U bent hier

De voorzitter

De heer Sauwens heeft het woord.

Johan Sauwens

Mijnheer de voorzitter, dames en heren minister, collega's, ik had maandag een samenkomst met een twintigtal Limburgse burgemeesters, en ik kan u zeggen dat u er geen weet van hebt hoe groot het ongenoegen aan de basis is over de bestaande Vlaamse regelgeving, en vooral over de wijze waarop een aantal Vlaamse ambtenaren menen die te moeten toepassen. Dat leidt tot ergernis van heel veel lokale bestuurders, die krampachtig zoeken naar oplossingen om opportuniteiten die zich voordoen en waar uiteindelijk niemand tegen is, te kunnen laten goedkeuren.

De aanleiding van deze actuele vraag, mijnheer de minister, is uw beslissing om een weigering van de stedenbouwkundige vergunning uit te spreken voor de bouw van een vakantiepark - of althans de eerste aanzet daartoe in de vorm van een hotel - op de oude mijnterreinen van Eisden-Lanklaar, waar men mijngroeven en een oude mijnterril gedeeltelijk zou ombouwen tot een groot vakantiepark. In een eerste fase was er sprake van een investering van 220 miljoen euro van een buitenlandse investeerder. De gemeente Dilsen-Stokkem heeft de bouwvergunning afgeleverd. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar is ertegen in beroep gegaan, maar de bestendige deputatie heeft dat beroep afgewezen, waardoor de vergunning overeind bleef. Maar uiteindelijk hebt u, wellicht op advies van uw administratie, gezegd dat dit project niet kon doorgaan. Dat is echt bijzonder jammer.

Elke burgemeester en elke schepen van Ruimtelijke Ordening kan zo tientallen voorbeelden uit z'n eigen gemeente geven, waarbij honderden miljoenen euro's aan investeringen vandaag niet kunnen doorgaan door de traagheid die in de RUP's en de MER's zit. Wij willen meehelpen om dat samen met u te verbeteren. Maar tegelijkertijd wijzen we ook op de attitude van onze eigen administratie om niet oplossingsgericht te werken.

Kunt u in hemelsnaam niet, op een ogenblik dat de economische noodzaak ons daartoe dwingt, sneller beslissingen nemen? In dit concrete dossier was er een algemene consensus. De provincie bereidt een RUP voor in functie van de vereiste juridische basis. Ik zal niet te technisch worden, want het is juridisch geen eenvoudig dossier. Maar u had mijns inziens wel de ruimte om die vergunning overeind te laten staan.

Het is een zaak van algemeen belang: willen we Vlaanderen erop vooruit laten gaan, dan zullen we heel snel de beslissingsprocedures moeten inkorten en onze administratie mee helpen laten zoeken naar die ene oplossing op honderd die de mogelijkheid biedt om zaken waar niemand tegen is, te kunnen realiseren. (Applaus bij CD&V)

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Mijnheer Sauwens, ik onderschrijf de noodzaak aan snellere procedures en dergelijke meer. Ik zal dat ook in mijn beleidsnota naar voren brengen, en we zullen daar, zoals u zelf zegt, samen kunnen aan werken.

Wat het concrete dossier in Dilsen betreft, kan ik u zeggen dat we het hier hebben over een vakantiepark dat zou worden geplaatst op industriegrond. U weet dat recreatie niet mogelijk is op industriegrond, tenzij ze echt gericht is op die industrie. De indieners van de bouwvergunning hebben het ook zo proberen te laten uitschijnen, maar zij hadden eigenlijk de grond gekocht en de vergunningsaanvraag ingediend op de vorige bestemming, die in 2007 door de Raad van State is tenietgedaan, namelijk de bestemming van recreatie die er tevoren was.

Ik had zogezegd de beslissing van de deputatie kunnen laten passeren, maar dan zit je op juridisch drijfzand en kan om het even wie aanvechten dat er een recreatieproject op industrieterrein zou komen. Mijn ambtenaren en ikzelf hadden heel graag gehad dat we een dergelijk belangrijk project, met heel wat werkgelegenheid, konden realiseren. Maar dat was nu niet mogelijk.

