U bent hier

Plenaire vergadering

dinsdag 30 juni 2009, 14.41u

Onderzoek van de geloofsbrieven
De voorzitter

Dames en heren, bij de installatie van het Vlaams Parlement moeten wij, krachtens artikel 31 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, ons uitspreken over de geldigheid van de kiesverrichtingen betreffende de leden en hun opvolgers, de geloofsbrieven onderzoeken en de geschillen die hieromtrent rijzen, beslissen.

Bij brief van 9 juni 2009 verzaakt de heer Jean-Marie Dedecker aan zijn mandaat van lid van het Vlaams Parlement voor de kieskring West-Vlaanderen, waartoe hij verkozen werd bij de verkiezing van 7 juni 2009. De opvolger die in aanmerking komt om hem te vervangen, is de heer Ivan Sabbe.

Bij brief van 11 juni 2009 verzaakt de heer Daniël Termont aan zijn mandaat van lid van het Vlaams Parlement voor de kieskring Oost-Vlaanderen, waartoe hij verkozen werd bij de verkiezing van 7 juni 2009. De opvolger die in aanmerking komt om hem te vervangen, is de heer Bart Van Malderen.

Bij brief van 12 juni 2009 verzaakt de heer Gerolf Annemans aan zijn mandaat van lid van het Vlaams Parlement voor de kieskring Antwerpen, waartoe hij verkozen werd bij de verkiezing van 7 juni 2009. De opvolger die in aanmerking komt om hem te vervangen, is de heer Jan Penris.

Bij brief van 13 juni 2009 verzaakt de heer Johan Demol aan zijn mandaat van lid van het Vlaams Parlement voor de kieskring Brussel, waartoe hij verkozen werd bij de verkiezing van 7 juni 2009. De opvolger die in aanmerking komt om hem te vervangen, is de heer Erik Arckens.

Bij brief van 15 juni 2009 verzaakt de heer Bruno Valkeniers aan zijn mandaat van lid van het Vlaams Parlement voor de kieskring Antwerpen, waartoe hij verkozen werd bij de verkiezing van 7 juni 2009. De opvolger die in aanmerking komt om hem te vervangen, is mevrouw Marleen Van den Eynde.

Bij brief van 15 juni 2009 verzaakt mevrouw Annick Ponthier aan haar mandaat van lid van het Vlaams Parlement voor de kieskring Limburg, waartoe ze verkozen werd bij de verkiezing van 7 juni 2009. De opvolger die in aanmerking komt om haar te vervangen, is mevrouw Katleen Martens.

Bij brief van 16 juni 2009 verzaakt de heer Guy D´haeseleer aan zijn mandaat van lid van het Vlaams Parlement voor de kieskring Oost-Vlaanderen, waartoe hij verkozen werd bij de verkiezing van 7 juni 2009. De opvolger die in aanmerking komt om hem te vervangen, is de heer Erik Tack.

Bij brief van 16 juni 2009 verzaakt de heer Bart Somers aan zijn mandaat van lid van het Vlaams Parlement voor de kieskring Antwerpen, waartoe hij verkozen werd bij de verkiezing van 7 juni 2009. De opvolger die in aanmerking komt om hem te vervangen, is mevrouw Annick De Ridder.

Bij brief van 16 juni 2009 verzaakt mevrouw Anke Van dermeersch aan haar mandaat van lid van het Vlaams Parlement voor de kieskring Antwerpen, waartoe ze verkozen werd bij de verkiezing van 7 juni 2009. De opvolger die in aanmerking komt om haar te vervangen, is de heer Wim Wienen.

Bij brief van 17 juni 2009 verzaakt de heer Frank Vanhecke aan zijn mandaat van lid van het Vlaams Parlement voor de kieskring West-Vlaanderen, waartoe hij verkozen werd bij de verkiezing van 7 juni 2009. De opvolger die in aanmerking komt om hem te vervangen, is de heer Stefaan Sintobin.

