dus zo iemand naar de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie sturen.

Hoewel het over een formele aangelegenheid gaat, wil ik toch even de link leggen tussen deze formele aangelegenheid en andere formele aangelegenheden, en daarmee bedoel ik het goedkeuren van geloofsbrieven. Als mensen verkozen zijn, moet het parlement geloofsbrieven goedkeuren. Dat houdt in dat het parlement onderzoekt of de mensen die verkozen zijn, wel degelijk nog altijd voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden: ze moeten geboren zijn, ze moeten wonen waar ze moeten wonen, ze moeten de leeftijd hebben om verkozen te zijn, ze mogen geen strafrechtelijk dossier hebben en dergelijke meer. Voorzitter, collega’s, meestal is dat ook een formaliteit. In 1985 was dat voor het parlement van het Waalse Gewest ten aanzien van Toon Van Overstraeten geen formaliteit. Hoewel hij helemaal beantwoordde aan de wettelijke voorwaarden om verkozen te worden en te zetelen, heeft men toen de geloofsbrieven van Toon Van Overstraeten in dat parlement weggestemd. Dat is geen manier van doen.

Voorzitter, ik wil de analogie maken. Wij moeten hier een formaliteit goedkeuren. Maar aan Franstalige kant vervult men de formaliteiten blijkbaar anders. Wij vragen dus hier, in het Vlaams Parlement, voor de eerste keer, om de kandidatuur van de UF, van mevrouw Calmeyn, die zich duidelijk uitspreekt tegen dingen die hier zijn goedgekeurd, ter stemming voor te leggen – en misschien is het ook een formaliteit, maar het zal dan toch wel een symbolische stemming moeten zijn. U kunt misschien straks zeggen dat u daar de bevoegdheid niet toe heeft. Het is dan zo. Maar laat het ons dan eens duidelijk gezegd hebben. Aan Franstalige kant lapt men formaliteiten aan zijn laars, wel, wij moeten dat misschien voor één keer ook eens doen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Demesmaeker heeft het woord.

Mark Demesmaeker

Ik wil mij grotendeels aansluiten bij de vorige spreker. Ik heb het er ook moeilijk mee, met deze zogeheten formaliteit. Het Vlaams Parlement gaat hier iemand afvaardigen naar de Cultuurpactcommissie, terwijl het Waalse parlement in de jaren tachtig de democratisch verkozen Vlaming Toon Van Overstraeten verhinderd heeft om te zetelen. Daardoor werd die nochtans democratisch verkozene ook de kans ontnomen om iemand vanuit het Waalse parlement naar de Cultuurpactcommissie af te vaardigen. Men heeft dat zomaar gedaan. Bovendien, de Cultuurpactcommissie moet onder meer de rechten van alle ideologische en filosofische strekkingen beschermen. Ik vraag mij af tot welke ideologische en filosofische strekking de UF behoort. Het is een verzameling van verschillende ideologische strekkingen, FDF, PS, MR, cdH. Je vindt ze allemaal terug onder de grote paraplu ‘UF’. Eigenlijk is het een taaletnische lijst, die trouwens alleen in Vlaams-Brabant actief is en waarbij het enige cement dat die verschillende strekkingen bindt de taal is, de francofonie. En dat terwijl taal niet erkend is als criterium.

Ik heb het er dus moeilijk mee, goed wetende welke nefaste en verfoeilijke politieke agenda deze zogeheten ideologische of filosofische strekking in de Vlaamse Rand uitvoert.

Ik denk hierbij aan de manier waarop deze strekking de taalwetten bewust overtreedt, omzendbrieven niet toepast en de Vlaamse regelgeving tegenwerkt en boycot in die gemeenten waar ze de meerderheid in handen heeft. De heer Keulen weet er alles van. Ik ben niet naïef. Ik kan dit absoluut niet goedkeuren. Ik vraag de stemming aan. Indien dit niet mogelijk is, vraag ik dit punt van de agenda te halen. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Eric Van Rompuy

Voorzitter, ik zou me bij de heer Demesmaeker willen aansluiten. Ik woon ook in de Rand. Ik heb een paar maal de kans gehad om met de betrokken persoon te debatteren. Naar aanleiding van het interpretatief decreet betreffende het onderwijs, het zogenaamde decreet-Van Dijck, hebben we in het programma Controverse met elkaar gediscussieerd.

