U bent hier

De voorzitter

De heer Roegiers heeft het woord.

Jan Roegiers

Voorzitter, minister, collega’s, het is niet de eerste keer dat hier de kilometerheffing ter sprake komt, en wellicht zal het ook niet de laatste keer zijn. Even wil ik het regeerakkoord ter hand nemen, want dat is het duidelijkste uitgangspunt. De Vlaamse Regering wil een kilometerheffing voor het vrachtvervoer, en heeft daarvoor als streefdatum 2013. Wat de timing betreft, houden we rekening met de andere gewesten en we kijken naar de evolutie in Nederland. Dat is zo ongeveer wat er in het regeerakkoord staat.

De verwijzing naar de andere gewesten en Nederland is belangrijk. Helaas is het zo dat twee weken geleden het Nederlandse kabinet is gevallen. De discussie daar gaat nu over de kwestie welke onderwerpen controversieel moeten worden verklaard: dat zijn de onderwerpen waarover tot aan de parlementsverkiezingen van juni niet meer zal worden gedebatteerd. Voornamelijk het CDA, maar ook de andere partijen hebben al gezegd dat dit thema een controversieel onderwerp wordt. Men gaat ervan uit dat de invoering van de kilometerheffing in Nederland een vertraging van ten minste 1 jaar zal oplopen. Bovendien heeft de Waalse regering vorige week eenzijdig beslist om een wegenvignet in te voeren. Weliswaar, zo zegt ze, zal ze daarover overleggen met de andere gewesten.

Het is duidelijk dat de twee randvoorwaarden die we onszelf hebben opgelegd, niet zijn vervuld. In de laatste discussie hier hebt u gezegd dat er met de andere gewesten en de Benelux wordt overlegd. Wat heeft dat opgeleverd? Wat Nederland betreft, is er nog enig excuus. Maar de Waalse regering heeft de vlucht vooruit genomen. Wat is de stand van zaken bij ons? Is 2013 nog altijd een haalbare streefdatum? Welke concrete stappen zult u zetten om de kilometerheffing voor vrachtvervoer toch in te voeren?

De voorzitter

Mevrouw Jans heeft het woord.

Lies Jans

Voorzitter, minister, collega’s, in België worden er twee denksporen gevolgd. Dat verbaast niet. Vlaanderen heeft er in 2007 al resoluut voor gekozen om het wegenvignet niet in te voeren en te gaan voor een slimme kilometerheffing, eerst voor vrachtwagens, nadien met proefprojecten voor het personenvervoer. De heer Roegiers heeft het over een plotse beslissing van de Waalse regering om vanaf 1 januari 2011 het wegenvignet in te voeren. Die beslissing is al eerder aangekondigd.

Dat is dus heel kortbij. Ze zouden dat stappenplan nu hebben. De discussies zoals we die in het Vlaams Parlement hebben gevoerd, zijn ook in het Waals parlement aan bod gekomen. Daar heeft minister Antoine al op 6 januari op een vraag geantwoord dat hij het wegenvignet op 1 januari 2011 wil invoeren en dat er overleg nodig is met de regio’s om tot een eenvormig systeem te komen. Bovendien zegt hij naar aanleiding van het overleg met de regio’s: “Je peux vous dire que nous avons reçu des signaux positifs de la Flandre.”

Dit geeft me het gevoel dat er al overlegd is met Vlaanderen. Minister, hebt u een vraag tot overleg gehad van Wallonië? Wanneer heeft het plaatsgehad of zal het plaatsvinden? En vooral, welk standpunt gaat u daar innemen?

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

‘Je me sens wallon aujourd’hui.’ Ik kom van de Jezuïeten en ik heb daar geleerd dat je moet beginnen met een captatio benevolentiae om iedereen wakker te maken. Hiermee is dat gebeurd. Ik hoop dat mijn fractie dit niet letterlijk neemt, en dat ik morgen geen spitsroeden moet lopen, maar ik zal dit nuanceren.

