U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Mijnheer de voorzitter, het is niet mijn bedoeling het debat dat we hier twee weken geleden hebben gevoerd opnieuw te openen. Ik denk, in tegenstelling tot de heer Vereeck, niet dat het debat omwille van de beslissing van de Nederlandse regering achterhaald is. De Nederlandse regering heeft een klein signaaltje gegeven. De Vlaamse Regering heeft dit signaaltje ten onrechte misbruikt om te verklaren dat er helemaal niets meer aan de hand is.

Wat is er gebeurd? De Nederlandse minister-president Balkenende heeft gezegd dat hij een stapje in de goede richting zal doen, maar daar houdt het dan ook mee op. Want na de heer De Cloedt - dat weet u zeer goed, want u kent dit dossier - zijn er nog andere partijen vragende partij bij de Raad van State en als ze het nu nog niet zijn, dan zullen ze het in de toekomst worden. Er is de Zeeuwse Milieufederatie die haar bezwaren heeft ingediend en zal aanhouden. Er is een aannemer uit Hansweert die vragende partij is en, naar ik heb gehoord, zal blijven. Er is de Nederlandse Vereniging van Zandwinners die vragende partij was en zal blijven. En er is zelfs een particulier, die niet bij name wordt genoemd, die vragende partij is en zal blijven.

Wat vaststaat, is dat wat we internationaal rechtelijk hadden afgesproken, namelijk dat de verdiepingswerken voor het einde van dit jaar zouden aanvangen, niet is gerealiseerd. Er wordt nu aangekondigd dat, afgaande op de beslissing van minister-president Balkenende, we in februari met de verdiepingswerken op Nederlands grondgebied zullen kunnen aanvangen. Dat zegt de minister-president in De Lloyd.

Ik heb geen glazen bol, ik ben geen mijnheer Blanche, ik ben geen paragnost. Ik heb in het verleden al een aantal voorspellingen gedaan in dit dossier. Ik ben een beetje bang dat ik vandaag nog eens voorspellingen ga doen die zullen uitkomen.

Mevrouw de minister, op 1 februari zal er op Nederlands grondgebied nog altijd niet gebaggerd worden. U weet dat zeer goed. De Nederlanders hebben daar, intern rechtelijk, een aantal redenen voor. Er zijn klagers bij de Raad van State. Er zijn procedures bij de Nederlandse Raad van State die nageleefd moeten worden - alle respect voor hun beginselvastheid inzake rechtsstatelijkheid.

Maar ze misbruiken dat beginsel, en u weet dat heel goed. Nu is het aan ons om dat beginsel te confronteren met andere beginselen. Er zijn ook op het internationaal rechtelijk vlak beginselen die nageleefd moeten worden. Pacta sunt servanda, zei de grote Nederlandse jurist Grotius, Hugo de Groot, de eerste die over dit beginsel schreef.

Internationale verdragen moeten worden nageleefd. Als de Nederlanders dat niet goedschiks willen, dan moeten we hen daartoe maar met zachte dwang aanmoedigen. Een aantal fracties hebben daar in hun moties een begin mee gemaakt. Ik betreur een beetje dat Lijst Dedecker vandaag terugkomt op die voorzichtige stapjes. LDD denkt dat ze met de verklaring van 9 oktober haar gelijk heeft binnengehaald. Dat is helemaal niet het geval.

We zullen voorzichtig en waakzaam moeten zijn. We gaan geen Keteloorlog meer voeren met de Nederlanders. We zullen voorzichtig en waakzaam met hen moeten omgaan en alle diplomatieke middelen waarover de Vlaamse Regering beschikt, uit de kast moeten halen om de Nederlanders ervan te overtuigen dat hun grote voorganger Hugo Grotius inderdaad gelijk had en dat internationale verdragsteksten na te leven zijn. Pacta sunt servanda.

Onze motie is zeer duidelijk. Een aantal andere moties van andere fracties gaan ook in die richting en zullen onze goedkeuring, minstens onze onthouding, krijgen. De moties die te braaf blijven, zullen geen gelijk halen en zullen we ook niet willen steunen. Dit dossier is te belangrijk om het langer te laten aanslepen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Caluwé heeft het woord.

