U bent hier

De voorzitter

De heer Yüksel heeft het woord.

Veli Yüksel

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, vorige vrijdag heeft de Vlaamse Regering een beslissing genomen om de nieuwe procedures vast te leggen met betrekking tot de multifunctionele stadions. De regering heeft het engagement van de vorige regering bevestigd en een koppeling gemaakt met een nieuw feit, het WK 2018.

We weten allemaal dat België samen met Nederland in 2018 of 2022 het WK wil organiseren. De wereldvoetbalbond FIFA legt voorwaarden op aan landen die het WK willen organiseren. Een belangrijke voorwaarde is de capaciteit van nieuwe voetbalstadions. Het land moet een aantal stadions hebben van een bepaalde capaciteit, 40.000 zitjes. In België hebben we zes, zeven stadions nodig van een dergelijke capaciteit. Dat betekent dat wij op dit moment niet over de infrastructuur beschikken om het WK te organiseren. Wij moeten nieuwe stadions bouwen of bestaande verbouwen. Die stadions moeten klaar zijn tegen 2016.

Mijnheer de minister, de stappen die u tijdens deze legislatuur zult zetten, zullen grotendeels bepalen of we zullen kunnen meedingen naar het WK in 2018. Er zijn andere kapers op de kust, zoals Australië, Japan, Mexico en Rusland.

De Vlaamse Regering maakt via de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) 50 miljoen euro vrij voor dit project: 20 miljoen euro voor voetbalstadions en 30 miljoen euro voor oefenstadions. Twee stadions zullen 20 miljoen euro krijgen en zes stadions 30 miljoen euro. De clubs en de steden die het WK willen organiseren, moeten tegen eind november hun kandidatuur bij u indienen. Uiteindelijk zal de Vlaamse Regering tegen 15 december de knoop doorhakken en twee clubs selecteren.

Voor de bouw van een multifunctioneel en modern stadion is 60 tot 100 miljoen euro nodig, mijnheer de minister. Dat geld is er niet. We hebben maar 50 miljoen euro. Volstaat die 50 miljoen euro om de doelstelling van het organiseren van het WK, een belangrijke ambitie van deze Vlaamse Regering, te realiseren? Bent u desnoods bereid om bijkomende middelen vrij te maken?

De voorzitter

De heer Wienen heeft het woord.

Wim Wienen

Mijnheer de voorzitter, collega's, mijnheer de minister, ik zal het gemakkelijk maken. Mijnheer de minister, u moet op basis van de ingediende kandidaturen twee stadions kiezen als wedstrijdstadion. Het staat buiten kijf dat Antwerpen een stadion moet krijgen als grootste en zo niet belangrijkste stad van Vlaanderen. (Rumoer)

Alle gekheid op een stokje. Mijnheer de minister, er is eindelijk een besluit gekomen van de Vlaamse Regering. Eindelijk, want deze Vlaamse Regering is al benoemd sinds half juli en we weten allemaal dat dit dossier snel zijn beslag moet krijgen. Nu komt u met een beslissing waarin u de procedure een beetje wijzigt en waarin de steden betrokken worden. Zij moeten hun kandidatuur indienen. De steden en gemeenten hebben amper een maand de tijd om hun dossier bij u binnen te brengen.

In de regeringsbeslissing heb ik gelezen dat er onmiddellijk communicatie ging komen naar de steden en de clubs. Maandagavond kon ik vaststellen dat die communicatie nog niet of toch niet volledig was doorgedrongen bij de stad Antwerpen. Schepen van Sport Van Campenhout kon me vertellen dat hij niet echt wist wat voor soort dossier moest worden ingediend en wat er juist in moest staan. Dat is slecht voor de gemoedsrust van schepen Van Campenhout en ik ben uiteraard zeer bezorgd om zijn gemoedsrust.

Maar er is meer. We komen er niet alleen met een bid book waarin staat waar stadions zullen worden neergepoot. Daarin zullen ook zaken aan bod moeten komen inzake mobiliteit, openbaar vervoer en de accommodatie en dergelijke. Als we het over Brugge en Antwerpen hebben, gaat het over volledig nieuwe sportinfrastructuur. De Vlaamse Regering heeft dus nog heel wat belangrijke knopen door te hakken.

U moet op 31 december aan Holland-Belgium Bid uw informatie doorgeven. Ik vraag me dan ook af hoe u in dit kort tijdsbestek al die knopen zult kunnen doorhakken. Welke maatregelen zult u nemen om die deadline te respecteren?