Ik heb begrip en zelfs sympathie voor enkele standpunten die in Wallonië werden en worden ingenomen. Ik heb dat hier bij herhaling gezegd en ik blijf dat zeggen. Ik ben hierin niet alleen, de heer Decaluwe deelt mijn mening hierover. Als we vijf jaar geleden, bij de aanvang van de vorige legislatuur, uw goed voornemen hadden uitgevoerd, dan hadden we al heel wat miljoenen euro’s binnengehaald, waarmee we heel wat Lange Wappers of bretellen of gelijk wat hadden kunnen aanleggen.

De Walen zijn niet dom, ze zijn een beetje aan het provoceren omdat ze voelen dat het dossier dreigt te verzanden in heel technische aangelegenheden. Trouwens, de commissie Openbare Werken zal binnenkort over de technische aspecten van de invoering van het rekeningrijden uitgebreid van gedachten kunnen wisselen. Dat is geen eenvoudig verhaal. De invoering van het Mautsysteem in Duitsland en Oostenrijk heeft dat bewezen.

De Walen prikkelen ons en zeggen dat ze willen voortgaan in dit dossier. Dat is het politieke signaal dat ze geven, en wij mogen het niet negeren. We moeten de moed hebben om het transitverkeer dat van onze wegen gebruik maakt, en dat geen wezenlijke bijdrage levert aan de welvaart van onze economie en van ons land, extra te belasten. Die bijkomende inkomsten moeten we aanwenden voor ons eigen wegennet.

Minister, Wallonië stuurt een signaal. Hoe gaat u daarmee om?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega’s, u zult misschien verbaasd zijn, maar ik voel me helemaal niet geprovoceerd, niet door u maar door wat het Waalse Gewest van plan is. Een tijdje geleden hebben we van gedachten gewisseld over dit thema. Het is al de tweede keer tijdens deze legislatuur, en dat is goed. Ik heb toen aangekondigd dat het van belang is dat we eerst in de Vlaamse Regering het kader scheppen, waarbinnen zal worden gewerkt. Er zal een nota van de Vlaamse Regering worden voorgelegd en die is in een finale fase. Op 12 februari 2010 heeft de Vlaamse Regering heel duidelijk het kader, de wijze van overleg en de zaken waarover zal worden overlegd, gesitueerd.

De Waalse gewestregering doet net hetzelfde. Ze bepaalt ook zorgvuldig het kader waarbinnen ze gesprekken wil voeren, en dat hoort zo. De nota zelf heb ik proberen te krijgen, maar dat gaat niet omdat enkele technische zaken nog niet zo duidelijk zijn. Deze namiddag heb ik nog contact gehad met de mensen die het besluitvormingsproces begeleiden. De nota is dus nog voor niemand beschikbaar.

Ik heb er even het Waalse regeerakkoord op nageslagen. Mensen die geïnteresseerd zijn in de vergelijking tussen wat Vlaanderen, Wallonië en Brussel hebben afgesproken, kunnen de nota van de Vlaamse Regering lezen, die deze vergelijking maakt. Ik wil dat even met u doornemen. Wat het Waalse regeerakkoord betreft is er zeer goed nieuws. Dat zal ook worden bevestigd in die nota, dat werd me deze namiddag meegedeeld. Ook Wallonië wil een kilometerheffing voor vrachtwagens.

Ik citeer eventjes letterlijk: “Tegen 2012 moet er een systeem uitgewerkt worden voor het gebruik van de weg voor vrachtvervoer van goederen om te beantwoorden aan de vermindering van de verkeersbelasting. De variabele kostfactoren kunnen milieuprestaties van wagens zijn, het tijdstip, de gebruikte weg.”

De kilometerheffing is sowieso variabel. Het kan geen vignet zijn wanneer rekening wordt gehouden met variabele componenten.

Wat dat betreft, zitten we dus op hetzelfde spoor en willen we hetzelfde realiseren. In het Waals regeerakkoord staat evenwel dat men voor de gewone wagens liever een tandje wil bijsteken. Men zou graag een tijdsgebonden gebruiksrecht invoeren ter vervanging van de belasting op de inverkeerstelling.

