U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is de algemene bespreking van het ontwerp van decreet.

De heer Hendrickx, verslaggever, heeft het woord.

Marc Hendrickx

Voorzitter, geachte leden, minister, ik kan kort zijn. In de commissie was er reeds unanimiteit bij meerderheid en oppositie. Dit verdrag poogt een accurate oplossing voor een bescherming tegen en een bestraffing van erg laakbare, totaal onaanvaardbare praktijken te vinden. We kunnen het daar allemaal over eens zijn. Preventie is in dezen nochtans niet altijd gemakkelijk. Deze specifieke problematiek heeft immers diverse oorzaken. Het verdrag is een logisch gevolg van de inspanningen die de Raad van Europa nu al meer dan 15 jaar doet ter zake. Tegelijk is het een bewijs dat het gaat om een topprioriteit voor de Raad van Europa. Het verdrag is voor een deel ook een implementatie van al bestaande verdragen. Tijdens de voorbereiding ervan heeft Vlaanderen en hebben de specifieke vakdepartementen kunnen wegen op het ingenomen Belgisch standpunt. Voor het eerst ook criminaliseert een internationaal verdrag seksueel misbruik.

Kort samengevat zijn er vier grote doelstellingen: begeleiding, voorlichting, sensibilisering en interveniëring. Naast de opsomming van strafbare feiten heeft men ook oog voor enkele nieuwere fenomenen als grooming en sekstoerisme. Uiteraard heeft de materie rechtstreeks te maken met onze bevoegdheden Preventie en Bescherming, Slachtofferhulp, en Jeugd en Bijstand. Dit vormt voor Vlaanderen een extra stimulans om qua beleid verder te gaan op de reeds ingeslagen weg. Een aantal verdragsbepalingen zijn trouwens reeds gerealiseerd, zoals hulplijnen, jeugdhulp en dergelijke meer. Er zijn dus maar weinig nieuwe initiatieven nodig om aan de verdragsverplichtingen te voldoen.

Bij de bespreking in de commissie werd ook aandacht gevraagd voor een specifiek project van Sensoa. Meer daarover vindt u in het verslag. Voor de goede orde geef ik nog even de stand van zaken met betrekking tot de goedkeuringsprocedure binnen België. Er moet op worden gewezen dat nog geen enkele overheid haar instemmingsprocedure heeft afgewerkt. Er zijn trouwens ook nog maar drie landen die de ratificatieoorkonde hebben ingediend, ofschoon er toch al 38 lidstaten van de Raad van Europa hebben ondertekend. (Applaus)

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Voorzitter, het is goed dat we als eerste kunnen overgaan tot de goedkeuring. Dit beantwoordt ook wat de thema’s betreft aan grote bezorgdheden die in dit parlement ook al herhaaldelijk, aan bod zijn gekomen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 135/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.