U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 3 maart 2010, 14.00u

van Cindy Franssen aan minister Ingrid Lieten
180 (2009-2010)
van Güler Turan aan minister Ingrid Lieten
182 (2009-2010)
De voorzitter

(Voortzetting)

Dames en heren, we gaan verder met de samengevoegde actuele vragen van de dames Franssen, Meuleman en Turan.

Mevrouw Brusseel heeft het woord.

Ann Brusseel

Minister, we hadden het over armoede bij vrouwen. Het verheugde me dat u aandacht hebt voor de grote groep gepensioneerden, vooral vrouwen, die vaststellen dat ze met een armoedeprobleem zitten. Onze fractie vindt het daarom heel belangrijk dat vrouwen gedurende heel hun loopbaan terdege geïnformeerd worden over de financiële consequenties van het nemen van themaverloven, het kiezen voor deeltijds werk en dergelijke.

Spijtig genoeg zitten veel vrouwen immers nog altijd vastgeroest in een rollenpatroon. Wanneer de vraag naar meer tijd voor het huishouden of voor de kinderen wordt gesteld, dan nemen de vrouwen die rol op zich. Uiteraard hebben we er alle begrip voor dat men tijd wil maken voor de rol in het huishouden en in de opvoeding, maar het is heel belangrijk dat men weet wat de financiële gevolgen zijn van een deeltijdse job of van themaverloven. We zouden daarom ook willen vragen dat er meer middelen gaan naar kinderopvang, naar meer betaalbare plaatsen in de kinderopvang en naar meer flexibiliteit, zodat vrouwen zich niet altijd gedwongen voelen om te knippen in hun jobkansen.

De voorzitter

Mevrouw Jans heeft het woord.

Lies Jans

Voorzitter, minister, ik wil me aansluiten bij de bevestiging van mevrouw Turan dat we een coördinerende minister voor armoede hebben. Dat is heel belangrijk, want u kunt er tenminste over waken dat het armoedebeleid in alle beleidsdomeinen aan bod komt en waar nodig ook wordt bijgedraaid en bijgestuurd. Ik ga ervan uit dat u dat ten volle zult doen.

De armoedeproblematiek bij kinderen is al aan bod gekomen, nu wordt het thema vrouwen, op basis van de cijfers, ook aangekaart. Ik wil toch ook de aandacht vestigen op een nieuwe groep: de middenklasse. Want uit de cijfers van het Jaarboek Armoede blijkt ook dat we echt wel te maken hebben met een nieuwe groep van mensen die in de armoede terechtkomen door de stijgende energiekosten, door de economische crisis, door gezondheidsproblemen. Ik pleit ervoor dat ook aan die groep aandacht wordt besteed, want de mensen uit de middenklasse hebben totaal geen weet van de maatregelen of voordelen die bestaan. Ze zullen heel moeilijk de stap zetten naar een OCMW of naar hulpverlening. Ik zou u ook vragen om daar in uw actieplannen, zeker dit jaar, rekening mee te houden.

De voorzitter

Mevrouw De Waele heeft het woord.

Patricia De Waele

Voorzitter, minister, collega’s, ik ben blij dat hier toch heel wat aandacht gaat naar de financiële problematiek van de vrouwen, maar eigenlijk gaat het specifiek over de groep van de alleenstaanden. De problematiek die hier vandaag werd geschetst, doet zich immers hoofdzakelijk voor wanneer men alleenstaand is, met of zonder kinderen.

Gisteren hoorden we nog in de commissie van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid dat u voor het armoedebeleid een transversale strategie zult moeten hebben. Uiteraard denken wij dat u heel wat assertiviteit aan de dag zult moeten leggen, maar ik ben ervan overtuigd dat u daarin zult slagen.

In de commissie Welzijn van uw collega Vandeurzen heb ik het gevoel dat er niet veel aandacht naar de problematiek van de alleenstaanden gaat. Wie die commissie Welzijn regelmatig volgt, weet dat ik daar meermaals gewezen heb op een lacune in de beleidsnota. Er gaat namelijk veel te weinig aandacht naar die problematiek van de alleenstaanden. Het beleid is te eenzijdig gericht op wie het geluk heeft om in een traditioneel gezin te leven. Ik zal blijven benadrukken, in de commissie en daarbuiten, dat de problematiek van de alleenstaanden niet te verwaarlozen is. De dames nemen het mij vandaag misschien een beetje kwalijk, maar ik durf te stellen dat de armoedeproblematiek ook bij mannen kan toeslaan. Dat is het punt vandaag niet.