Een aantal jaren geleden was een van de grote problemen in Vlaanderen dat bij de invoering van een wegenvignet, geen compensatie voor de eigen ingezetenen mag worden gegeven. De passage die ik heb voorgelezen, vormt wat mij betreft voer voor een aantal technische besprekingen.

Ik heb de beslissing van de Waalse regering nog niet gekregen. Duidelijk is wel dat zowel de Waalse als de Vlaamse Regering en Brussel vragen om overleg te plegen over twee zaken. De eerste zaak is de kilometerheffing voor vrachtwagens. De tweede is de algemene hervorming van de autofiscaliteit. Vlaanderen heeft plannen om de autofiscaliteit te vergroenen. Dat staat uitdrukkelijk in de nota. In de nota wordt ook verwezen naar de manier waarop dat eventueel kan worden verzoend met zaken als het wegenvignet. Het klopt dat Wallonië daar snel wil in gaan. Er bestaat echter een Eurovignetverdrag dat moet worden opgezegd. Dat kan alleen met unanimiteit en met instemming van de federale regering.

Wat mij betreft, zijn er vandaag zeker geen gewijzigde omstandigheden voor wat de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens betreft. Ik heb het eventjes niet over Nederland, ik beperk me tot het intragewestelijke overleg.

Aangezien beide regeringen een kadernota hebben goedgekeurd, kan en moet het overleg tussen de gewesten nu worden opgestart. We zullen daar tijdens de komende weken werk van maken. We hebben van Brussel trouwens hetzelfde signaal gekregen dat de tijd rijp is voor overleg. Het Brussels regeerakkoord bepaalt duidelijk dat Brussel op een proactieve manier wil meewerken aan de invoering van een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens.

Jan Roegiers

Minister, ik dank u voor uw duidelijke antwoord. U hebt verwezen naar de nota van 12 februari van de Vlaamse Regering. Ik heb die ook gelezen. Het lijkt me een goed uitgangspunt om de gesprekken met de andere gewesten aan te gaan.

Ik heb net als u getracht om de nota van de Waalse regering te krijgen maar dat is ook mij niet gelukt. Ik neem akte van het feit dat u zegt dat de uitgangspunten dezelfde zijn. U hebt echter niets gezegd over Nederland hoewel er was afgesproken dat we naar de evolutie in Nederland zouden kijken.

Belangrijk is nu dat we stappen vooruit kunnen zetten met die andere gewesten. Ik vraag u nadrukkelijk om die stappen ook effectief te zetten. Ik dring ook aan op een snelle realisatie om die kilometerheffing voor vrachtvervoer in te voeren. Is er een timing waarbinnen u een overeenkomst met het Brusselse en Waalse gewest denkt te kunnen sluiten?

Lies Jans

Minister, de twee sporen zijn duidelijk naast elkaar gelegd. Onze zorg en uw zorg lopen gelijk. Wanneer er op 1 januari 2011 een wegenvignet wordt ingevoerd in Wallonië, dan mag dat zeker geen belemmering zijn voor de invoering van de slimme kilometerheffing in Vlaanderen. Er is echt samenwerking nodig om tegen 2013 de slimme kilometerheffing rond te krijgen. Wallonië wil het wegenvignet op 1 januari 2011 invoeren. Wat is de verdere timing binnen dat overleg?

Jan Penris

Er is al veel gezegd. Ik zal het niet over Nederland hebben. Dat onderwerp hebben we in het verleden al kunnen behandelen. Wat mij vandaag interesseert, is dat Wallonië vandaag een signaal heeft uitgestuurd. Minister Antoine heeft een verklaring afgelegd. De vraag is of dat enkel een verklaring was voor de eigen achterban. Of gaat het inderdaad om een nieuw beleid dat daar wordt gevoerd?

Minister, bent u op de een of andere manier gevat door Waalse overheden die dat beleid mee willen onderschrijven? Na het beluisteren van uw antwoord heb ik de indruk van niet. Dat is nog geen probleem. Als dat wel zo zou zijn, hoe gaat u daar dan mee om? Want dan hebt u wel een probleem. Het toverwoord ‘samenwerkingsfederalisme’ zal ons dan niet meer uit de brand helpen.

