U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 17 december 2009, 14.00u

van Dirk Van Mechelen aan minister Kris Peeters, beantwoord door minister Philippe Muyters
99 (2009-2010)
De voorzitter

Het antwoord wordt gegeven door minister minister Muyters.

De heer Van Mechelen heeft het woord.

Dirk Van Mechelen

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, toen in 2005 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Oosterweelverbinding werd goedgekeurd, besliste de raad van bestuur van de nv BAM om het renterisico op de financiering van dit project in te dekken door zogenaamde renteswaps. Men ging vijf swaps aan om een totaal bedrag van 2,3 miljard euro in te dekken. Vanzelfsprekend was de termijn gerekend op het moment van de ‘financial closing’, die op dat moment op twee jaar werd gezet.

Doordat het dossier vertraging heeft opgelopen, heeft men die swaps een aantal keren doorgerold. Dat ging vrij goedkoop, met 1 of enkele basispunten verrekening. We zijn nu op een moment gekomen dat heel de financiële sector in een ommekeer zit. Toen wij de nv BAM het recht gaven om die indekking te doen, was de langetermijnrente heel laag. Het was een zeer gunstige operatie.

Vorig jaar vroegen we al of het niet verstandig zou zijn die swaps af te wikkelen. Op een bepaald moment waren die bijvoorbeeld 90 tot 100 miljoen euro waard. Dat zou een opbrengst voor de nv BAM zijn.

Men heeft gemeend om dat niet te moeten doen. Begin dit jaar heeft men er drie van de vijf afgewikkeld, namelijk met Goldman Sachs. Er stonden er nog twee open, met KBC en Citybank. Mijnheer de minister, gaat de nv BAM deze swaps opnieuw doorrollen? Vandaag zal dat veel meer kosten. We praten dan over 20 tot 30 basispunten. Of is het de bedoeling om die swaps af te wikkelen? Dan denk ik dat dit gepaard zal gaan met een negatieve afrekening, dus met serieuze kosten.

Daarom heb ik gisteren al geïnterpelleerd of de regering toch met alle aspecten rekening had gehouden bij de budgetcontrole 2009, want ondertussen weten we dat de nv BAM is geconsolideerd met de Vlaamse overheid. Met andere woorden, als die swaps dit jaar worden afgewikkeld met een negatief bedrag, betekent dit dat de begroting die we gisteren hebben goedgekeurd, dreigt te ontsporen.

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Mijnheer Van Mechelen, uw informatie is uiteraard juist. Er waren inderdaad vijf swaps voor een bedrag van 2,3 miljard euro. Daarvan zijn er drie afgewikkeld. Toen hebben die een meerwaarde opgeleverd van 8,5 miljoen euro. Men had beter geluisterd naar de suggestie die toen is gedaan, maar zoals u weet, kan de raad van bestuur van de nv BAM hierin autonoom beslissen. Twee zijn er niet afgewikkeld, zoals u terecht zegt.

Ik ben midden november door de regeringscommissaris op de hoogte gesteld van de stand van zaken van die twee resterende swaps. Ik heb toen aan de voorzitter van de raad van bestuur een brief geschreven, verwijzend naar het Kas- en schuldendecreet. Daarin stond dat ik dacht dat het aangewezen was ook deze swaps af te rollen. Zoals ook u zei toen u de suggesties hebt gedaan, heeft de raad van bestuur van de nv BAM geoordeeld dat het wijzer was om nog even te wachten, wellicht in de hoop om uiteindelijk op een nulpunt te kunnen afsluiten. Begin december zijn de twee resterende swaps toch afgesloten. Daarmee is een verlies genomen van 50 miljoen euro. Als we daar de 8,5 miljoen euro in surplus tellen, dan weten we dat er 41,4 miljoen euro is genomen op die swaps. Indien men had gedaan wat ik had gesuggereerd in het kader van het Kas- en schuldendecreet, dan was dat verlies heel wat beperkter geweest. Toen ik die suggestie deed, was de minwaarde 25 miljoen euro.

U zegt dat de nv BAM geconsolideerd is. Ik denk dat ik daar niet opnieuw moet op reageren. Dat is de constructie zoals u die kent en zoals u die zelf hebt gemaakt bij de nv Aquafin. Wij bekijken vandaag hoe we deze constructie buiten de begroting kunnen houden zoals dat in het verleden het geval was.

Dirk Van Mechelen

Ik begrijp uit uw antwoord dat er bijna 50 miljoen euro verlies is geboekt op die twee swaps die afgewikkeld zijn. Gisteren hebben we de budgetcontrole 2009 goedgekeurd. Ik heb heel formeel gevraagd of we niets vergeten waren. De nv BAM is geconsolideerd, die brief van Eurostat is binnen. Eigenlijk vertelt u vandaag dat uw begroting 2009 andermaal met meer dan 41 miljoen euro in het rood gaat. Proficiat.

Mijnheer Van Mechelen, u vergeet hoe de situatie bij de nv Aquafin was in het verleden. Het is net dezelfde constructie bij BAM. Ik heb BAM niet buiten de begroting opgericht. Ik ben bezig te herzien op welke manier BAM kan worden hervormd om ze ESR-neutraal te houden. Dat is de manier waarop we hier werken, net zoals dat in het verleden is gebeurd.

De informatie die we gisteren hadden, was juiste informatie. En ook de begroting klopt.

Dirk Van Mechelen

Ik noteer een bijkomend gat in de kas.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.