U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 30 april 2009, 14.10u

Afscheidswoorden
De voorzitter

Beste collega's, met deze vergadering zijn we aan het eind gekomen van ons parlementaire werk. We sluiten vandaag niet alleen een werkjaar, maar ook een legislatuur af - waarschijnlijk, want een extra vergadering is natuurlijk altijd mogelijk als de omstandigheden ons daartoe nopen.

Collega's, straks vertrekt een aantal van u naar huis om aan een boeiende, maar ook vermoeiende verkiezingcampagne te beginnen. Ik wens u alle succes tijdens de komende zes weken. Het zijn traditioneel zeer drukke tijden, waarin zowel mentaal als fysiek veel van u wordt gevraagd. Maar als het resultaat op 7 juni goed is, is dat allemaal snel vergeten en kunt u zich opmaken voor een nieuwe, hopelijk interessante vijf jaar in deze vergadering.

Een aantal van u, en dat zal ongeveer de helft zijn, en dat is veel, komt niet terug. Bij deze groep van parlementairen zitten heel veel waardevolle parlementsleden, in alle fracties, en parlementsleden met veel ervaring. De collega's die achterblijven, zullen u ongetwijfeld missen. Ik dank u zeer voor uw inzet namens de parlementaire gemeenschap en ten bate van de parlementaire gemeenschap, en ik wens u heel veel succes met alles wat u de komende jaren onderneemt.

Collega's, de afgelopen dagen zijn in verschillende kwaliteitskranten rapporten verschenen met kritische verslagen van de werkzaamheden in dit huis, met persoonlijke scores. Sommigen onder u zullen terecht trots zijn op hun goede punten. Anderen zullen misschien ontgoocheld zijn. Zoals een hoofdredacteur vandaag op de cover van een krantenbijlage schreef, moeten die rapporten uiteraard gerelativeerd worden, maar ook niet te veel. Het is mijn vaste overtuiging dat elk parlementslid afzonderlijk en het Vlaams Parlement als instelling zich voortdurend zelfkritisch moeten bekijken. Daardoor kunnen we alleen maar beter gaan werken en sterker naar voren komen.

Collega's, ik ben de afgelopen drie jaar met veel plezier uw voorzitter geweest. Samen hebben we wat in beweging gezet om de werking van deze assemblee te verbeteren, met in de eerste plaats de aanpassing van het vragenuurtje. Met vallen en opstaan, dat is waar. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar de algemene balans is wat mij betreft positief.

Het feit dat we een recordaantal actualiteitsdebatten hebben gevoerd, bewijst dat we erin geslaagd zijn in de plenaire vergadering korter op de bal te spelen. Daar zijn we allemaal beter van geworden en zullen we beter van worden: de fracties, die hun boodschap nog beter konden uitdragen, u als individuele parlementsleden, die daardoor meer kansen kregen, en ook de pers, die vragende partij was. Het is nu aan het volgende parlement, het volgende Bureau en de volgende voorzitter om alles nog performanter en boeiender te maken.

Ik kijk ook graag terug op ons benchmarkproject, de vergelijkende studie met andere parlementen, waar we heel wat van geleerd hebben en waaruit een zeer succesvol Festival van de Politiek is ontstaan. Andere conclusies uit dat onderzoek zullen door het volgende voorzitterschap verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Ik denk aan de verbetering van de communicatie door dit huis, waar we met het huidige Bureau een aanzet toe hebben gegeven.

Collega's, de stages van bedrijfsleiders, vakbondsmensen en mensen uit de lerarenopleiding waren ook een succes, omdat ze een nieuwe wisselwerking teweegbrachten tussen werelden die niet echt met elkaar vertrouwd zijn en elkaar niet echt kennen. Ik dank de peters en meters voor hun extra inzet tijdens het begeleiden van de stages.

We hebben met de commissies alle Vlaamse provincies bezocht, samen met de gouverneurs, en ook dat leverde nieuwe ideeën op. Onze studiereizen naar het buitenland brachten telkens wel nieuwe inzichten met zich mee.

Als ik één boodschap mag meegeven aan het volgende parlement, het volgende Bureau en het volgende voorzitterschap, dan zou die luiden: probeer van dit huis nog meer een ontvangstruimte te maken voor buitenlandse politieke en economische delegaties in Vlaanderen. Meer nog: enkele nieuwe, jonge democratieën hebben ons uitdrukkelijk gevraagd om hier in huis te mogen komen leren hoe wij erin geslaagd zijn een federale staat uit te bouwen met goed werkende parlementen. Hier ligt misschien dé nieuwe uitdaging voor dit parlement: uitdragen wat we zelf goed doen en goed hebben gedaan.