Bij brief van 18 juni 2009 verzaakt de heer Dirk Sterckx aan zijn mandaat van lid van het Vlaams Parlement voor de kieskring Antwerpen, waartoe hij verkozen werd bij de verkiezing van 7 juni 2009. De opvolger die in aanmerking komt om hem te vervangen, is de heer Peter Gysbrechts.

Bij brief van 18 juni 2009 verzaakt mevrouw Kathleen Van Brempt aan haar mandaat van lid van het Vlaams Parlement voor de kieskring Antwerpen, waartoe ze verkozen werd bij de verkiezing van 7 juni 2009. De opvolger die in aanmerking komt om haar te vervangen, is de heer Bart Martens.

Bij brief van 22 juni 2009 verzaakt mevrouw Erika Thijs aan haar mandaat van lid van het Vlaams Parlement voor de kieskring Limburg, waartoe ze verkozen werd bij de verkiezing van 7 juni 2009. De opvolger die in aanmerking komt om haar te vervangen, is de heer Lode Ceyssens.

De dossiers betreffende de verkiezing van het Vlaams Parlement van 7 juni 2009 werden aan de griffier van het Vlaams Parlement gestuurd door de voorzitters van de hoofdbureaus van de kieskringen krachtens artikel 23 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en door de voorzitter van het gewestbureau krachtens artikel 20 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement worden verkozen.

Overeenkomstig artikel 5bis van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming hadden het Vlaams Parlement en andere parlementaire assemblees deskundigen aangewezen die hebben toegezien op de integriteit en de goede werking van alle informaticatechnische aspecten van het kiessysteem. Op 22 juni 2009 hebben die deskundigen hun verslag aan het Vlaams Parlement bezorgd. Het ligt ter inzage bij de griffier van het Vlaams Parlement. De besluiten van het college van deskundigen werden u bezorgd.

Daarenboven heeft de griffier van het Vlaams Parlement op 17 juni 2009 bezwaarschriften ontvangen van de heer Dirk Van Dijck betreffende de kiesverrichtingen in de kieskring Antwerpen en van mevrouw Hilde Eeckhout betreffende de kiesverrichtingen in de kieskring Oost-Vlaanderen, alsmede een verzoek van de heer Hans Van de Cauter van 19 juni 2009 tot hertelling van de stemmen voor de lijst B.U.B. (BELG.UNIE) in de kieskring Brussel.

Bij brief van 23 juni 2009 heeft de griffier van het Vlaams Parlement u het verslag met de conclusies van het administratief onderzoek van de dossiers, de bezwaarschriften, het verzoek tot hertelling en de geloofsbrieven van de verkozenen en opvolgers overgemaakt.

Ook het aanvullend verslag is u gisteren bezorgd.

Vraagt hierover nog iemand het woord? (Neen)

Mag ik aannemen dat het Vlaams Parlement het eenparig eens is met de conclusies van het administratief onderzoek? (Instemming)

Het bezwaar, ingediend door de heer Dirk Van Dijck op 17 juni 2009, wordt ongegrond verklaard omdat het Vlaams Parlement niet bevoegd is om zich uit te spreken over principiële bezwaren tegen het systeem van geautomatiseerd stemmen, zoals vastgelegd in de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming en de koninklijke en ministeriële besluiten die deze wet ten uitvoer leggen, omdat de indiener geen concreet element aanvoert dat zou wijzen op technische fouten of onregelmatigheden in de kantons waar op geautomatiseerde wijze is gestemd, en omdat uit het verslag van het college van deskundigen geen onregelmatigheden bij de geautomatiseerde stemming blijken te zijn vastgesteld.

Het bezwaar, ingediend door mevrouw Hilde Eeckhout op 17 juni 2009, wordt ongegrond verklaard omdat uit het administratief onderzoek, op basis van de processen-verbaal van de stemopnemingsbureaus, de kantonhoofdbureaus en het hoofdbureau van de kieskring en na kennisname van de toelichtingen van de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring en de bevoegde diensten van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken met betrekking tot de beweerde onregelmatigheden, niet kan worden afgeleid dat de rangschikking van mevrouw Hilde Eeckhout en de heer Sas van Rouveroij als kandidaat-titularissen niet correct is.