De voorzitter

Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, men zou zich hier bijna gaan verontschuldigen omdat men niet uit Antwerpen komt, maar wel uit West-Vlaanderen. (Applaus)

In West-Vlaanderen zijn er vijf clubs die in eerste klasse spelen. Brugge huisvest één topploeg, die op dit moment het klassement aanvoert. Los van de sportieve prestaties, wil ik het over het volgende hebben. In Brugge zeggen we 'zieje van Brugge, zetje vanachter'. Begrijpt u me? Ook in de commissie Ruimtelijke Ordening zet u mezelf, mijn ploeg en mijn stad steeds op de achterste bank.

Veertien dagen geleden stelde ik u een vraag om uitleg waarin ik u vroeg wanneer de afbakening van het regionaal-stedelijke gebied zou plaatsvinden. Sinds de mededeling van toenmalig minister Van Mechelen, in mei, is op dat vlak geen vooruitgang meer geboekt. U antwoordde me dat het een moeilijk dossier is, en dat u dat niet snelsnel wilt afhandelen. Ik heb daar alle begrip voor, maar ik stel nu vast dat u snelsnel de oproep voor kandidaatstelling van de steden wilt afhandelen.

Ik vind het zeer goed dat u de ambitie hebt om Vlaanderen als organisator van het WK te positioneren en een oproep doet tot kandidaten om zich melden. Maar in welke ruimtelijke context wilt u dat realiseren? Mijn stad en de club werden in de eindconclusies van mei 2009 genoemd als de indieners van het beste dossier. Vandaag is er een nieuwe oproep. Ik hoop dat uw getalm bij de afbakening van het regionaal-stedelijk gebied Brugge geen proactief selectiemechanisme is. Ik bedoel daarmee dat ik hoop dat u de ruimtelijkeprocesgangen niet vertraagt opdat Club Brugge geen kandidaat kan zijn.

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Het verbaast me dat er slechts drie sprekers zijn, en dat niemand van een bepaalde provincie heeft gesproken. Maar dat kan nog komen.

Er zijn drie vragen gesteld. Een: volstaat 50 miljoen euro? De procedure is tijdens de vorige legislatuur opgestart, en houdt verband met de beslissing om een aantal voetbalstadions op te kalefateren. Toen is een oproep tot de clubs uit eerste en tweede klasse gericht om bij PMV een goedkope lening aan te gaan om hun stadion op te kalefateren. Die oproep had niets te maken met de organisatie van het WK 2018. De oproep kan moeilijk worden opgevat als een vraag aan de clubs om zich voor dat WK kandidaat te stellen. Dat laatste is iets dat trouwens moet gebeuren in overleg met de steden, en dat was in de oproep van 2008 niet het geval.

Of dit voldoende is, zal blijken uit de interesse die we zullen opwekken. De voetbalclubs en gemeenten zijn op de hoogte gebracht van het aanbod van de Vlaamse Regering, met name voor de wedstrijdstadions de mogelijkheid om bij PMV 10 miljoen euro te lenen aan een goedkope rentevoet, en voor de oefenstadions 5 miljoen euro aan een goedkope rentevoet.

We zullen wachten op de indiening. Vandaag is de indicatie dat dit zal volstaan, afgaande op de interesse van verschillende steden en voetbalclubs. De clubs en de steden wisten dat dit er zou aankomen: het stond in het regeerakkoord. De meeste van de clubs die waarschijnlijk interesse zullen hebben om kandidaat te zijn voor 2018, hadden al plannen voor uitbreiding klaarliggen.

Niet wij, maar degenen die dit moeten indienen, hebben de deadline bepaald. Op 15 december moeten we geen gedetailleerd voorstel uitwerken, wel kenbaar maken in welke stad en op welke plaats de voetbalstadions zullen komen voor de wedstrijden van 2018.

Mevrouw Van Volcem, ik zou niet zeggen dat de Vlaamse Regering heeft getalmd. Je moet beginnen bij het begin. Het begin is dat er plaatselijk problemen waren om een plaats te kiezen voor een nieuw stadion. De vorige Vlaamse Regering heeft net voor het zomerreces de knoop doorgehakt en één plaats gekozen. Daarna is de planologische weg gevolgd. Er moest onder meer een plenaire vergadering worden gehouden. Daarvan zijn de resultaten nu bekend. Ze worden nu verwerkt, en zullen in de Vlaamse Regering worden besproken, allicht in overleg met de plaatselijke betrokkenen. Dan kunnen de volgende stappen worden gezet. Ik zie geen enkele hindernis om de kandidatuurstelling van welke ploeg, stadion of stad ook in de problemen te brengen.