We hebben, collega's, dankzij een aantal parlementsleden, die daarvoor de voorbije dagen in de pers op een voetstukje zijn geplaatst, ook steeds meer de regering het vuur aan de schenen durven te leggen. Dat was goed voor beide partijen. Vandaar mijn dank aan de parlementsleden die de afgelopen maanden aan deze kar zijn blijven trekken. Het was niet altijd evident, maar het heeft in bepaalde dossiers zeker wel het verschil gemaakt.

Collega's, dit alles hadden we niet op gang kunnen trekken zonder de steun van iedereen in dit huis. Veranderingen tot stand brengen is nooit eenvoudig, maar meestal loonde de inspanning. Ik wil u dan ook oprecht danken voor de constructieve samenwerking, in het Vast Bureau en het Uitgebreid Bureau en hier in de plenaire vergadering. Zonder de inzet en de ondersteuning van de personeelsleden van het Algemeen Secretariaat waren deze veranderingen en de goede werking van het Vlaams Parlement evenmin mogelijk geweest. Hartelijk dank voor de goede voorbereiding, voor de stevig onderbouwde dossiers en uiteraard ook voor de puur menselijke steun. En ik wil zeker alle politieke medewerkers niet vergeten, zonder wie we ons werk niet zouden kunnen doen.

Beste collega's, rest mij nu de heel aangename taak om u uit te nodigen voor een laatste glaasje in onze huidige samenstelling. In de Zuilenzaal staan voor u een hapje en een drankje klaar. Misschien kunnen we nog verder praten over de voorbije jaren, maar zeker ook over de toekomst. Ik dank u. (Applaus)

De heer Caluwé heeft het woord.

Ludwig Caluwé

Mevrouw de voorzitter, ik wil u bedanken voor de wijze waarop u de afgelopen drie jaar deze vergadering hebt geleid. U hebt wel degelijk meer leven in de brouwerij gebracht. Er is hier veel volk over de vloer gekomen, dankzij stages en het Festival van de Politiek. Tegenover dat laatste stonden een aantal volksvertegenwoordigers - mezelf incluis - nogal sceptisch. Maar u hebt ons overtuigd en dat initiatief is een succes geworden. Het mag worden gezien en het heeft een toekomst.

U hebt zeker ook gezorgd voor meer debat in dit huis. Wij waren daarvoor vragende partij. Hier en daar kon ik lezen dat een aantal collega's van oordeel was dat u misschien de spreektijd in de debatten af en toe wat had moeten inperken. Ik kan me echter voorstellen welke commentaren u zou hebben gekregen als u dat ook effectief zou hebben gedaan. In dat geval was er wellicht een storm van kritiek losgebarsten.

Ik wil ook het personeel danken voor wat de afgelopen vijf jaar is gepresteerd. Er zijn nog nooit zo veel vragen gesteld. Het aantal is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. Dat geeft aanleiding tot massa's meer werk voor het personeel, en dat werk is zeer gezwind afgehandeld. We vroegen ook een grotere digitalisering, en die is er ook gekomen.

We vroegen ook sneller te kunnen beschikken over de verslagen. In het verleden duurde het twee weken vooraleer we konden lezen wat hier in de plenaire vergadering is gezegd. Inmiddels is ervoor gezorgd dat men dat de avond van de dag zelf via het internet kan nalezen. We danken het personeel daarvoor.

We hebben de journalisten hier iets meer gezien dan vroeger. Ook het aantal camera's is toegenomen. Voor het overige heb ik begrepen dat een aantal collega's het vast voornemen hebben om in de volgende legislatuur systematisch bij te houden hoeveel en welke journalisten onze plenaire vergaderingen en onze commissievergaderingen volgen, en hoeveel artikels en reportages over het Vlaams Parlement zullen verschijnen. Tegen het einde van de legislatuur zullen ze dan na een ronde van de hoofdredacteurs hun commentaren neerschrijven en sterren uitdelen. (Applaus)

Ten slotte wil ik alle collega's danken die hier afscheid nemen. Ook ik ben van mening dat het aantal mensen dat vertrekt toch wel zeer groot is. Voor een goed functionerend parlement is dat aantal misschien toch iets te veel. De enkelen voor wie dit afscheid het einde van hun beroepsloopbaan betekent, wens ik een verdiende rust toe. Ik vraag hen om toch actief in de samenleving te blijven. Velen hebben al nieuwe engagementen opgenomen, en dat is goed, want de ervaring die iemand in zijn politieke loopbaan heeft opgedaan, is voor de samenleving erg nuttig. En ik hoop dat diegenen die andere horizonten zullen verkennen, hun parlementaire ervaring meenemen en ten dele ook daar ambassadeur van het parlement zullen zijn.