Deze persoon heeft geen enkel respect voor de decretale bevoegdheid van het Vlaams Parlement. Deze partij of fractie keert zich in de faciliteitengemeenten resoluut tegen de aanwezigheid van de Vlaamse taal en cultuur. Ze voert daarover een publiek gevecht. De betrokkene behoort hiertoe. Ik zie niet in waarom deze partij moet worden vertegenwoordigd in de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, die gaat over de Nederlandse taal en cultuur die ze openlijk bestrijdt. De betrokkene zou namens diegenen die tegen de Nederlandse taal en cultuur zijn met adviserende stem tot die commissie behoren.

Ik spreek hier in persoonlijke naam en als vertegenwoordiger van CD&V in de Vlaamse Rand. Ik neem aan het om een formele zaak gaat. Ik zou me symbolisch bij de woorden van de heren Demesmaeker en Van Hauthem willen aansluiten. Indien het tot een stemming komt, zal ik me onthouden.

De voorzitter

De heer Van Eyken heeft het woord.

Christian Van Eyken

Voorzitter, ik vind dit debat een spijtige zaak. Het verzoek om een vertegenwoordiger aan te duiden, is verloren gegaan. Ik heb dit met de voorzitter besproken. Hij heeft me trouwens een herinnering gestuurd. Ik heb met de voorzitter afgesproken dat de kandidatuur later kon worden ingediend.

Wat de heren Van Hauthem en Demesmaeker vandaag hebben verklaard, doet me denken aan wat 15 jaar geleden is gebeurd. Toen ik voor het eerst het Vlaams Parlement betrad, is een hele hetze losgebarsten. Er is toen naar de heer Van Overstraeten verwezen. De rede en het gezond verstand hebben toegelaten dat ik toch op een normale manier kon zetelen.

Hoewel sommigen het tegendeel laten uitschijnen, heb ik gedurende de voorbije 15 jaar kunnen bewijzen dat ik geen Vlamingenhater ben. Ik heb respect voor de opinie van alle Vlamingen, van welke strekking dan ook. Het enige wat we vragen, is een eerbiediging van het aanvoelen van een minderheid van de bevolking in Vlaams-Brabant.

Volgens sommigen voert het UF in de gemeenten waar ze aan de macht is een anti-Vlaams cultuurbeleid. Ik kan u verzekeren dat dit, voor zover ik weet, in geen enkele gemeente gebeurt, of het zou een uitzondering moeten zijn. Ik heb dat nooit gedaan. Ik ben 24 jaar aan de macht geweest in een faciliteitengemeente. Ik heb de Vlaamse cultuur nooit iets in de weg gelegd.

Wat de kandidatuur van mevrouw Calmeyn betreft: ik heb ervoor gezorgd dat het iemand was die de gevoeligheid die mij na aan het hart ligt, deelt, maar die ook een perfecte kennis heeft van het Vlaamse aanvoelen. Als u het goed nagekeken hebt, zult u gezien hebben dat zij de dochter is van de vroegere burgemeester van Drogenbos. Ik denk niet dat Jean Calmeyn zaliger ooit iets gedaan heeft om de Vlaamse cultuur in zijn gemeente achteruit te duwen. Mevrouw Calmeyn is dus opgegroeid in een sfeer van respect en eerbied voor beide culturen. Daarom denk ik dat ze een gepaste persoon is voor deze vergadering.

De voorzitter

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Voorzitter, mijn fractie onderschrijft de pleidooien van de heren Van Hauthem, Demesmaeker en Van Rompuy. Mocht het in dezen inderdaad tot een stemming komen, dan zullen wij die kandidatuur niet ondersteunen.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, ik wil nog even reageren op het betoog van de heer Van Eyken. De heer Van Eyken is jarenlang burgemeester geweest van Linkebeek. Hij heeft mij tientallen keren door de rijkswacht laten buitenslepen uit zijn gemeentehuis, omdat hij de wetgeving niet wilde respecteren.

Wij, mijnheer Van Eyken, hebben u nooit uit dit parlement naar buiten gesleurd – misschien hadden we dat ooit eens moeten doen. Maar wij zijn legalisten, en dus doen we dat niet. Ons nu komen verwijten dat wij dit ter sprake brengen, heeft geen enkele zin, geen enkele betekenis. U zou dat niet moeten komen zeggen, want u hebt de Belgische rijkswacht ingeschakeld om manifestanten die tegen uw onwettige optreden als burgemeester kwamen manifesteren, waaronder ikzelf, allemaal buiten te sleuren.