Veli Yüksel

Mijnheer de minister, u zegt dat 50 miljoen euro zal volstaan. Als ik de steden en clubs optel - Gent, Brugge, Antwerpen, Grobbendonk, Genk - dan vraag ik me af of u met dat geld zult toekomen. Wat gaat u aan die mensen geven? Waarom maakt u een opdeling in wedstrijd- en oefenstadions als u zo weinig geld hebt? Op welke raming baseert u zich als u zegt dat dit zal volstaan? Een modern stadion van 40.000 zitjes kost tussen 60 en 100 miljoen euro. Hoe geloofwaardig bent u als u zegt dat u erin gelooft, dat u het WK in 2018 wilt binnenhalen? Als u dat meet, moet u daarvoor meer geld durven uittrekken. Het kan niet dat u 5 miljoen euro voor één club hebt, en 3 miljoen euro voor een andere. Met die bedragen kunnen die clubs nauwelijks hun studiewerk betalen.

Voor studiewerk van de Lange Wapper hebben we 100 miljoen euro uitgetrokken. Dit is een concreet project waarmee we de uitstraling van Vlaanderen in de wereld kunnen verwezenlijken. Een voetbalstadion dient niet alleen voor voetbal, die infrastructuur kan worden gebruikt voor veel activiteiten. U moet dat serieus nemen.

Wim Wienen

Ik wil beginnen met de minister te helpen bij het antwoord op de vraag van de heer Yüksel waarom er een onderscheid is tussen wedstrijd- en oefenstadions. Dat is omdat de FIFA dat heeft bepaald. Zo gaat dat nu eenmaal bij wereldkampioenschappen voetbal.

Mijnheer de minister, u zegt dat het allemaal niet zo haastig moet, dat de steden en gemeenten tijd genoeg hebben. Ik ben daar niet van overtuigd, want er zijn heel wat andere maatregelen. Het gaat om nieuwe infrastructuur die moet worden ontsloten. De Vlaamse Regering moet heel wat knopen doorhakken, onder meer inzake mobiliteit rond de stadions, inzake openbaar vervoer, parkeergelegenheid enzovoort. Daarom mag er niet getalmd worden.

Het bid book dat bij de FIFA moet worden ingediend, is wel heel concreet. Al die facetten moeten daarin worden opgenomen. Mijnheer de minister, ik lees in de beslissing van de Vlaamse Regering dat de parkeergelegenheid niet mee zal worden opgenomen in de steun die aan de stadions zal worden gegeven. Ik wil erop wijzen dat wat die parkeergelegenheid en mobiliteit betreft, Antwerpen met de Vlaamse Regering was overeengekomen om Petroleum-Zuid als locatie te kiezen voor de bouw van een nieuw stadium. Kunt u daar nog wat inlichtingen over geven?

Mijnheer de minister, de beslissing van de gemeenteraad waarbij advies is geformuleerd aan de Vlaamse Regering dateert al van februari. Hij heeft zich tijdens een stemming uitgesproken voor het project dat Club Brugge voorlegt in Loppem. In mei is in de ruimte voorzien. Ik vraag me dan ook af waar u op wacht. Wij vragen zelfs geen geld.

De voorzitter

De heer Hendrickx heeft het woord.

Marc Hendrickx

Mijnheer de minister, u stelt dat alles er tot op vandaag op wijst dat de voorziene envelop van 50 miljoen euro zal volstaan. Ik heb daar mijn twijfels bij. Stel dat dit niet voldoende is, zijn er dan andere steunmaatregelen voor die ploegen die uit de boot zullen vallen voor die subsidiëring?

De voorzitter

De heer de Kort heeft het woord.

Dirk de Kort

Mijnheer de minister, in oktober 2008 heeft de heer Courtois op een hoorzitting verduidelijking gegeven over de wijze waarop we ons best kandidaat kunnen stellen voor het Wereldkampioenschap Voetbal. Er werd ook een procedure opgenomen over wanneer de steden best hun kandidatuur kunnen indienen. Die procedure moet nu ongeveer worden afgerond zodat samen met Nederland een bid book kan worden opgesteld. Ook daar was duidelijk dat Brugge niet vroeg naar bijkomende financiering. Mijnheer de minister, vaak ontstaat de indruk dat de inplanting van voetbalstadions druk uitoefent op de omgeving en aanleiding geeft tot mobiliteitsproblemen. Er is toen gesuggereerd dat de Vlaamse Regering het advies zou inwinnen van de Vlaamse Bouwmeester omdat de inplanting van voetbalstadions een uitdaging is voor stedelijke vernieuwingsprojecten.

De voorzitter

Mevrouw Werbrouck heeft het woord.