Het verzoek van de heer Hans Van de Cauter van 19 juni 2009 tot hertelling van de stemmen voor de lijst B.U.B. (BELG.UNIE) in de kieskring Brussel wordt niet ingewilligd omdat noch in de processen-verbaal noch in het verslag van het college van deskundigen aanwijzingen zijn dat de telling van de stemmen voor de lijst B.U.B. (BELG.UNIE) niet juist zou zijn.

Ik verklaar de verkiezingen voor het Vlaams Parlement van 7 juni 2009 dan ook geldig voor alle kieskringen.

Ik roep de volgende verkozenen uit tot Vlaams volksvertegenwoordiger:

voor de kieskring Antwerpen:

de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Vera Celis, de heer Frank Creyelman, mevrouw Kathleen Deckx, de heer Dirk de Kort, de heer Bart De Wever, de heer Filip Dewinter, mevrouw Sophie De Wit, mevrouw Marijke Dillen, mevrouw Caroline Gennez, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Marc Hendrickx, mevrouw Liesbeth Homans, de heer Pieter Huybrechts, de heer Patrick Janssens, de heer Ward Kennes, de heer Dirk Peeters, de heer Kris Peeters, mevrouw Tinne Rombouts, mevrouw Katrien Schryvers, mevrouw Griet Smaers, mevrouw Güler Turan, mevrouw Marleen Vanderpoorten, de heer Kris Van Dijck, de heer Dirk Van Mechelen, de heer Jurgen Verstrepen, mevrouw Mieke Vogels;

voor de kieskring Brussel:

mevrouw Ann Brusseel, de heer Sven Gatz, mevrouw Brigitte Grouwels, mevrouw Yamila Idrissi, de heer Luckas Van Der Taelen;

voor de kieskring Limburg:

mevrouw Sonja Claes, mevrouw Veerle Heeren, mevrouw Lies Jans, de heer Chris Janssens, de heer Marino Keulen, de heer Chokri Mahassine, mevrouw Lydia Peeters, de heer Jan Peumans, mevrouw Els Robeyns, de heer Johan Sauwens, de heer Jo Vandeurzen, de heer Peter Vanvelthoven, de heer Lode Vereeck, mevrouw Linda Vissers;

voor de kieskring Oost-Vlaanderen:

de heer Filip Anthuenis, de heer Robrecht Bothuyne, de heer Boudewijn Bouckaert, de heer Johan Deckmyn, de heer Jean-Jacques De Gucht, de heer Lieven Dehandschutter, de heer Kurt De Loor, de heer Marnic De Meulemeester, de heer Jos De Meyer, mevrouw Patricia De Waele, de heer Matthias Diependaele, mevrouw Cindy Franssen, mevrouw Elisabeth Meuleman, mevrouw Fientje Moerman, mevrouw Fatma Pehlivan, mevrouw Joke Schauvliege, mevrouw Helga Stevens, mevrouw Freya Van den Bossche, mevrouw Vera Van der Borght, de heer Marc Van de Vijver, de heer Karim Van Overmeire, de heer Sas van Rouveroij, mevrouw Gerda Van Steenberge, de heer Filip Watteeuw, de heer Veli Yüksel;

voor de kieskring Vlaams-Brabant:

mevrouw Karin Brouwers, mevrouw Patricia Ceysens, de heer Tom Dehaene, mevrouw Irina De Knop, de heer Mark Demesmaeker, mevrouw Mia De Vits, mevrouw Gwenny De Vroe, mevrouw Tine Eerlingen, de heer Jan Laurys, de heer Marcel Logist, mevrouw An Michiels, de heer Peter Reekmans, de heer Hermes Sanctorum, de heer Herman Schueremans, de heer Willy Segers, de heer Felix Strackx, de heer Frank Vandenbroucke, de heer Christian Van Eyken, de heer Joris Van Hauthem, de heer Eric Van Rompuy;

voor de kieskring West-Vlaanderen:

de heer Geert Bourgeois, mevrouw Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, de heer Karlos Callens, de heer Bart Caron, mevrouw Griet Coppé, mevrouw Hilde Crevits, de heer John Crombez, de heer Carl Decaluwe, de heer Philippe De Coene, mevrouw Martine Fournier, mevrouw Daniëlle Godderis-T´Jonck, mevrouw Michèle Hostekint, de heer Yves Leterme, de heer Bart Tommelein, de heer Marcus Vanden Bussche, mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Jan Verfaillie, de heer Christian Verougstraete, de heer Johan Verstreken, mevrouw Ulla Werbrouck.