Maar het is ook mijn taak om samen met de ambtenaren naar een oplossing te zoeken. De nieuwe codex Ruimtelijke Ordening, die sinds 1 september van kracht is, biedt daar een mogelijkheid. Specifiek voor wijzigingen van het gewestplan die om procedurele redenen vernietigd zijn door de Raad van State, zou het mogelijk zijn om via een eenvoudigere procedure de wijziging van het gewestplan toch opnieuw te realiseren. Die eenvoudigere procedure is een melding aan of een vaststelling door de Vlaamse Regering. Daarna moet dat ter bekrachtiging naar het Vlaams Parlement komen.

Voor dit en andere projecten waar om procedurele redenen een wijziging van het gewestplan teniet is gedaan door de Raad van State, zal ik de procedure die mij geboden wordt door de nieuwe codex, gebruiken om dit probleem hopelijk snel op te lossen.

Johan Sauwens

Ik dank de minister voor zijn bereidheid om aan snellere procedures te werken, en ook voor zijn antwoord over dit specifieke dossier. Hopelijk zal het tot een oplossing komen. Het is een belangrijke investering omdat vooral de mijnstreek in deze periode van laagconjunctuur bijzonder wordt getroffen door een stijging met meer dan 30 percent werkloosheid. Het zou goed zijn om op korte termijn een perspectief te geven.

Mijnheer de minister, is het niet mogelijk dat u de topambtenaren van uw administratie en de afdelingshoofden in de provincies samenbrengt, om hun de ruimte te bieden die u politiek wilt afdekken? U bent politiek verantwoordelijk, u mag discretionaire beslissingen nemen. Wij kunnen u daarover ondervragen zoals we vandaag ook doen. In Vlaanderen bestaat er een draagvlak om op een correcte manier ruimte en snelheid te geven aan belangrijke beslissingen die onze economie en tewerkstelling ten goede komen.

De voorzitter

De heer Sabbe heeft het woord.

Ivan Sabbe

Ik heb deze discussie met aandacht gevolgd. Het valt op dat mensen die jarenlang deel hebben uitgemaakt van het beleid, aanklagen dat dat beleid niet functioneert eenmaal ze aan de andere kant van de zaal zitten. Uiteindelijk komen we daarmee bij een fundamenteel pijnpunt van Vlaanderen terecht. Dat is dat de complexiteit van de Vlaamse regelgeving moordend is voor ondernemend Vlaanderen op alle vlakken. Daarvoor zijn het parlement en de opeenvolgende Vlaamse Regeringen verantwoordelijk. Dat geldt eveneens voor Ruimtelijke Ordening.

De heer Sauwens doet een oproep om de wetgeving van dit parlement en de vorige regering te omzeilen door het discretionair tussenkomen van de minister. Dit kan niet. We zeggen altijd: wat we als Vlaming doen, doen we beter, zeker dan de federale en de Franstalige overheden. Laten we dan ook de daad bij het woord voegen en voor een vereenvoudiging van de regelgeving zorgen, en niet eens te meer loodgieter spelen en de wetgeving omzeilen via allerlei politieke tussenkomsten, maar de zaken transparanter en eenvoudiger maken. Dat is de uitdaging die minister Muyters moet opnemen. Dat is de handschoen die hij moet opnemen om dit te realiseren. We zullen heel nauwlettend in de gaten houden of hij daartoe in staat is.

De voorzitter

Mevrouw Peeters heeft het woord.

Lydia Peeters

Mijnheer de minister, uw antwoord op deze vraag verwondert mij ten zeerste. Het project ligt op het grondgebied Dilsen-Stokkem, en dat ligt me zeer nauw aan het hart. Uw antwoord geeft me de indruk dat u het dossier, dat u hebt geschorst, niet volledig kent. De aanvraag was niet voor een vakantiepark, de aanvraag was voor een kmo-ondersteunend hotel, waarvan u zegt dat het niet kan op industriegebied maar wel in verblijfsrecreatie. U weet dat de voorbeelden legio zijn van een kmo-ondersteunend hotel op industriegebied.

U hebt in de pers uw mond vol van snellere procedures. Projecten met een groot maatschappelijk draagvlak mogen niet zonder meer door één individu worden tegengehouden. Ik verwijs naar het artikel in De Standaard, waarin u wordt geciteerd. In deze zaak kan ik alleen concluderen dat één individu het hele project heeft tegengehouden, en dat bent u zelf, mijnheer de minister.

