U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 30 april 2009, 14.10u

van Sonja Claes, Tom Dehaene, Vera Van der Borght, Else De Wachter, Anne Marie Hoebeke en Bart Van Malderen
2247 (2008-2009) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, gisteren heeft mevrouw Claes bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van mevrouw Claes, de heer Dehaene, de dames Van der Borght, De Wachter en Hoebeke en de heer Van Malderen betreffende de visie op en toekomstperspectieven voor het welzijn van kinderen en jongeren.

De heer Dehaene heeft het woord.

Tom Dehaene

Mevrouw de voorzitter, de commissie heeft deze week het nieuwe meerjarenplan, het zogenaamde perspectiefplan, voor de sector besproken. We hebben een zeer interessante hoorzitting gehouden. We denken dat we die werkzaamheden best met een resolutie afsluiten.

We vragen dan ook dit voorstel van resolutie nog tijdens deze plenaire zitting te behandelen en erover te stemmen. Op die manier kunnen we de sector in functie van de volgende legislatuur een duidelijk signaal geven.

De voorzitter

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van resolutie onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, de bespreking is geopend.

De heer Dehaene heeft het woord.

Tom Dehaene

Mevrouw de voorzitter, ik denk dat het voorliggend voorstel van resolutie een mooie oplijsting vormt van de verzuchtingen die tijdens de hoorzitting ter sprake zijn gekomen. Een aantal belangrijke zaken die in het perspectiefplan zijn opgenomen, worden hier nog eens extra in de verf gezet. Dit voorstel van resolutie onderstreept dat het perspectiefplan eigenlijk een zeer goed werkstuk is.

De voorzitter

Mevrouw Hoebeke heeft het woord.

Anne Marie Hoebeke

Mevrouw de voorzitter, wij zijn reeds sinds het begin van deze legislatuur bekommerd om het jeugdbeleid en de jeugdzorg. We zijn, zeker ten gevolge van de hoorzitting en van het door de minister voorgesteld perspectiefplan, van mening dat een resolutie een mooi sluitstuk van deze legislatuur kan vormen. Dit voorstel van resolutie kan tegelijkertijd ook een aanzet vormen. De sector heeft nog een aantal vragen voor de toekomst. Dit voorstel van resolutie kan ertoe leiden dat onze zorg en onze aandacht voor de sector als blijvend kunnen worden ervaren.

De voorzitter

Mevrouw De Wachter heeft het woord.

Else De Wachter

Mevrouw de voorzitter, ik wil me in eerste instantie bij de vorige sprekers aansluiten. Ik denk dat we de voorbije weken en dagen heel hard hebben gewerkt. De commissie voor Welzijn heeft, samen met de hele sector, hoorzittingen over het perspectiefplan gehouden. Tijdens die hoorzittingen zijn een aantal interessante uitgangspunten verwoord. Als commissieleden vinden we het belangrijk hier een resolutie aan te koppelen. Op die manier kunnen we het tijdens deze legislatuur geleverde werk afsluiten.

Tegelijkertijd kunnen we voor de volgende legislatuur een aanzet geven om concrete acties in verband met dit perspectiefplan op te starten. We moeten hierbij steeds vertrekken vanuit het recht van ieder kind en van iedere jongere op hulpverlening, ook binnen de bijzondere jeugdzorg. Dit is voor mijn fractie zeer belangrijk.

Dit voorstel van resolutie vormt het begin van een evolutie binnen de bijzondere jeugdzorg die we zeer belangrijk vinden. De volgende Vlaamse Regering moet hier rekening mee houden. We moeten er, samen met de sector, voor zorgen dat we het recht op hulp voor alle jongeren kunnen realiseren.

De voorzitter

Mevrouw Vogels heeft het woord.

Mieke Vogels

Mevrouw de voorzitter, dit perspectiefplan probeert op een aantal verbluffende cijfers in te spelen. Het aantal jongeren in de bijzondere jeugdzorg is de voorbije vijf jaar met 33 percent gestegen. Het gaat niet om jongeren die een zogenaamd als misdaad omschreven feit hebben gepleegd, het gaat om jongeren die zich in problematische opvoedingssituaties bevinden.

Dit is een ernstig signaal vanuit de samenleving. Een jeugdpsychiater, de heer Adriaenssens, heeft er ook al op gewezen dat het met onze kinderen en jongeren niet echt goed gaat.

Ik haal nog even een ander cijfer aan. Op twee jaar tijd is het aantal kinderen die Rilatine-druppels nemen met 248 percent gestegen.

Als Vlaams Parlement moeten we deze signalen au sérieux nemen. Het is de verdienste van het Perspectiefplan dat men inderdaad dit signaal au sérieux neemt en een aantal maatregelen voorstelt.

Maar er zijn twee grote 'maars'. Dit Perspectiefplan vertrekt niet vanuit een maatschappelijke analyse. Het vertrekt vanuit de vaststelling dat er problemen zijn en dat de welzijnssector of de bijzondere jeugdzorg die wel zullen kunnen oplossen. Tijdens de hoorzitting is er ook gezegd dat je als Vlaamse volksvertegenwoordiger niet gewoon akte kan nemen van deze stijging zonder een maatschappelijke analyse te maken. Dit Perspectiefplan spreekt over preventie, die gesitueerd blijft binnen de eigen sector, maar appelleert niet aan een groot maatschappelijk debat of een maatschappelijke vraag die we zouden moeten stellen.

Bovendien vind ik het spijtig dat we in de commissie voor Welzijn op een drafje twee heel belangrijke plannen hebben moeten bespreken. Wij hebben dat gedaan met hoorzittingen met mensen uit de sector. Ik voelde soms plaatsvervangende schaamte omdat al die mensen daar uren na elkaar hun verhaal deden, maar dat het debat niet af is.

Het Perspectiefplan bevat goede zaken, daarom zal Groen! zich onthouden. Het moet verder gaan. In de volgende legislatuur moeten we een analyse durven maken van waar we met onze jeugd naartoe gaan. Dit plan is geen appel om dit de volgende legislatuur te doen. We zullen ons onthouden.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.