U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 14 oktober 2009, 14.02u

De voorzitter

Het antwoord wordt gegeven door minister Lieten.

Mevrouw Heeren heeft het woord.

Veerle Heeren

Mevrouw de minister, sociale verhuurkantoren (SVK's) zijn instrumenten in het sociaal woonbeleid die CD&V de voorbije jaren altijd heeft ondersteund. Ze zijn ook een middel om de privé-eigenaars in Vlaanderen te overtuigen om hun woning in verhuur te geven aan sociale verhuurkantoren.

Tijdens de vorige legislatuur is beslist om huursubsidies via de SVK's te laten toestromen. Dat was een groot succes. Er was ook een toename van het aantal woningen. Ik was bijzonder verrast toen ik eergisteren het bericht kreeg van een aantal SVK's dat blijkbaar sinds april de huursubsidies door Vlaanderen niet meer worden doorgestort. Een belangrijk gevolg is dat men deze maand het personeel heeft moeten opzeggen. Een ander gevolg is dat de eigenaars hun huurgelden niet zullen ontvangen. Wanneer we een woonbeleid willen voeren, moet blijvend geïnvesteerd worden in de huurproblematiek. We moeten privé-eigenaars blijven motiveren om hun woningen ter beschikking te stellen. Een grote troef voor de eigenaars was tot nu toe dat zij zeker waren dat ze elke maand huurgeld kregen voor hun woning.

Mevrouw de minister, wat is de reden hiervoor? Normaal gezien moet na drie maanden de huursubsidie worden uitgekeerd. We zijn nu bijna half oktober en die huursubsidies zijn er nog altijd niet. Ik vind het erg jammer voor de mensen die hun opzeg hebben gekregen. Wat is de reden hiervoor en op welke korte termijn kan dit worden rechtgezet?

De voorzitter

Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten

De huursubsidie wordt door Wonen Vlaanderen uitgekeerd aan de sociale verhuurkantoren. De SVK's gebruiken de huursubsidies samen met de huurgelden die zij krijgen van de huurders, om de eigenaars te betalen. Die huursubsidies aan sociale verhuurkantoren worden vooruitbetaald. Voor de maanden juni, juli en augustus werden de huursubsidies in mei betaald. Dat betekent dat de sociale verhuurkantoren op geen enkele manier moeten prefinancieren.

Er is een probleem dat wordt veroorzaakt door twee feiten die negatief op elkaar inwerken. Het eerste is de overschakeling op een nieuw informaticasysteem, waardoor er tijdelijk vertraging is opgelopen in verband met de huursubsidies voor september, oktober en november. Die worden pas nu uitbetaald.

Het tweede probleem is van een andere orde. Er is een aantal dossiers waarbij mensen al bijna twee jaar huursubsidie krijgen. In de reglementering staat dat na twee jaar wordt nagegaan of die mensen nog aan de inkomensvoorwaarden voldoen om huursubsidies te krijgen. Die informatie is afkomstig van de Federale Overheidsdienst Financiën. Nu blijkt er een discrepantie te bestaan tussen de informatie van Financiën enerzijds en de identificatiegegevens van de mensen die recht hebben op huursubsidies anderzijds. Met andere woorden, voor heel wat mensen die recht hebben op een huursubsidie zijn er nog geen informatiegegevens van Financiën aangeleverd. Die mensen hebben om een of andere reden hun belastingsaangifte niet gedaan of kunnen niet getraceerd worden.

Een maand geleden ging het om 200 dossiers. Ondertussen is die achterstand verminderd met 50 dossiers. Er blijven dus nog 150 dossiers over waarvoor op een andere manier informatie moet verkregen worden over de inkomenstoestand van die mensen, waarbij opnieuw overleg moet worden gepleegd met Financiën om te zien of er geen fouten zijn gemaakt. De dienst heeft me verzekerd dat de achterstand voor de resterende 150 dossiers deze maand en de eerste weken van november wordt weggewerkt.

Mevrouw Heeren, ik wil het probleem dat u stelt, reduceren tot die 150 dossiers. Ik verzeker u dat het probleem bekend is en dat de nodige acties werden ondernomen om die achterstand weg te werken.

Veerle Heeren

We hebben sociale verhuurkantoren destijds niet opgericht om reserves op te bouwen. Sociale verhuurkantoren hebben bijna geen reserves. Dat is ook niet hun doel. Het resultaat is wel dat personeel in opzeg wordt geplaatst.

Minister Ingrid Lieten

Dat is niet waar.