Het stadsbestuur heeft een gunstig advies verleend en een bouwvergunning afgegeven. Stedenbouw gaat daartegen in beroep, de bestendige deputatie zal na een volledig onderzoek en een juridische doorlichting ook tot de conclusie komen dat het allemaal vergund kon worden. Stedenbouw gaat dan opnieuw in beroep, en dan was u bij machte om al dan niet te schorsen. Had u niet geschorst, dan was er vandaag een investeringsproject van om en bij de 220 miljoen euro en tewerkstelling voor ruim 500 tot 600 mensen.

Mijnheer de minister, u verwijst naar artikel 7.4 van de codex Ruimtelijke Ordening, waardoor er snel een besluit zou kunnen komen. Uw administratie weet het klaarblijkelijk niet, want we hebben de vraag gesteld of er, vooraleer een beslissing kan worden genomen in het kader van artikel 7.4 van de codex, een MER en een GRUP moet worden opgemaakt. Uw kabinet zelf wist het niet.

Het enige positieve dat ik in heel dit dossier heb gehoord, was uw slotzin op TV Limburg vorige week donderdag: "Ik betreur mijn beslissing." Ik zou graag willen horen wat u nu concreet voorstelt voor een snelle oplossing voor dit belangrijke project, in een regio die momenteel een werkloosheidscijfer van 10,8 percent heeft. (Applaus bij Open Vld)

De voorzitter

De heer de Kort heeft het woord.

Dirk de Kort

Mijnheer de minister, op een vraag om uitleg aan minister Crevits over het sneller doorlopen van de planprocessen, zowel voor grote infrastructuurwerken als voor investeringsprojecten, heeft de minister geantwoord dat in juni van dit jaar de vergelijkende studie van het Departement Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu bekend zou worden gemaakt. Het departement zou daarin al een vergelijking maken met gelijkaardige regio's in de ons omringende landen waar men de problemen in kaart zou hebben gebracht. Die studie zou in juni klaar zijn. Ik hoop dat die studie daadwerkelijk klaar is. Kunt u de resultaten daarvan dan ook voort kenbaar maken? Misschien kan dat bij de bespreking van de beleidsnota.

De voorzitter

De heer Vanvelthoven heeft het woord.

Peter Vanvelthoven

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik wil een ander aspect aankaarten. U bent natuurlijk ook minister van Werk. Banen stonden centraal in het regeerakkoord. Het gebeurt niet vaak dat buitenlandse investeerders nog dergelijke investeringen willen doen in ons land. Een tewerkstelling van 500 à 600 mensen is gigantisch. Het gebeurt zelden dat we een dergelijk bedrijf kunnen binnenhalen. Als ik het goed begrijp al vijf jaar is dat bedrijf bezig met het organiseren van dat maatschappelijk draagvlak. In die tijd heeft het iedereen achter dat project gekregen. Ik heb geen enkele tegenstem gehoord. Na die vijf jaar stellen we vast dat uw administratie u eigenlijk leidt naar een beslissing die ingaat tegen dat maatschappelijk draagvlak, terwijl juristen me zeggen dat de mogelijkheid om toch ja te zeggen tegen dat project er toch was. Dat is echter een juridische discussie. U verklaart vandaag tot een snelle oplossing te willen komen. Dan rijst de vraag waarom de voorbije vijf jaar die administratie niet heeft meegeholpen aan die oplossing, zodat we u hier vandaag niet over hadden moeten ondervragen. Dit is ongelooflijk jammer, voor het project op zich, maar vooral ook omdat we aan het buitenland het signaal geven dat, na vijf jaar hard werken door de investeerder, het project hier wordt begraven. Het enige dat ik nog concreet van u wil weten, is: binnen welke termijn denkt u dat project nu groen licht te kunnen geven?

De voorzitter

De heer Van Mechelen heeft het woord.

