U bent hier

De voorzitter

Dames en heren, het debat is geopend.

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Als u het mij toestaat, wil ik namens de Vlaamse Regering een verklaring afleggen. Dat zou het debat ten goede kunnen komen.

De voorzitter

Dat is geen probleem.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, collega’s, het dossier van de mobiliteitsproblematiek in en rond Antwerpen wordt met heel veel belangstelling door dit parlement gevolgd. Het Vlaams Parlement vraagt terecht dat de Vlaamse Regering een duidelijke richting aangeeft en daadwerkelijke stappen zet. Een tweede bespreking van vandaag zal gaan over de heel belangrijke resoluties die de commissie-Sauwens heeft geformuleerd. Ik wil alle leden van die commissie trouwens feliciteren. Met betrekking tot grote infrastructuurprojecten zegt ze dat “bijzondere zorg moet besteed worden aan het voortraject teneinde een groter maatschappelijk draagvlak en vlottere vergunningsverlening te kunnen bekomen.” In december hebben een aantal onder u mij over dit dossier en over de eensgezindheid van de Vlaamse Regering al ondervraagd. Ik heb toen geantwoord dat we zouden wachten tot de Raad van State een uitspraak had gedaan, en ik sprak de hoop uit dat die uitspraak positief zou uitvallen. Dat arrest is er inmiddels.

Ik heb toen gezegd: als dat arrest er is, zal ik in de loop van de maand maart samen met alle ministers een voorstel doen vanuit de Vlaamse Regering. Vandaag is het de eerste woensdag en de eerste plenaire zitting van maart, en ik ga ervan uit dat u zich afvraagt waar de beslissing blijft. Ik kan al voorspellen wat er straks op dit spreekgestoelte allemaal zal worden gezegd. (Opmerkingen van de heer Sven Gatz)

U zult zeggen, zoals de heer Gatz zegt: wij weten wat u gaat zeggen. Dan komt de vraag waarom we dit actualiteitsdebat houden. Maar goed, ik wil even afmaken wat ik wil zeggen namens de Vlaamse Regering. We wachten het arrest van de Raad van State af en we zullen in maart een beslissing nemen. Nu is het begin maart. De eerste vraag die door de oppositie, maar ook door de meerderheid wordt gesteld is: waar is uw beslissing?

Ik wil eraan herinneren dat we een persbericht hebben verstuurd op 10 februari 2010. Ik wil dat even voorlezen, want straks zou dat wel eens opnieuw aan bod kunnen komen, aangezien bepaalde uiteenzettingen zullen verwijzen naar krantenartikelen, daar ben ik van overtuigd.

Op 10 februari hebben we gezegd: “De Vlaamse Regering neemt akte van de uitspraak van de Raad van State vandaag en zal de oplossingsrichtingen die voorbereid worden in werkgroepen van het ministerieel comité DAM, toetsen aan de uitspraak van de Raad van State.

De Vlaamse Regering blijft dit dossier zelf verder opvolgen en zal in samenspraak met de werkgroepen ten gronde de consequenties van de uitspraak van de Raad van State evalueren. De werkgroepen bestuderen op dit ogenblik ten gronde onder andere de ESR-problematiek , de kostprijs, de financiering en de vergunningenproblematiek betreffende de mobiliteitsoplossing. Voor de verdere aanpak van dit dossier gaat de Vlaamse Regering uit van de beslissing van 28 maart 2009, zoals bevestigd in haar regeerakkoord.”

Einde persbericht. (Opmerkingen van de heer Dirk Van Mechelen)

Einde persbericht, mijnheer Van Mechelen. Na 10 februari zijn we vier keer samengekomen met het ministerieel comité, er zijn experts samengekomen, en we hebben diverse scenario’s van het verkeerscentrum bekeken. Morgen worden hier in de commissie vertegenwoordigers van de groep Antwerpenaren uitgenodigd, die vorige week enkele voorstellen hebben geformuleerd, om te spreken over wat ze allemaal hebben voorgesteld.

Het is goed dat dit gesprek plaatsvindt, het kan alleen maar bijdragen tot een beter inzicht in de mobiliteitsproblemen en elke nuttige bijdrage moet worden getoetst aan haar oplossend vermogen. Dat is belangrijk, maar ik wil niet vooruitlopen op het debat van morgen. Op dit vlak is het studiewerk van het Vlaams Verkeerscentrum zeer nuttig, omdat het de verkeersstromen heel duidelijk in beeld heeft gebracht.

Voorzitter, ik wil duidelijk stellen dat deze Vlaamse Regering de vaste wil heeft een oplossing aan te bieden voor de mobiliteitsknoop in en rond Antwerpen. Die oplossing zal multimodaal zijn. Daarom herhalen we dat het Masterplan Antwerpen een en ondeelbaar is. We willen een totale oplossing aanbieden voor de mobiliteitsproblemen, en geen gefragmenteerde. We zullen dus ook sterk moeten inzetten op andere modi dan de auto. We willen die oplossing uitwerken in goed overleg met het stadsbestuur van de stad Antwerpen.

Die oplossing zal uitgaan, zoals opgenomen in het regeerakkoord, van een derde Scheldekruising, die we zo goed mogelijk moeten inplanten. Ze zal ook een antwoord moeten bieden op de leefbaarheidsproblemen waarmee de stad Antwerpen en haar inwoners en gebruikers worden geconfronteerd. Zoals in december aangekondigd, zal ik nogmaals herhalen dat deze Vlaamse Regering in maart, deze maand dus, een heldere beslissing zal nemen en vertalen in een plan van verdere aanpak.

Dit is wat ik bij de start van dit actualiteitsdebat namens deze Vlaamse Regering wil zeggen. Ik ben zeer benieuwd of nu aan bod zal komen wat ik verwacht. Ik dank u. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

Het Uitgebreid Bureau heeft eenparig beslist dat elke spreker vijf minuten spreektijd krijgt.

De heer Gatz heeft het woord.

Sven Gatz

Minister-president, we moeten opletten dat we het parlementair debat met zijn allen als volwaardig beschouwen. Ik heb het dan niet zozeer over u of over andere leden van de regering. Er zijn hier tenoren in het parlement die het de voorbije weken nodig hebben geacht om zeer zware verklaringen over dit dossier af te leggen. Ik betreur dat persoonlijk.

Mijnheer Janssens, ik zie dat u aanwezig bent. Ik neem aan dat u een aantal zaken waarmee u ons in de pers hebt verblijd, in het debat zult brengen. Dat is uw verantwoordelijkheid. U bent er en u hoort er ook te zijn. Ik vind het heel jammer dat de heer De Wever afwezig is.

De voorzitter

Zal ik hem opvorderen?

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Minister-president, u zegt dat mijn uiteenzetting waarschijnlijk voorspelbaar is. Welnu, die van u was dat in elk geval, dat kan ik u bevestigen.

Zeker in tijden van crisis is het belangrijk dat overheden doen wat ze moeten doen. Een Vlaamse Regering moet beslissingen nemen en liefst beslissingen met enige langetermijnvisie. Een Vlaamse Regering moet ook een klimaat scheppen dat aangenaam is om investeerders aan te trekken. Een Vlaamse Regering moet een meerjarenbegroting opstellen. Als we dan kijken naar het parcours van deze Vlaamse Regering van de afgelopen weken en maanden, dan stellen we vast dat er weinig is beslist. U doet heel veel, u maakt plannen maar op de uitvoering van die plannen is het dan weer wachten. Niet alleen de oppositie maar de hele publieke opinie is daar stilaan van overtuigd.

U maakt niet alleen plannen, u richt ook werkgroepen op. Ook op de outcome van die werkgroepen is het wachten, dit enkel en alleen om dat er een te grote interne verdeeldheid heerst in uw regering om met resultaten te komen.

Er moet me nog iets van het hart. Vaak wordt gezegd dat het Oosterweeldossier een Antwerps debat is. Welnu, het is geen Antwerps debat. Het heeft gevolgen voor de werkgelegenheid van heel onze regio, voor de investeringsbereidheid in heel onze regio en voor de mobiliteit in heel onze regio.

Dit dossier sleept aan sinds 1995. Er is al enorm veel over gesproken. Het enige dat nu nog moet gebeuren, is beslissen. U moet beslissen als minister-president en als regering. U doet dat nu niet. U staat blijkbaar niet aan het hoofd van een ploeg die beslissingen durft te nemen in het belang van alle Vlamingen. (Opmerkingen van minister-president Kris Peeters)

U staat wel aan het hoofd van een vechtkabinet. Soms is dat tegen de federale vijand. Wanneer die federale vijand echter even van het toneel verdwijnt, dan beginnen de ministers van uw regering blijkbaar onderling robbertjes uit te vechten. Intussen worden we geconfronteerd met een Vlaanderen dat steeds verder wegzakt. Mensen verliezen hun werk en bedrijven sluiten. Intussen horen we op de radio spots over Vlaanderen in Actie (ViA). Dat lijkt steeds meer op een soort van magrittiaans surrealisme. U spreekt over Vlaanderen in Actie maar wij stellen vast dat Vlaanderen stilstaat.

Minister-president, u zegt zelf dat een van de speerpunten van ViA de logistiek is.

Ik zou kunnen besluiten met een boutade. Als u er niet in slaagt deze knoop de komende weken te ontwarren, dan kunt u ViA, waarvan logistiek toch een speerpunt is, net zo goed in de vuilnisbak gooien.

In de zeven werkgroepen en de masterwerkgroep staat u met getrokken messen tegenover elkaar. Als regeringsleider spreekt u over belangrijke dossiers, zegt u dat u zoekt naar een oplossing, dat u bestudeert, bekijkt. Daarnet had u het over – en dat is een nieuwe parafrase – een vaste wil om een oplossing aan te bieden. Maar daarbij blijft het dan ook. Het begint stilaan wat pijnlijk te worden. In het begin kon u zich nog wat verschuilen achter de Raad van State. U zei dat de werkgroepen nog geen tijd hadden gehad om een oplossing te vinden. We merken dat u nu gepasseerd wordt door een groep van Antwerpse ondernemers, die er, in tegenstelling tot u, wel in slagen op drie maanden tijd een oplossing aan te reiken. We vragen ons dan ook af hoe het zit met de investeringsregering. 2600 banen op de tocht bij Opel, 1672 banen bij Carrefour, en gisteren 90 banen bij Godiva België. Het chemiebedrijf Mepa vraagt het faillissement aan. Die cijfers kennen we allemaal. Andere cijfers kennen we ook. Met dit grote mobiliteitsproject zouden we maar liefst 10.000 bijkomende banen kunnen creëren, en dat in tijden van crisis.

