U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, gisteren heeft de heer Peumans bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met het voorstel van decreet van de heren Demesmaeker, Loones, Peumans en Van Dijck houdende de invoering van 9 mei als Vlaamse vakantiedag voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid.

Dit voorstel van decreet werd door de commissie verworpen.

Bij brief van 29 april 2009 heeft de heer Peumans verzocht het op de agenda van de plenaire vergadering te plaatsen.

Conform artikel 55, punt 7 en 61, punt 3 van het Reglement van het Vlaams Parlement moeten wij ons bij zitten en opstaan uitspreken over het aanvatten van de bespreking.

Ik stel voor om ons in eenzelfde stemming uit te spreken, zowel over het voorstel tot aanvulling van de agenda als over het aanvatten van de bespreking. (Instemming)

Is het parlement het eens met het voorstel tot aanvulling van de agenda en met het aanvatten van de bespreking?. (Instemming)

Het voorstel tot aanvulling van de agenda en het aanvatten van de bespreking worden bij door de voorzitter geconstateerde eenparige instemming aangenomen.
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, de algemene bespreking is geopend.

De heer Marnic De Meulemeester, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

De heer Peumans heeft het woord.

Jan Peumans

Mevrouw de voorzitter, we hebben dit onderwerp opnieuw op de agenda gezet. Ter attentie van de minister-president: wij hebben ook het standpunt gelezen van de Vlaamse Regering. We gaan daarover niet inhoudelijk debatteren. Maar de regering zegt natuurlijk dat de rechtspositieregeling van de diensten van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaamse Regering valt. Mijnheer de minister-president, wij zijn fel geschrokken van het zware juridische argument dat u aanhaalt. Dat Vlaanderen deel uitmaakt van het koninkrijk België is mij al heel lang bekend. Dat de koning het officiële staatshoofd is, was mij ook bekend. Uw zwaar argument is dat de koning bevoegd is voor het toekennen van onderscheidingen in de Nationale Orden aan de ambtenaren van de Vlaamse overheid. We hebben het over Leopold I en Leopold II. Daar zou ik nooit enige onderscheiding van willen krijgen, integendeel zelfs. Dat is uw argument om dit voorstel van decreet af te wijzen.

Wij hebben in onze motivatie dit soort argumenten niet aangehaald. Onze keuze is niet toevallig op 9 mei gevallen. Het is de dag van Europa sinds 1985. In 1950 legde Robert Schumann, de toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken, een belangrijke verklaring af die het startschot was voor de Europese eenmaking. Volgens mij hebben we veel meer boodschap aan Europa dan aan België. Dat was voor ons de reden, vanuit een gematigde Vlaamse reflex, om de dag van de dynastie te vervangen door een feestdag op 9 mei. We hebben nog weinig voeling met het koningshuis.

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Ik heb een heel korte aanvulling, mevrouw de voorzitter. Ik dacht dat het parlement zelf in zijn werkzaamheden bepaald heeft dat 15 november een werkdag is, maar hoe zit dat dan met onze personeelsleden hier?

De voorzitter

Dat is uiteraard hetzelfde, als het geldt voor de werkzaamheden van het parlement, dan geldt het ook voor het personeel, want het een kan niet zonder het ander.

De Vlaamse ambtenaren hebben een verlofdag en de medewerkers van het Vlaams Parlement niet?

De voorzitter

Ja, dat is juist.

Ludwig Caluwé

Dat is natuurlijk een deel van de inhoudelijke discussie. De heer Peumans geeft maar een deel van de verantwoording die de regering in commissie gegeven heeft, namelijk dat de verlofdagen behoren tot het statuut van het personeel, waar strikt genomen de regering autonoom over beslist.

Strikt genomen zouden we een voorstel van resolutie kunnen indienen om dit op te dragen aan de regering, maar we kunnen dit niet bij decreet regelen.

Mevrouw de voorzitter, ik zou toch enig bezwaar willen aantekenen bij de opmerking van mijn goede collega, de heer Caluwé. Ik lees dat ik tot compromissen bereid ben en niet graag harde oppositie voer, maar ik merk op dat er in de commissie geen advies was van de regering. Noch de commissievoorzitter, noch de commissiesecretaris werden in kennis gesteld van de vraag die weken geleden aan de Vlaamse Regering in opdracht van de commissie werd gesteld.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 1355/1)

De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.