U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, deze morgen heeft de heer Decaluwe bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van decreet van de heren Decaluwe, Crombez en Van Dijck houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende de radio-omroep en televisie.

De heer Decaluwe heeft het woord.

Carl Decaluwe

Mijnheer de voorzitter, dit voorstel van decreet betreft in feite een technische amendering. De mensen die er tijdens de vorige legislatuur al bij waren, herinneren zich allicht dat we eind maart 2009 een nieuw decreet betreffende de radio-omroepen en televisie hebben goedgekeurd. Dit decreet betreft onder meer de omzetting van de televisierichtlijnen. Er zijn toen enorm veel amendementen ingediend. De oppositie heeft het decreet uiteindelijk mee goedgekeurd. Het is unaniem goedgekeurd. In al onze ijverigheid met betrekking tot het indienen van amendementen hebben er in feite voor gezorgd dat de huidige regulator geen controle over de commerciële communicatie meer kan uitvoeren. Het is de bedoeling dit weggevallen artikel 239 nu in ere te herstellen. Het gaat hier dan ook om een technisch voorstel van decreet.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van decreet van de heren Decaluwe, Crombez en Van Dijck houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende de radio-omroep en televisie onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, de algemene bespreking is geopend.

De heer Decaluwe heeft het woord.

Carl Decaluwe

Zeer kort, want ik heb zopas bij de vraag tot spoedbehandeling de inhoud al verklapt, ik kan er niet veel meer aan toevoegen dan dat we artikel 239 voor een stuk opnieuw in werking willen laten treden. (Gelach)

De voorzitter

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Mijnheer de voorzitter, ik zal het ook heel kort houden. Natuurlijk moeten we onzorgvuldige formuleringen in deze opgeven. Ik heb meegestemd en ik vind dat we erachter moeten staan, maar ik wil van de gelegenheid gebruik maken, ook omdat ik de nieuwe minister van Media hier zie zitten.

De instantie die moet toezien, is de 'geliefde' Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), die is heel geliefd bij een aantal collega's hier, de mensen uit de vorige legislatuur weten dat. Ik wil hier graag heel kort de aandacht op vestigen, want als ik zie dat men effectief teruggrijpt naar de bepalingen die gecoördineerd werden in maart 2005, dan houd ik even mijn hart vast voor de korte periode die eraan komt. En ik zou toch vragen dat de regering en zeker de minister daarop toeziet, want de VRM heeft zich de jongste tijd nogal goed beziggehouden met de nieuwe regelgeving, die toch wel een liberalisering was van het commerciële gedeelte.

Toch even voor de collega's schetsen waar de VRM zich de laatste tijd mee bezighoudt. Er was een boete van 3750 euro voor een reclame, een promospot op een commerciële zender waarin Hans Otten de rol speelt van George Clooney - wij weten dat de enige echte hier zit. De VRM vond dat een boete waard van 3750 euro. Ze delen prijzen uit bij radio en televisie, zoals u wel weet: ook wel populair bij politici. Dat werd een boete van 1250 euro. Er waren waarschuwingen voor het vermelden van een kookfornuis in 'Komen Eten', u weet wel, het heel populaire programma. Een Opel Corsa die wordt weggegeven aan jongeren vermelden, is blijkbaar ook al sluikreclame en is er ook over voor de Vlaamse regulator.

Het zijn maar enkele puntjes waarmee ik dit toch wil aanstippen. En ik reken erop dat de kersverse minister van Media heel snel werk maakt van een evaluatie van de VRM en dat ze misschien eens uitlegt aan die regulator dat hij een vriend van de media moet zijn en geen ergerlijke politieagent die zich elke dag bezighoudt met het kijken naar televisie. Tot zover mijn tussenkomst.

De voorzitter

De heer Wienen heeft het woord.

Wim Wienen

Mijnheer de voorzitter, ik merk dat er eigenlijk weinig wijzigt en dat de heer Verstrepen nog altijd zijn klassieke robbertjes uitvecht met de VRM.

Dit is inderdaad, zoals de heer Decaluwe zegt, een technische aanpassing van het decreet. In die zin stel ik me enkel de vraag in hoeverre we dit niet hadden kunnen vermijden als we wat meer tijd hadden genomen in de vorige legislatuur - ik had toen nog een andere hoedanigheid - om dit decreet te bespreken. Ik herinner me nog dat bij het begin in het advies van de Raad van State opmerkingen vooraf werden gemaakt, iets wat heel uitzonderlijk was en waarbij de Raad van State kenbaar maakte dat hij niet de tijd had gehad om het hele document grondig te lezen en waarin de raad stelde te vrezen dat er binnen de kortste keren een reparatiewetgeving nodig zou zijn. Collega Wim Van Dijck heeft de commissie daar destijds ook attent op gemaakt.

Idem dito toen er heel veel amendementen - ik meen dat het er meer dan 60 waren - werden ingediend: ook toen heeft de heer Wim Van Dijck er de aandacht op gevestigd dat het misschien nuttig zou zijn om even wat advies in te winnen bij de Raad van State. Dat is toen niet gebeurd. Als de meerderheid toen in de commissie op dit voorstel was ingegaan, dan zouden we vandaag natuurlijk één reparatiedecreet minder hebben gehad.

Zoals gezegd gaat het om een technische correctie en dus zal de Vlaams Belangfractie voor stemmen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2009, nr. 106/1)

De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Profielen en selectieprocedure van de leden-experten van de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.