Minister-president, tijdens uw presidentiële campagne pakte u uit met de slogan ‘Vlaanderen wacht niet’. Vlaanderen wacht wel! Vlaanderen wacht al vijftien jaar, maar vooral de laatste vier maanden. De volksraadpleging is achter de rug, en was duidelijk. Het arrest van de Raad van State is ondertussen al drie weken binnen. Alle excuses zijn van de baan. Daarnet hebt u nog een aantal standpunten naar voren gebracht. Die lijken, gelukkig maar, verdacht veel op de regeringsbeslissing van 28 maart 2009, exact een jaar geleden. Waar wacht u nu nog op? Wat is uw beslissing nu? We zijn nu al in maart. (Opmerkingen van minister-president Kris Peeters)

Het is echt pijnlijk, schrijnend aan het worden. U blijft lachen. Ik denk dat de rest van Vlaanderen minder lacht.

Forum 2020 heeft inmiddels zijn plannen voorgesteld. Ik neem aan dat u ze al hebt gezien en dat u niet moet wachten op de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, onder het wijze leiderschap van de parlementsvoorzitter, om die plannen in te kijken. Hoe staat de Vlaamse Regering tegenover die plannen van Forum 2020? Morgen wordt het inhoudelijke debat gevoerd. In dit halfrond hebben we echter het politieke recht om te weten hoe u en de regering daar tegenover staat. U kent die plannen allemaal. Wij kennen ze ook. Ik neem aan dat ook de meerderheid op de hoogte is van die plannen.

Minister-president, uw voorganger zei dat het leiden van de Vlaamse Regering een lachertje, een makkie was. Toon ons dat. Zeg niet constant dat alles belangrijk is, maar gedraag u ernaar. Hak knopen door. Stop met beslissingen voor u uit te schuiven. Stop met pr-campagnes op te zetten zonder in actie te komen. Doe waarvoor u en uw regeringsleden betaald worden. Beslis! (Applaus bij Open Vld)

De voorzitter

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Minister-president, ik heb daarnet genoteerd wat u hebt gezegd. Ik citeer: “Ik heb de vaste wil om een oplossing te zoeken voor de mobiliteitsproblemen in Antwerpen”. U bent de voorspeller, de madame Blanche van het parlement geworden. Ik doe ook een voorspelling. De Antwerpenaren zullen u op handen dragen voor deze uitspraak en zullen even lang nadenken over uw heiligverklaring in de lengte van het Oosterweeldossier.

Minister-president, ik heb u daarnet gehoord. Ondertussen ben ik de tel kwijtgeraakt over het aantal keren dat u hier moest komen verkondigen dat er eigenlijk niets aan de hand is. U bent de relatietherapeut van dienst, een SOS-Peeters.

Ik verwijs naar een uitspraak, de meest holle, ongeloofwaardige en zeer pijnlijke uitspraak in dit parlement, in de Vlaamse Regering en in de politiek, namelijk: alles wat Vlaanderen doet, doet het beter. Het Oosterweeldossier is een voorbeeld van hoe het niet moet. Dit is niet besturen, dit is niet beslissen, dit is politieke onkunde. De weggebruikers en Antwerpenaars zijn de slachtoffers. Ik kan er niet omheen, ik zal het proberen omzichtig te omschrijven: u w coalitie is een kleuterklas met een hoog pestgedrag en neurotische, aandachtzoekende kinderen. U krijgt uw klasje met nieuwelingen niet onder controle. U hebt geen coalitie, u hebt een bende kleuters die de blokken naar elkaar gooien omdat ze hun zin niet krijgen. Zo heb ik het de laatste weken gezien in dit dossier. Ik vind dat pijnlijk.

Het strafste is dan nog dat de grootste pestkop van het klasje oproept om te stoppen met pesten. Ik hoor: stop de politieke spelletjes over de Oosterweel. En wat zien we? Een afvallingsspel op leven en dood met als inzet: wie duwt de tegenstander van de brug of wie pleegt zelfmoord? Dat is het verhaal van het Oosterweeldossier.

U zegt dat de sfeer in de regering goed is. Als u zegt dat de ruziemakende stemmen van De Wever, Janssens, Gennez en Van Rompuy niet de regering en niet dit dossier toebehoren, dat we daar niet naar moeten luisteren en dat die geen invloed hebben in dit verhaal, dan moet u dat ook maar duidelijk communiceren.

Minister-president, ik ben het beu en ook de Antwerpenaren zijn het beu. De bevolking is het kotsbeu. Hoe dit dossier wordt aangepakt, is een belediging voor elke politicus die wil doen waarvoor hij gekozen is: luisteren en daadkrachtig beslissen en problemen oplossen. Het hele project is fout behandeld, dat weet u. De commissies komen tot de conclusie dat de omgekeerde weg is gevolgd. U moet daaruit leren, maar blijkbaar leert men niet in de Vlaamse Regering: eerst inspraak, dan technisch en dan politiek. Het Masterplan Antwerpen heeft de verkeerde weg genomen en u ziet wat ervan komt.

Al anderhalf jaar, minister-president, bent u aan het talmen, treuzelen en draait u tegen hoge snelheid rond de pot. U verzint telkens weer nieuwe theaterstukken, u bent een beetje de mediaminister geworden, mijnheer amusement: een studie, een referendum, een uitspraak van de Raad van State, de therapeutische praatgroepen. Ik vraag me af wat het volgende is: de interpretatie van de analyse van de therapie in de werkgroepen? Ik vermoed dat die toch vaak bijeenkomen. Eén keer, heb ik tot nu toe gehoord. U staat nog geen meter verder in dit zeer belangrijke dossier voor Vlaanderen en Antwerpen. Is dat een Antwerpse aangelegenheid? In eerste orde wel. We staan nog langer in de file en we staan met nog meer mensen stil.

Minister-president, ik verneem dat men nu een compromis zoekt, van alles wat. Ik lees: gezichtsverlies verminderen voor stoere politici en hun partijen. Een Lange Wapper light met afkoopsom of zo. U weet toch wat ze zeggen over lightproducten? Ze bevatten meer calorieën en ze zijn peperduur. Ik vrees dat we een Lange Wapper zero zullen krijgen.

Er is het voorstel van Forum 2020. Laten we niet hypocriet doen, mevrouw De Ridder heeft het ook al gezegd: in Antwerpen zijn we allemaal op de hoogte van het voorstel van Forum 2020 dat hier in het parlement morgen zal worden besproken. Elke zichzelf respecterende Antwerpenaar heeft dat dossier al gelezen. (Opmerking van de heer Jan Penris)

Ik was zelfs op de presentatie, mijnheer Penris, waar u niet op aanwezig was.

Als u dat had gelezen, hadden we daar nu over kunnen debatteren, want het is een nieuw gegeven. Maar goed, we wachten af. LDD is gecharmeerd door dat nieuwe idee. Los van de techniciteit is me opgevallen dat dat voorstel nogal breed is gedragen. Ik dacht dat dat een van de voorwaarden was. We zullen dat plan met een andere kijk bekijken. Ik denk dat u dat ernstig moet nemen.

De voorzitter

De heer Dewinter heeft het woord.

Mijnheer Verstrepen, ik luister met interesse naar uw uiteenzetting, maar ik had toch eens graag vernomen wat nu in feite het standpunt van LDD is. Is dat nu het standpunt van Jurgen Verstrepen? U pleit voor de Lange Wapper en een Lange Wapper light. Of is dat het standpunt van de heer Sabbe, die ervoor pleit Forum 2020 en de Groep van Tien te volgen? Of is dat het standpunt van mevrouw Van Ermen, die nog een aantal andere varianten voorstelt?

In dezen is het immers natuurlijk gemakkelijk de regering aan te vallen, wat wij ook zo dadelijk zullen doen. Het is echter toch belangrijk om zelf een duidelijk standpunt te hebben. Naargelang de vertegenwoordiger van LDD, op televisie, in de krant, in de media, hier in het parlement, krijgen we een ander voorstel. En zo ontzettend veel LLD’ers zijn er nu ook weer niet. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Jurgen Verstrepen

Mijnheer Dewinter, ik vind het een beetje spijtig dat u nog voorspelbaarder bent geworden dan de minister-president. Ik vind het zeer fijn dat de oppositie de oppositie ondervraagt, maar spaar uw pijlen zo dadelijk voor de regering. Ik zal het u zeer duidelijk zeggen: wat ik hier sta te verkondigen, is het standpunt van de LDD-fractie. Ik hoop dat dit duidelijk is voor u. Ik wil het nog eens in een e-mail zetten voor u, zodat u zeker bent, zodat u geen slapeloze nachten hebt en u afvraagt of wij een duidelijk standpunt naar voren gaan brengen in dit parlement. Ik weet dat dit u stress bezorgt, maar goed, die is nu weggenomen.

Voorzitter, mijn vragen zijn heel eenvoudig. Minister-president, wat zal het zijn? Hoe ver staat u? Welke richting gaat u uit? Kiest u voor een Lange Wapper light? Is de brug weg of niet? Dat is natuurlijk een vraag die ik ook aan de heer Janssens zou willen stellen. Deze vragen zal ik blijven stellen zolang u geen antwoorden geeft. Ik reken er dus op dat u zich wat vermant en straks een antwoord zult geven op deze zeer korte vragen. (Applaus bij LDD)

De voorzitter

De heer Peeters heeft het woord.

Dirk Peeters

Voorzitter, geachte leden, minister-president, in uw inleiding had u het over een vaste wil, maar als we even terugkijken naar het recente verleden, moeten we vaststellen dat de Vlaamse Regering met haar DAM-werkgroepen eigenlijk rondjes heeft gedraaid. De regering zit muurvast en de regeringspartijen staan lijnrecht tegenover elkaar. Intussen is het middenveld er wel in geslaagd om tot overleg te komen en met een onderbouwde oplossing naar voren te komen. Actiecomités, havenbonzen en deskundigen vonden elkaar en hebben een duurzaam alternatief voor het BAM-tracé uitgetekend. Het denkwerk dat Forum 2020 vorige week heeft gepresenteerd, is in die zin uniek. Het is eigenlijk een nieuwe fase in burgerdemocratie en participatie van stakeholders. Ze zijn erin geslaagd om uit de loopgraven te komen en mee te denken over het algemeen belang. Dat is een huzarenstuk. Dit kunnen we echt niet meer wegwuiven als nimby-reacties (not in my backyard) en banana-reacties (build absolutely nothing anywhere near anything).