Ulla Werbrouck

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, de afgelopen twee weken heb ik vragen om uitleg ingediend over hetzelfde onderwerp. Mijn vragen zijn echter onontvankelijk verklaard. Ik ben dan ook verbaasd dat er vandaag drie actuele vragen over dit onderwerp zijn geagendeerd. Hier wordt met twee maten en gewichten gemeten.

Bovendien hebben wij de nota te laat ontvangen, vanmiddag om 12 uur en niet afgelopen vrijdag.

Ik heb gelezen dat alles nog moet worden beslist. Mijnheer de minister, ik heb u al een aantal keren gezegd dat sport niet wacht. Ik denk dat we voor 2018 al rijkelijk laat zijn. Gaan wij nu eigenlijk voor de kandidatuurstelling voor 2018 of voor die van 2022, zoals in de nota vermeld staat? Als we opteren voor 2022, moet u een nieuwe bid maken. Ik stel me dan de vraag of dit geen vorm van verdoken subsidie is voor de voetbal.

De voorzitter

De heer Anthuenis heeft het woord.

Filip Anthuenis

Ik sluit me aan bij wat mevrouw Werbrouck zegt. Het gaat hier over een hele organisatie. Nu zijn we nog bezig met het selecteren van stadions. Ik wil daarbij even waarschuwen voor de gelijke behandeling van de steden. Ik zie de heer Janssens met zijn vinger in de lucht zitten. Antwerpen wil waarschijnlijk een nieuw stadion op kosten van de Vlaamse Gemeenschap. (Opmerkingen)

Ze zijn het in Antwerpen nog niet eens over de Lange Wapper, maar blijkbaar lukt dat ook niet voor de stadions: de supporters van Beerschot willen niet samen in een stadion met de supporters van Antwerp.

Ik pleit voor een gelijke behandeling van de verschillende steden en gemeenten. Ik kom van Lokeren. Ik wil ook een stadion in mijn stad op kosten van de Vlaamse Gemeenschap. Bij het selecteren van die stadia moeten we toch het nodige realisme aan de dag leggen. Antwerpen lijkt me op dit moment geen realistische keuze. Dat geldt ook voor het stadion van Gent. Het zal gaan om Genk en Brugge. Ik dring erop aan snel een beslissing te nemen. Er moet immers nog veel gebeuren voor 2018.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Mijnheer de voorzitter, ik ben een rechtgeaard voetballiefhebber, maar ik heb toch heel grote vragen bij wat hier allemaal gebeurt. Laten we elkaar eerlijk in de ogen kijken. Wat willen we? Willen we redelijk behoorlijke voetbalstadions voor onze ploegen en onze supporters? Ja, ik denk dat dat het geval is. Maar hoe hoog leggen we de lat? Welke prijs willen we betalen om 'koning Voetbal' naar hier te halen? Is dat in deze tijd de maatschappelijke prioriteit nummer één? Moeten we daarvoor gaan? Zijn dat de zaken die ons werk zullen opleveren en de problemen in de samenleving oplossen?

De heer Yüksel zegt dat 50 miljoen euro veel te weinig is. Van mij mogen die clubs goede stadions hebben. Het is echter toch een kwalijke zaak. In dit wereldje gaan fortuinen om. De overheid mag de lasten dragen in verband met de stadions, het verkeer, de ruimtelijke ordening. In Brugge moet er zelfs een open ruimte voor worden opgeofferd. De privésector en een hele kleine krans goedbetaalde voetballers daarentegen gaan met fortuinen lopen. We moeten de vraag vanuit maatschappelijk oogpunt durven stellen of dat nu de prioriteit is.

Mijnheer de minister, als u een keuze maakt, stellen we voor dat u kiest voor redelijkheid, dat u kiest voor duurzame projecten, die goed geïntegreerd zijn, en niet voor een soort onbereikbare ambitie, alsof we niet alleen het WK zullen organiseren, maar ook winnen. Daarvoor moeten we nog een andere generatie voetballers hebben.

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Patrick Janssens

Mijnheer de voorzitter, samen met u neem ik met verbazing kennis van het feit dat mensen vinden dat ik te veel het woord neem in deze vergadering. Het is ooit anders geweest.

Mijnheer de minister, hoe zal de beslissing genomen worden over de wedstrijdstadions? Het organisatiecomité heeft daarover immers ook wat te zeggen. Hoe verhouden de beslissingen van de Vlaamse Regering zich tot die van het organisatiecomité, dat het laatste woord wil hebben?

