U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer Watteeuw heeft het woord.

Filip Watteeuw

Voorzitter, collega’s, we hebben hierover in de commissie al een vrij uitgebreid debat gevoerd. Ik kan me dus beperken tot een korte verklaring.

Als we de vooruitzichten van het Planbureau mogen geloven, dan zijn er in 2030 500.000 Vlamingen meer. Er zal dan nood zijn aan 300.000 bijkomende woningen. Er zullen dan scholen en kinderopvangplaatsen nodig zijn voor 70.000 kinderen extra. Dat is immens. De uitdaging is op veel vlakken erg groot. Er moeten voorzieningen worden uitgebouwd, infrastructuur aangelegd en de druk op milieu en ruimte moet worden beperkt.

Dat is niet zo eenvoudig. Als er een aantal mensen zijn die dit al weten, dan zijn die te vinden in de grootsteden. Antwerpen is in tien jaar tijd gegroeid met 40.000 inwoners. Gent is in tien jaar tijd gegroeid met 20.000 inwoners. Ik denk dat de bestuurders van die steden merken dat, als ze voorzieningen uitbouwen, ze al vaak niet volstaan op het moment dat ze zijn gerealiseerd.

Hetzelfde geldt voor Vlaanderen als we niet goed omgaan met de demografische uitdagingen. Als ik dan nog zeg dat het erop lijkt dat de cijfers van het Planbureau achterhaald zijn of achterhaald lijken, dan is de uitdaging nog groter.

Daarom vragen wij dat de Vlaamse Regering de gevolgen van de demografische evolutie onderzoekt en de nodige maatregelen ontwikkelt en daarover rapporteert in de bevoegde commissies.

De voorzitter

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

Voorzitter, ik sluit me aan bij wat de heer Watteeuw al heeft gezegd. Dit is een heel belangrijk signaal van het parlement aan de Vlaamse Regering.

Vijf jaar geleden is er al een studie geweest over de demografische ontwikkelingen. Die is eigenlijk compleet achterhaald. Het hoofdpunt van de demografische uitdaging was vijf jaar geleden heel duidelijk de vergrijzing. Die vergrijzing blijft natuurlijk een belangrijke uitdaging, maar zoals de heer Watteeuw stelt, werd de toename van de Vlaamse bevolking vijf jaar geleden compleet onderschat.

Het is dus absoluut nodig om over te gaan tot een actualisering en niet alleen de vergrijzing als uitdaging naar voren te schuiven. Ook die bevolkingstoename, in de eerste instantie in de steden, maar ook in de andere Vlaamse gemeenten, moet echt met voldoende aandacht worden bekeken, zodat alle bestuursniveaus daar de gepaste initiatieven voor kunnen nemen.

De voorzitter

De heer Arckens heeft het woord.

Erik Arckens

Voorzitter, als het gaat over demografie, dan gaat het over evoluties binnen een bevolking. Uiteraard gaat het hier niet over evoluties binnen een bevolking, het gaat gewoon over een toevloed, over een toestroom van buitenlandse vreemdelingen die zich hier in Vlaanderen komen vestigen. Dat en niets anders is de kwestie. Het gaat niet over kinderen die erbij komen in Vlaanderen, het gaat over de massale toevloed van vreemdelingen. Daarover zullen we hier stemmen.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

96 leden hebben ja geantwoord;

17 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.