Forum 2020 is eigenlijk tot de kern van ons mobiliteitsprobleem doorgedrongen en biedt een synthese – een meccano – aan van mogelijke oplossingen. Toch reageert u als minister-president bijzonder terughoudend, stug en onwillig op dit creatieve denkwerk. De uitgestoken hand wordt niet aanvaard. Het nieuwe plan wordt eigenlijk van de hand gewezen. De Groen!-fractie heeft voorzichtig positief gereageerd op dit plan, omdat we een kans zien op een integrale benadering, een mogelijkheid voor alle groepen om de egelstelling te verlaten en nieuwe denkrichtingen te bewandelen. We zien in dit alternatief oplossingen voor de verkeerschaos, met respect voor de omgeving, met respect voor de open ruimte en met respect voor een stad in ontwikkeling, in harmonie met de rand. Dit alternatief respecteert ook de evenwichten van het masterplan, waarbij vooral veel aandacht gaat naar openbaar vervoer, binnenvaart en fietsverkeer in de stad. Het kiest voor een lagere snelheid op de ring en anticipeert op het regeringsvoornemen om ook de kilometerheffing in te voeren. Dat is een voornemen dat ook de heer De Wever onderschreef, toen hij het regeerakkoord mee goedkeurde. Dan Antwerpen uitroepen tot een tolstad is demagogisch.

De Vlaamse Regering is net als Europa voorstander van de gefaseerde invoering van een slimme kilometerheffing in Vlaanderen. En Antwerpen maakt tot nader order deel uit van Vlaanderen.

Het alternatief van Forum 2020 is ook toekomstgericht omdat het rekening houdt met de toename van de stadsbevolking. We hebben in het parlement een onderzoeksopdracht naar de demografische ontwikkeling goedgekeurd. De nieuwe stedelijke ontwikkelingen in het noorden van de stad, op de plaats waar BAM haar Lange Wapper wil bouwen, komt in het gedrang. Daarnaast houdt het plan ook rekening met de bestaande havenactiviteiten en de reële verkeersstromen.

De verkokering van de Vlaamse administratie werd terecht in vraag gesteld in de commissie Versnelling. Maar we stellen tegelijk vast dat de Vlaamse Regering, door vast te houden aan de beslissing van 28 maart, in dezelfde koker vastzit. Voortschrijdend inzicht en creativiteit zijn nodig in het zoeken naar een gedragen oplossing. Halsstarrig vasthouden aan foutieve uitgangspunten staat daar haaks tegenover. De Vlaamse Regering is als de bergbeklimmer die de Mount Everest beklimt maar tegen beter weten in geen gebruik wil maken van zuurstof.

Collega’s, als de DAM-werkgroepen echt alles willen onderzoeken, als de DAM-werkgroepen echt open willen nadenken zoals minister Crevits in de commissie verklaarde, dan is dit de kans bij uitstek om dat te bewijzen.

Minister-president, u ziet blijkbaar in het alternatief geen kans om met een meer gedragen voorstel aan de slag te gaan. Er wordt hier een uitweg uit de impasse aangeboden. Er wordt u een cadeau aangeboden en dat cadeau weigeren doe je volgens ons niet zo maar.

Daarbij reageert de Vlaamse Regering flink verdeeld, zelfs in die mate dat het overkomt alsof CD&V en N-VA nog steeds hardop dromen van een Lange Wapper met een andere, aangepaste afrit. De uitslag van het referendum van oktober werd door iedereen zo belangrijk geacht maar blijkbaar willen CD&V en N-VA daar niet aan worden herinnerd. Dit alles lijkt niet verzoenbaar met het standpunt van de andere regeringspartij, sp.a.

Minister-president, u lacht terwijl Vlaanderen wacht. We willen aandringen dat de Vlaamse Regering dit alternatief opneemt in de DAM-werkgroepen en dat we vlug uw beslistheid en uw besliste vastheid mogen ondervinden, zodat we weten of de Vlaamse Regering op een lijn zit en hoe we met dit dossier kunnen verdergaan.

Tot slot nog even dit: we hebben in dit dossier al meer dan een paar steken laten vallen en we hebben geblunderd. Nu is er een kans, een opening, een opportuniteit, een groter draagvlak. Laat het weer niet verzanden in partijpolitieke spelletjes, laat dit niet verzanden in politiek opbod. U als paardenliefhebber weet als geen ander dat je een gekregen paard wel in de bek moet kijken. (Applaus bij Groen!)

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Voorzitter, minister-president, collega’s, de vorige spreker heeft het zeer welsprekend ten berde gebracht. Straks gaat dit halfrond zich uitspreken over de resolutie die ertoe strekt om belangrijke, maatschappelijke besluitvorming in onze samenleving te bevorderen. Zoals de heer Martens, een van de deelnemers aan de commissie die de besluiten van deze commissie voorafging, zei: “We kunnen nu vandaag goede voornemens formuleren, maar daarmee zijn onze zonden uit het verleden niet uitgewist”. Ik weet dat CD&V’ers over het vergeven van zonden iets gemakkelijker denken dan andere mensen, maar de zonden uit het verleden zijn in deze niet uitgewist. De goede voornemens die we straks gaan maken, hebben hun verdienste. We gaan ervan uit dat de voorstellen bijna unaniem zullen worden aanvaard, maar daarmee zijn inderdaad de zonden uit het verleden niet gewist.

Collega’s, u mag niet vergeten dat er zich een aantal dingen hebben voorgedaan waarmee wij, als politici, terdege rekening mee moeten houden en moeten blijven houden. Een van de fouten, een van de zonden die we hebben gemaakt, is om het middenveld pas op het einde van de rit te betrekken. Het middenveld heeft ons daarvoor afgestraft. Het middenveld heeft gebruik gemaakt van de democratische middelen waarover het beschikt, namelijk van het wapen van het referendum. De volksraadpleging in Antwerpen heeft zeer duidelijk uitgewezen dat de Antwerpenaar niet gediend was van een aantal voorstellen die door deze meerderheid en door sommige politieke partijen werden aangereikt.

Dat is een feit, minister-president, waarmee wij rekening moeten houden en rekening mee moeten blijven houden. Meer nog, zou ik durven zeggen, dan met een uitspraak van de Raad van State in een enkel geval. Wij als politici, wij als leden van de controlerende en wetgevende macht, moeten rekening houden met wat de basisdemocratie ons vandaag heeft meegedeeld: een Lange Wapper kan er niet komen. Niet in de vorm zoals u hem had voorgesteld, maar ook niet in de lightversie zoals sommigen vandaag proberen voor te stellen. Ik weet dat er veel lightproducten zijn. Je hebt cola light, je hebt Effi light, je hebt lightboters. (Opmerkingen van de heer Bart De Wever)

De heer De Wever kijkt heel vies maar, mijnheer De Wever, u bent wel voorstander van een Lange Wapper light.

Wij zijn ook tegen light. Ik denk dat de mensen van het middenveld minstens de verdienste hebben gehad om naar alternatieven te zoeken. Men zei na dat referendum dat het allemaal in een knoop lag. “De Antwerpenaar heeft het weer gedaan. Verdorie, verdorie, we geraken er niet meer uit.” Wel, de Antwerpenaar is gaan denken. Het Antwerpse middenveld, minister-president, is gaan denken. Het heeft alternatieven proberen op te lijsten. Mensen uit het havenmilieu, en niet de minsten, en mensen van de burgerbeweging, ook niet de minsten, zijn gaan samenzitten en reiken vandaag een aantal voorstellen aan. (Opmerking van minister-president Kris Peeters)

Misschien is een ervan de Lange Wapper. Het is een hele reeks voorstellen, die niet te nemen of te laten zijn. Ze noemen dat het meccanobeginsel. Het zijn puzzelstukjes die u kunnen ontzetten uit de problemen waarmee u wordt geconfronteerd. Ik vind het niet meer dan gepast dat we minstens met hun alternatieven en hun voorstellen rekening houden. Daarom, voorzitter, ben ik zeer blij dat uw commissie morgen die mensen zal horen, zodanig dat we met kennis van zaken kunnen voortdebatteren over dit dossier.

Maar nu kom ik tot de essentie van het probleem. Minister-president, gaat u met die voorstellen, die, denk ik, een breed maatschappelijk draagvlak hebben, rekening houden? Gaat u met de voorstellen die door die groep vandaag worden aangereikt en die morgen in dit Vlaams Parlement en volgende week in de Antwerpse gemeenteraad zullen worden voorgesteld, rekening kunnen houden? U zegt dat u tegen het eind van de maand wilt landen. Wel, gaat u minstens rekening houden met die voorstellen in uw overleg? Ik hoop het voor u. Want op dit moment zie ik u niet landen. Ik zie u crashen. Uw meerderheid is in dit dossier verdeeld tot en met. U kunt dat met een glimlach proberen te maskeren, maar leg ons eens uit hoe u gaat landen wanneer uw eigen partij en uw coalitiepartner N-VA pleiten voor een Lange Wapper light, terwijl uw andere coalitiepartner zegt dat de wil van de kiezer moet worden gerespecteerd en dat moet worden uitgegaan van een scenario waaraan een Lange Wapper niet meer te pas moet komen. Dat is de vraag die we vandaag moeten stellen. Ik hoop dat we daarop een antwoord zullen krijgen. Maar ik heb in uw eerste uiteenzetting zelfs nog geen element van aanzet tot antwoord gekregen. Ik betreur dat. (Applaus bij Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Caluwé heeft het woord.

Ludwig Caluwé

Voorzitter, leden van de regering, waarde collega’s, ik begrijp dat de oppositie dit debat gevraagd heeft want ze ruikt bloed. Dan wil ze dat uiteraard zo snel mogelijk aan bod laten komen. Maar de regering heeft hier herhaald wat ze al veel eerder heeft gezegd: dat ze in de loop van de maand maart tot besluiten hieromtrent zal komen. En de maand maart is nog maar pas begonnen.

De moeilijkheidsgraad van deze besluitvorming wordt perfect geïllustreerd door de toespraken van de vier oppositiefracties. Ik moet vaststellen dat ofwel elk van deze oppositiefracties, of toch minstens hun partijen of de mensen rond hun partijen, op een of andere manier over deze problematiek verdeeld zijn, ofwel dat ze in de voorbije jaren – en ik zie mevrouw Vogels neen schudden – met betrekking tot deze problematiek totaal andere posities hebben aangenomen. Dit toont perfect de moeilijkheidsgraad aan van de besluitvorming waar we voor staan.

