U bent hier

Plenaire vergadering

maandag 13 juli 2009, 11.01u

Benoeming van het Bureau
De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de benoeming van het Bureau van het Vlaams Parlement.

Het ligt voor de hand dat de fractievoorzitters, in die hoedanigheid gelijkgesteld met de ondervoorzitters van het parlement, bij deze benoeming niet betrokken zijn.

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Mijnheer de voorzitter, sorry namens onze fractie voor het vertragingsmoment, maar ik dacht dat we nog binnen het academisch kwartiertje aanwezig waren. (Gelach)

De voorzitter

Het scheidend Bureau was als volgt samengesteld:

voorzitter: mevrouw Marleen Vanderpoorten;

eerste ondervoorzitter: mevrouw Marijke Dillen;

tweede ondervoorzitter: de heer Carl Decaluwe;

derde ondervoorzitter: de heer Gilbert Bossuyt;

vierde ondervoorzitter: de heer Luk Van Nieuwenhuysen;

secretarissen: de heer Francis Vermeiren, de heer Dany Vandenbossche en de heer Erik Matthijs.

Bij brief van 13 juli 2009 stelt de heer Ludwig Caluwé, voorzitter van de CD&V-fractie, voor het aantal ondervoorzitters te vermeerderen tot zes.

De heer Caluwé heeft het woord.

Ludwig Caluwé

Mijnheer de voorzitter, ten gevolge van het feit dat het evenredigheidssysteem maar in beperkte mate enkel geldt voor het Vast Bureau, en dat de fractievoorzitters, hoe groot de fracties ook zijn, met volwaardig stemrecht deel uitmaken van het Uitgebreid Bureau, heeft de nieuwe meerderheid van CD&V, sp.a en N-VA geen meerderheid in het Uitgebreid Bureau zoals dat nu is samengesteld. Het Uitgebreid Bureau zorgt voor de gehele politieke werking en wij menen dat het niet raadzaam zou zijn dat er telkenmale een meerderheid is in het Bureau die dan moet worden rechtgezet door een meerderheid in de plenaire vergadering.

Het Reglement voorziet in de mogelijkheid om daaraan tegemoet te komen. In het verleden werden we al met dit probleem geconfronteerd, en toen werd in het reglement ingeschreven dat de plenaire vergadering het aantal bureauleden kan aanpassen. In functie daarvan stellen wij voor om ook een vijfde ondervoorzitter en een zesde ondervoorzitter te benoemen.

De voorzitter

Uw vraag is duidelijk.

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Mijnheer de voorzitter, in het reglement van dit parlement staat ingeschreven onder artikel 6 dat voor de aanwijzing van de voorzitter van het parlement, de fractievoorzitters eerst een beraad houden om ervoor te zorgen dat er ook een maximaal draagvlak is. Ik zou graag de toepassing zien van dit artikel.

Ludwig Caluwé

Mijnheer Vereeck, bij mijn weten heeft de heer Peumans daarover met u overleg gepleegd. We hebben het werk wat verdeeld onder de fractievoorzitters. (Opmerkingen van de heer Jan Penris)

Op dat ogenblik was de heer Peumans fractievoorzitter.

Ik heb contact opgenomen met de fractievoorzitters van het Vlaams Belang en Open Vld en met de toenmalige fractievoorzitter van sp.a. De heer Peumans heeft bij mijn weten contact opgenomen met u en met de fractievoorzitter van Groen!.

Lode Vereeck

Mijnheer de voorzitter, er werd met mij contact opgenomen over de uitbreiding van het Bureau, maar niet over het voorzitterschap van deze assemblee, en de voorzitter wordt ook in het Bureau benoemd, neem ik aan.

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Mijnheer de voorzitter, ik denk dat we op dit moment nog aan het discussiëren zijn over de grootte van het Bureau. Dat van het artikel in het Reglement klopt wel degelijk, maar het gaat over een voordracht die volgens het Reglement wel kan worden besproken, maar finaal plenair een meerderheid moet krijgen. Het gaat niet om een meerderheid of minderheid onder de fractievoorzitters, dat orgaan bestaat niet om in dezen een beslissing te nemen.

De voorzitter

Artikel 6 zegt dat er wordt gestreefd naar een maximaal parlementair draagvlak.

Lode Vereeck

Er staat in het artikel dat de fractievoorzitters, en die zijn net aangeduid, zich beraden over de voordracht van de voorzitter van het parlement en daarover een voorstel formuleren.

Ludwig Caluwé

Mijnheer de voorzitter, ik heb er geen probleem mee dat we opnieuw even schorsen en dat de fractievoorzitters even samen gaan zitten.

Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.