U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 30 april 2009, 14.10u

van Anne Marie Hoebeke, Vera Van der Borght, Els Robeyns, Vera Jans, Piet De Bruyn en Eloi Glorieux
2221 (2008-2009) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, gisteren heeft mevrouw Hoebeke bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de dames Hoebeke, Van der Borght, Robeyns en Jans en de heren De Bruyn en Glorieux betreffende zelfdoding in Vlaanderen.

Mevrouw Hoebeke heeft het woord.

Anne Marie Hoebeke

Mevrouw de voorzitter, naar aanleiding van de gezondheidsdoelstelling die door de Vlaamse Regering goedgekeurd werd op 8 december 2006 en van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie voor 2006-2007, hebben de ondergetekenden een aantal activiteiten ontwikkeld.

In eerste instantie werd een informele groep gevormd van onder meer ouders, pogers en familieleden van plegers.

We hebben ook een hoorzitting georganiseerd en ik dien een technische correctie te laten doorvoeren. In wat voorligt, wordt gesteld: "6 januari 2001", maar het is: "18 november 2008". Toen ging de hoorzitting door.

We hebben ook een samenkomst gehad op een zaterdag met betrokkenen: nabestaanden, vrijwilligers en specialisten. Dat gebeurde op datum van 7 maart 2009.

We hebben in deze legislatuur dus heel wat werk verricht in functie van wat ons allemaal zou moeten bezighouden, namelijk suïcideplegers en -pogers. Jammer genoeg komen wij boven het Europese gemiddelde uit en hebben we zelfs het op één na hoogste cijfer in Europa. Bovendien is tijdens deze legislatuur ook gebleken dat er omzeggens geen enkele week van het schooljaar voorbij gaat, zonder dat er een school wordt geconfronteerd met een pleger.

Gezien de geleverde inspanningen en het Vlaamse suïcidepreventieplan, en rekening houdend met wat nu voorligt, wat eigenlijk een aftoetsing is van wat de Vlaamse Regering al heeft goedgekeurd op 8 december 2006, wil ik vragen om in te stemmen met de spoedbehandeling. Het goed- en welbevinden van onze jeugd is immers van levensbelang.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van resolutie van de dames Hoebeke, Van der Borght, Robeyns en Jans en de heren De Bruyn en Glorieux betreffende zelfdoding in Vlaanderen onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, de bespreking is geopend.

De heer De Bruyn heeft het woord.

Collega's, het voorliggende voorstel van resolutie is van bijzonder groot belang, omdat het onze aandacht vraagt voor een aantal punten waarover de meerderheid en de oppositie het met elkaar eens zijn geworden. De problematiek van suïcide bij onze jongeren is namelijk een problematiek waar we ook in de volgende legislatuur bijzondere aandacht aan zullen besteden.

We hebben in deze legislatuur al heel wat werk verricht, wat geresulteerd heeft in een gegroeid inzicht. Ik haal daar twee punten uit. Ten eerste is er het inzicht dat de expertisepartners, zoals die zich vandaag op het veld manifesteren - de Werkgroep Verder, het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent en het project Zelfmoordpreventie van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg - onze steun en waardering verdienen.

Ten tweede hebben die partners recht op een betere omkadering, zowel structureel als financieel, van hun werkzaamheden, en een grotere erkenning door de overheid. Dat is een van de centrale punten die in het voorstel van resolutie naar voren worden geschoven. Onze fractie geeft daar graag haar volle steun aan. Wij vinden het een bijzonder belangrijk signaal, ten aanzien van de jongeren en de nabestaanden, maar ook van de volgende Vlaamse Regering, om hier met bekwame spoed werk van te maken.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.