We hebben in het Bureau van het Vlaams Parlement verklaard dat we dit debat niet met enthousiasme voeren. We vinden immers dat het debat in de eerste plaats inhoudelijk moet worden gevoerd. Ik heb hier al verschillende sprekers over de voorstellen van Forum 2020 horen spreken. Ik zou die mensen graag eerst eens zelf willen horen. Dat zal morgen in de commissie gebeuren. Ik hoor hier verschillende mensen spreken alsof ze de inhoud van dat voorstel bijzonder goed kennen. Ik kan enkel beroep doen op krantenartikelen en op de website. Op de website zie ik geen enkel becijferd voorstel. Ik zie daar geen enkel cijfer. Ik zie geen gedetailleerd uitgewerkt plan.

Ik vind het goed dat ze een bijdrage willen leveren. Ik vind het goed dat er wordt nagedacht en dat aanzetten tot voorstellen worden gegeven. Ik ben evenwel enigszins sceptisch.

De voorzitter

De heer Watteeuw heeft het woord.

Filip Watteeuw

Mijnheer Caluwé, u verkoopt hier onzin. Het is normaal dat meningen af en toe veranderen. Het is geen probleem als dat binnen de Vlaamse Regering gebeurt.

Carl Decaluwe

Dat geldt zeker voor Groen!

Filip Watteeuw

Wie hoor ik daar in het struikgewas? (Gelach)

Mijnheer Decaluwe, ik heb u al met een aantal mooie namen bedacht. Ik zal die hier niet herhalen.

Mijnheer Caluwé, het is normaal dat inzichten op een bepaald moment worden bijgesteld. U probeert nu vast te stellen dat er bij de oppositie nuanceverschillen zijn. Dat is te gemakkelijk. Een regering is er om te regeren en om beslissingen te nemen. Ik stel vast dat we al maanden en jaren op een beslissing wachten. Die beslissing komt er maar niet. De Vlaamse Regering stelt alles weer eens uit.

Het verschil tussen Ludwig Caluwé en Annick De Ridder en de Open Vld is voor iedereen duidelijk. (Opmerkingen en gelach)

Mijnheer Caluwé, u zit in de meerderheid. Wij zitten in de oppositie. (Opmerkingen van de heer Ludwig Caluwé)

De Open Vld wil vanuit de oppositie constructief over plannen nadenken. We willen die plannen bestuderen en elk voorliggend voorstel op zijn merites beoordelen. Wat in dit plaatje ontbreekt, is natuurlijk een plan. Voor we een plan op zijn merites kunnen beoordelen, moet de Vlaamse Regering eerst een plan hebben.

U hebt de plannen van Forum 2020 nog niet gezien. Ik kan u een aantal gsm-nummers geven. Indien u die mensen zou bellen, zou u die plannen snel genoeg te pakken krijgen. U zit in een meerderheidspartij. Als oppositiepartij slagen wij daar wel in.

Er is iets dat me in sterke mate stoort. De meerderheid moet een beslissing nemen. U gaat echter als een bende ruziemakers, met de broek op de enkels, de straat op. Daarna moet u, om de broek weer op te trekken, door ondernemers bretellen aangereikt krijgen.

Jurgen Verstrepen

Mijnheer Caluwé, hoewel u een lid van de meerderheid bent, respecteer ik u. Vandaag vind ik het een beetje pijnlijk. Ik doe mijn best om u te volgen. Ik noteer trouwens dat u uw coalitiepartner de sp.a tot de oppositie rekent. Het standpunt van de sp.a is immers ook al een paar keer gewijzigd. Vraag het maar aan de burgemeester.

Ik heb een tip voor u. Als het om een zo belangrijk dossier gaat, moet u even verder klikken. U moet niet enkel op de website van Mediargus kijken wat er is verschenen. Ik heb u niet gezien op de presentatie. Mevrouw De Ridder heeft terecht opgemerkt dat bepaalde Antwerpse politici het rapport van Forum 2020 in detail kennen.

Dat het Vlaams Parlement dit rapport wat later bespreekt, begrijp ik nog. Het kan hier allemaal niet zo snel gaan. Dat zijn we in verband met dit dossier van u gewend. Dit geeft enigszins weer hoe de besluitvorming verloopt.

Ook CD&V moet in dit dossier eens klaarheid scheppen, want CD&V vertelt in het Antwerpse schepencollege een ander verhaal dan de CD&V-fractie in dit parlement. Naar wie of wat moet ik dan luisteren? Naar wat Marc Van Peel allemaal zegt? Naar wat u zegt? Naar wat de minister-president zegt? Ik denk dat u zelf ook verdeeld bent en dat u dat probeert weg te moffelen.

Ludwig Caluwé

Mijnheer Verstrepen, u moet mij nu echt eens aanduiden op welk vlak CD&V in het Antwerpse stadsbestuur en de CD&V-fractie hier verschillende zaken vertellen. Wij zitten perfect op één lijn.

Jurgen Verstrepen

Met veel plezier, mijnheer Caluwé. Heeft CD&V in de Antwerpse gemeenteraad niet mee de resolutie ondertekend waarin staat dat er geen sprake is van de Lange Wapper light, in welke vorm dan ook?

Ludwig Caluwé

Dat staat daar niet in. U moet dat advies goed lezen. (Opmerkingen)

Mevrouw De Ridder, enerzijds vraagt u om snelheid, maar anderzijds vraagt u om dat plan, dat nu wordt voorgesteld, mee te bekijken. Dat plan is al een week oud.

Zo lijvig is het niet, hoor.

Ludwig Caluwé

Zelfs de heer Watteeuw vraagt om snelheid. En dat vind ik nu echt wel een beetje pijnlijk. Er is één beslissing die bijzonder snel zou kunnen worden genomen, mijnheer Watteeuw. Er ligt vandaag een bouwaanvraag voor, die gebaseerd is op de principes van het masterplan zoals het is goedgekeurd door de regering waarvan u deel uitmaakte in 2000. Die bouwaanvraag stemt overeen met het ruimtelijk uitvoeringsplan, waarover ook de stad, op een moment dat Groen! nog deel uitmaakte van het schepencollege, een positief advies heeft gegeven. Met andere woorden: als er snel beslist moet worden, is het zeer eenvoudig. Ik neem aan dat u dat niet wilt.

Filip Watteeuw

Mijnheer Caluwé, we spreken straks nog over ‘sneller maar beter’, en niet over ‘sneller maar dwazer’.

Mieke Vogels

Normaal gezien, mijnheer Caluwé, is het de meerderheid die beslist, en niet diegenen die in de meerderheid zaten in 2000. Dat is een beetje te simpel.

Ludwig Caluwé

Ik begrijp dat u het heel pijnlijk vindt dat dat telkens opnieuw wordt gezegd, maar het is wel zo.

De voorzitter

De heer Sabbe heeft het woord.

Ivan Sabbe

Ik wil mij richten tot de heer Caluwé en de heer Penris. Ik ben toch verrast over het feit dat u zo uit de lucht valt. Het memorandum over Forum 2020 van 24 februari 2010 heeft zelfs al het diepe West-Vlaanderen bereikt, dat nochtans veel verder ligt dan Antwerpen, maar dat evenzeer bezig is met de mobiliteit van Vlaanderen, want er zijn even veel West-Vlaamse vrachtwagens als andere Vlaamse vrachtwagens.

Ik vind het tergend dat men doet alsof dit document nog niemand heeft bereikt. Zelfs de heer Penris heeft het document blijkbaar nog niet ingekeken, want hij heeft er tegen de heer Verstrepen op gealludeerd dat hij nog niet de tijd heeft gehad om het in te kijken. Dat wil ik hier rechtzetten, ik wil duidelijk maken dat deze informatie beschikbaar is en dat we ons daar niet achter moeten verbergen.

De voorzitter

De heer Van Mechelen heeft het woord.

Dirk Van Mechelen

Voorzitter, collega’s, de verkiezingen van 7 juni jongstleden waren geen vrijblijvende oefening. Tenzij ik mij vergis, was het debat over de Oosterweelverbinding en de oplossing daarvoor een essentieel element in de kiesstrijd. De kiezer heeft geoordeeld, en op 13 juli 2009 is er een nieuwe Vlaamse Regering aangetreden. Mijnheer Caluwé, van een fractieleider van de meerderheid mag men verwachten dat hij het standpunt van zijn partij in dit dossier vandaag klaar en duidelijk brengt.

Ik ging ermee akkoord dat de Vlaamse Regering werd gevraagd om, in afwachting van een beslissing van de Raad van State over de haalbaarheid van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) in de vernietigingsprocedure, te wachten met om het even welke beslissing. De Raad van State heeft zich nu uitgesproken en heeft het GRUP niet vernietigd. Het houdt dus stand. Het licht staat op groen. Er ligt een bouwaanvraag op tafel, waarover binnen de regering beslist is dat niet de stedenbouwkundige ambtenaar of de minister van Ruimtelijke Ordening maar de Vlaamse Regering al dan niet een stedenbouwkundige vergunning zou verlenen, volledig, gedeeltelijk, of onder voorwaarden.

Het enige wat wij vragen, mijnheer Caluwé, is dat deze Vlaamse Regering beslist, of dat ze minstens de tijdshorizon aangeeft waarin ze zal beslissen. Maar net zoals met de meerjarenbegroting zitten we daar al maanden op te wachten.

Jan Penris

Ik denk dat de heer Van Mechelen een punt heeft dat de kiezer zich op 7 juni heeft uitgesproken over dit dossier, maar ook over een aantal andere dossiers. De kiezer, mijnheer Van Mechelen, en de Antwerpse kiezer in het bijzonder heeft zich in oktober over dit dossier zeer duidelijk kunnen uitspreken en heeft dat ook met een overweldigende meerderheid gedaan. De Antwerpse kiezer heeft aan ons duidelijk gemaakt dat de Lange Wapper, onder welke vorm dan ook – de Lange Wapper heavy of de Lange Wapper light – niet door hem of haar wordt geapprecieerd.