Dirk Van Mechelen

Mijnheer de voorzitter, voor elke minister van Ruimtelijke Ordening is het een gesel als de rechtsbasis van een bouwvergunning onderuit wordt gehaald, wanneer een gewestplan dus wordt vernietigd. Het Deurganckdok is daar het meest sprekende bewijs van. Anderzijds is er toch nogal wat creativiteit mogelijk. De minister heeft dat ook bewezen met zijn ministerieel besluit met betrekking tot de Lotto Arena, bij het Sportpaleis in Antwerpen. Ik vond zijn motivatie nogal vreemd, maar hij heeft toen wel beslist om de Lotto Arena een bijkomende vergunning te geven.

Ook hier had men perfect twee procedures kunnen volgen, namelijk vergunnen en ondertussen planologisch bijsturen. Mijnheer Sabbe, of u dat nu graag hebt of niet, de wettelijke of decretale procedures moeten worden gevolgd. Voor mij mogen ze vanzelfsprekend eenvoudiger, maar ze moeten nog wettelijk zijn.

Mijnheer Vanvelthoven, nog één opmerking: planningsinitiatieven op het vlak van toerisme komen de provincie toe.

Uiteraard moet ik de wettelijke bepalingen volgen. De uitvoering zoals voorgesteld door de bestendige deputatie, bleef op los zand berusten. Iedereen had in beroep kunnen gaan of had naar de Raad van State kunnen trekken. Zelfs als men het hotel aan het bouwen was, had men in een situatie kunnen belanden waarin de werken zouden worden geschorst of stilgelegd. Ook voor de investeerders is dat een onzekerheid, waarmee ze dan op dat ogenblik moesten omgaan. Dat lijkt me geen goede procedure.

Een tweede punt is de vraag die werd gesteld over de topambtenaren. Ik wil heel graag samen met hen een filosofie ontwikkelen. Ik zal heel sterk met alle topambtenaren werken, maar binnen de wettelijke bepalingen. Waar nodig moeten we hier snel de wetgeving wijzigen en ik meen dat er nood aan is om sneller te kunnen werken.

U vraagt naar de timing. We zijn op dit ogenblik de lijst aan het maken van de gevallen waarvoor een gewestplanwijziging om procedurele redenen werd afgekeurd door de Raad van State. Vanaf het moment dat ze klaar is, zullen we de lijst gezamenlijk zo snel mogelijk voorleggen aan het parlement. Ik hoop dat dat nog kan voor het einde van het jaar. In elk geval komen we ermee terug.

Ik heb met de investeerders gesproken en ik hoop dat ik hen in voldoende mate een hart onder de riem heb kunnen steken om te kunnen doen wat we willen doen: de investering en de werkgelegenheid realiseren zodat die mensen aan het werk kunnen gaan.

Ik heb gezegd dat het me spijt, omdat het jammer is dat investeringen volgens de wetgeving zoals ik die heb begrepen, niet mogelijk zijn op dit moment. Ik ben uitgegaan van de juridische adviezen die ik op diverse plaatsen heb ingewonnen. Uiteindelijk moet de investeerder ook een rechtsgrond hebben om iets te kunnen doen.

Johan Sauwens

Mijnheer de minister, ik dank u nogmaals, en natuurlijk ook de collega's die het woord hebben genomen. Er is natuurlijk de vaststelling dat de kabinetten gehalveerd zijn, wat betekent dat u minder medewerkers hebt dan uw voorgangers. Op de kabinetten werd vroeger nogal wat gecorrigeerd en dat was daarom niet fout, dat was geen wetsontduiking, maar de mogelijkheden om een juridische oplossing te kunnen bieden, werden gezocht in overleg. Dat valt nu weg. Dat betekent dat u moet proberen om uw ambtenaren diets te maken, in de echte zin van het woord, wat hier in het parlement leeft, want wij vertegenwoordigen voor een stuk het draagvlak bij de bevolking.

Mijnheer Sabbe, wij pleiten niet voor onwettelijkheid. U bent ook een sportliefhebber en u kent de verhalen over de scheidsrechters die op de voetbalpleinen de match kapot fluiten, terwijl men in Groot-Brittannië het spel laat doorgaan zolang er balvoordeel is. Daar pleiten wij ook voor, want we hebben het gevoel dat er nu enorm veel scheidsrechters rondlopen in onze Vlaamse administratie, die niets liever doen dan een gele of een rode kaart trekken. Wij vragen alleen maar om het spel in hemelsnaam te laten doorlopen ten dienste van de bevolking. (Applaus bij CD&V)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.