U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer Deckmyn heeft het woord.

Mijnheer de voorzitter, onze met redenen omklede motie en die van de meerderheid tonen aan dat het bestaande decreet wellicht aan herziening toe is. Beide moties vragen als initiatief een evaluatie en eventueel bijsturing. Het Vlaams Belang heeft ervoor geopteerd om dat in algemene termen te vragen. Maar we verwijzen uiteraard naar de discussie in de commissie en trouwens ook naar de uitlatingen bij de actuele vragen vandaag, voor de concrete invulling betreffende onder andere de problematiek van de bestraffing, de beroepsprocedure, de dopingbestrijding in het algemeen enzovoort.

De heer Sauwens zei in de commissie dat hij geen interpellatie indiende omdat er voor hem geen politiek probleem was. Maar de met redenen omklede motie van de meerderheid toont aan dat er op zijn minst een probleem is, zij het misschien niet politiek. Ik stel vast dat de meerderheid zich via een motie bewust toont van het feit dat er zich een probleem voordoet inzake het decreet, dit in tegenstelling tot wat de minister eigenlijk vandaag naar aanleiding van de actuele vragen gesteld heeft.

De voorzitter

Mevrouw Werbrouck heeft het woord.

Ulla Werbrouck

Mijnheer de voorzitter, wat de motie van het Vlaams Belang betreft, zullen wij ons onthouden, want LDD vindt dat de motie nog niet ver genoeg gaat. We willen effectief een beroepsprocedure inschrijven. Hoe of wie dat moet doen, dat maakt ons niet uit, zolang er maar een komt.

Wat de motie van de meerderheid betreft, vind ik het ongehoord dat de minister hier duidelijk heeft gezegd dat er geen probleem is, dat er wel geëvalueerd zal worden, maar dat er geen probleem is. Toch zie ik in hun motie staan dat ze toch een keer zullen bekijken of er initiatieven nodig zijn om een beroepsprocedure in Vlaanderen aan te kaarten. Ik vind dat heel hypocriet.

Bovendien staat in een vierde puntje de mogelijkheid tot een getrapte strafmaat. Dat kan niet, dat zou dubbelzinnig zijn, de WADA-code is heel duidelijk: het is één jaar en het kan niet trapsgewijs. Dit is dus een heel hypocriete houding van de meerderheid. (Applaus bij LDD)

De voorzitter

De heer Sauwens heeft het woord.

Johan Sauwens

Mijnheer de voorzitter, dat kunnen we natuurlijk niet laten zeggen. (Rumoer)

De minister heeft in de beleidsnota een nieuw dopingdecreet aangekondigd. Het zou losgekoppeld worden van het decreet Medisch Verantwoord Sporten. Hij heeft ook aangekondigd dat dit vervroegd zal gebeuren en dat de problemen waarover de laatste weken nogal publiekelijk gediscussieerd werd, meegenomen worden in de versnelde evaluatie. Wij steunen die visie van de minister met onze meerderheidsmotie.

Ulla Werbrouck

Mijnheer Sauwens, was u het niet die gezegd heeft dat er geen probleem is met het decreet, dat niet aan de strafmaat moet worden geraakt, dat de sporters een fout hebben begaan en hun straf dan maar moeten uitzitten?

Ik vind dat je dan geen indiener kunt zijn van dat nummertje vier, dat de mogelijkheid biedt tot een getrapte strafmaat, want dat is heel hypocriet. Ik zeg het nogmaals.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 12

Ziehier het resultaat:

97 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

12 leden hebben ja geantwoord;

57 leden hebben neen geantwoord;

28 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.