Wat betreft datgene wat de heer Sabbe zegt over het al dan niet ter beschikking krijgen van de informatie die de werkgroep ons aanreikt, denk ik dat we in dit parlement, voorzitter, de goede gewoonte hebben om een ieder die in dit dossier belangrijke informatie heeft, te horen. Ik vind dat een vorm van basisbeleefdheid. Die mensen hebben daar hun tijd ingestoken en ze hebben een mooi werkstuk afgeleverd. We hebben Arup-Sum gehoord. Ik vind dat we vandaag of morgen die mensen ook kunnen horen en we zullen dat met veel enthousiasme doen.

Minister-president Kris Peeters

Ik zal kort zijn, want ik volg heel aandachtig dit heel interessante debat. Het is natuurlijk belangrijk, zeker tegenover de heer Van Mechelen, die een heel interessante bijdrage heeft geleverd, te stellen dat ik heb gezegd dat we in de loop van maart van dit jaar – voor alle duidelijkheid – een beslissing gaan nemen. De heer Van Mechelen heeft gelijk en het siert hem dat hij akkoord ging dat men heeft gewacht tot het arrest van de Raad van State. Dat is er nu. Ik heb hier toch in alle duidelijkheid gezegd dat de Vlaamse Regering in de loop van deze maand een beslissing gaat nemen. Ik begrijp dat zeker de oppositie zegt dat ze het nog sneller wil en het liefst vandaag en als dat niet kan, overmorgen. Maar de heer Van Mechelen kent de techniciteit en alle elementen van het dossier. Als we met een oplossing komen, moet die natuurlijk goed in elkaar steken. Vandaar dat het meegenomen is om nog een dag langer de zaken beter te bekijken. Ik denk dat het heel snel is als de beslissing in de loop van maart wordt genomen.

Dirk Van Mechelen

Minister-president, u kunt ons veel verwijten in dit dossier, maar ik denk dat we als partij, Open Vld, constructief zijn in dit dossier. We willen een oplossing. Maar het is uw meerderheid die de voorbije week op de radio in een open scheldpartij dit dossier gehypothekeerd heeft en daarom hebben we vandaag dit debat. (Applaus bij Open Vld)

Ludwig Caluwé

Laat me voortgaan met te antwoorden op de heer Sabbe. We hebben hier in het parlement ondertussen wel al enige ervaring met het bekijken van voorstellen. We hebben het voorstel van stRaten-generaal gehad, waarbij men eerst stelde om eerst een geboorde tunnel en dan bovenkomend het Oosterweelknooppunt te maken. We hebben moeten vaststellen dat dit voorstel niet standhield wanneer het tegen het licht werd gehouden.

Dan is er het voorstel van Arup-Sum gekomen, een groot belangrijk studiebureau, dat ook door zeer velen met heel veel enthousiasme en met heel veel goede commentaren werd onthaald. Daarbij stelde men voor om een lange geboorde tunnel te maken. Op het moment dat we dat in de commissie van voorzitter Peumans grondig bespraken, hebben we moeten vaststellen dat er met betrekking tot veiligheid, kostprijs en mobiliteitseffecten nog heel veel vraagtekens konden geplaatst worden. Vandaag hoor ik trouwens niemand nog over die lange geboorde tunnel spreken.

Nu wordt bijna door dezelfde mensen een nieuw voorstel naar voren gebracht. Sta me toe dat ik, gelet op alle voorgaande voorstellen, een beetje sceptisch ben en dat voorstel even grondig wil bekijken zoals we dat met de voorgaande hebben gedaan. Op de website zie ik geen enkel cijfer staan; ik zie daar niets op staan met betrekking tot kostprijsberekening en mobiliteitseffecten.

Ik kan me voorstellen dat, wanneer men via een bepaalde tolsetting het doorgaand verkeer uit de oost-westrichting erlangs kan sturen, dit een oplossing kan bieden, maar ik zie daar geen enkele oplossing voor het doorgaand verkeer uit de noord-zuidrichting.

Integendeel, zoals het daar wordt voorgesteld, vrees ik dat de problematiek van het doorgaand noord-zuid-verkeer voor wat betreft de effecten op het sluipend verkeer, nog veel erger zal worden dan het al is. Ik zie ook na vandaag niets met betrekking tot de concrete ruimtelijke uitvoering. Men zegt dat men met verschillende actiegroepen gesproken heeft en dat die zich daarin kunnen vinden, maar ondertussen hoor ik de heer Rombouts van ‘Red De Voorkempen’ zeggen dat het een geboorde tunnel moet zijn van Wommelgem richting Merksem, en dat is volgens mij iets anders dan wat de groep voorstelt.

Ik kijk uit naar de discussie van morgen. Ik plaats er grote vraagtekens bij, gelet op de discussie die we in het verleden al hebben gevoerd, ook al met betrekking tot de financiering, want in het bestaande voorstel dient de tol om het project te financieren, het is dus een financieringstol. Ik heb begrepen dat in dit voorstel de tol een sturende tol moet zijn, een tol die ervoor moet zorgen dat het verkeer bepaalde trajecten niet zal gebruiken. Wat ik weet over sturende tol, is dat die eigenlijk niet dient om betaald te worden, maar wel om ervoor te zorgen dat mensen de tol niet betalen, maar een andere richting kiezen. Hoe zit het dan met de financiering van het geheel? Blijft die dan nog overeind?

Dit alles om te zeggen dat ik op basis van die twaalf bladzijden in dat memorandum onvoldoende antwoord heb om er op een fatsoenlijke manier over te debatteren. (Applaus bij de CD&V)

Ivan Sabbe

Ik stel hier een grote tegenstelling vast. De minister-president zegt dat er zal worden beslist in maart. We hebben echter nog geen enkel antwoord gekregen van de zeven stuurgroepen van DAM, nog geen enkele uitgewerkte oplossing. De heer Caluwé zegt: “We hebben het nog niet kunnen bekijken”.

Hoe kan men nu verklaren, bij deze stand van zaken en wat door CD&V, een meerderheidspartij, wordt gezegd, dat wij binnen 3 weken – want dit is al de eerste week van maart – een eenduidig antwoord zullen krijgen van de Vlaamse Regering? Ik zie dat niet gebeuren als ik de heer Caluwé hoor en als ik de uitspraken van de minister-president hoor, want die passen niet bij elkaar, ik zie er geen duidelijkheid in.

Ludwig Caluwé

Ik besluit. We verwachten in de loop van de maand maart een uitspraak van de Vlaamse Regering die ervoor zorgt dat we op een snelle manier komen tot een oplossing voor de Antwerpse mobiliteitsknoop, zowel voor het doorgaand verkeer, als voor de problematiek van het sluipend verkeer, als voor de bereikbaarheid van de stad, en waarbij rekening wordt gehouden met de leefbaarheid voor de huidige omwonenden en ook met de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, namelijk dat we uitgaan van zuinig ruimtegebruik. Vlaanderen is eigenlijk één grote stad. Zeker de ruit tussen Antwerpen, Leuven, Gent en Brussel is één groot verstedelijkt gebied waarbinnen elke hectare en elke vierkante meter telt voor de verschillende functies die daar van belang zijn: bewoning, bedrijvigheid, landbouw, natuur en recreatie. We rekenen erop dat de minister-president, de hele regering, daarmee rekening zal houden en in de loop van de maand maart met een goeie, duidelijke oplossing zal komen voor de bestaande problematiek. (Applaus bij de meerderheid)

Jurgen Verstrepen

Mijnheer Caluwé, ik heb nog één vraagje voor u. Van de CD&V-fractie hier in het parlement wil ik graag horen of Lange Wapper en Lange Wapper light nu al dan niet weg zijn voor u.

Ludwig Caluwé

Mijnheer Verstrepen, één, de regering beslist deze maand, dat heeft ze daarnet al gezegd. Twee, ik heb nog niet gezien wat er allemaal moet worden verstaan onder Lange Wapper light, dus laten we dat maar eerst eens duidelijk naar voren brengen vooraleer we er uitspraken over doen.

De voorzitter

De heer Martens heeft het woord.

Bart Martens

Voorzitter, minister-president, leden van de regering, collega’s, het is niet de eerste keer dat we ons hier buigen over het dossier van de Antwerpse mobiliteit, ik vrees dat het ook niet de laatste keer zal zijn. Sommige collega’s zeggen dat men het al 14 jaren aan het bestuderen is en dat het eens tijd wordt dat er oplossingen komen. Laat ons eerlijk zijn: in 14 jaar hebben we geen totaalvoorstel weten uit te dokteren dat voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid voldoende oplossingen biedt en de doelstellingen waarmaakt.

De studie van IGEAN op bestelling van burgemeesters uit de zuidrand rond Antwerpen, de studie van Vectris op bestelling van de Wase burgemeesters en de tactische studie van de E313 wijzen uit dat de files niet verdwijnen, dat de files op de E313 blijven staan en dat de Kennedytunnel boven zijn verzadigingspunt blijft. We mogen de mensen en onszelf niets wijsmaken. Het is niet zo dat er een totaalplan klaarligt dat we morgen uit onze schuif kunnen halen om er overmorgen aan te beginnen en dat na realisatie de zaak oplost.

Er is het probleem van de verdrongen vraag die weer opduikt. De mensen uit het Waasland die nu met de trein naar Brussel komen omdat ze anders aan de Kennedytunnel in de file staan, nemen opnieuw de wagen op het moment dat we de problemen aan de Kennedytunnel oplossen. De mensen die nu hun wagen op de park and rides achterlaten om met de sneltram naar Antwerpen te komen, stappen weer in hun wagen op het moment dat we de knooppunten oplossen. We moeten er ons goed van bewust zijn dat het oplossen van één flessenhals zorgt voor het doorschuiven van problemen naar andere flessenhalzen en voor het creëren van nieuwe problemen.

De les die we moeten trekken uit de studies is dat we het studiegebied moeten verruimen. We moeten alles bekijken op het ruimere vervoersnet. We moeten de effecten bestuderen in een veel ruimere context. Wil dat zeggen dat we vertrokken zijn voor maanden studiewerk? Dat denk ik niet. Ik denk dat intussen de kaarten op tafel liggen. We hebben het arrest van de Raad van State dat juridisch een en ander heeft uitgeklaard.

We hebben ook kennis kunnen nemen – wie dat wilde toch – van het alternatieve voorstel van de Groep van Tien. Die wordt door sommigen de ‘Bende van Tien’ genoemd. Maar als ik zie wie daar allemaal in zit, minister-president, zijn het er wat mij betreft ‘Tien om te zien’. Het is een select kransje van ondernemers, havenbonzen, onze beste transporteconomen en mensen uit de burgermaatschappij. Ere wie ere toekomt: zij lijken te slagen waar BAM of de regering tot nu toe hebben gefaald, namelijk in het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor het oplossen van de mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen. Ze hebben de verdienste om de zaak open te trekken naar een ruimere context, om ook in te zetten op spoorontsluiting, voor de bereikbaarheid van onze haven.