De voorzitter

Collega's, binnenkort zal ik spreken met de zeven fractievoorzitters om een en ander duidelijk af te spreken. In principe mogen maar vijf mensen zich aansluiten bij de vraagstellers. Het is eigenlijk de bedoeling dat alleen mensen van een fractie het woord nemen die geen vertegenwoordiger hebben achter het spreekgestoelte. Nu waren er zelfs twee sprekers van Open Vld, terwijl mevrouw Van Volcem de vraag stelt.

Mevrouw Werbrouck, de regering heeft afgelopen vrijdag een beslissing genomen. Het is naar aanleiding van die beslissing dat deze actuele vragen toegelaten zijn. Mijnheer Wienen had oorspronkelijk een interpellatie ingediend, die door het Uitgebreid Bureau was aangenomen. Hij mag die echter omzetten tot een actuele vraag.

Minister Muyters heeft het woord.

Ik denk dat er een misverstand bestaat. Het bedrag van 50 miljoen euro dient niet om nieuwe voetbalstadions te bouwen. Het dient ter ondersteuning van mensen die een voetbalstadion willen bouwen. Waarschijnlijk doen ze dat vanuit een commerciële achtergrond en met de wil om iets te bereiken. Het gaat om een extra steun.

We hebben een voetballoket dat advies zal uitbrengen. Daarna zal het overlegcomité van de voetbalinfrastructuur een advies uitbrengen. Het advies en de beslissing gaan over wie een beroep kan doen op gelden, de goedkope leningen van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV).

U hebt natuurlijk gelijk dat het organisatiecomité uiteindelijk beslist. Iemand die zich tekort gedaan voelt, kan rechtstreeks bij het organisatiecomité zijn kandidatuur indienen. Het is echter de Vlaamse Regering die beslist waar de gelden van PMV naartoe gaan. Die beslissing zullen we nemen op 11 december.

De procedure is zo opgesteld dat alle stappen kunnen worden gezet met het oog op 11 december. Midden mei 2010 zal uiteindelijk de beslissing worden genomen op basis van concrete plannen, ook wat betreft infrastructuur en alles wat daarmee te maken heeft.

Op de vraag naar de noodzaak kan ik moeilijk ingaan. De beslissing werd genomen tijdens de regeringsonderhandelingen. Uit de tussenkomsten en de interesse voor dit dossier heb ik begrepen dat veel mensen die filosofie steunen. Het is onze bedoeling om onze kandidatuur voor 2018 te stellen. We zullen dan kijken waar we staan en of dat eventueel kan of moet uitgesteld worden.

Veli Yüksel

Mijnheer de minister, u zegt dat de 50 miljoen euro dient om dat te vergemakkelijken. Wallonië en Brussel hebben honderden miljoenen in hun voetbalinfrastructuur gepompt zonder een tegenprestatie te vragen. Dat is, om in voetbaltermen te spreken, competitievervalsing ten aanzien van de Vlaamse clubs.

We moeten dit dossier loskoppelen van het WK want u weet ook dat op dit moment geen enkele club over een stadion beschikt dat beantwoordt aan de internationale normen van de Fédération Internationale de Football Association (FIFA) en de Union of European Football Associations (UEFA). Dat zou betekenen dat over anderhalf jaar geen enkele Belgische club op eigen bodem een Europese wedstrijd kan spelen.

Die twee zaken moeten we uit elkaar halen. De infrastructuurwerken en de modernisering van onze stadions zijn meer dan nodig.

Wim Wienen

Mijnheer de voorzitter, ik wil een einde maken aan de stemmingmakerij. Alsof de Vlaamse Regering plots nieuwe stadions gaat bouwen. Mijnheer Anthuenis, dat is niet het geval. En zelfs al zou de Vlaamse Regering effectief 50 miljoen euro investeren in de bouw van een stadion, daarmee heb je maar een half stadion. Daarom vind ik dat die stemmingmakerij moet stoppen.

Mevrouw Werbrouck, er moet voor 2022 geen nieuw bid book komen omdat de FIFA voor beide wereldkampioenschappen in één keer zal beslissen waar ze zullen plaatsvinden.

Mijnheer de minister, ik hoop dat het waar is dat het tijdschema kan worden aangehouden en dat u er ook in zult slagen de mobiliteitsproblemen rond die stadions op te lossen. Ik vrees van niet. Ik vrees dat we nu te laat komen en dat we de zaak achterna hollen. Ik vrees dat de Vlaamse Regering door pas nu met deze beslissing te komen, eigenlijk al de kandidatuurstelling voor het WK 2018 heeft gehypothekeerd.

Ik heb geen antwoord op mijn vraag gekregen.

De voorzitter

De minister mag niet meer repliceren. Ik veronderstel dat dit in de bevoegde commissie nog uitgebreid aan bod zal komen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.