U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Samenstelling van de commissies
Ingekomen stukken en mededelingen
Motie van orde
Motie van orde
Motie van orde
Actuele vraag van mevrouw Gerda Van Steenberge tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over een eventuele aanpassing van de tuchtprocedure bij leerkrachten, naar aanleiding van de berichtgeving over het doorbetalen van een van zware feiten verdachte leraar
Actuele vraag van mevrouw Kathleen Helsen tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over een integrale aanpak van het kleuteronderwijs in Vlaanderen
Actuele vraag van mevrouw Ann Brusseel tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het plaatsgebrek in de Nederlandstalige scholen in Brussel
Actuele vraag van de heer Karlos Callens tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de administratieve lasten voor landbouwbedrijven
Actuele vraag van de heer Christian Van Eyken tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de verklaringen van de minister-president betreffende de treinramp in Buizingen van 15 februari laatstleden
Actuele vraag van mevrouw Mieke Vogels tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de besparingen op de OCMW-budgetten in de grote steden
Actuele vraag van mevrouw Irina De Knop tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over het aandeel van Vlaanderen in de Belgische doelstelling inzake hernieuwbare energie
Actuele vraag van de heer Lode Ceyssens tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de herbestemming van militaire domeinen
Actuele vraag van de heer Kris Van Dijck tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de uitspraken van federaal minister van begroting Guy Vanhengel betreffende de uitgavenpolitiek van de regio¿s
Actuele vraag van de heer Bart Van Malderen tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over het rapport van de VDAB `Kansengroepen in kaart ¿ Laaggeschoolden op de Vlaamse arbeidsmarkt¿
Regeling van de werkzaamheden
Themadebat over het hoger onderwijs
Wijziging van de bijlagen 1a en 1b van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen (Regl. art. 82)
184 (2009-2010) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beleidsnota Bestuurszaken 2009-2014
185 (2009-2010) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Beleidsnota Binnenlands Bestuur 2009-2014
186 (2009-2010) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Beleidsnota Inburgering en Integratie 2009-2014
187 (2009-2010) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beleidsnota Toerisme 2009-2014
Verslag van het verzoekschrift Verzoekschrift over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel
Themadebat over het hoger onderwijs - benoeming van een commissie ad hoc
Personeelsaangelegenheden - Wijziging van de bijlagen 1a en 1b van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat. Bespreking en stemming
Met redenen omklede motie Beleidsnota Binnenlands Bestuur 2009-2014
Met redenen omklede motie Beleidsnota Inburgering en Integratie 2009-2014
Met redenen omklede motie tot besluit van de op 2 februari 2010 door de heren Stefaan Sintobin en Marnic De Meulemeester in commissie gehouden interpellaties tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, respectievelijk over de kritiek van het Steunpunt Toerisme en Recreatie op de toeristische marketing van de Vlaamse overheid en over de sterke terugval van buitenlandse toeristen in Vlaanderen in 2009
Met redenen omklede motie tot besluit van de op 2 februari 2010 door de heren Stefaan Sintobin en Marnic De Meulemeester in commissie gehouden interpellaties tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, respectievelijk over de kritiek van het Steunpunt Toerisme en Recreatie op de toeristische marketing van de Vlaamse overheid en over de sterke terugval van buitenlandse toeristen in Vlaanderen in 2009
Met redenen omklede motie tot besluit van de op 3 februari 2010 door de heer Frank Creyelman in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over het ondersteuningsbeleid van de Vlaamse overheid ten aanzien van ondernemers en zelfstandigen in moeilijkheden
Met redenen omklede motie tot besluit van de op 3 februari 2010 door de heren Jan Penris en Lode Vereeck in commissie gehouden interpellaties tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, respectievelijk over de situatie bij Opel Antwerpen na het uitlekken van een intern document en over de verklaring van de minister-president betreffende de door de regering onderzochte piste om Saab naar Antwerpen te halen bij de gebeurlijke sluiting van Opel Antwerpen

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.