Is dat plan nu te nemen of te laten? Uiteraard niet. We zullen het morgen in onze commissie verder bestuderen. Ik hoop dat ook de Vlaamse Regering dat plan ter harte neemt en serieus bekijkt welke onderdelen ervan realisatie verdienen en toegepast kunnen worden. Het gaat niet op, minister-president, om de captains of society of de captains of industry op te trommelen om onze evenementen van Vlaanderen in Actie luister bij te zetten, maar hen aan de kant te laten staan op het moment dat zij op eigen initiatief en op eigen kosten constructieve voorstellen uitwerken voor het oplossen van onze mobiliteitsknoop. Wij zullen alleszins in onze commissie morgen die plannen serieus bekijken en bestuderen en de vragen stellen die moeten worden gesteld. Op dat punt ben ik het eens met de heer Caluwé. Ik hoop dat ook de Vlaamse Regering met open vizier die plannen zal bestuderen.

Welke oplossing er ook uit de bus komt, het moet een oplossing zijn met een maatschappelijk maar ook een bestuurlijk draagvlak. Dat betekent meer dan steunen op een meerderheid in de Vlaamse Regering. Dat betekent ook dat men de projecten moet aanpakken in samenspraak en in samenwerking met alle bestuurlijke overheden die daarmee te maken hebben.

De voorzitter

De heer de Kort heeft het woord.

Dirk de Kort

Mijnheer Martens, is de Groep van Tien nog wel met tien? Ik heb eerder de indruk dat dit het verhaal van de tien kleine negertjes is. Die groep verschrompelt. Die mensen staan niet langer allemaal ondubbelzinnig achter het voorliggende rapport. U hecht veel belang aan die Groep van Tien. Ik hoop dat de stad Antwerpen en uw partij ook zeer veel belang hechten aan de wijdere omgeving, aan de randgemeenten. Zij hebben ondubbelzinnig in een rapport met behulp van IGEAN hun visie verwoord. Ik hoop dat sp.a daar in de besluitvorming over het oplossen van het mobiliteitsprobleem van Antwerpen rekening mee houdt, want ik heb de indruk dat op dat punt de stad Antwerpen dat maar zijdelings doet.

Mijnheer Martens, ik heb een beetje medelijden met u. Vandaag moet u, als groene jongen van dienst, de kastanjes uit het vuur halen voor sp.a. Maar de echte woordvoerder van sp.a in dit dossier blijft netjes op zijn stoel zitten. Ik heb het over de burgemeester van Antwerpen, de heer Patrick Janssens. Op de radio en in de kranten orakelt hij hoe het moet en achter de schermen trekt hij aan de touwtjes van de sp.a-fractie, maar vandaag heeft hij niet de moed van zijn overtuiging om hier vanop de tribune zijn standpunt als burgemeester van Antwerpen en dus als meest betrokken partij duidelijk te zeggen wat zijn visie is en wat sp.a werkelijk denkt.

De schijnvertoning van sp.a in dit gremium, waarbij men de lof zwaait over het plan van Forum 2020 en ook allerlei bedenkingen verwoord, tart elke verbeelding. We weten dat achter de schermen sp.a op de rem staat. Sp.a wil niet dat er een consensus wordt bereikt. Ofwel plooit de heer Janssens, gaat hij plat op de buik en verloochent hij alles wat hij de afgelopen maanden naar aanleiding van het referendum heeft gezegd en gaat hij akkoord om met een Lange Wapper light de regering te redden en sp.a in de meerderheid te houden, ofwel is dat niet zo.

Het enige wat ons interesseert in uw betoog, als u tenminste de woordvoerder van uw kopman Janssens bent, is het antwoord op deze simpele vraag: bent u voor of tegen een Lange Wapper light? Bent u voor of tegen het voorstel zoals het wordt geformuleerd door de heer De Wever, in tandem met zijn copain, minister-president Peeters? Dat is de echte vraag die sp.a vandaag moet beantwoorden. Heb de moed van uw overtuiging, stuur uw kopman naar het spreekgestoelte en zeg wat u te zegen hebt. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Mevrouw Vogels heeft het woord.

Mieke Vogels

Voorzitter, collega’s, het wordt mij duidelijk dat de scheldpartij die we op de radio mochten horen, hier op een beleefde manier wordt overgedaan. Ik hoor de oppositie niet dezelfde harde taal gebruiken die de heer De Wever tegen de Groep van Tien heeft gebruikt. De heer Caluwé heeft dat plan hier onderuitgehaald, want volgens hem is het plan niet berekend en hij heeft ook nog andere opmerkingen. De heer de Kort past de typische CD&V-tactiek toe: verdeel en heers. Die tien mensen zijn het niet langer met elkaar eens, terwijl de burgemeester van Antwerpen op de radio zegt dat het een degelijk plan is dat moet worden bekeken. In het parlement wordt dat allemaal op een beleefde manier herhaald.

Als groen meisje geef ik groene jongen Bart Martens volledig gelijk: dat plan moet op zijn merites worden beoordeeld. Maar de kloof binnen de meerderheid wordt hier meer dan ooit duidelijk.

Mijnheer Martens, ik heb een heel duidelijke vraag voor u: wat is uw visie op de Lange Wapper light? Onderschrijft u de deadline die hier door de minister-president en CD&V naar voren wordt geschoven, dat er voor 30 maart een beslissing moet vallen? Als ik u hoor spreken over au sérieux nemen, bekijken en onderzoeken, dan zal het snel 30 maart zijn. Onderschrijft u die deadline van 30 maart? Het mag ook 31 maart zijn.

Bart Martens

In de filosofie van het debat dat we straks gaan hebben op basis van het voorstel van resolutie van de commissie-Sauwens, moet het mogelijk zijn dat we tegen eind maart een voorkeursbeslissing nemen. Daarna volgt de planuitwerkingsfase, zoals we dat netjes hebben afgebakend in onze commissie-Sauwens. Dat betekent dat we tegen eind maart in staat moeten zijn om knopen door te hakken over welk alternatief we kiezen. Uiteraard wil dat niet zeggen dat er op 1 april een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal liggen, en een bouwaanvraag. Dat is voor de planuitwerkingsfase, die uiteraard veel meer tijd zal vergen dan de maand die we nemen om de voorkeursbeslissing uit te werken.

Mieke Vogels

De huidige lopende bouwvergunning is volgens u dus voor de prullenmand?

Bart Martens

Mevrouw Vogels, ik heb het unaniem advies van de stad Antwerpen heel aandachtig gelezen. Ik denk inderdaad dat de huidige bouwaanvraag, in de vorm zoals ze voorligt, zeker niet kan worden gehonoreerd. (Applaus bij Groen!)

Ik denk dat iedereen die mening is toegedaan.

Mijnheer de Kort, als ik zeg dat een oplossing niet alleen een maatschappelijk, maar ook een bestuurlijk draagvlak moet hebben, en ik daaraan heb toegevoegd dat dat bestuurlijk draagvlak niet alleen wil zeggen een meerderheid in de Vlaamse Regering, dan betekent dat uiteraard dat alle betrokken gemeenten daarin mee moeten zijn. Ik heb ook de IGEAN-studie, die u mee hebt besteld, met veel aandacht gelezen. Daar zitten heel waardevolle perspectieven in.

Het gaat niet op alleen een oplossing te vinden voor de Antwerpse ring, die we niet eens hebben, en de rand ongemoeid te laten. Er is geen keuze tussen stad of rand, we moeten een oplossing zoeken voor stad én rand. Mijnheer de Kort, alle lokale besturen moeten daarbij worden betrokken.

Mijnheer Dewinter, u zegt dat wij erop uit zijn om geen oplossing te vinden, dat we de regering hierop willen laten stranden. Dat is hoegenaamd niet het geval. Ik wil nogmaals onderstrepen dat we voor elke oplossing zijn die een maatschappelijk en een bestuurlijk draagvlak heeft, en die niet alleen tegemoet komt aan de bereikbaarheidsproblemen, maar ook aan de leefbaarheidsproblemen. We zullen inderdaad geen oplossing aanvaarden die de leefbaarheid van Antwerpen ondergraaft, we zullen inderdaad geen oplossing aanvaarden die de duurzame stedelijke ontwikkeling van de grootste stad van Vlaanderen onmogelijk maakt.

Dirk de Kort

Mijnheer Martens, u hebt al een voorafname gedaan op het debat dat we straks nog moeten voeren over de werkzaamheden en aanbevelingen van de commissie-Sauwens. Ik had uit de talrijke besprekingen begrepen dat de aanbevelingen van die commissie zouden worden toegepast op alle nieuwe projecten, en dat we die niet zouden toepassen op bestaande lopende projecten. Anders is het niet Sneller door Beter. Dan zijn we supervertraagd bezig en dat is het omgekeerde van het versnellen van infrastructuurwerken door betere procedures. Daarover was een consensus vanuit alle partijen. Wat u nu voorstelt, is een serieuze vertraging van bestaande infrastructuurprojecten.

Bart Martens

Mijnheer de Kort, ik denk dat u zich vergist. Wat ik bedoel, is dat we in de nieuwe terminologie die we hanteren, nu aan het einde van de verkenningsfase zijn gekomen voor wat het oplossen van het mobiliteitsvraagstuk in en rond Antwerpen betreft.

Ik pleit hier hoegenaamd niet om nu te starten met een verkenningsfase zoals we dat voor nieuwe, maatschappelijk belangrijke projecten willen doen. Daar vergist u zich in. Ik denk dat we aan het einde van de verkenningsfase zijn gekomen en dat we nu knopen kunnen doorhakken die volgens onze eigen timing in een planuitwerkingsfase op een à anderhalf jaar zouden moeten worden gerealiseerd. Ik bedoel dan tot op het moment van de aanbesteding en de uitvoering.

Jurgen Verstrepen

Mijnheer Martens, ik heb aandachtig geluisterd naar uw pleidooi. Ik hou van duidelijkheid. Heel wat mensen willen duidelijkheid. U spreekt in naam van de sp.a-fractie, de coalitiepartner dan deze regering. We hebben heel wat verklaringen gehoord van mevrouw Gennez over een scenario zonder Lange Wapper. Begrijp ik het nu goed dat sp.a voor het einde van de maand een beslissing zal nemen zonder verder het voorstel van Forum 2020 te bestuderen? Zult u die beslissing sowieso nemen zonder verder uitgewerkte plannen?