De voorzitter

De heer Tommelein heeft het woord.

Minister, dit onderwerp is inderdaad controversieel. Hoe langer we daarover discussiëren in het parlement, hoe meer we moeten vaststellen dat het een werk van zeer lange adem wordt. Het feit dat de regering in Nederland is gevallen, het regeerakkoord niet meer bestaat, straks verkiezingen worden gehouden en er een nieuw regeerakkoord moet worden gemaakt met, naar alle waarschijnlijkheid, partijen die tot nu in de oppositie zaten, zal de situatie in Nederland er niet op vergemakkelijken. Desalniettemin blijf ik bij mijn standpunt dat we overleg moeten plegen, in de eerste plaats met onze eigen partners in het federale België, met de andere gewesten.

Het wegenvignet is ook geen nieuw gegeven. In de vorige legislatuur herinner ik me nog dat een zekere mijnheer Daerden, toenmalig minister van Openbare Werken, had aankondigd dat hij een wegenvignet wou invoeren. In Brussel hebben we ook al signalen gehoord dat dat er moet komen.

Minister, door de complexiteit zal de invoering langer duren dan we hadden verhoopt. Moeten we daarom niet kijken naar alternatieven, zoals de Waalse regering nu ook aangeeft? Het gaat om het tijdelijk invoeren van een wegenvignet in afwachting van de kilometerheffing, die wat mij betreft in Beneluxverband moet worden ingevoerd, niet alleen voor het vrachtvervoer, maar zeker ook voor het personenvervoer. Ik hoop dat we met de opbrengst van dergelijke wegenvignetten en kilometerheffingen de toestand van het openbare wegennet kunnen verbeteren. In de afgelopen weken hebben we daarover al discussies gevoerd in het parlement.

De voorzitter

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Minister, uit de vraag van een van de vraagstellers, ik dacht mevrouw Jans, meen ik begrepen te hebben dat er ook signalen vanuit Vlaanderen waren. Het zal dan waarschijnlijk om signalen uit mijn fractie gaan. Wij hebben ons altijd tegen die kilometerheffing gepositioneerd.

Ik kan me wel voorstellen dat er een reden is waarom de Franstaligen teruggrijpen naar dat wegenvignet. Zodra ze die piste inslaan, zullen ze er niet zo snel van afstappen. De reden is eigenlijk heel eenvoudig. Ook in Nederland is de discussie over de kilometerheffing deels gestrand op het feit dat men geen oplossing heeft over hoe men de buitenlandse vrachtwagens daarbij zal betrekken. Op dit moment is er geen technische oplossing. Ik volg de heer Penris als hij zegt dat de idee van het wegenvignet of van een kilometer- of wegbeprijzing erin bestaat om ook de buitenlandse vrachtwagens die gebruik maken van onze wegen mee te laten betalen. Heden ten dage zit dat niet in het Nederlandse voorstel. Daar zit nu net de knoop. Het zit ook niet in het onze. In die zin volg ik natuurlijk het Waalse voorstel.

De voorzitter

De heer Watteeuw heeft het woord.

Filip Watteeuw

Minister, ik ben blij dat het standpunt van de regering niet is gewijzigd omwille van wat er is gebeurd in het Waalse Gewest, maar we kunnen natuurlijk niet doen alsof er niets is gebeurd. Er is de Nederlandse situatie en de situatie in Wallonië.

Er is toch enige aanpassing nodig. De Vlaamse Regering moet het voortouw nemen in het invoeren van de slimme kilometerheffing. Het is niet omdat het elders moeilijk loopt, dat wij moeten stilvallen of beginnen te aarzelen. Er staat heel duidelijk in het regeerakkoord dat we dit gaan invoeren. Ook het middenveld is mee: FEBIAC, UNIZO, Voka en de milieubeweging. Er is dus een draagvlak. Het is technisch absoluut mogelijk, dat bewijst men in Duitsland. Ik denk dat we daar nu voor moeten gaan en meer zelfs, dat we het initiatief moeten nemen. U moet de andere gewesten aansporen om daarin mee te gaan. U moet ook met Nederland overleg plegen en de kar trekken.