Veerle Heeren

Ik heb de bewijzen. Ik wil ze u overmaken. Ik zou erop willen aandringen dat het deze maand kan worden rechtgezet, zodat niet alleen het personeel van verschillende sociale verhuurkantoren in Vlaanderen maar ook eigenaars weten dat ze de garantie hebben dat ze de huurgelden ontvangen. Want dat was natuurlijk het interessante aan het systeem. We zullen de volgende jaren die debatten in de commissie nog wel voeren. De vraag is op welke manier een privé-eigenaar gemotiveerd kan worden om zijn woning niet te verkopen, maar ter beschikking te stellen en ervoor te zorgen dat kwetsbare mensen in onze samenleving die niet terecht kunnen in de sociale woningbouw via sociale verhuurkantoren die woning kunnen hebben. Als ik het regeerakkoord erop nalees, dan denk ik dat we het erover eens zijn dat zowel SVK's als huursubsidies twee belangrijke middelen zijn om te investeren in het sociale woonbeleid.

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Mevrouw de minister, ik wil u feliciteren met de manier waarop u dit dossier hebt behandeld. U kunt goed antwoorden, zonder gebruik te maken van papieren. Ik heb de indruk dat u het dossier meer dan kent. In het debat van vandaag is er echter iets dat me frappeert. Aan de ene kant is er CD&V en mevrouw Heeren, die zegt dat de toestand dramatisch is en dat SVK's mensen zullen moeten ontslaan. Aan de andere kant is er uw verklaring. U zegt dat het over 200 of 150 dossiers gaat. Als er heel goed wordt gewerkt, blijven er misschien een vijftigtal dossiers over. U zegt dus dat de toestand helemaal niet dramatisch is.

Mevrouw Heeren, we moeten daarover toch eens uitsluitsel krijgen. Van twee zaken een: ofwel is de toestand dramatisch, ofwel is ze dat niet. Misschien kunnen we dat in de commissie uitklaren. Mevrouw de minister, ik ga ervan uit dat u, zeker als sp.a-minister, een voorstander blijft van het instrument van de huursubsidie. Want er zijn weinig punten waarover we elkaar vinden, maar dat is er een van. Ik hoop dat u dat instrument in zeer goede orde zult blijven beheren.

De voorzitter

De heer Hendrickx heeft het woord.

Marc Hendrickx

Mijnheer de voorzitter, collega's, ik kan me alleen maar aansluiten bij de alerte houding van mevrouw Heeren. Als deze zaak niet deftig, correct en goed wordt opgevolgd, bestaat het risico dat potentiële verhuurders in de toekomst volledig afhaken. We weten al hoe moeilijk het is ze te overtuigen hun woning ter beschikking te stellen van een SVK. Als dat niet zou worden opgevolgd - en ik reken er wel op dat dat wel gebeurt -, wordt dat in de toekomst nog moeilijker.

Minister Ingrid Lieten

Ik denk dat we het over de grond van de zaak eens zijn. Het systeem is goed en werkt ook goed. Ik probeer een heel duidelijk en eerlijk antwoord te geven op het feit dat er operationeel een aantal problemen zijn. Die zijn volgens mij minder ernstig dan mevrouw Heeren meent. Niettemin moeten ze worden aangepakt. Dat gebeurt ook.

De sociale verhuurkantoren krijgen voor al hun huurders op voorhand de huursubsidie uitbetaald voor de drie maanden die volgen. Daardoor moeten ze zeker niet overgaan tot prefinanciering, wel integendeel. Ze krijgen die gelden. Voor een aantal van die huurders voor wie er problemen zijn om de juiste inkomenssituatie vast te krijgen, hebben ze die gelden nog niet gekregen. Die achterstand slaat op een 150-tal dossiers voor heel Vlaanderen. Die achterstand wordt weggewerkt. Ik denk niet dat die achterstand dermate dramatisch is dat eigenaars of personeel niet zouden betaald worden.

Laten we trouwens eerlijk zijn: Wonen Vlaanderen en de sociale verhuurkantoren wonen niet op een andere planeet. Er is een dialoog en de mogelijkheid bestaat dergelijke situaties aan te kaarten.

Veerle Heeren

Mevrouw de minister, ik heb dat echt niet uit mijn duim gezogen. De sociale verhuurkantoren hebben gisteren en eergisteren zelf met mij contact opgenomen om te zeggen dat ze personeel in opzeg moesten zetten en dat ik dat toch eens moest aankaarten. Nu kan het zijn dat van die 150 dossiers er een grote concentratie is in een aantal sociale verhuurkantoren in Vlaanderen. Maar ik vind toch in ieder geval dat dit niet kan, niet ten aanzien van de eigenaars maar ook niet ten aanzien van de huurders en van het sociaal verhuurkantoor.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.