Bart Martens

Ik herhaal nogmaals dat we morgen verder zullen discussiëren over de plannen van Forum 2020. We hebben alle verkeers- en andere modellen om, in combinatie met het sturend beleid dat we zullen moeten voeren in eender welk scenario, heel snel uit te rekenen welke plannen welke files kunnen doen verdwijnen en welke oplossingen kunnen aanreiken. Ik denk dat we vrij snel een voorkeursbeslissing kunnen nemen die dan verder moet worden uitgewerkt. Dat zal het geval zijn voor elke alternatief dat uit de bus komt.

We beschikken over de elementen om snel een voorkeursbeslissing te nemen. We beschikken over modellen die in enkele weken tijd al deze scenario’s kunnen doorrekenen.

Jurgen Verstrepen

De oude modellen als Lange Wapper of Lange Wapper light horen er dus niet meer bij?

Bart Martens

Mijnheer Verstrepen, we moeten zoeken naar een oplossing die niet alleen bestaat uit beton maar ook uit elektronica, die niet alleen werk maakt van de bereikbaarheid maar ook van de leefbaarheid, die inzet op mobiliteit en stedelijkheid. Het is niet bedoeling dat we moeten kiezen tussen stad en rand, het moet een oplossing zijn voor stad én rand. We zullen niet moeten kiezen tussen stad en haven, maar voor stad én haven.

Hoe die oplossing eruit moet ziet, mijnheer Verstrepen, komt toe aan de Vlaamse Regering. Ik heb al meermaals gezegd dat we die broedende kip niet moeten storen. We weten nu tegen wanneer ze haar eieren zal leggen. Ik hoop alleen samen met u dat het geen windeieren zullen zijn. (Applaus bij sp. a en CD&V)

Mijnheer Martens, als een waar taalvirtuoos bent u erin geslaagd om in heel uw betoog het woord Lange Wapper niet uit te spreken. Dat is voor een socialist uit Antwerpen niet eenvoudig, maar het is u toch gelukt. Dat doet me enigszins vermoeden waarom u en niet de heer Janssens op de tribune bent geklommen. Alle opties worden open gehouden.

Zou het niet kunnen zijn dat we langzaam maar zeker, ook in hoofde van sp.a, afstevenen op een compromis met een licht aangepast tracé voor de Lange Wapper en een andere aansluiting ter hoogte van het viaduct van Merksem en dat er in compensatie voor de bocht van sp.a meer geld komt voor de leefbaarheid in de stad, voor de aansluitingen van De Lijn en dergelijke en voor een versnelde uitvoering van de sluizen die aan renovatie toe zijn? Ik heb de indruk dat sp.a die bocht aan het nemen is en dat we langzaam maar zeker bij dit compromis zullen landen.

De voorzitter

De heer De Wever heeft het woord.

Ik verontschuldig me voor mijn late aanwezigheid. Het was overmacht, geen opzet. Het was geen symbolisch statement over dit dossier dat ook al lang op zich laat wachten. Ik ben wel ontroerd dat de oppositie meent dat het debat niet ten volle kan worden gevoerd zonder mijn aanwezigheid.

Er is iets cynisch aan dit debat, dat moeten we toegeven. De heer Penris heeft er daarnet al op gewezen dat we straks een voorstel van resolutie behandelen met aanbevelingen om investeringsprojecten te versnellen. Eerst gaan we echter in een sessie het derde lustrum vieren van het begin van de planning over de Antwerpse mobiliteit, het tweede lustrum van de goedkeuring van het BAM-decreet, dat in 2000 unaniem werd goedgekeurd, zonder dat er een beslissing is gevallen over de wijze waarop dit probleem zal worden opgelost. Het moet erkend worden dat er vandaag nog altijd geen beslissing is genomen. De kritiek van de oppositie daarop is uiteraard terecht. Laten we echter eerlijk zijn en toegeven dat deze kritiek voor de hele Vlaamse politieke klasse geldt.

Ik ben de laatste spreker over dit onderwerp. Ik zal niet in herhaling vallen. Ik heb goed geluisterd naar wat de oppositie heeft gezegd. Enorm veel geloofwaardigheid zit daar nu ook niet in bij de fracties die ooit hebben gedanst voor de Lange Wapper en sindsdien dansen bij elk alternatief voorstel dat wordt voorgesteld zonder veel tijd nodig te hebben om dergelijke zaken te bestuderen. (Applaus bij CD&V en bij de N-VA)

Het staat nauwelijks in de krant of het is het nec plus ultra. En dat geldt voor het ene na het andere, in weerwil van alle beleid dat men vroeger mee heeft goedgekeurd. Ik verwijs onder andere naar het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Ik kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet het zelf ook wel. Dat staat ook in contrast met wat er ooit in uw partijprogramma heeft gestaan in de Antwerpse rand. Maar goed, ik laat dat met veel plezier voor uw rekening.

Ik zie daar geen geloofwaardigheid, ook niet bij de fracties die, dat moet ik toegeven, niet van standpunt veranderen, maar die er op hetzelfde moment verschillende standpunten op nahouden. Mijnheer Verstrepen, ik zie geen geloofwaardigheid bij een fractie die weliswaar niet om de 5 minuten van standpunt verandert, maar wel parallel en op hetzelfde moment verschillende standpunten goedkeurt. De ene zegt in de Antwerpse gemeenteraad ‘lang leve de Wapper’, terwijl de andere een persconferentie geeft om het zoveelste alternatief voor te stellen. Echt geloofwaardig is dat niet. (Opmerkingen)

De voorzitter

Wie van LDD vraagt het woord? (Gelach. Applaus)

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Mijnheer De Wever, ik weet dat u, na wat u in het verleden hebt meegemaakt met onze voorman, altijd een beetje kregelig wordt als het over Lijst Dedecker gaat. Voor alle duidelijkheid wil ik zeggen dat het standpunt van LDD altijd heel rechtlijnig is geweest. Tot aan het referendum was mijn fractie steeds voorstander van de Lange Wapper. Zelfs tijdens het referendum hebben we aan de Antwerpenaar het advies gegeven om te stemmen voor die Lange Wapper. Aanvullend, en volledig complementair, werd gezegd dat het verbeterde gebruik van de Liefkenshoektunnel voor ons sneller kan. Dat standpunt werd in het verleden ook door de VB-fractie naar voor gebracht.

Dan hebben we gezegd dat er eindelijk eens een beslissing moet worden genomen. We hebben zelfs in dit parlement gepleit om het referendum moreel bindend te maken. Ik weet ook wel dat er in dat verband juridische problemen waren. Het feit dat de Antwerpse bevolking besliste om die Lange Wapper weg te stemmen, was voor ons een nieuw gegeven. Als democraat leggen we ons daarbij neer. Voor ons hield dat politiek inderdaad een tabula rasa in.

Voor ons mag men nu beslissen wat men wil, als men maar beslist. Forum 2020 heeft de verdienste dat er een brede consensus is over het plan. Elk alternatief voorstel, dat we met open vizier willen bekijken, moet natuurlijk aan twee voorwaarden voldoen. In eerste instantie mag de uitvoering natuurlijk niet echt veel langer duren. In tweede instantie mag het ook niet significant duurder zijn.

Ik heb die vraag en die opmerking al verschillende keren gehoord. Ik hoop nu enige duidelijkheid te hebben verschaft.

Ludwig Caluwé

Mijnheer Vereeck, ik vrees dat ik uw geheugen moet opfrissen. Uw fractie, of minstens de heer Verstrepen, heeft niet opgeroepen om te gaan stemmen voor de Lange Wapper. Mijnheer Verstrepen heeft opgeroepen om niet te stemmen. En de meerderheid van de inwoners van de stad hebben zijn advies gevolgd. (Gelach. Applaus)

Mijnheer Vereeck, ik ben helemaal niet kregelig. Ik dank u voor deze tweede toespraak over het vierde en definitieve standpunt van uw fractie. Ik hoop dat uw voltallige fractie in de Vlaamse gemeenteraad goed naar u heeft geluisterd. Tot op heden strookt die mening toch niet echt met uw laatste definitief en volwaardig standpunt. Maar dat terzijde.

Ik zie die geloofwaardigheid niet echt opdoemen.

Jurgen Verstrepen

Voorzitter, ik vraag het woord voor een persoonlijk feit.

De voorzitter

Mijnheer Verstrepen, het is niet omdat uw naam hier wordt genoemd, dat er een persoonlijk feit is. De heer De Wever heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Mijn naam wordt hier vier keer op een rij genoemd.

De voorzitter

Elke keer als u uw naam hoort, zegt u: een persoonlijk feit.

Jurgen Verstrepen

Voorzitter, hij verklaart hier iets dat niet juist is. Ik heb het recht, na de vierde keer, om de heer De Wever terecht te wijzen en te zeggen dat hij zijn woorden moet aanpassen. Het is niet correct wat hij vertelt. Als hij er een lachertje van wil maken, mag hij dat gerust doen. Ik ga de gemeenteraad hier niet overdoen, maar hij moet niet een dergelijke indruk wekken, want dat is fundamenteel niet juist.

I stand corrected.

Ik zie de geloofwaardigheid ook niet bij een fractie waarvan een achtbaar lid haar tussenkomst begint met te zeggen: momenteel is het verschil tussen u en ons dat wij in de oppositie zitten. Dat verraadt heel veel, met name het besef dat u 10 jaar lang niet in die oppositie zat en dus 10 jaar lang van dit dossier mee hebt gemaakt wat het vandaag is. Het is een fractie die in Antwerpen wel tot de meerderheid behoort.

Het is wel een regering zonder Open Vld die er niet in slaagt om beslissingen te nemen, mijnheer De Wever.

De voorzitter

Mevrouw De Ridder, als u het woord vraagt, dan krijgt u dat, maar niet op deze manier.

De heer De Wever heeft het woord.