Het zou een foute beslissing zijn om nu toch over te stappen op het wegenvignet. We gaan daar nu toch niet in investeren, wetende dat we binnen enkele jaren naar die slimme kilometerheffing gaan. Nog eens, ik hoop dat u het initiatief wilt nemen, wat mij betreft niet alleen voor de slimme kilometerheffing voor vrachtwagens maar ook voor personenwagens.

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Voorzitter, ik wil verwijzen naar een vergadering van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting die vorige week heeft plaatsgehad en waar een hele vraagstelling is gebeurd over de eigen inning van verkeersbelastingen door Vlaanderen. Ik denk dat we dit fiscale deel hier zeker ook zullen moeten meenemen.

Als ik de handelingen van de commissievergaderingen van het Waalse Parlement goed lees, is een van de zaken waar men in Wallonië nog mee worstelt, de fiscale neutraliteit waar Europa wat het autowegenvignet betreft, niet zo mee gediend is. Verder wacht ik in spanning af met welk actieplan het ambtelijk comité dat op 12 februari is opgericht door de regering, naar voren zal komen, hoe de regering daar in de loop van de volgende maanden mee zal omgaan en hoe het overleg tussen de verschillende gewesten in ons land verder zal evolueren.

Voor de rest ben ik het eens met de heer Watteeuw dat wij zeker niet van gedacht moeten veranderen. Het zou wat gek zijn. Ik begrijp de Waalse regering niet zo goed dat die in 2011 een autowegenvignet gaat invoeren en in 2012 plots wil beginnen met een kilometerheffing voor vrachtwagens. Ik denk dat ze het zichzelf heel moeilijk maken voor die 25 miljoen euro opbrengst die ze ervan verwachten. Blijkbaar zitten ze in zeer grote geldnood. Niet dat wij dat niet zijn, maar ik hoop dat wij rustiger onze beslissingen kunnen nemen en ook de juiste beslissingen.

Minister Hilde Crevits

Collega’s, wat de kilometerheffing voor het vrachtverkeer betreft, is het regeerakkoord zeer duidelijk. De nota die de Vlaamse Regering op 12 februari heeft goedgekeurd, is daar de volledige uitvoering van. Als ik zie waarmee de Waalse regering bezig is en wat in het regeerakkoord van Brussel staat, denk ik dat we absoluut tot een akkoord tussen de drie gewesten kunnen komen. Als we dat gewestelijk overleg hebben gehad, moeten we uiteraard tot de opzegging van het Eurovignetverdrag overgaan.

Mijnheer Tommelein, het regeerakkoord verplicht niet om het per se met Nederland te doen, maar zegt wel om bij voorkeur het territorium wat groter te houden, want het is uniform. De heer Vereeck zegt dat dat stuit op veel bezwaren. Er zijn echter heel veel landen waar het op dit ogenblik al loopt en waar men wel tot een kilometerheffing komt die werkt. Laat me duidelijk zijn: voor de Vlaamse Regering blijft de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens een zeer belangrijk punt om te realiseren in samenwerking met de twee andere gewesten.

Mijnheer Watteeuw, u kunt in de nota van de Vlaamse Regering lezen dat als we kiezen voor een technologisch systeem, we zullen kiezen voor een systeem dat uitbreidbaar is. Betekent dat dat de kilometerheffing voor auto’s er komt? Neen, want we moeten eerst een pilootproject uitwerken omdat in tegenstelling tot het draagvlak voor vrachtwagens, waarnaar u verwijst en dat u belangrijk vindt, er nog geen draagvlak voor personenwagens bestaat. De Mobiliteitsraad van Vlaanderen ( MORA) verwijst daar uitdrukkelijk naar. Maar wat niet is, kan komen. Daarom moeten we dat proefproject op een zorgvuldige wijze organiseren.