Wij hebben dat niet gedaan. Wij hebben u niet met stoel en al op de stoep gezet. Maar uw partij heeft dat indertijd wel gedaan met Toon Van Overstraeten. Stel het u voor: een parlement waar een verkozen volksvertegenwoordiger zich komt aanmelden, die niet binnen mag en die de toegang wordt geweigerd door de militaire politie. Mocht dat in Chili of Turkije gebeuren, dan zou de heer Roegiers hier waarschijnlijk direct met een voorstel van resolutie staan om te zeggen hoe erg dat wel is. (Gelach/Applaus bij het Vlaams Belang, de N-VA en LDD)

Dat is dus wel wat er gebeurd is, mijnheer Van Eyken. Welnu, als men van Franstalige kant nooit de wetgeving respecteert en als men zelfs de rechtspraak van de Raad van State niet respecteert rond een aantal zaken, dan is het tijd dat het Vlaams Parlement rond dit dossier ook eens zegt: dit nemen we niet.

Overigens, voorzitter, woont de dame die wordt voorgesteld zelfs niet in het Vlaamse Gewest: ze woont in Sint-Lambrechts-Woluwe. De wetgeving – het is federale wetgeving, dat geef ik graag toe – zegt dat het een Nederlandstalige kandidaat moet zijn. Ik weet echter niet of die dame Nederlandstalig is. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Van Der Taelen heeft het woord.

Luckas Van Der Taelen

Voorzitter, collega’s, ik heb met veel belangstelling naar de diverse argumenten geluisterd. Ik ken mevrouw Calmeyn van toeten noch blazen, dus ik weet niet wat ze waard is. Ik kan me wel voorstellen dat ik haar allerminst sympathiek zou vinden, als ik bepaalde voorgaande interventies hoor. Ik heb ook met belangstelling geluisterd naar het verhaal, dat ik overigens al kende, over de schandalige behandeling die de heer Van Overstraeten heeft mogen genieten aan Franstalige kant. Ik heb dat verhaal al vaak verteld aan Franstalige vrienden. Ik ben daar nog steeds zeer verontwaardigd over.

Maar we moeten natuurlijk legalistisch blijven, mijnheer Van Hauthem. U moet ook altijd groter zijn dan uw tegenstander. Als we aan een partij zeggen dat ze iemand mag afvaardigen, dan hebben de andere partijen zich daar niet mee te moeien, anders moeten we dat systematisch beginnen te doen.

Ik vrees dat dit een zeer legalistisch standpunt is dat ik hier verdedig, en verdenk me niet van enige sympathie. Het zal wel in een of ander blaadje verschijnen dat Groen! alweer een belangrijke zaak heeft verraden. Laat het duidelijk zijn: dit is een zeer legalistisch standpunt. Men kan niet het ene doen en dan het andere zeggen. Als men een partij toelaat om iemand af te vaardigen, dan vind ik dat men die keuze moet respecteren.

De voorzitter

Als voorzitter heb ik alle politieke partijen aangeschreven, ook de partij die hier vertegenwoordigd is in dit halfrond. Ik geef u dit ter informatie. Het Uitgebreid Bureau heeft op 29 september met eenparigheid van stemmen beslist over het aantal verdelingen dat aan iedere fractie toekwam en dat de fractie Groen! en het UF elk een Nederlandstalig lid met adviserende stem mogen aanwijzen. Dat is ter uitvoering van de wet van 16 juni 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekking gewaarborgd wordt.

Het punt staat geagendeerd. Artikel 11 van het reglement, punt 4 zegt: “In voorkomend geval gebeuren benoemingen en voordrachten bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid onverminderd de bepaling van artikel 20, punt 2 en 3.”

Dan stel ik nu voor dat we overgaan tot een geheime stemming over het al dan niet aanvaarden van de voordracht van UF.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

118 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben ja geantwoord;

50 leden hebben neen geantwoord;

8 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge is mevrouw Calmeyn aangesteld als Nederlandstalig lid met adviserende stem in de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.

van Johan Sauwens, Sas van Rouveroij, Bart Martens, Jan Peumans, Lode Vereeck, Mieke Vogels en Dirk de Kort
395 (2009-2010) nr. 1
van Johan Sauwens, Sas van Rouveroij, Bart Martens, Jan Peumans, Lode Vereeck, Mieke Vogels en Dirk de Kort
395 (2009-2010) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.