U bent hier

De voorzitter

Voorstellen tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Vereeck bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met de motie van de heren Vereeck en Bouckaert, mevrouw De Waele, de heer Reekmans, mevrouw Werbrouck en de heer Verstrepen tot uitoefening van het recht van onderzoek met betrekking tot de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM).

Ook de heren Watteeuw en Penris hebben een dergelijk voorstel gedaan met betrekking tot de door hun fracties ingediende moties tot uitoefening van het recht van onderzoek.

Voor de duidelijkheid wil ik meedelen dat het Uitgebreid Bureau afgelopen maandag heeft beslist - ik dacht dat mevrouw Dillen de vergadering heeft voorgezeten - dat de motie die is ingediend door de Groen!-fractie, volgende week woensdag na de actuele vragen zou worden geagendeerd. Mijn voorstel is om alle aanvullingen die er eventueel zouden zijn van andere fracties, ook volgende week woensdag na de actuele vragen te behandelen. Alle fracties waren het daar over eens. Ik deel dit mee voor de helderheid van de besluitvorming. (Opmerkingen van mevrouw Marijke Dillen)

Ik heb het nagekeken, mevrouw Dillen. Alle partijen waren aanwezig en alle partijen waren het erover eens.

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Ik heb daarnet gemerkt dat ook de andere partijen, Groen! en het Vlaams Belang, die onmiddellijke agendering hebben gevraagd. Ik blijf erbij dat het antwoord dat we vandaag van de Vlaamse Regering hebben gehoord, met name dat alles in werkgroepen wordt gestopt, niet de snelle manier is waarop de Antwerpse burger recht heeft na zijn uitspraak. Voor ons blijft het belangrijk dat dit parlement met spoed een antwoord geeft aan de burger.

De voorzitter

U gaat er dus mee akkoord dat we deze motie volgende week woensdag na de actuele vragen agenderen, samen met de moties van de Vlaams Belangfractie en de Groen!-fractie? (Opmerkingen van de heer Lode Vereeck)

Waarom vraagt u dat ze nu worden behandeld? (Opmerkingen van de heer Lode Vereeck)

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Mijnheer Vereeck, een actualiteitsdebat kan besloten worden met een actualiteitsmotie die samenvat wat er in dat debat wordt gezegd en mogelijke oplossingen aanreikt voor de problemen die in dat debat naar voren zijn gekomen. Ik stel vast dat een aantal fracties van dat reglementaire recht gebruik hebben gemaakt. Het zou de LDD-fractie hebben gesierd en het ware ook meer gepast geweest indien zij van dit recht gebruik had gemaakt. Nu bij hoogdringendheid een motie tot uitoefening van het recht van onderzoek indienen, wat al is toegewezen voor andere fracties, lijkt me een onterecht gebruik van het reglement.

De voorzitter

De heer Watteeuw heeft het woord.

Filip Watteeuw

Mijnheer de voorzitter, ik heb daarnet gezegd dat als de motie van LDD wordt behandeld, het dan normaal zou zijn dat ook onze motie wordt behandeld. Ik ging er echter mee akkoord dat die volgende week zou worden behandeld, en ik blijf daarbij. Die hoogdringendheid is voor mij niet nodig.

De voorzitter

Is iedereen het ermee eens dat deze moties na de actuele vragen van volgende woensdag aan de agenda van de plenaire vergadering worden toegevoegd? (Instemming)

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.