Mijnheer Penris, u hebt me ooit eens gevraagd of ik vibraties van minister Antoine had ontvangen. U vraagt me dat vandaag voor de tweede maal. Neen, ik heb geen vibraties ontvangen van minister Antoine, maar er is wel de absolute wil om snel te overleggen met de andere gewesten. Dat staat ook in de nota van de Vlaamse Regering. Via de media heb ik een uitspraak van minister Antoine gehoord waaruit blijkt dat zij dat ook willen. Dat was geen vibratie, maar een uitspraak. Ik weet ondertussen dat minister-president Demotte en minister Antoine een mandaat zullen krijgen om te overleggen. Tot zover de kilometerheffing voor vrachtwagens.

Dan is er het invoeren van een vignet voor het autoverkeer – of voor het verkeer in het algemeen, ik heb er nog geen zicht op – wat Wallonië zeer graag wil doen. Ik heb proberen duidelijk te maken dat daar de link met die belasting op de inverkeerstelling en met de toetsing door Europa ligt. Mijnheer Vereeck, ter zake bestaat er wel een probleem. Europa vindt dat, als dergelijke zaken worden ingevoerd, iedereen gelijk is, dus ook buitenlanders. We kunnen niet zomaar profijt organiseren voor onze eigen inwoners. In onze nota van 12 februari hebben we zelfs rekening gehouden met wat er in het Waalse regeerakkoord staat, maar er onmiddellijk een aantal kanttekeningen bij gemaakt. We hebben gesteld dat er toch een aantal problemen zijn alvorens met die mogelijkheid kan worden gewerkt. Dan kom ik tot wat mevrouw Brouwers ook heeft gezegd. Als men in 2011 een wegenvignet invoert, en in 2013 een kilometerheffing, dan moet men goed weten waarmee men bezig is. Het is echter ook mogelijk dat Wallonië dat bekijkt als een totaalhervorming van de verkeersbelasting. Ik heb daar vandaag geen zicht op, maar dat blijkt toch uit hun regeerakkoord.

Er is vandaag dus geen sprake van een vreemd initiatief door Wallonië. Voor mij schetsen zij het kader om hun regeerakkoord uit te voeren. Alle bevoegde ministers van de Vlaamse Regering – want het zijn er toch een paar – moeten erover waken dat ons regeerakkoord ook op een zorgvuldige en zorgzame wijze wordt uitgevoerd. Mijnheer Tommelein, bij voorkeur gebeurt dat samen met Nederland, en als het even kan ook met Luxemburg.

Jan Roegiers

Minister, ik dank u. Het is duidelijk dat alle fracties zich opnieuw in dit debat hebben gemengd. Dat betekent dat alle fracties dit ook een belangrijk dossier vinden. U hebt, denk ik, nog geen antwoord gegeven op de vraag over de timing. We leggen die verantwoordelijkheid toch wel voor een deel bij u. Dat iedereen zich in dit debat heeft gemengd, betekent ook dat iedereen vooruitgang wil boeken. Het is nu aan u om stappen te zetten om die kilometerheffing voor vrachtvervoer tegen 2013 te realiseren. We zullen u ter zake alleszins blijven steunen.

Minister Hilde Crevits

En ondervragen.

Lies Jans

Minister, ik wil ook nogmaals de timing benadrukken. U wordt de trekker in het dossier van de slimme kilometerheffing, samen met de andere gewesten. Ik zou het zeer jammer vinden, mocht we in Vlaanderen met een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens zitten, terwijl daarbuiten ook nog eens een wegenvignet voor personenwagens zou komen. Die zorg wil ik zeker aan u overmaken. We verwachten zeker resultaat op korte termijn.

Jan Penris

Minister, u hebt bijzonder duidelijk geantwoord op de vragen die we allemaal hebben gesteld. Het leerrijke van dit debat was dat een aantal fracties toch zeer duidelijk kleur hebben bekend. Ik ben zeer blij te mogen vaststellen dat de heer Decaluwe en ikzelf niet meer alleen strijden in dit dossier, maar dat we intelligente medestanders hebben gevonden, in de gedaante van de heer Vereeck en de heer Tommelein, waarvoor mijn hartelijke dank.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.