Ik roep de volgende kandidaat-opvolgers uit tot Vlaams volksvertegenwoordiger:

voor de kieskring Antwerpen:

mevrouw Annick De Ridder als opvolger van de heer Bart Somers, de heer Peter Gysbrechts als opvolger van de heer Dirk Sterckx, de heer Bart Martens als opvolger van mevrouw Kathleen Van Brempt, de heer Jan Penris als opvolger van de heer Gerolf Annemans, mevrouw Marleen Van den Eynde als opvolger van de heer Bruno Valkeniers, de heer Wim Wienen als opvolger van mevrouw Anke Van dermeersch;

voor de kieskring Brussel:

de heer Erik Arckens als opvolger van de heer Johan De Mol;

voor de kieskring Limburg:

de heer Lode Ceyssens als opvolger van mevrouw Erika Thijs, mevrouw Katleen Martens als opvolger van mevrouw Annick Ponthier;

voor de kieskring Oost-Vlaanderen:

de heer Erik Tack als opvolger van de heer Guy D´haeseleer, de heer Bart Van Malderen als opvolger van de heer Daniël Termont;

voor de kieskring West-Vlaanderen:

de heer Ivan Sabbe als opvolger van de heer Jean-Marie Dedecker, de heer Stefaan Sintobin als opvolger van de heer Frank Vanhecke.

Ik roep de volgende kandidaat-opvolgers uit tot opvolger:

voor de kieskring Antwerpen:

mevrouw Caroline Bastiaens, de heer Frank Boogaerts, de heer Kristof Calvo Y Casta?er, mevrouw Alexandra Colen, de heer Bart Craane, de heer Alfons Daems, mevrouw Ilse De Schutter, de heer Steve D´Hulster, de heer Raf Liedts, mevrouw Liesbeth Loyens-Verstreken, de heer Jan Peeters, de heer Erik Schiltz, de heer Hans Schoofs, mevrouw Lieve Stallaert, mevrouw Annemie Turtelboom, de heer Karel Van Butsel, de heer Koen Van den Heuvel, mevrouw Maria Van Noppen, mevrouw Nicole Van Praet, mevrouw Tanja Van Rompaey, mevrouw Astrid Verbert, mevrouw Inga Verhaert, mevrouw Goedele Vermeiren, de heer Raf Waumans;

voor de kieskring Brussel:

mevrouw Kristel Augustijnen, de heer Olivier Auvray, de heer Rik Baeten, de heer Wim Borremans, mevrouw Isolde Boutsen, mevrouw Carine Cackebeke, mevrouw Arlette De Backer, mevrouw Bianca Debaets, de heer Hannes De Geest, de heer Paul Delva, de heer Luc Denys, de heer Kurt Deswert, mevrouw Lieve Lippens, mevrouw Annemie Neyts, de heer Valerio Scotti, de heer Pascal Smet, de heer Frank Van Bockstal, de heer Eddy Van Calsteren, mevrouw Greet Van Linter, mevrouw Rita Van Moll, mevrouw Marie-José Vanwetswinkel, mevrouw Sofie Walschap, de heer Hugo Weckx, mevrouw Connie Yip;

voor de kieskring Limburg:

de heer Jo Brouns, de heer Ali ?aglar, mevrouw Rita Caubergs-Keunen, mevrouw Liesbet Deben, mevrouw Anita Dekkers, de heer Patrick Dewael, mevrouw Kim Geybels, mevrouw Marina Herbots, mevrouw Caroline Huygen, mevrouw Vera Jans, de heer Leo Joosten, de heer Ahmet Koç, de heer Georges Lenssen, de heer Charly Moyaerts, de heer Patrick Panis, de heer Igor Philtjens, de heer Leo Pieters, mevrouw Joke Quintens, mevrouw Anneleen Remans, mevrouw Marleen Renders, de heer Jos Robben, de heer Ludo Sannen, de heer Sylvain Sleypen, de heer Bruno Steegen, mevrouw Annette Stulens, de heer Peter Tielens, de heer Steven Vandeput;

voor de kieskring Oost-Vlaanderen:

de heer Steven Baeyens, de heer Peter Buysrogge, mevrouw Katty Carion, mevrouw Katie Coppens, de heer Herman De Croo, de heer Rudi De Kerpel, de heer Jan De Nul, de heer Guido De Padt, mevrouw Maria Dhollander, de heer Chris Dobbelaere, de heer Geert Goubert, mevrouw Anne Marie Hoebeke, de heer Egbert Lachaert, mevrouw Jamila Lafkioui, de heer Jeroen Lemaitre, de heer Werner Marginet, de heer Marius Meremans, mevrouw Kim Milants, mevrouw Barbara Pas, mevrouw Kathleen Pisman, mevrouw Barbara Redant, de heer Jan Roegiers, de heer Björn Rzoska, mevrouw Erna Scheerlinck, mevrouw Ann Spitaels, mevrouw Valerie Taeldeman, mevrouw Karin Temmerman, de heer Filip Thienpont, mevrouw Ann Van den Driessche, de heer Sam Van de Putte, de heer Dirk Van der Maelen, de heer Stefaan Van Hecke;

voor de kieskring Vlaams-Brabant:

mevrouw Magda Aelvoet, mevrouw Sonja Becq, mevrouw Véronique Caprasse, mevrouw Chloé Debay, mevrouw Maggie De Block, mevrouw Vanessa De Bolle, de heer Piet De Bruyn, de heer Geert De Cuyper, mevrouw Katia Della Faille de Leverghem, de heer Jo De Ro, de heer Tom De Saegher, mevrouw Else De Wachter, de heer Michel Doomst, mevrouw Marleen Fannes, mevrouw Nicole Geerseau-Desmet, de heer Georges Gillis, de heer Hagen Goyvaerts, mevrouw Kristien Grauwels, mevrouw Brenda Jacobs, de heer Olivier Joris, mevrouw Hilde Kaspers, de heer Jörgen Noens, de heer Guy Pardon, mevrouw Nadia Sminate, de heer Erik Torbeyns, de heer Tom Troch, mevrouw Leentje Van Aken, de heer Jurgen Vandenbranden, de heer Wim Van Dijck, mevrouw Heidi Vanheusden, mevrouw Els Van Hoof, mevrouw Ingrid Van Hoof, de heer Peter Van Rompuy, mevrouw Christel Verlinden, mevrouw Hilde Vernaeve-Thienpont, mevrouw Karen Veroeveren;

voor de kieskring West-Vlaanderen:

mevrouw Marijke Allaert-Vande Velde, mevrouw Veronique Beeuwsaert, de heer Gianni Boone, de heer Yves Buysse, mevrouw Reinhilde Castelein, de heer Werner Claeys, de heer Stefaan De Clerck, de heer Patrick De Klerck, de heer Immanuel De Reuse, mevrouw Anne Mie Descheemaeker, mevrouw Ann De Wispelaere-Allemeersch, mevrouw Davine Dujardin, mevrouw Daphné Dumery, de heer Jan Durnez, mevrouw Els Kindt, mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, de heer Kristof Pillaert, mevrouw Sabine Poleyn, de heer Maarten Seynaeve, mevrouw Dominiek Spinnewyn-Sneppe, mevrouw Sofie Staelraeve, mevrouw Patricia Strubbe, de heer Wilfried Vandaele, de heer Jurgen Vanlerberghe, mevrouw Myriam Vanlerberghe, mevrouw Sabine Vanquaethem, de heer Kristof Vermeire.

Het onderzoek van de geloofsbrieven van de overige opvolgers wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.