Voorzitter, mij stoort het enthousiasme niet waarmee mevrouw De Ridder mij onderbreekt. Dat staat in schril contrast tot haar stilzwijgen in de Antwerpse gemeenteraad waar haar partij wel tot de meerderheid behoort. Ik ga niet zeggen dat de broek op de enkels ligt, dat is het soort beeldspraak die ik liever niet bezig. (Applaus bij CD&V, het Vlaams Belang en de N-VA)

U hebt ook niet verwezen naar uw standpunt dat er nog een nieuwe volksraadpleging moet komen. Dat is toch het standpunt van Open Vld? Dat zal zeker enorm versnellend werken op de beslissingsprocedure die we nu nog moeten nemen. Ik neem aan dat u nog altijd zegt dat als we een nieuw plan hebben, er een nieuwe volksraadpleging moet komen. Dat is toch het standpunt van Open Vld? Dat klopt toch?

De voorzitter

De heer Gatz heeft het woord.

Sven Gatz

Ik weet dat u een erudiet man bent die veel boeken leest en dus veel citaten kent. Ik weet niet of u het volgende citaat kent van Theodore Roosevelt: de beste beslissing is de beslissing die goed is, de tweede beste beslissing is de beslissing die fout is en de slechtste beslissing is degene die men niet neemt.

Dat bent u aan het doen. U mag nu gerust tegen ons en de verenigde oppositie in het offensief gaan, maar u beslist niet. Nochtans ligt de bal toch ook in uw kamp, of vergis ik mij? In welk kamp ligt de bal? Gaan wij de brug bouwen? Ik denk dat u dat wel wilt doen, niet?

Hoe zit het nu met die volksraadpleging? Moet die er nog komen?

Mieke Vogels

Mijnheer De Wever, ik zou u er graag op attent maken dat u maar 5 minuten hebt. Ik zou heel graag weten wat nu het standpunt van uw partij is. U staat daar als God de Vader te oordelen over de geloofwaardigheid van iedereen in dit halfrond. Laat ons dat zelf beoordelen. Ik zou nu heel graag weten wat het standpunt is van de meerderheidspartij waarvan u deel uitmaakt. (Applaus bij Open Vld, LDD en Groen!)

Mijnheer De Wever, ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. U valt de oppositie aan in de hoop daarmee uw eigen standpunt niet te moeten formuleren. We weten toch allemaal dat het enige lightproduct dat de heer De Wever echt verkiest, de Lange Wapper light is. Dat moet u dan ook maar eens durven zeggen.

Ik wou daartoe komen. Ik verontschuldig mij dat ik uw uiteenzettingen zo goed heb beluisterd en uw standpunten zo goed op de voet volg.

De tijd is er om te beslissen en iedereen moet kleur bekennen. Wat we zelf doen, kunnen we beter doen, zei Gaston Geens. We moeten het natuurlijk wel doen. Dit dossier is een schandvlek op het Vlaamse bestuur, dat is klaar en duidelijk. Om Hugo Claus te citeren: “tètitatutis”. We moeten de beslissing nemen. Alle elementen liggen inderdaad op de tafel, tot en met zeer recente voorstellen die daar zijn bijgekomen. Dat zijn de spreekwoordelijke laatste loodjes.

Er is inderdaad een tegenstelling. Je kunt niet enerzijds roepen: beslis, beslis nu, en in één adem zeggen: neem alle voorstellen au sérieux, ook de voorstellen die we nog maar enkele dagen kennen. Wij zijn van plan om dat inderdaad te doen en te doen wat we altijd hebben gedaan, bij monde van de heer Peumans die samen met vele goede collega’s uit meerderheid en oppositie het dossier al jaren volgen, namelijk alles zeer kritisch bekijken. Alles ligt op tafel. We moeten dat kritisch bekijken, niet om het af te breken, maar om de beste beslissing te kunnen nemen.

Nu wilt u natuurlijk weten wat die is. U begrijpt allemaal – u bent oppositie voor iets – dat dit binnen de coalitie nog geen uitgemaakte zaak is. (Gelach)

Ah, is dat een verrassing? In dat geval had ik u overschat. U hebt gelijk dat u ons kietelt, opdat we het laatste woord zouden zeggen. Dat zullen we niet doen, maar de minister-president heeft wel een heel duidelijk tijdpad aangegeven. Dat is een tijdpad van weken, geen tijdpad van maanden. Elke partij van de meerderheid – en dat lijkt me het meest relevante, om niet te zeggen het enige relevante – is daarmee akkoord gegaan op dit spreekgestoelte. Binnen enkele weken beslissen we. Mijn fractie is alleszins bereid om die laatste oefening te voleindigen en dit dossier eindelijk tot een goed, tot het beste einde te brengen. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

De heer Sabbe heeft het woord.

Ivan Sabbe

Mijnheer De Wever, ik wil even uw geheugen opfrissen. Ik heb het ‘voorrecht’ gehad om naast u te zitten in de opvolgingscommissie in augustus. In twee vergaderingen heb ik u drie verschillende standpunten weten verdedigen. Eerst was u voor de Lange Wapper. Dan was u ertegen. Dan heb u letterlijk in de Antwerpse gemeenteraad herhaald dat dit “goed, maar niet goed genoeg” was. Als het gaat over dwalingen en het veranderen van opinie, dan hebt u dus wel de hoofdvogel afgeschoten.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, ter afsluiting van dit actualiteitsdebat lijkt het me belangrijk te herhalen dat de Vlaamse Regering deze maand een beslissing neemt. Ik heb begrepen dat meerderheid en oppositie vragen dat deze Vlaamse Regering zo snel mogelijk een duidelijk standpunt inneemt. We zullen dit doen. Geef ons alstublieft de tijd tot eind deze maand. Als het sneller kan, zullen we dat ook sneller bekendmaken, maar deze maand telt 31 dagen, als ik me niet vergis, dus geef ons de tijd tot 31 maart. Het is heel duidelijk dat dit de tijd is die wij onszelf geven. We delen dit heel duidelijk mee aan dit parlement.

We moeten natuurlijk een heel ruime oplossing hebben, een totaaloplossing. De heer Martens heeft ernaar verwezen, net als de heer de Kort: het gaat niet alleen over de problematiek van de mobiliteit in en rond Antwerpen, ook voor de andere gemeenten, waar er ook sluipverkeer is, moeten we een oplossing hebben. Het is daarnet al aangehaald: het kan niet dat we één flessenhals oplossen en een andere creëren. Ik ben het er dus volledig mee eens dat we een totaaloplossing moeten hebben.

Ik heb in mijn inleiding gezegd dat het een multimodale oplossing is. Het gaat niet alleen over het verkeer. Hier werd ook verwezen naar de binnenvaart, de spoorwegen, het openbaar vervoer. We moeten een oplossing hebben die de mobiliteit van Antwerpen en omgeving voor een langere termijn duurzaam realiseert. Het gaat dus niet alleen over andere modi en niet alleen over de stad: we zullen het geheel bekijken in onze oplossing.

De derde Scheldekruising staat heel nadrukkelijk in het regeerakkoord. Daarin verwijzen we naar de vorige regering. Ik heb onderstreept dat die kruising voor ons een belangrijk element is en dus ook in de oplossing moet worden meegenomen. Er werd verwezen naar de leefbaarheid. Dat is een heel belangrijk element dat in de oplossing moet worden opgenomen. Er was wat verbazing over, maar het kan natuurlijk niet dat we gewoon doorgaan met de bouwvergunning die voorlag en die ook het onderwerp was van de volksraadpleging. Ik heb ook gezegd dat we dat niet door de strot van de Antwerpenaren zouden duwen. Dat is niet onze intentie, maar alle andere oplossingen worden nu onderzocht. De heer De Wever heeft gelijk: mochten we nu al een oplossing hebben, dan gaf ik u die vandaag graag. We geven onszelf tot eind deze maand de tijd om die oplossing te realiseren. U zult dat zeker in de gaten houden.

Voorzitter, we zullen rekening houden met alle uiteenzettingen die hier zijn gehouden. Ik apprecieer dat dit parlement de regering die tijd wil geven en uitkijkt naar de oplossing die zal worden geformuleerd. (Applaus bij de meerderheid)

Voorzitter, minister-president, ik hoor natuurlijk opnieuw hetzelfde: we zullen er rekening mee houden, we zullen een beslissing nemen, we geven onszelf tijd, u moet ons tijd geven, we moeten een oplossing vinden, we denken na, de oplossing moet multimodaal en duurzaam zijn, we nemen dat mee in overweging in de oplossing. Dat is een korte samenvatting. Minister-president, die bevat natuurlijk nog minder nieuws dan uw eerste uiteenzetting.

Ik zou u nog een goede raad willen geven. Zorg dat uw regering, liever dan op de radio dj te spelen of te schermutselen, overgaat tot waar ze voor wordt betaald: beslissingen nemen.

Lode Vereeck

Voorzitter, ik wil namens mijn fractie een actualiteitsmotie aankondigen.

Woensdag 31 maart is er plenaire vergadering. Ik neem aan dat de minister-president dan zijn verklaring zal afleggen in dit halfrond.

Jan Penris

Voorzitter, je denkt soms dat er geen nieuws te rapen valt in een debat waar alles zo voorspelbaar wordt geacht, maar er was toch wel nieuws te rapen. Ik heb vandaag een aantal coalitiepartners heel uitdrukkelijk horen zeggen dat ze er nog niet uit zijn. U was er niet uit en dat weten we allemaal, maar vandaag hebt u het met zoveel woorden toegegeven. Dat is een beetje flink van u.

Om u eruit te helpen, kondigen wij een actualiteitsmotie aan die een bottomline zal trekken om u constructief terug op weg te helpen, in het belang van Antwerpen en de hele Vlaamse gemeenschap. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Dirk Peeters

Voorzitter, ook Groen! zal een actualiteitsmotie indienen.

Wij hebben van de meerderheid eigenlijk niets nieuw vernomen. We stellen vast dat de scherpe messen minder scherp zijn, maar dat ze nog altijd onder de rok worden gehouden. De verdeeldheid blijft. Het kader is allesbehalve duidelijker geworden en ook de richting waarin deze meerderheid een oplossing zoekt, is voor mij nog vaag. Ik hoop dat u van de laatste maand die u zichzelf hebt gegeven, handig gebruik zult maken, want de tijd dringt.

Sven Gatz

Voorzitter, ik hoop dat de regering in maart zal beslissen. Wij wachten tot 31 maart. Ik hoop alleen dat wij het debat niet zullen moeten overdoen op 1 april.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Het debat is gesloten.

De voorzitter

Actualiteitsmoties

Door de heer Vereeck, door de heer Penris en door de heer Peeters werden tot besluit van dit actualiteitsdebat actualiteitsmoties aangekondigd. Ze moeten uiterlijk om 16.10 uur zijn ingediend.

Het parlement zal zich daar straks over uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.