De specifieke problemen zijn niet enkel van financiële, maar ook van praktische aard en er kan een grote eenzaamheid mee gepaard gaan. Als men enige empathie heeft, is het niet moeilijk om te weten hoe men het beleid zou kunnen aanpassen. Meestal is het de categorie die tussen de mazen van het net valt. De categorie die nooit in aanmerking komt om premies te krijgen, het moeilijk heeft op de huizenmarkt en om aan werk te geraken, moet ook zelf de rekeningen van verwarming, elektriciteit en huishuur betalen. Wij rekenen op uw assertiviteit om over alle beleidsdomeinen heen een goede actie te voeren.

De voorzitter

De heer De Loor heeft het woord.

Ik heb lang getwijfeld, voorzitter, om mij als man aan te sluiten bij de actuele vraag, maar ik heb toch gedurfd. Armoede is een heel belangrijk probleem. Als OCMW-mandataris merk ik dat er veel werk aan de winkel is. Ik denk dat mijn collega-OCMW-mandatarissen het daarmee eens zijn.

Minister, ik ben tevreden met uw antwoord dat u gaat voor een transversale aanpak. Uit onderzoek blijkt dat het OCMW vaak kan helpen, maar dat er schroom, schrik of schaamte bestaat om de stap naar het OCMW te zetten. Minister, bij het vinden van die weg naar het OCMW is er een taak weggelegd voor uw collega, minister Vandeurzen, om drempelverlagend te werken. Er lopen al projecten over onderbescherming, zodat mensen die recht hebben op maatschappelijke dienstverlening effectief hun weg vinden naar het OCMW. Ik vraag u dat u minister Vandeurzen voorstelt om versneld werk te maken van die projecten over onderbescherming en eventueel in extra middelen te voorzien.

Mevrouw Brusseel, u hebt het over themaverloven. Uw voorzitter van Open Vld zou die niet meer gelijkschakelen voor het recht op pensioen. Dan vrees ik dat we volledig de dieperik in gaan.

Minister Ingrid Lieten

Ik dank alle collega’s voor de gedeelde zorg voor vrouwen in armoede in specifieke situaties: oudere vrouwen, alleenstaande vrouwen, vrouwen met kinderen, vrouwen die proberen werk te combineren met de zorg voor hun gezin enzovoort. Ik neem alle suggesties zeker mee naar de bespreking met de collega’s over de verschillende beleidsplannen en de uitvoering van de verschillende actieplannen. Ik hoop dat het voorbeeld van de heer De Loor gevolgd wordt door het engagement van heel veel mannen.

Cindy Franssen

Er zijn vandaag in de plenaire vergadering al heel wat grote mannen geciteerd. Ik verwijs naar een van mijn grote mannen: Cardijn. We hebben de resultaten en studies gezien. Er is genoeg gemeten. We hebben al geoordeeld dat armoede een structureel, maatschappelijk, multidimensionaal probleem is. Het wordt tijd om versneld te handelen.

Voorzitter, minister, collega’s, een coördinerend, transversaal werkend minister is uiteraard een stap vooruit. Maar dat mag geen lege doos blijven. Mevrouw Turan, ik hoop dat u samen met mij hier binnen 3 maanden opnieuw zult staan om de cijfers te evalueren. Hopelijk zullen we dan een positieve evolutie kunnen vaststellen.

Güler Turan

Voorzitter, minister, collega’s, mevrouw Meuleman, ik ben bereid om nu de cijfers met u te bespreken. Het gaat niet over de inhoud, maar over de manier waarop u het hebt gezegd. Minister, wij hebben het volste vertrouwen in u. Ik dank u ook voor het heel uitvoerig antwoord.

Tot de collega wil ik nog zeggen dat het onderwerp hier de vrouwen zijn, en dat is terecht, want deze discussie word gevoerd naar aanleiding van de studie, de komende Vrouwendag en de Equal Pay Day. Armoede is een complex gegeven. Armoede vindt u niet enkel bij de middenklasse, maar ook bij zelfstandigen en ondernemers. Armoede moet overal worden aangepakt. Ik dank u voor het antwoord en voor het aanmanen van uw collega om de loonkloof tussen man en vrouw aan te pakken.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Regeling van de werkzaamheden
van Jan Roegiers aan minister Hilde Crevits
183 (2009-2010)
van Jan Penris aan minister Hilde Crevits
185 (2009-2010)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.