Tot diegenen met wie we samen naar de verkiezingen trekken, wil ik zeggen dat ik hoop dat het een stevige, maar vooral ook een sportieve strijd wordt. Laat ons niet vergeten dat verkiezingen het feest van de democratie zijn. In landen zoals de VS en Zuid-Afrika staan mensen soms een hele dag te wachten om toch maar hun stem te kunnen uitbrengen. Laat ons niet vergeten dat bij ons ooit mensen hun leven hebben gegeven om dat mogelijk te maken. Laten we daarom de komende vijf weken samen met de burgers stevig discussiëren over ideeën, plannen en voorstellen, en ervoor zorgen dat we zo in de toekomst een beter Vlaanderen kunnen creëren. (Applaus)

De voorzitter

De heer Daems heeft het woord.

Rudi Daems

Mevrouw de voorzitter, ik feliciteer u met wat u hebt gedaan om de werking van dit huis te verbeteren. We moeten in alle oprechtheid toegeven dat niet alles is gelukt zoals we het liefst hadden gezien.

Ik wil ook de diensten van het Vlaams Parlement heel erg bedanken, zowel het inhoudelijke personeel als het logistiek ondersteunend personeel.

Ik wil ook de collega's en de Vlaamse Regering bedanken. We waren het niet altijd, zelfs heel vaak, eens met elkaar. Waarvoor echter dient een democratie anders dan voor de organisatie van het meningsverschil? Ik wens iedereen een goede campagne, hard waar het moet, sereen waar het kan. (Applaus)

De voorzitter

De heer Peumans heeft het woord.

Jan Peumans

Mevrouw de voorzitter, wij hebben drie jaar met u samengewerkt. Dat is altijd op een aangename manier gebeurd. U was ook in het Uitgebreid Bureau altijd de bemiddelende figuur toen het niet klikte. En het klikte niet altijd. Vanuit uw wijsheid als burgemeester, minister maar ook als voorzitter van dit parlement hebt u die rol perfect vervuld.

Mevrouw de voorzitter, ik heb in u altijd een medestander gevonden om dit parlement meer body te geven, ten aanzien van de regering en van de buitenwereld. Ik hoop dat de aanzet die u daartoe hebt gegeven, door het volgende Bureau zal worden overgenomen. Ik wil u daar nog eens oprecht voor danken.

De wijze waarop wij door de algemene diensten, onder leiding van de griffier, werden ondersteund, is schitterend. We zijn hier tijdens de afgelopen vijf jaar flink verwend. Ik wil iedereen daarvoor danken.

De collega's die niet terugkomen, wens ik een fijn pensioen of andere uitdagingen toe. Wat de terugkomers betreft, hoop ik dat het volgende parlement een parlement mag worden met iets meer schwung dan de afgelopen vijf jaar. Ik wens iedereen het allerbeste toe. (Applaus)

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Mevrouw de voorzitter, namens de Vlaamse Regering wil ik u danken. U hebt dat schitterend gedaan. U hebt ons niet alleen de gelegenheid gegeven om met het parlement te discussiëren, u hebt het debat ook zeer deskundig geleid. Ik wil u daar namens de Vlaamse Regering hartelijk voor danken.

Ik wil ook de parlementsleden danken, zowel de meerderheid als de oppositie. Ik heb bijna alle commissies meegemaakt. Er zijn er een paar waar ik niet intensief ben opgetreden, maar dat gebeurde dan door mijn collega's. De discussies in de commissies en in de plenaire vergadering waren vaak kritisch, maar altijd opbouwend. Ik wil ook uitdrukkelijk de oppositie danken voor haar bijdrage.

Mevrouw de voorzitter, tot slot wil ik het personeel van dit parlement en uw diensten danken. De Vlaamse Regering heeft de toegevoegde waarde daarvan mogen ondervinden.

Zoals u hebt gezegd, start nu de campagne. Iedereen zal proberen de kiezer te overtuigen. Deze Vlaamse Regering zal nog tot 7 juni doorwerken op een terughoudende manier. Mocht het parlement of uzelf oordelen dat er toch nog een bijeenkomst of vergadering moet worden gehouden, dan zullen we graag op de vraag ingaan. We zitten immers in een economische crisis. Mogelijk moeten tijdens de volgende weken beslissingen worden genomen. Ik ga ervan uit dat u het parlement samenroept als de omstandigheden dat noodzaken.

Heel wat collega's keren niet terug. Anderen zullen er alles aan doen om hier opnieuw te verschijnen na 7 juni. De verantwoordelijkheid van dit parlement en van de volgende Vlaamse Regering is zeer groot. We staan voor heel wat uitdagingen. Ik verwijs nog eens naar de economische crisis. De welvaart en het welzijn van Vlaanderen, daar is het ons allemaal om te doen. Ik ga ervan uit dat het nieuwe Vlaams Parlement, de nieuwe Vlaamse Regering, het probleem zal aanpakken op de manier waarop we de afgelopen vijf jaar hebben gewerkt. Ik dank u daar nogmaals voor. (Applaus)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.