Ludwig Caluwé

Mijnheer de voorzitter, geachte collega's, we mogen toch niet te denigrerend doen over de beslissing van de Nederlandse regering van 9 oktober. Het is belangrijk dat het verzet tegen de ontpoldering wordt opgegeven. Op deze manier worden de stappen die de Vlaamse Regering en het Antwerpse schepencollege hebben gezet, beantwoord.

Ik heb ook begrip voor de moeite die er in Nederland en in Zeeland bestaat met het opgeven van goede landbouwgrond. Dat is niet evident en dat is ook zo in Vlaanderen, maar men heeft nu toch deze beslissing genomen.

Wij vinden het ook wijs om onze motie niet zomaar terug te trekken maar om ze aan te houden maar wel te amenderen, rekening houdend met deze belangrijke beslissing. Ik wil er toch op wijzen dat de Vlaamse Regering niet triomfantelijk heeft gereageerd. Ze heeft gezegd dat het een belangrijke beslissing is maar dat we maar zullen triomferen op het ogenblik dat de spade in de grond komt en het baggeren plaatsvindt.

Daarom is het wijs om waakzaam te blijven. Daarom vinden wij het belangrijk om deze motie, zij het geamendeerd, aan te houden en te laten stemmen.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Geachte leden, ik dank iedereen die vorige week heeft deelgenomen aan het debat over het dossier in de commissie Openbare Werken. Ik herinner u aan mijn eigen woorden bij de start van het beantwoorden van alle vragen, namelijk: pacta sunt servanda. Wat dat betreft zijn we het dus eens.

Ik wil u er ook aan herinneren dat de geschillenprocedure die is opgestart in de maand augustus, gewoon verder loopt. De periode van zes maanden om diplomatiek te onderhandelen, loopt. Alle middelen die in huis zijn, worden aangewend om ervoor te zorgen dat de verdieping, waar we allemaal achter staan, een feit zal worden. Dus geen hoeraberichten, wel respect voor de beslissing die Nederland heeft genomen. In de commissie waren er heel wat vragen over de mogelijkheid en de kansen om de Nederlandse regering zo ver te krijgen dat ze naar optie b zou overstappen, namelijk hetgeen in het verdrag is voorzien. We staan nu een belangrijke stap verder. Ik hoop dat binnen enkele maanden de verdieping effectief een feit is.

De voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mijnheer de voorzitter, er zijn vijf verschillende moties. Het leek me raadzaam die te koppelen. Daarom had ik voor het antwoord van de minister mijn vinger opgestoken.

We hebben inmiddels de beslissing van het Nederlandse kabinet gehad, die al uitgebreid is geciteerd. Dat is volgens onze fractie een stap in de goede richting. Wij zijn daar blij mee. We mogen ook niet op onze lauweren rusten op dit ogenblik. Het is belangrijk dat we waakzaam blijven. Zolang die verdieping geen feit is, lijkt het ons ook niet opportuun om moties terug te trekken en te zeggen: er is een signaal gekomen, het komt wel allemaal in orde. Neen, zolang de verdieping er niet is, vind ik dat het Vlaamse halfrond best een signaal kan geven aan de Nederlanders dat we spoedig actie verwachten.

Daarom houden we onze motie aan, waarin we aan de Vlaamse Regering vragen om de druk op de Nederlandse regering minstens aan te houden en eventueel, mocht niet spoedig werk worden gemaakt van de Scheldeverdieping, juridische stappen te ondernemen.

De voorzitter

De heer Peeters heeft het woord.

Dirk Peeters

Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, wij hadden een goede commissievergadering over dit dossier. Wij hebben een motie aangekondigd en houden die ook aan. Onze motie zegt enkele dingen. We willen geen ontkoppeling van alle elementen in het verdrag. Dat wil zeggen dat de Scheldeverdieping wordt gekoppeld aan natuurbehoud en aan waterberging en veiligheid. We willen geen koppeling aan andere dossiers, als het aankomt op te nemen sancties. Als er nog een kink in de kabel zou komen wat het baggeren betreft, vinden we dat we in deze geest en met deze achtergrond moeten redeneren. Daarom houden we de motie aan.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

114 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

18 leden hebben ja geantwoord;

69 leden hebben neen geantwoord;

27 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.